ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (e)

(CYNECHEIA APO   22/12/12)

τή δέ χολωσαμένη καλλιστέφανος Δημήτηρ
παίδα φίλον, τόν άελπτον ενί μεγάροισιν έτικτε,
χείρεσσ’ αθανάτησιν από έο θήκε πέδον δέ
εξανελούσα πυρός θυμώ κοτέσασα μάλ’ αινώς,
καί ρ’ άμυδις προσέειπεν εΰζωνον Μετάνειραν:
Νήϊδες άνθρωποι καί αφράδμονες ούτ’ αγαθοίο
αίσαν επερχομένου προγνώμεναι ούτε κακοίο:
καί σύ γάρ αφραδίησι τεής μήκιστον αάσθης.
ίστω γάρ θεών όρκος αμείλικτον Στυγός ύδωρ
αθάνατόν κέν τοι καί αγήραον ήματα πάντα
παίδα φίλον ποίησα καί άφθιτον ώπασα τιμήν:
νύν δ’ ουκ έσθ’ ώς κεν θάνατον καί κήρας αλύξαι.
τιμή δ’ άφθιτος αιέν επέσσεται ούνεκα γούνων
ημετέρων επέβη καί εν αγκοίνησιν ίαυσεν.

ώρησιν δ’ άρα τώ γε περιπλομένων ενιαυτών
παίδες ‘Ελευσινίων πόλεμον καί φύλοπιν αινήν
αιέν εν αλλήλοισι συνάξουσ’ ήματα πάντα.
ειμί δέ Δημήτηρ τιμάοχος, ή τε μέγιστον
αθανάτοις θνητοίσί τ’ όνεαρ καί χάρμα τέτυκται.
αλλ’ άγε μοι νηόν τε μέγαν καί βωμόν υπ’ αυτώ
τευχόντων πάς δήμος υπαί πόλιν αιπύ τε τείχος
Καλλιχόρου καθύπερθεν επί προύχοντι κολωνώ:
όργια δ’ αυτή εγών υποθήσομαι ως άν έπειτα
ευαγέως έρδοντες εμόν νόον ιλάσκοισθε.
‘`Ως ειπούσα θεά μέγεθος καί είδος άμειψε
γήρας απωσαμένη, περί τ’ αμφί τε κάλλος άητο:
οδμή δ’ ιμερόεσσα θυηέντων από πέπλων
σκίδνατο, τήλε δέ φέγγος από χροός αθανάτοιο
λάμπε θεάς, ξανθαί δέ κόμαι κατενήνοθεν ώμους,
αυγής δ’ επλήσθη πυκινός δόμος αστεροπής ώς.
βή δέ διέκ μεγάρων, τής δ’ αυτίκα γούνατ’ έλυντο,
δηρόν δ’ άφθογγος γένετο χρόνον, ουδέ τι παιδός
μνήσατο τηλυγέτοιο από δαπέδου ανελέσθαι.
τού δέ κασίγνηται φωνήν εσάκουσαν ελεεινήν,
κάδ δ’ άρ’ απ’ ευστρώτων λεχέων θόρον: η μέν έπειτα
παίδ’ ανά χερσίν ελούσα εώ εγκάτθετο κόλπω,
η δ’ άρα πύρ ανέκαι’, η δ’ έσσυτο πόσσ’ απαλοίσι
μητέρ’ αναστήσουσα θυώδεος εκ θαλάμοιο.

αγρόμεναι δέ μιν αμφίς ελούεον ασπαίροντα
αμφαγαπαζόμεναι: τού δ’ ου μειλίσσετο θυμός:
χειρότεραι γάρ δή μιν έχον τροφοί ηδέ τιθήναι.
Αι μέν παννύχιαι κυδρήν θεόν ιλάσκοντο
δείματι παλλόμεναι: άμα δ’ ηοί φαινομένηφιν
ευρυβίη Κελεώ νημερτέα μυθήσαντο,
ως επέτελλε θεά καλλιστέφανος Δημήτηρ.
αυτάρ ό γ’ εις αγορήν καλέσας πολυπείρονα λαόν
ήνωγ’ ηϋκόμω Δημήτερι πίονα νηόν
ποιήσαι καί βωμόν επί προύχοντι κολωνώ.
οι δέ μάλ’ αίψ’ επίθοντο καί έκλυον αυδήσαντος,
τεύχον δ’ ως επέτελλ’: ο δ’ αέξετο δαίμονος αίση.

αυτάρ επεί τέλεσαν καί ερώησαν καμάτοιο
βάν ρ’ ίμεν οίκαδ’ έκαστος: ατάρ ξανθή Δημήτηρ
ένθα καθεζομένη μακάρων από νόσφιν απάντων
μίμνε πόθω μινύθουσα βαθυζώνοιο θυγατρός.
αινότατον δ’ ενιαυτόν επί χθόνα πουλυβότειραν
ποίησ’ ανθρώποις καί κύντατον, ουδέ τι γαία
σπέρμ’ ανίει: κρύπτεν γάρ εϋστέφανος Δημήτηρ.
πολλά δέ καμπύλ’ άροτρα μάτην βόες έλκον αρούραις,
πολλόν δέ κρί λευκόν ετώσιον έμπεσε γαίη.
καί νύ κε πάμπαν όλεσσε γένος μερόπων ανθρώπων
λιμού υπ’ αργαλέης, γεράων τ’ ερικυδέα τιμήν
καί θυσιών ήμερσεν ‘Ολύμπια δώματ’ έχοντας,
ει μή Ζεύς ενόησεν εώ τ’ εφράσσατο θυμώ.
‘~Ιριν δέ πρώτον χρυσόπτερον ώρσε καλέσσαι
Δήμητρ’ ηΰκομον πολυήρατον είδος έχουσαν.
ώς έφαθ’: η δέ Ζηνί κελαινεφέϊ Κρονίωνι
πείθετο καί μεσσηγύ διέδραμεν ώκα πόδεσσιν.
ίκετο δέ πτολίεθρον ‘Ελευσίνος θυοέσσης,
εύρεν δ’ εν νηώ Δημήτερα κυανόπεπλον,
καί μιν φωνήσασ’ έπεα πτερόεντα προσηύδα:
Δήμητερ καλέει σε πατήρ Ζεύς άφθιτα ειδώς
ελθέμεναι μετά φύλα θεών αιειγενετάων.

