Tag Archives: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Ο αρχιτέκτονας της ιστορικής ενότητας του ελληνισμού

Σπυρίδων Ζαμπέλιος: «Λέγεις, είμεθα Ελλήνων απόγονοι. Εντροπή μας. Αν είχομεν ονυχία γνώσιν, θα προσείχομεν περισσότερο εις τους εγγονούς παρά εις τους μακαρίτας μας.» Ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος γεννήθηκε στη Λευκάδα, την 1 Σεπτεμβρίου του 1815 από εύπορη και αριστοκρατική οικογένεια. Ο … Continue reading

Posted in PHILOLOGIE | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ο ΑΡΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ Κ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ (α)

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006

Posted in PHILOLOGIE | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΜΙΑ ΩΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ-Ἔκκλησις πρὸς τὸ Πανελλήνιον Κοινόν (V)

Ὅπως ἐδέχθημεν ἐμεῖς τότε τὸν Χριστιανισμόν, τώρα πρέπει νὰ δεχθῇ καὶ ὁ Ἑλληνοχριστιανισμός, τὸν Ἀνασταινόμενον ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ Ἑλληνισμόν μας. (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 4/11/18) Καὶ Ἀδύνατον πλέον τὸ Ἑλλ. Πνεῦμα, νὰ ἐπιτρέψῃ εἰς τὸν Ἕλληνα, χάριν ἀνοητάτων λόγων, νὰ στερεῖται τῆς συναισθήσεως ἀκριβῶς … Continue reading

Posted in PHILOLOGIE | Tagged , , , , | Leave a comment

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ (H)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  29/10/18)  Εἰσὶ δέ τινες οἵ, καθάπερ εἴπομεν, αὐτοί τε ἐνδέχε-[1006a]   σθαί φασι τὸ αὐτὸ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, καὶ ὑπολαμβά-νειν οὕτως. χρῶνται δὲ τῷ λόγῳ τούτῳ πολλοὶ καὶ τῶνπερὶ φύσεως. ἡμεῖς δὲ νῦν εἰλήφαμεν ὡς ἀδυνάτου ὄντοςἅμα εἶναι καὶ … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΜΙΑ ΩΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ-Ἔκκλησις πρὸς τὸ Πανελλήνιον Κοινόν (ΙV)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 14/08/17) Ὅπως ἐδέχθημεν ἐμεῖς τότε τὸν Χριστιανισμόν, τώρα πρέπει νὰ δεχθῇ καὶ ὁ Ἑλληνοχριστιανισμός, τὸν Ἀνασταινόμενον ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ Ἑλληνισμόν μας. Κατὰ τὴν τρίτην φυσιολογικοτάτην αὐτὴν περίοδον τὴν καὶ Κολοσσαιοτάτην πασῶν καὶ διὰ τὰ συντελεσθέντα Ἔργα καὶ διὰ τὴν ἐπίδρασίν της εἰς … Continue reading

Posted in PHILOLOGIE | Tagged , , , , | Leave a comment

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ (Z)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  24/10/17) [1003a.21]      Ἔστιν ἐπιστήμη τις ἣ θεωρεῖ τὸ ὂν ᾗ ὂν καὶ τὰ τούτῳ ὑπάρχοντα καθ’ αὑτό. αὕτη δ’ ἐστὶν οὐδεμιᾷ τῶν ἐν μέρει λεγομένων ἡ αὐτή· οὐδεμία γὰρ τῶν ἄλλων ἐπισκοπεῖ καθόλου περὶ τοῦ ὄντος ᾗ ὄν, ἀλλὰ μέρος αὐτοῦ τι … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , | Leave a comment

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ (CT)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  7/10/16) Πάντων δὲ καὶ θεωρῆσαι χαλεπώτατον καὶ πρὸς τὸγνῶναι τἀληθὲς ἀναγκαιότατον πότερόν ποτε τὸ ὂν καὶ τὸἓν οὐσίαι τῶν ὄντων εἰσί, καὶ ἑκάτερον αὐτῶν οὐχ ἕτερόν τιὂν τὸ μὲν ἓν τὸ δὲ ὄν ἐστιν, ἢ δεῖ ζητεῖν τί … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , | Leave a comment

ΜΙΑ ΩΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ-Ἔκκλησις πρὸς τὸ Πανελλήνιον Κοινόν (ΙII)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 1/03/16) ΕΛΛ. Φυλὴ δὲ μᾶς λές; ΚΟΚΟΤΑ κατάντησες καὶ δὲ Σὲ μέλλει καὶ δὲ μιλᾷς γιὰ τίποτε ἄλλο παρὰ ποιὸς Φράγκος σὲ χάιδεψε καὶ ποιὸς σὲ φίλησε καὶ τίνος ἀρέσεις; Καὶ ὅλοι οἱ Λαοὶ ξυπνοῦν, ζεσταίνονται γύρω μας … Continue reading

