Tag Archives: χριστιανισμος

ελληνικά κείμενα k αραβικές μεταφράσεις 3

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 6/11/18) II. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣi. Λατινικές70.ii. Αρμενική (βλ. Βιβλιογραφία).iii. Συριακή (βλ. Βιβλιογραφία).iv. Περσική (βλ. Βιβλιογραφία). v. Εβρἀκή (βλ. Βιβλιογραφία).vi. Αιθιοπική (βλ. Βιβλιογραφία).vii. Σλαβική (Παλαιοσερβική). Η παλαιοσερβική μετάφραση71 του μυθιστορή-ματος του Ψ.-Καλλισθένη υπήρξε αντικείμενο προσοχής των ερευνητών ήδη απότα πρώτα βήματα … Continue reading

Posted in PHILOLOGIE | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΙ ΕΝ ΕΡΗΜΩ ΒΟΩΝΤΕΣ,ΦΙΛΟΙ ΘΕΙΟΥ ΕΙΣΙΝ (THteloc)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 14/01/16) OMIΛΙΑ θ´. Περὶ χερσαίων. Πῶς ὑμῖν ἡ ἑωθινὴ τῶν λόγων τράπεζα κατεφάνη; Ἐμοὶ μὲν γὰρ ἐπῆλθεν εἰκάσαι τὰ ἐμαυτοῦ πένητός τινος ἑστιάτορος φιλοφροσύνῃ, ὃς τῶν εὐτραπέζων τις εἶναι φιλοτιμούμενος, ἀπορίᾳ τῶν πολυτελεστέρων ἀποκναίει τοὺς δαιτυμόνας, τὴν πενιχρὰν … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | Leave a comment

OI ROOMAIOI HELLEENES ADELPHOI TEES ISEEMERON AKOLOUTHOUSIN TA DOGMATA TOON IOUDAIZONTOON CHRISTIANOON KAI NEE TOON ARCHEGONOON PATEROON EEMOON (Clast)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 6/01/17) Τελικές προειδοποιήσεις και χαιρετισμοί Β Κορ. 13,1        Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς· ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα· Β Κορ. 13,1               Δια τρίτην τώρα φοράν έρχομαι προς σας. Η Γραφή λέγει, ότι “εις την … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | Leave a comment

OI ROOMAIOI HELLEENES ADELPHOI TEES ISEEMERON AKOLOUTHOUSIN TA DOGMATA TOON IOUDAIZONTOON CHRISTIANOON KAI NEE TOON ARCHEGONOON PATEROON EEMOON (B)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 26/08/14) Προτροπές για την καλύτερη απόδοση του εράνου 1 Περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισσὸν μοί ἐστι τὸ γράφειν ὑμῖν·  2 οἶδα γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν ἣν ὑπὲρ ἡμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν, ὅτι ᾿Αχαΐα παρεσκεύασται … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | Leave a comment

ΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΙ ΕΝ ΕΡΗΜΩ ΒΟΩΝΤΕΣ,ΦΙΛΟΙ ΘΕΙΟΥ ΕΙΣΙΝ (H)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ   14/01/16) OMIΛΙΑ η´.Περὶ πτηνῶν καὶ ἐνύδρων. Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς, ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος, τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία κατὰ γένος. Καὶ ἐγένετο οὕτως. Ἦλθε τὸ πρόσταγμα ὁδῷ βαδίζον, καὶ ἀπέλαβε καὶ ἡ γῆ τὸν … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | Leave a comment

ΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΙ ΕΝ ΕΡΗΜΩ ΒΟΩΝΤΕΣ,ΦΙΛΟΙ ΘΕΙΟΥ ΕΙΣΙΝ (Z)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ   2/01/15) OMIΛΙΑ ζ´.Περὶ ἑρπετῶν Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς, ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν κατὰ γένος, καὶ πετεινὰ πετόμενα κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ κατὰ γένος. Μετὰ τὴν τῶν φωστήρων δημιουργίαν, καὶ τὰ ὕδατα λοιπὸν πληροῦται ζῴων, ὥστε … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | Leave a comment

ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Πορφύριος: Κατα Χριστιανων Ο Πορφύριος ακούγοντας τον Ωριγένη να διδάσκει, είχε μελετήσει τις εβραϊκές γραφές, ιδιαίτερα τους προφήτες και τα χριστιανικά ευαγγέλια, και θεωρούσε πως τους έλειπε η φιλολογική ποιότητα και η φιλοσοφική εμβρίθεια. Γύρω στο 262, εντάχθηκε σε μια … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , | Leave a comment

ΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΙ ΕΝ ΕΡΗΜΩ ΒΟΩΝΤΕΣ,ΦΙΛΟΙ ΘΕΙΟΥ ΕΙΣΙΝ (CT)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ   18/08/14) OMIΛΙΑ στ´. Περὶ γενέσεως φωστήρων. Τὸν ἀθλητῶν θεατὴν μετέχειν τινὸς προσῆκε καὶ αὐτὸν εὐτονίας. Καὶ τοῦτο ἐκ τῶν πανηγυρικῶν θεσμῶν ἄν τις κατίδοι, οἳ τοὺς συγκαθεζομένους εἰς τὸ στάδιον γυμνῇ καθῆσθαι τῇ κεφαλῇ διαγορεύουσιν· ἐμοὶ δοκεῖν, ἵνα … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | 2 Comments

SYΜBOL , СИМВОЛ , ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (βτελ)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 24/08/14) 6. Ἡ γλώσσα τῆς καταφατικῆς καί ἀποφατικῆς θεολογίαςΤά περί Θεοῦ ὀνόματα καθώς καί ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, τῶν προφητῶν καί τῶν ἀποστόλων πού ἐνσωματώνονται στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀποβλέπουν στή λογική γνώση τῆς οὐσίας καί τῶν … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | 3 Comments

OI ROOMAIOI HELLEENES ADELPHOI TEES ISEEMERON AKOLOUTHOUSIN TA DOGMATA TOON IOUDAIZONTOON CHRISTIANOON KAI NEE TOON ARCHEGONOON PATEROON EEMOON (Α)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ Μετά τη συγγραφή της Α’ προς Κορινθίους επιστολής έφτασαν στην Εκκλησία της Κορίνθου ιουδαΐζοντες Χριστιανοί ιεραπόστολοι και με το κήρυγμα τους υπονόμευαν την αποστολική αυθεντία του Παύλου, διδάσκοντας παράλληλα προς την νέα πίστη και … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | Leave a comment

SYΜBOL , СИМВОЛ , ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (α)

1. Ἡ συμβολική γλώσσα τῆς ἘκκλησίαςἩ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας ἔχει κατεξοχήν συμβολικό χαρακτήρα. Ὁ χαρακτήρας αὐτός φανερώνεται στά ἱερά κείμενά της, τίς ἱερές ἀκολου-θίες καί κυρίως στις λειτουργικές τέχνες. Στά Ἀρεοπαγιτικά Συγγράμμα-τα, λ.χ., ἀναφέρεται ὅτι οἱ ἱερές ὠδές τῶν λογίων … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | Leave a comment

ΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΙ ΕΝ ΕΡΗΜΩ ΒΟΩΝΤΕΣ,ΦΙΛΟΙ ΘΕΙΟΥ ΕΙΣΙΝ (E)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ   24/12/13) ΟΜΙΛΙΑ ε´.Περὶ βλαστήσεως γῆς Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπὸν κατὰ γένος, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ. Ἀκολούθως μετὰ τὸ ἀναπαύσασθαι τὴν γῆν ἀποσκευασαμένην … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | Leave a comment

ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ ,ΑΟΡΑΤΩΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΚΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ΄  Οι πειρασμοί δόθηκαν από τον Θεό για ωφέλειά μας Και γενικά, για να καταλάβουμε ότι όλοι οι πειρασμοί μας δόθηκαν από τον Θεό για το συμφέρον μας (118), πρέπει να σκεφθούμε ότι ο άνθρωπος, εξ αιτίας της κακής … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , | Leave a comment

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η έκ-πληξη των Χριστουγέννων Δυστυχώς, αγαπητοί, τα Χριστούγεννα, ενώ είναι η “μητρόπολη των εορτών”, σύμφωνα με τους πατέρες, είναι η πιο ίσως βάναυσα ή πιο κακοποιημένη εορτή του χρόνου. Είναι πραγματικά τραγελαφικό ότι έχουμε ταυτίσει όλοι τα Χριστούγεννα με την … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , | Leave a comment

ΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΙ ΕΝ ΕΡΗΜΩ ΒΟΩΝΤΕΣ,ΦΙΛΟΙ ΘΕΙΟΥ ΕΙΣΙΝ (D)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ   30/08/13) ΟΜΙΛΙΑ δ´.Περὶ συναγωγῆς τῶν ὑδάτων Εἰσί τινες πόλεις παντοδαποῖς θεάμασι θαυματοποιῶν ἀπὸ βαθέος ὄρθρου μέχρις ἑσπέρας αὐτῆς ἑστιῶσαι τὰς ὄψεις. Καὶ μέντοι καὶ μελῶν τινων κεκλασμένων καὶ διεφθαρμένων καὶ παντάπασι πολλὴν ἀκολασίαν ταῖς ψυχαῖς ἐντικτόντων ἐπὶ πλεῖστον … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | Leave a comment