αλλ’ ίθι, μηδ’ ατέλεστον εμόν έπος εκ Διός έστω.
‘`Ως φάτο λισσομένη: τής δ’ ουκ επεπείθετο θυμός.
αύτις έπειτα πατήρ μάκαρας θεούς αιέν εόντας
πάντας επιπροΐαλλεν: αμοιβηδίς δέ κιόντες
κίκλησκον καί πολλά δίδον περικαλλέα δώρα,
τιμάς θ’ άς κ’ † εθέλοιτο † μετ’ αθανάτοισιν ελέσθαι:
αλλ’ ού τις πείσαι δύνατο φρένας ουδέ νόημα
θυμώ χωομένης, στερεώς δ’ ηναίνετο μύθους.
ου μέν γάρ ποτ’ έφασκε θυώδεος Ουλύμποιο
πρίν γ’ επιβήσεσθαι, ου πρίν γής καρπόν ανήσειν,
πρίν ίδοι οφθαλμοίσιν εήν ευώπιδα κούρην.
Αυτάρ επεί τό γ’ άκουσε βαρύκτυπος ευρύοπα Ζεύς
εις ”Ερεβος πέμψε χρυσόρραπιν ‘Αργειφόντην,
όφρ’ ‘Αΐδην μαλακοίσι παραιφάμενος επέεσσιν
αγνήν Περσεφόνειαν από ζόφου ηερόεντος
ες φάος εξαγάγοι μετά δαίμονας, όφρα ε μήτηρ
οφθαλμοίσιν ιδούσα μεταλήξειε χόλοιο.
`Ερμής δ’ ουκ απίθησεν, άφαρ δ’ υπό κεύθεα γαίης
εσσυμένως κατόρουσε λιπών έδος Ουλύμποιο.
τέτμε δέ τόν γε άνακτα δόμων έντοσθεν εόντα
ήμενον εν λεχέεσσι σύν αιδοίη παρακοίτι
πόλλ’ αεκαζομένη μητρός πόθω: η δ’ αποτηλού
έργοις θεών μακάρων μητίσετο βουλή.

αγχού δ’ ιστάμενος προσέφη κρατύς ‘Αργειφόντης:
”Αιδη κυανοχαίτα καταφθιμένοισιν ανάσσων
Ζεύς σε πατήρ ήνωγεν αγαυήν Περσεφόνειαν
εξαγαγείν ‘Ερέβευσφι μετά σφέας, όφρα ε μήτηρ
οφθαλμοίσιν ιδούσα χόλου καί μήνιος αινής
αθανάτοις παύσειεν: επεί μέγα μήδεται έργον
φθίσαι φύλ’ αμενηνά χαμαιγενέων ανθρώπων
σπέρμ’ υπό γής κρύπτουσα, καταφθινύθουσα δέ τιμάς
αθανάτων. η δ’ αινόν έχει χόλον, ουδέ θεοίσι
μίσγεται, αλλ’ απάνευθε θυώδεος ένδοθι νηού
ήσται, ‘Ελευσίνος κραναόν πτολίεθρον έχουσα.
‘`Ως φάτο: μείδησεν δέ άναξ ενέρων ‘Αϊδωνεύς
οφρύσιν, ουδ’ απίθησε Διός βασιλήος εφετμής.
εσσυμένως δ’ εκέλευσε δαΐφρονι Περσεφονείη:
έρχεο Περσεφόνη παρά μητέρα κυανόπεπλον
ήπιον εν στήθεσσι μένος καί θυμόν έχουσα,
μηδέ τι δυσθύμαινε λίην περιώσιον άλλων.
ού τοι εν αθανάτοισιν αεικής έσσομ’ ακοίτης
αυτοκασίγνητος πατρός Διός: ένθα δ’ εούσα
δεσπόσσεις πάντων οπόσα ζώει τε καί έρπει,
τιμάς δέ σχήσησθα μετ’ αθανάτοισι μεγίστας,
τών δ’ αδικησάντων τίσις έσσεται ήματα πάντα
οί κεν μή θυσίαισι τεόν μένος ιλάσκωνται
ευαγέως έρδοντες εναίσιμα δώρα τελούντες.

‘`Ως φάτο: γήθησεν δέ περίφρων Περσεφόνεια,
καρπαλίμως δ’ ανόρουσ’ υπό χάρματος: αυτάρ ό γ’ αυτός
ροιής κόκκον έδωκε φαγείν μελιηδέα λάθρη
αμφί έ νωμήσας, ίνα μή μένοι ήματα πάντα
αύθι παρ’ αιδοίη Δημήτερι κυανοπέπλω.
ίππους δέ προπάροιθεν υπό χρυσέοισιν όχεσφιν
έντυεν αθανάτους πολυσημάντωρ ‘Αϊδωνεύς.
η δ’ οχέων επέβη, παρά δέ κρατύς ‘Αργειφόντης
ηνία καί μάστιγα λαβών μετά χερσί φίλησι
σεύε διέκ μεγάρων: τώ δ’ ουκ άκοντε πετέσθην.
ρίμφα δέ μακρά κέλευθα διήνυσαν, ουδέ θάλασσα
ούθ’ ύδωρ ποταμών ούτ’ άγκεα ποιήεντα
ίππων αθανάτων ούτ’ άκριες έσχεθον ορμήν,
αλλ’ υπέρ αυτάων βαθύν ηέρα τέμνον ιόντες.