Posted in PHILOLOGIE | Tagged , , , , | Leave a comment

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ (E)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  24/01/16) [998b.7]   εἰ ἔστι τὴν τῶν ὄντων λαβεῖν ἐπιστήμην τὸ τῶν εἰδῶν λαβεῖν καθ’ ἃ λέγονται τὰ ὄντα, τῶν γε εἰδῶν ἀρχαὶ τὰ γένη εἰσίν. φαίνονται δέ τινες καὶ τῶν λεγόντων στοιχεῖα τῶν ὄντων τὸ ἓν ἢ τὸ … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , | Leave a comment

ΜΙΑ ΩΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ-Ἔκκλησις πρὸς τὸ Πανελλήνιον Κοινόν (ΙI)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 2/05/15) Ἀλλὰ ὁ Ἀλέξανδρος ποὺ ἔβλεπε πλατύτερα καὶ δυνατώτερα, εἶδε ὅτι ὅλα αὐτὰ στὸν ἄγριο Κόσμο εἶνε σὰν μπουκέτο σταχύων κοντὰ σὲ στόμα γαϊδάρου, ὅτι διὰ νὰ διατηρηθοῦν αὐτὰ ἐχρειάζετο ἕνας μέγιστος ἑλληνικὸς θώραξ, γράφων τὸν μέγιστον δυνατὸν … Continue reading

Posted in PHILOLOGIE | Tagged , , , , | Leave a comment

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ (Δ)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  30/03/15) [995a.?                                 Β[995a.24]      Ἀνάγκη πρὸς τὴν ἐπιζητουμένην ἐπιστήμην ἐπελθεῖν ἡμᾶςπρῶτον περὶ ὧν ἀπορῆσαι δεῖ πρῶτον· ταῦτα δ’ ἐστὶν ὅσατε περὶ αὐτῶν ἄλλως ὑπειλήφασί τινες, κἂν εἴ τι χωρὶςτούτων τυγχάνει παρεωραμένον. ἔστι δὲ τοῖς εὐπορῆσαι βου-λομένοις προὔργου τὸ διαπορῆσαι … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , | Leave a comment

ΜΙΑ ΩΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ-Ἔκκλησις πρὸς τὸ Πανελλήνιον Κοινόν (Ι)

Ο Κωστής Παλαμάς:“Πάει κι ο Αντίνοος έφηβος κι ο πιό λαμπρός που ζούσεμέ τό όραμα ημερόφαντον ανάστασης ως πέραμιάς ομορφιάς Ελλήνισσας, απάνου από τά λόγια,καί που γοργά τή ζήση του που ζούσε ανάμεσό μας,καί ξαφνικά, τήν τράβηξε μέσ’ από μάς … Continue reading

Posted in PHILOLOGIE | Tagged , , , , | Leave a comment

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ (Γ)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  13/06/14) [993a.29]                        Α ΕΛΑΤΤΟΝ   Ἡ περὶ τῆς ἀληθείας θεωρία τῇ μὲν χαλεπὴ τῇ δὲ  ῥᾳδία. σημεῖον δὲ τὸ μήτ’ ἀξίως μηδένα δύνασθαι θιγεῖν[993b]   αὐτῆς μήτε πάντας ἀποτυγχάνειν, ἀλλ’ ἕκαστον λέγειν τι  περὶ τῆς φύσεως, καὶ καθ’ ἕνα μὲν … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , | Leave a comment

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ (B)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  19/08/13) Συντόμως μὲν οὖν καὶ κεφαλαιωδῶς ἐπεληλύθαμεν τίνες  τε καὶ πῶς τυγχάνουσιν εἰρηκότες περί τε τῶν ἀρχῶν καὶ τῆς ἀληθείας· ὅμως δὲ τοσοῦτόν γ’ ἔχομεν ἐξ αὐτῶν,ὅτι τῶν λεγόντων περὶ ἀρχῆς καὶ αἰτίας οὐθεὶς ἔξω τῶν ἐν τοῖς … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , | Leave a comment

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ (Α)

[980a.21]      Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει. σημεῖον δ’ἡ τῶν αἰσθήσεων ἀγάπησις· καὶ γὰρ χωρὶς τῆς χρείαςἀγαπῶνται δι’ αὑτάς, καὶ μάλιστα τῶν ἄλλων ἡ διὰ τῶν  ὀμμάτων. οὐ γὰρ μόνον ἵνα πράττωμεν ἀλλὰ καὶ μηθὲνμέλλοντες πράττειν τὸ ὁρᾶν αἱρούμεθα ἀντὶ … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , | Leave a comment