Tag Archives: ΡΩΜΑΝΟΙ

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (XIII) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  19/02/19) 4) Ο Φεουδαλισμός, και όχι η Ρωμαιοσύνη, εις τα θεμέλια της φραγκικής Παπωσύνης231[231]. Η Εκκλησία των Ρωμαίων ήτο ωργανωμένη βάσει των αποστολικών αρχών και του ρωμαϊκού νόμου,δηλαδή των κανόνων των οικουμενικών συνόδων, εις τοπικάς αυτοκεφάλους και … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (XII) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  22/11/17) 2) Η υπό των Φράγκων κατάληψις της Εθναρχίας της Πρεσβυτέρας Ρώµης. Λησµονήσαντες οι Νεογραικοί την ρωµαϊκότητα των προγόνων των δεν δύνανται να προσφέρουν ρωµαϊκήν ερµηνείαν περί του λεγοµένου παπικού κράτους του η’ µέχρι του ια’ αιώνος … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (XI) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  9/10/16) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ ΕΤΕΡΑ ΤΙΝΑ ΕΞ ΕΠΟΨΕΩΣ ΡΩΜΑΙΟΣΥΝΗΣ 1) Τινά επί πλέον περί ρωµαϊκών εθναρχών και φεουδαλισµού. Η υπό των Φράγκων αρπαγή της κατά τόπους εν τη γαλλική και ιταλική Ρωµανία εκκλησιαστικής εθναρχίας των Ρωµαίων ή η … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (X) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  26/01/16) 9) Τα φεουδαρχικά θεµέλια των ισχυρισµών των Φράγκων ότι υπερέβησαν τους Πατέρας της Ρωµαιοσύνης. Βασική προϋπόθεσις της φραγκικής εθνικής ιδεολογίας, ήτις απετέλεσε το θεµέλιον του φεουδαλισµού, ήτο η ιδέα της φυσικής και θεόθεν υπεροχής της φραγκικής … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (IX) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  20/12/15 ) 3) Τα δόγματα και οι κανόνες των Οικουμενικών Σννόδων της Ρωμαιοσύνης εις τηνΦραγκοσύνην.Οι Φράγκοι υιοθέτησαν τα δόγματα και τους κανόνας των οικουμενικών συνόδων της Ρωμανίας, ταόποια τη υπογραφή του βασιλέως των Ρωμαίων εγένοντο μέρος του … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΛ.ΟΜΟΣΠΟΝΔΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΦΡΑΤΡΙΩΝ ΕΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ,ΗΛΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ (2τελ)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ   11/03/15) Προφανώς , όμως ο παλιός ελληνικός κόσμος  δεν εξαφανίστηκε τόσο εύκολα: Μέχρι τους μεσοβυζαντινούς ή ακόμα και τους υστεροβυζαντινούς χρόνους, μαρτυρείται η επιβίωση των αρχαίων παραδόσεων, ακόμα και της αρχαίας θρησκείας ή των υπολειμμάτων της, γεγονός που … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , | Leave a comment

ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΛ.ΟΜΟΣΠΟΝΔΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΦΡΑΤΡΙΩΝ ΕΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ,ΗΛΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ(1)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟ α’ ΜΕΡΟΣΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΓια περισσότερο από χίλια χρόνια, το Βυζάντιο αποτέλεσε την έπαλξη υπό την προστασία της οποίας ζούσε ολόκληρος ο δυτικός κόσμος. Μέσα σ΄αυτήν την ασφαλή ζώνη ήταν που μπόρεσε να αναπτυχθεί ο δυτικός πολιτισμός στην … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (VIII) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  18/07/14 ) 8) Ευρωπαϊκή και Ρωμαίικη θεολογία σήμερον. Υπό την πίεσιν των συγχρόνων εξελίξεων εις την γνωσιολογίαν και πολιτικήν φιλοσοφίαν, εις τηνψυχολογίαν, κοινωνιολογίαν, ιστοριογραφίαν, εις τας θετικάς επιστήμας και εις την ανθρωπολογίαν καιπαλαιοντολογίαν, η μεσαιωνική πεποίθησις των … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (VII) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  11/08/13 ) 1) Ισχυρίζεται ότι συζητείται υπό των θεολόγων η έναντι του Πατρός και του Υιού προσωπική ιδιότηςτου Αγίου Πνεύματος, αλλ’ άνευ ακόμη τελικού αποτελέσματος142[142]Αλλά εν αντιθέσει προς τον ισχυρισμόν τούτον του Αυγουστίνου, η Β’ Οικουμενική Σύνοδοςπροσέθεσεν … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (VI) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  13/12/12 ) 2) Ο Ιερός Αυγουστίνος και η Φραγκοσύνη.Ο πρώτος εκ των μεγάλων λατινοφώνων θεολόγων, όστις ουδέποτε έμαθεν επαρκώς τα ελληνικά είναι οΑφρικανός ιερός Αυγουστίνος. Όχι μόνον δεν κατώρθωσεν ως μαθητής να μάθη ελληνικά, αλλά και ταεμίσησεν, … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (V) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 24/06/12 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΜΑΙΟΣΥΝΗΝ 85[85]Κατά τα μέσα του θ’ αιώνος ο πατριάρχης και ο εν Κωνσταντινουπόλει Νέα Ρώμη βασιλεύς τωνΡωμαίων, εν συνεργασία μετά των τότε Ορθοδόξων Ρωμαίων πάπων της Πρεσβυτέρας Ρώμης,ητοίμαζον … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (IV) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 08/01/12 ) 6) Η ρωμαϊκή θεώρησις της ιστορίας έναντι της ευρωπαϊκής και ρωσικής.Όταν οι Φράγκοι ωνόμασαν τον εν Κωνσταντινουπόλει βασιλέα των Ρωμαίων «αυτοκράτορα τωνΓραικών» και έδωσαν τον τίτλον «αυτοκράτωρ των Ρωμαίων» εις τον πρώτον ρήγα τωνΤευτονοφράγκων, απήντησαν … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

EE APROBLEPTEE ελληνικη DYNAMIKEE – APOPSEIS TOON ROOMAIOON TOU KRATOUS TOON GRAIKOON

  A)H λογική της αυτοάμυνας Tου Χρηστου Γιανναρα Aς υποθέσουμε ότι η Διεθνής των πανίσχυρων τοκογλύφων, η κατ’ ευφημισμόν επονομαζόμενη «αγορές», αλλάζει διαθέσεις απέναντι στην Eλλάδα, πιστοποιεί ότι είναι και για την ίδια ασύμφορος ο ακάθεκτος βυθισμός μας στην ύφεση. … Continue reading

Posted in News and politics | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (IΙI) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 20/06/11 ) 5) Ο ελληνικός πολιτισμός των Ρωμαίων    33[33] Το παραδοξότερον φαινόμενον είναι ότι οι Ρωμαίοι της εποχής του Χριστού ήσαν περισσότερονΈλληνες από τους Νεογραικούς. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι ουδέποτε επεχείρησαν να εκλατινίσουν και ναεκπολιτίσουν τους Έλληνας, απλούστατα … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

HELLEENES ROUM PROCHOOROOMEN EN HARMONIA META TOON ALLOON FRATRIOON KATA TA PROSTAGMATA TEES AGAPEES,HENOTEETOS ,EIREENEES TE

Ο πράκτορας του Ναπολέοντα Κοραής κατά της Ρωμηοσύνης, και η “Ελληνική Νομαρχία” Πώς προκύψαμε από Ρωμηοί: “Έλληνες”; Γιατί σήμερα μερικοί ανιστόρητοι λένε ότι οι Έλληνες είναι “υπόδουλοι” στην Κωνσταντινούπολη; Από πού “εισήχθη” στη χώρα μας ο ξενόφερτος “Διαφωτισμός”; Τι ρόλο … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , , , , | Leave a comment