στήσε δ’ άγων όθι μίμνεν εϋστέφανος Δημήτηρ
νηοίο προπάροιθε θυώδεος: η δέ ιδούσα
ήϊξ’ ηΰτε μαινάς όρος κάτα δάσκιον ύλης.
Περσεφόνη δ’ ετέρ[ωθεν επεί ίδεν όμματα καλά]
μητρός εής κατ’ [άρ’ ή γ’ όχεα προλιπούσα καί ίππους]
άλτο θέει[ν, δειρή δέ οι έμπεσεν αμφιχυθείσα:]
τή δέ [φίλην έτι παίδα εής μετά χερσίν εχούση]
α[ίψα δόλον θυμός τιν’ οΐσατο, τρέσσε δ’ άρ’ αινώς]
πα[υ]ομ[ένη φιλότητος, άφαρ δ’ ερεείνετο μύθω:]
Τέκνον μή ρά τί μοι ς[ύ γε πάσσαο νέρθεν εούσα]
βρώμης; εξαύδα, [μή κεύθ’, ίνα είδομεν άμφω:]
ώς μέν γάρ κ’ ανιούσα π[αρά στυγερού ‘Αΐδαο]
καί παρ’ εμοί καί πατρί κελ[αινεφέϊ Κρονίωνι]
ναιετάοις πάντεσσι τετιμ[ένη αθανάτοι]σιν.

ει δέ, πτάσα πάλιν <σύ γ’> ιούσ’ υπ[ό κεύθεσι γαίης]
οικήσεις ωρέων τρίτατον μέρ[ος εις ενιαυτόν,]
τάς δέ δύω παρ’ εμοί τε καί [άλλοις αθανά]τοισιν.
οππότε δ’ άνθεσι γαί’ ευώδε[σιν] ηαρινο[ίσι]
παντοδαποίς θάλλει, τότ’ από ζόφου ηερόεντος
αύτις άνει μέγα θαύμα θεοίς θνητοίς τ’ ανθρώποις.

καί τίνι σ’ εξαπάτησε δόλω κρατερ[ός Πολυδ]έγμων;
Τήν δ’ αύ Περσεφόνη περικαλλής αντίον ηύδα:
τοιγάρ εγώ σοι μήτερ ερέω νημερτέα πάντα:
εύτέ μοι `Ερμής ή[λθ]’ εριούνιος άγγελος ωκύς
πάρ πατέρος Κρονίδαο καί άλλων ουρανιώνων
ελθείν εξ ‘Ερέβευς, ίνα μ’ οφθαλμοίσιν ιδούσα
λήξαις αθανάτοισι χόλου καί μήνιος αινής,
αυτάρ εγών ανόρουσ’ υπό χάρματος, αυτάρ ο λάθρη
έμβαλέ μοι ροιής κόκκον, μελιηδέ’ εδωδήν,
άκουσαν δέ βίη με προσηνάγκασσε πάσασθαι.
ως δέ μ’ αναρπάξας Κρονίδεω πυκινήν διά μήτιν
ώχετο πατρός εμοίο φέρων υπό κεύθεα γαίης
εξερέω καί πάντα διίξομαι ως ερεείνεις.
ημείς μέν μάλα πάσαι αν’ ιμερτόν λειμώνα,
Λευκίππη Φαινώ τε καί ‘Ηλέκτρη καί ‘Ιάνθη
καί Μελίτη ‘Ιάχη τε `Ρόδειά τε Καλλιρόη τε
Μηλόβοσίς τε Τύχη τε καί ‘Ωκυρόη καλυκώπις
Χρυσηΐς τ’ ‘Ιάνειρά τ’ ‘Ακάστη τ’ ‘Αδμήτη τε
καί `Ροδόπη Πλουτώ τε καί ιμερόεσσα Καλυψώ
καί Στύξ Ουρανίη τε Γαλαξαύρη τ’ ερατεινή
Παλλάς τ’ εγρεμάχη καί ”Αρτεμις ιοχέαιρα
παίζομεν ηδ’ άνθεα δρέπομεν χείρεσσ’ ερόεντα,
μίγδα κρόκον τ’ αγανόν καί αγαλλίδας ηδ’ υάκινθον
καί ροδέας κάλυκας καί λείρια, θαύμα ιδέσθαι,
νάρκισσόν θ’ όν έφυσ’ ώς περ κρόκον ευρεία χθών.

αυτάρ εγώ δρεπόμην περί χάρματι, γαία δ’ ένερθε
χώρησεν, τή δ’ έκθορ’ άναξ κρατερός πολυδέγμων.
βή δέ φέρων υπό γαίαν εν άρμασι χρυσείοισι
πόλλ’ αεκαζομένην, εβόησα δ’ άρ’ όρθια φωνή.
ταύτά τοι αχνυμένη περ αληθέα πάντ’ αγορεύω.
‘`Ως τότε μέν πρόπαν ήμαρ ομόφρονα θυμόν έχουσαι
πολλά μάλ’ αλλήλων κραδίην καί θυμόν ίαινον
αμφαγαπαζόμεναι, αχέων δ’ απεπαύετο θυμός.
γηθοσύνας δέ δέχοντο παρ’ αλλήλων έδιδ[όν τε.]
τήσιν δ’ εγγύθεν ήλθ’ `Εκάτη λιπαροκρήδεμνος,
πολλά δ’ άρ’ αμφαγάπησε κόρην Δημήτερος αγνής:
εκ τού οι πρόπολος καί οπάων έπλετ’ άνασσα.
ταίς δέ μετάγγελον ήκε βαρύκτυπος ευρύοπα Ζεύς
`Ρείην ηΰκομον ήν μητέρα κυανόπεπλον
αξέμεναι μετά φύλα θεών, υπέδεκτο δέ τιμάς
δωσέμεν, άς κεν έλοιτο μετ’ αθανάτοισι θεοίσι:
νεύσε δέ οι κούρην έτεος περιτελλομένοιο
τήν τριτάτην μέν μοίραν υπό ζόφον ηερόεντα,
τάς δέ δύω παρά μητρί καί άλλοις αθανάτοισιν.
ώς έφατ’: ουδ’ απίθησε θεά Διός αγγελιάων.
εσσυμένως δ’ ήϊξε κατ’ Ουλύμποιο καρήνων,
εις δ’ άρα `Ράριον ίξε, φερέσβιον ούθαρ αρούρης
τό πρίν, ατάρ τότε γ’ ού τι φερέσβιον, αλλά έκηλον
εστήκει πανάφυλλον: έκευθε δ’ άρα κρί λευκόν
μήδεσι Δήμητρος καλλισφύρου: αυτάρ έπειτα
μέλλεν άφαρ ταναοίσι κομήσειν ασταχύεσσιν
ήρος αεξομένοιο, πέδω δ’ άρα πίονες όγμοι
βρισέμεν ασταχύων, τά δ’ εν ελλεδανοίσι δεδέσθαι.

ένθ’ επέβη πρώτιστον απ’ αιθέρος ατρυγέτοιο:
ασπασίως δ’ ίδον αλλήλας, κεχάρηντο δέ θυμώ.
τήν δ’ ώδε προσέειπε `Ρέη λιπαροκρήδεμνος:
Δεύρο τέκος, καλέει σε βαρύκτυπος ευρύοπα Ζεύς
ελθέμεναι μετά φύλα θεών, υπέδεκτο δέ τιμάς
[δωσέμεν, άς κ’ εθέλησθα] μετ’ αθανάτοισι θεοίσι.
[νεύσε δέ σοι κούρην έτεος π]εριτελλομένοιο
[τήν τριτάτην μέν μοίραν υπό ζόφον η]ερόεντα,
[τάς δέ δύω παρά σοί τε καί άλλοις] αθανάτοισιν.
[ώς άρ’ έφη τελέ]εσθαι: εώ δ’ επένευσε κάρητι.
[αλλ’ ίθι τέκνον] εμόν καί πείθεο, μηδέ τι λίην
α[ζηχές μεν]έαινε κελαινεφέϊ Κρονίωνι:
α[ίψα δέ κα]ρπόν άεξε φερέσβιον ανθρώποισιν.
‘`Ω[ς έφατ’, ου]δ’ απίθησεν εϋστέφανος Δημήτηρ,
αίψα δέ καρπόν ανήκεν αρουράων εριβώλων.
πάσα δέ φύλλοισίν τε καί άνθεσιν ευρεία χθών
έβρισ’: η δέ κιούσα θεμιστοπόλοις βασιλεύσι
δ[είξε,] Τριπτολέμω τε Διοκλεί τε πληξίππω,
Ευμόλπου τε βίη Κελεώ θ’ ηγήτορι λαών,
δρησμοσύνην θ’ ιερών καί επέφραδεν όργια πάσι,
Τριπτολέμω τε Πολυξείνω τ’, επί τοίς δέ Διοκλεί,
σεμνά, τά τ’ ού πως έστι παρεξ[ίμ]εν [ούτε πυθέσθαι,]
ούτ’ αχέειν: μέγα γάρ τι θεών σέβας ισχάνει αυδήν.
όλβιος ός τάδ’ όπωπεν επιχθονίων ανθρώπων:
ός δ’ ατελής ιερών, ός τ’ άμμορος, ού ποθ’ ομοίων
αίσαν έχει φθίμενός περ υπό ζόφω ευρώεντι.
Αυτάρ επεί δή πάνθ’ υπεθήκατο δία θεάων,
βάν ρ’ ίμεν Ούλυμπον δέ θεών μεθ’ ομήγυριν άλλων.

ένθα δέ ναιετάουσι παραί Διί τερπικεραύνω
σεμναί τ’ αιδοίαί τε: μέγ’ όλβιος όν τιν’ εκείναι
προφρονέως φίλωνται επιχθονίων ανθρώπων:
αίψα δέ οι πέμπουσιν εφέστιον ες μέγα δώμα
Πλούτον, ός ανθρώποις άφενος θνητοίσι δίδωσιν.
‘Αλλ’ άγ’ ‘Ελευσίνος θυοέσσης δήμον έχουσαι
καί Πάρον αμφιρύτην ”Αντρωνά τε πετρήεντα,
πότνια αγλαόδωρ’ ωρηφόρε Δηοί άνασσα
αυτή καί κούρη περικαλλής Περσεφόνεια
πρόφρονες αντ’ ωδής βίοτον θυμήρε’ οπάζειν.
αυτάρ εγώ καί σείο καί άλλης μνήσομ’ αοιδής.

(SYNECHIZETAI)

Posted in religious themes | Tagged , | Leave a comment

Shinto – An Ancient Japanese religion

Shinto is an ancient Japanese religion. Starting about 500 BCE (or earlier) it was originally “an amorphous mix of nature worship, fertility cults, divination techniques, hero worship, and shamanism.” 4 Its name was derived from the Chinese words “shin tao” (“The Way of the Gods”) in the 8th Century CE. At that time:

The Yamato dynasty consolidated its rule over most of Japan.

Divine origins were ascribed to the imperial family.

Shinto established itself as an official religion of Japan, along with Buddhism.

The complete separation of Japanese religion from politics did not occur until just after World War II. The Emperor was forced by the American army to renounce his divinity at that time.

Unlike most other religions, Shinto has no real founder, no written scriptures, no body of religious law, and only a very loosely-organized priesthood.

Shinto beliefs:

Shinto creation stories tell of the history and lives of the “Kami” (deities). Among them was a divine couple, Izanagi-no-mikoto and Izanami-no-mikoto, who gave birth to the Japanese islands. Their children became the deities of the various Japanese clans. Amaterasu Omikami (Sun Goddess) was one of their daughters. She is the ancestress of the Imperial Family and is regarded as the chief deity. Her shrine is at Ise. Her descendants unified the country. Her brother, Susano came down from heaven and roamed throughout the earth. He is famous for killing a great evil serpent.

The Kami are the Shinto deities. The word “Kami” is generally translated “god” or “gods.” However, the Kami bear little resemblance to the gods of monotheistic religions. There are no concepts which compare to the Christian beliefs in the wrath of God, his omnipotence and omni-presence, or the separation of God from humanity due to sin. There are numerous other deities who are conceptualized in many forms:

Those related to natural objects and creatures, from “food to rivers to rocks.” 2

Guardian Kami of particular areas and clans

Exceptional people, including all but the last of the emperors.

Abstract creative forces

They are seen as generally benign; they sustain and protect the people. 9

About 84% of the population of Japan follow two religions: both Shinto and Buddhism. As in much of Asia, Christianity is very much a minority religion. 12 Fewer than 1% of Japanese adults are Christians. Buddhism first arrived in Japan from Korea and China during the 6th through 8th centuries CE. The two religions share a basic optimism about human nature, and for the world. Within Shinto, the Buddha was viewed as another “Kami”. Meanwhile, Buddhism in Japan regarded the Kami as being manifestations of various Buddhas and Bodhisattvas. Most weddings are performed by Shinto priests; funerals are performed by Buddhist priests.

Shinto does not have as fully developed a theology as do most other religions. It does not have its own moral code. Shintoists generally follow the code of Confucianism.

Their religious texts discuss the “High Plain of Heaven” and the “Dark Land” which is an unclean land of the dead, but give few details of the afterlife.

Ancestors are deeply revered and worshipped.

All of humanity is regarded as “Kami’s child.” Thus all human life and human nature is sacred.

Believers revere “musuhi”, the Kamis’ creative and harmonizing powers. They aspire to have “makoto”, sincerity or true heart. This is regarded as the way or will of Kami.

Morality is based upon that which is of benefit to the group. “Shinto emphasizes right practice, sensibility, and attitude.” 2

There are “Four Affirmations”in Shinto:

 1. Tradition and the family: The family is seen as the main mechanism by which traditions are preserved. Their main celebrations relate to birth and marriage.
 2. Love of nature: Nature is sacred; to be in contact with nature is to be close to the Gods. Natural objects are worshipped as sacred spirits.
 3. Physical cleanliness: Followers of Shinto take baths, wash their hands, and rinse out their mouth often.
 4. “Matsuri”: The worship and honor given to the Kami and ancestral spirits.

The desire for peace, which was suppressed during World War II, has been restored.

Shinto practices:

Shinto recognizes many sacred places: mountains, springs, etc.

Each shrine is dedicated to a specific Kami who has a divine personality and responds to sincere prayers of the faithful. When entering a shrine, one passes through a Toria special gateway for the Gods. It marks the demarcation between the finite world and the infinite world of the Gods.

In the past, believers practiced “misogi,”, the washing of their bodies in a river near the shrine. In recent years they only wash their hands and wash out their mouths in a wash basin provided within the shrine grounds.

Believers respect animals as messengers of the Gods. A pair of statues of “Koma-inu”(guard dogs) face each other within the temple grounds.

Shrine ceremonies, which include cleansing, offerings, prayers, and dances are directed to the Kami.

Kagura are ritual dances accompanied by ancient musical instruments. The dances are performed by skilled and trained dancers. They consist of young virgin girls, a group of men, or a single man.

Mamori are charms worn as an aid in healing and protection. They come in many different forms for various purposes.

An altar, the “Kami-dana” (Shelf of Gods), is given a central place in many homes.

Seasonal celebrations are held at spring planting, fall harvest, and special anniversaries of the history of a shrine or of a local patron spirit. A secular, country-wide National Founding Day is held on FEB-11 to commemorate the founding of Japan; this is the traditional date on which the first (mythical) emperor Jinmu ascended the throne in 660 BCE. Some shrines are believed to hold festivities on that day. Other festivals include: JAN 1-3 Shogatsu (New Year); MAR-3 Hinamatsuri (Girls’ festival); MAY-5 Tango no Sekku (Boys’ festival); JUL-7 Hoshi Matsuri (Star festival).

Followers are expected to visit Shinto shrines at the times of various life passages. For example, the Shichigosan Matsuri involves a blessing by the shrine Priest of girls aged three and seven and boys aged five. It is held on NOV-15.

Many followers are involved in the “offer a meal movement,” in which each individual bypasses a breakfast (or another meal) once per month and donates the money saved to their religious organization for international relief and similar activity.

Origami (“Paper of the spirits”): This is a Japanese folk art in which paper is folded into beautiful shapes. They are often seen around Shinto shrines. Out of respect for the tree spirit that gave its life to make the paper, origami paper is never cut.

Forms of Shinto:

Shinto exists in four main forms or traditions:

Koshitsu Shinto (The Shinto of the Imperial House): This involves rituals performed by the emperor, who the Japanese Constitution defines to be the “symbol of the state and of the unity of the people.” The most important ritual is Niinamesai, which makes an offering to the deities of the first fruits of each year’s grain harvest. Male and female clergy (Shoten and Nai-Shoten) assist the emperor in the performance of these rites.

Jinja (Shrine) Shinto: This is the largest Shinto group. It was the original form of the religion; its roots date back into pre-history. Until the end of World War II, it was closely aligned with State Shinto. The Emperor of Japan was worshipped as a living God. Almost all shrines in Japan are members of Jinja Honcho, the Association of Shinto Shrines. It currently includes about 80,000 shrines as members. The association urges followers of Shinto

 1. To be grateful for the blessings of Kami and the benefits of the ancestors, and to be diligent in the observance of the Shinto rites, applying oneself to them with sincerity. brightness, and purity of heart.
 2. To be helpful to others and in the world at large through deeds of service without thought of rewards, and to seek the advancement of the world as one whose life mediates the will of Kami.
 3. To bind oneself with others in harmonious acknowledgment of the will of the emperor, praying that the country may flourish and that other peoples too may live in peace and prosperity.” 5

Kyoha (Sectarian) Shinto (aka Shuha Shinto): This consists of 13 sects which were founded by individuals since the start of the 19th century. Each sect has its own beliefs and doctrines. Most emphasize worship of their own central deity; some follow a near-monotheistic religion.

Minzoku (Folk) Shinto This is not a separate Shinto group; it has no formal central organization or creed. It is seen in local rural practices and rituals, e.g. small images by the side of the road, agriculture rituals practiced by individual families, etc. A rural community will often select a layman annually, who will be responsible for worshiping the local deity.

These four forms are closely linked. Shinto is a tolerant religion which accepts the validity of other religions. It is common for a believer to pay respects to other religions, their practices and objects of worship.

Shinto texts:

Many texts are valued in the Shinto religion. Most date from the 8th century CE:

The Kojiki (Record of Ancient Matters)

The Rokkokushi (Six National Histories)

The Shoku Nihongi and its Nihon Shoki (Continuing Chronicles of Japan)

The Jinno Shotoki (a study of Shinto and Japanese politics and history) written in the 14th century

Number of adherents:

Estimates of the number of adherents are hopelessly unreliable. Some sources give numbers in the range of 2.8 to 3.2 million. One states that 40% of Japanese adults follow Shinto; that would account for about 50 million adherents. Others state that about 86% of Japanese adults follow a combination of Shinto and Buddhism; that would put the number of followers of Shinto at 107 million.

One source estimates 1000 followers of Shinto in North America. The Canadian Census (1991) recorded only 445 in Canada.

Essentially all followers of Shinto are Japanese. It is difficult for a foreigner to embrace Shintoism. Unlike most other religions, there is no book to help a person learn about the religion. It is transmitted from generation to generation by experiencing the rituals together as a group.

Some Internet References
 1. Shinto: A Portrait” is at: http://www.silcom.com/~origin/sbcr/sbcr131
 2. Shinto, the Way of the Gods” is at:http://www.trincoll.edu/~tj/tj4.4.96/articles/cover.html
 3. Shinto and Buddhism: the Wellsprings of Japanese Spirituality” is at:http://www.askasia.org/frclasrm/readings/r000009.htm
 4. The Fountainhead of Miracles,” is at: http://www.shinreikyo.or.jp
 5. The Jinja Shinto (The Shrine Shinto),” is at: http://www.jinja.or.jp/
 6. “Shinto,” by the Jinja Online Network League is at:http://www.jinja.or.jp/english/s-0.html
 7. Shinto Online Network Association,” is at:http://www.jinja.or.jp/english/index.html
 8. Schauwecker’s Guide to Japan: Shinto,” is at: http://www.japan-guide.com/e/e2056.html
 9. “Paul Watt,” “Shinto & Buddhism: Wellsprings of Japanese spirituality,” at:http://www.askasia.org/frclasrm/readings/r000009.htm
 10. Pictures of Shinto shrines are at:http://www.kiku.com/electric_samurai/cyber_shrine/
 11. Yahoo has a list of Shinto links at:http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/
 12. Potpourri,” at: http://poza.net/japan/living9.html
 13. JapanZone has an essay on Shinto at: http://www.japan-zone.com/omnibus/shinto.shtml They also have many essays on Japanese culture, climate, history etc.

SOURCE  http://www.religioustolerance.org

Posted in religious themes | Tagged , , | 1 Comment

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΟΡΑΝΙΟΝ-(σταδιον-σουρα-σειρα / 3,4)ΚΕΦΑΛΑΙΑ " Ο ΟΙΚΟΣ ΙΜΡΑΝ ( μειρακιον θ) "

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ  18/12/12)

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΗΓΗ   http://islamforgreeks.org/

ΣΣ1  Λίγοι γνωρίζουν ότι η ιερή λέξη «Κοράνιο» είναι ελληνικότατη και μάλιστα ομηρική*. Προέρχεται από το ιερό ελληνικό ρήμα «κορέω», που σημαίνει σπέρνω -τον Λόγο του Θεού!- και κατ’ επέκταση «σαρώνω». Το ρήμα «κορέω» εκφράζει και την ιερή πράξη της δημιουργίας .

(ΑΠΟΨΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘ.ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ παραπεμποντος στο liddell-scot lexicon,«Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης», μετάφραση Α. Κωνσταντινίδου, τόμος 2, έκδοση. Ελληνικά Γράμματα, το λήμμα «κορέω»)

ΣΣ2  ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΑΠΟΨΙΣ
http://sarantakos.wordpress.com/2009/06/09/koranio/

Posted in religious themes | Tagged , , , | Leave a comment

MOHAMED(PeaceupOnHim) ONE OF THE MESSANGERS OF ALLAH-HA(E)LIOS-ELLOHIM (A)

Muhammad (SA) The Messenger of Allah

Born in Makka on 17th Rabiul Awwal about 53 years before Hijra. The year of his birth was called “Amul Feel” due to the invasion of the Ka’aba by Abraha the viceroy of the Abysinian King. Since the forces of Abraha arrived on elephants which is “Feel” in arabic, the arabs called this the year of the elephant. According to the Christian Calendar it was 571 AD. The Roman Empire was in decline, the Capital was transferred from Rome to Constantinople and the whole of Europe was divided into little kingdoms fighting among each other. On the Eastern side The Sasanid Empire of the Persians was also in decline. This was the world scene when a boy was born to the most renowned family of the Qoraish, the Banu Hashim. His father was Abdullah son of Abdul Muttalib and his mother was Amena daughter of Wahb. As a baby he was sent to the nearby Baduin Tribe where a lady called Halima nursed him.

Muhammad (SA) was born an orphan as his father Abdullah died a few months before his birth. His grand father Abdul Muttalib looked after the boy. Abdul Muttalib died when Muhammad (SA) was only 8 years old and then his uncle Abu Talib the father of Ali, took over the upbringing of his nephew. His first journey outside Arabia was to thenorthern parts of Syria with the trading caravan of his uncle Abu Talib. During one such journey an old christian monk called Bohaira met the trading caravan and saw young Muhammad (SA) who was about 14 years old at that time. The old monk told Abu Talib to lafter the boy well, “for very soon his enemies will try to hurt him”. The monk also told Abu Talib that he saw unusual signs in the boy who will grow up into someone very important. Muhammad (SA) remained with his uncle’s family until the age of 25. It was due to his honesty and straight forward manner that he was successful in trading and became known to many traders in Makka .

The Marriage of Muhammad (SA)

One of the leading trading families in those days was the family of Khadija a widow who was looking for an honest young man to look after her business affairs. Muhammad (SA) took Khadija’s caravan party to Syria and various other places and was a great success. Khadija was impressed and asked him for marriage. Although being much older then Muhammad (SA), (she was 40 years old), the marriage was agreed upon by both families and Muhammad’s uncle Abu Talib read the Khutba of marriage and performed the marriage ceremony according to the Ibrahimic traditions. The words of the Khutba as described in Sirat-e-Rasullallah by Ibne Hisham were:

“Praises be for Allah who was the God of Ibrahim who worshipped one God and a muslim. I am the descendent of Ibrahim and have remained on the same religion of One God. May Allah keep this purity among the descendents of Ibrahim for ever”. After this Khutba Abu Talib completed the marriage ceremony between Muhammad (SA) and Khadija. Muhammad (SA) moved to her house and the partnership from trading to partnership in life began in earnest. A baby daughter was born to Khadija within a few years after the marriage. She was named Fatima (SA). Khadija had two daughters from her earlier marriage which ended in widowhood. So the three daughters, two from Khadija’s earlier marriages and one from Muhammad (SA) grew up together in the same house. History mentions another boy growing up in Muhammad’s house. He was Ali (AS), Abu Talib’s son. Ali (AS) was born in the year 30 Amulfeel when Muhammad was 30 years old. Fatima’s birth was recorded some five year’s later. So the difference of ages between Fatima and Ali was about 5 years. Ali was treated by Muhammad (SA) like a son and Muhammad (SA) took him every where he went. Ibne Hisham in his Sirat mentions that Muhammad (SA) began to meditate more and more. He would leave the town of Makka to the nearby hill called Jabal el Noor. There was a cave at the top of the hill and Muhammad (SA) would climb the mountain and sit in the cave to meditate. Sometimes he would stay there for days. Many times Ali accompanied him.

One such story tells us that on one occasion Muhammad (SA) did not return for 3 or 4 days and Abu Talib was concerned. His son Ali was also with him. They had taken some food with them. So the searching party from Makka went to the mountain looking for the two. When they reached the top and entered the cave they found Muhammad (SA) and Ali (AS) meditating together, safe and sound. Abu Talib asked Muhammad what did he do there. Muhammad told his uncle that he and Ali were engaged in meditating about the creator of the universe, the God of Ibrahim and Ismael

This meditation continued until one day a voice was heard inside the cave. It said, “Read”. Muhammad (SA) replied what shall I read. The voice said, “Read in the name of thy Lord”. He was Angel Gabril who told Muhammad (SA) that he was ordained by Allah to be the Messenger of Allah and to preach this “Deen” to the people.

This was the first revelation that came over Muhammad (SA) when he was told to begin his preaching of the Qur’an to Makkans. Muhammad (SA) came home and told Khadija about this who immediately accepted him as the Messenger of God. She also said that her uncle Warqa had told her that Muhammad (SA) had the signs of a great Messenger. When the news of this first revelation of Verse from the Qur’an had reached Warqa through Khadija he told her, “Didn’t I tell you that this husband of yours was the Messenger of God”. Ali (AS) was living with Muhammad (SA) and had also accompanied him to the Mountain of Hira, and had also experienced the revelation with Muhammad (SA). He had no doubts who Muhammad (SA) was and was the first to acknowledge him as the Messenger of Allah. Khadija among the women, their daughter Fatima (SA) and the two daughters from Khadija’s earlier marriage. All acknowledged Muhammad (SA) as the Messenger of Allah. Muhammad (SA) used to enter the Ka’aba and pray there with Khadija and Ali (SA). The story was mentioned by Ibne Hisham in his Sirat as follows: ‘One day these three were praying while Abbas Ibne Abdul Muttalib, Muhammad’s uncle was sitting on the nearby hill and watching. A trader from Yemen was sitting with Abbas. He asked Abbas who were these three people praying in a strange man.

The woman was Muhammad’s wife Khadija and the boy was Abu Talib’s son Ali. “they follow some strange ‘deen’ which we are not familiar with yet,” was Abbas’s reply.

Muhammad (SA) said that “Lailaha Illallah” means that there is no god, only Allah that Muhammad (SA) is His messenger, and that all men are born equal. He taught against idolatry, and against social injustices of the time. In the beginning this preaching of One God went on secretly. Zaid and Abubakr were the other two who accepted Islam. The slave community of Makka began to accept this because they liked the tone of equality of all human beings. But once they accepted the faith they became steadfast never to go back to their adulatory even after suffering torture by their masters.

Muhammad (SA) preached Islam secretly for 3 years but only a few people were converted to Islam. At the end of the 3rd year Allah told Muhammad to “invite your own family and clan and announce to them that you are preaching Islam.” Muhammad (SA) asked Ali to prepare some food. Some bread, meat and milk was brought in. Over 40 heads of the Tribes of Qoraish were invited. They came, ate food then before Muhammad (SA) was able to say anything they all dispersed. So the next day Muhammad (SA) Invited them again and immediately after food Muhammad (SA) announced, “I am the Messenger of Allah and my message is of peace and surrender to One God, any one who helps me in this work will be my Deputy and will be my successor after me.” Ali who was only 13 years old stood up and told Muhammad (SA) he will help him in his work. Muhammad (SA) asked Ali to sit down and repeated the same announcement three times and all three times Ali stood alone. In the end Muhammad (SA) announced that Ali will be his deputy and successor after him. One head of the tribesmen laughed at this and one even told Abu Talib, father of Ali that “now you should obey your son.”

Now that this religion came out in the open the Qoraish of Makka became openly hostile. In the beginning they thought that the whole thing was a joke, but gradually when it became serious, they were angry and became openly hostile. For the people of Makka and towns like Taif, this was a very strange religion. They disliked it so much that first they persecuted the muslims, then organised a boycott of Muhammad and his whole family of Banu Hashim. They banished him from Makka and the whole family lived in the Hills and mountains around Makka. The place became known as Sho’be Abu Talib, As Abu Talib as Head of the Clan of Banu Hashim protected the family while they were in exile. For three years the family suffered hunger and great poverty. The Leaders of Quraish had written down on a peace of goat skin that Banu Hashim shall never return to the city until Muhammad (SA) denounces his single god religion. At the end of three years Muhammad told his uncle Abu Talib to go to Makka and tell the Makkans that the peace of skin on which the agreement was written was no more. As it was sealed and was kept inside the Kaaba and no one was allowed to enter the place, they were surprised. The leaders said that if Muhammad (SA) was right and the agrwas no more, then they will lift the siege of Banu Hashim and let them return to the city. The Kaaba was opened, the sealed box was opened and the peace of parchment on which the agreement was written was found to be consumed by insects. When they saw this they agreed to lift  the siege and allowed the family of Banu Hashim to return to the City.

Little had they realised that the news of this miraculous knowledge of Muhammad (SA) about the disappearance of the parchment, had a great effect on the people of Makka and they began to accept Islam. After this event many more Makkans were accepting Islam readily, especially the poor class of Makka who accepted Islam in earnest. But with this conversion, the feudal lords of Makka had increased their hostility towards new converts, punishing them and torturing them so much so that in the end Muhammad (SA) told them to migrate to another land. Habasha (Abysiniya) was the nearest country across the seas where they could hope to be safe. So the first migration began and about 83 new muslims under the leadership of Ali’s elder brother Jaafer Ibne Abi Talib, migrated to Habasha. Until that time Jaafer was the main writer of the revelation (Wahii) with 2 other companions named Abdullah Ibne Masood and Obai Ibne Ka’aba. Mas’ab Ibne Omair was also an early convert to Islam and a writer of the Revelation. He was sent to Yathrib to teach Qur’an to the people early there who had shown a great interest in this new creed.

Ali Ibne Talib, after his elder brother Jaafer’s departure to Habasha became the head among the writers of the Revelation. Ali continued with the writing of the Revelation up to the last Verse of the Holy Qur’an. This was revealed after the Khutba of the Holy Prophet at Ghadeere Khum on 18th of Zilhijja 10th Hijri. This Verse is in Sura 5 (Maeda) V.3 which says that “This day I have perfected your Deen for you, and I have completed my blessings on you, and I have approved Islam for your Deen.” Seventy days after the event, the Holy Prophet passed away.

Islam was spreading rapidly, Muhammad’s uncle Hamza entered the fold of Islam which gave great strength to the new creed. It was at this time that Omar Ibne Khattab also came to accept Islam.

After Muhammads (SA) return from the Shu’be Abi Talib to the normal city life of Makka, Islam had start to spread rapidly under the protection of Muhammad’s uncle Abu Talib. But Allah had other plans. Abu Talib and Khadija both died within one year which was a sad blow to the family. The Hostility of the Qoraish had taken a dangerous trend especially after the death of Abu Talib. Abu Lahab and Abu Sofyan who were the leaders of the hostile group against Islam made plans to end Muhammad’s life. They thought of a scheme where if one person from each tribe of Qoraish surrounded Muhammad’s house, entered the house in the morning and killed him then the blame would be on all tribes and Banu Hashim would not be able to take revenge. Allah told the Prophet of this scheme and instructed him to leave the city of Makka and migrate to Yathrib. Muhammad asked Ali to sleep in his bed to deceive the enemy. Ali asked “ will this save your life,” Muhammad (SA) said yes, it will save my life. Ali replied “then I have no hesitation in sleeping in your bed disguised as you.” While Ali slept in Muhammad’s bed, Muhammad (SA) himself left the house undetected by the enemy who had surrounded his house with open swords. Abubakr was with the Prophet, when they left Makka from the southern exit and hid in a cave a few miles away. While they were inside the cave a spider weaved a web on the entrance to the cave to give an impression that no one had entered the cave. Meanwhile in Makka the enemy with open swords entered Muhammad’s house in order to kill him, but found Ali sleeping soundly. They asked Ali, where was Muhammad to which Ali replied, “have you entrusted him to me?” The enemy left disappointed, but realised that Muhammad (SA) must have gone to Yathrib. They tried to follow the tracks with the help of professional trackers and reached the cave of Thaur where these two were sitting inside. But the spider’s web deceived them and they all came back disappointed.

Muhammad (SA) reached Yathrib, the town some 400 kilometres north of Makka and the converts there named the city as ‘the city of the Prophet’ (Madinatun Nabi). Ever since then the town has been known as Madina. The date of this migration was 26th July 623 AD and under the new Islamic Calendar, the first year of the Hijra. Ali stayed in Makka to give back to the owners all the valuables which the people of Makka had deposited with Muhammad for safe keeping. After three days when this important task was completed Ali (AS) set out for Madina and arrived there a week later. Muhammad (SA) waited for him at the outskirts of the town and entered the town with the whole family.

The People of Madina helped Muhammad (SA) settle in this new place. Their help was appreciated so much so that they were called Ansars, the Helpers, while those who came from Makka were called Muhajiroon, the migrants. On orders from Allah, Muhammad (SA) brought Muhajirs and Ansars together by making each Ansar a brother to a Muhajir. This way they shared each others property like brothers. Muhammad (SA) took Ali (AS) as his brother in faith, although Ali was his cousin in relation to blood. (Sirat Ibne Hisham).

Muhammad’s daughter Fatima was about l 9 years old and there were many suitors, but whenever somebody asked Muhammad (SA) for Fatima’s hand in marriage he kept quiet. One day Ali (AS) came to the mosque and asked for Fatima’s hand in marriage. Muhammad replied “Yes, this has been ordained by Allah.” He asked , “What property do you have,” to which Ali replied, “not much.” He had a sword, a horse and a protective shield. Muhammad said “sell the shield, because you will need the horse and the sword for the protection of Islam.” Ali sold his shield for 200 Dirhams, brought the money to Muhammad (SA) who added another 200 Dirhams over it and asked his companions to buy household goods to set up home for the newly weds. He then read the Khutba and finalised the marriage of Ali (AS) and Fatima. This was in the First year of the Hijra. This was a simple Islamic marriage which should be copied by all muslims instead of spending lavish amounts of money and huge dowries to cripple the parents economically for ever.

As Islam was the religion of peace and surrender to the Will of God, aggression had been forbidden. In spite of various attacks on the newly converted muslim community in Madina, Muhammad (SA) had forbidden all retaliation. News came from Makka that all those who left Makka had lost their property. The Makkans had taken all they had left behind. Muhammad’s uncle Hamza asked Muhammad (SA) to fight with the Kuffars of Makka but he did not agree. In the end when news came that the Makkans were marching towards Madina to fight Muhammad (SA) and his newly converted muslim community, the Verses came down on Muhammad (SA) to stand up and defend your “Deen”, but do not exceed the limits. In other words you can only defend, aggression was totally forbidden. (Sura Baqra,Verses 173-174)

The Battle of Badr

In the 2nd year of Hijra, 624 AD, ‘The Battle of Badr’ took place. The Makkans marched towards Madina with 1000 soldiers. Muhammad (SA) with his army of 313 men cam out of Madina. Badr is situated some 10 miles south of Madina and 240 miles north of Makka. The Makkans travelled all the way to Madina to defeat Islam. The Muslims had no choice but to defend Islam. Hamza, Ali Obaida came out of the Muslim side in single combat with the chiefs of Makka who were all slain. The battle ensued and at the end of the day the Makkans were defeated with 70 dead, while very few muslims were killed. Those Makkans who were taken captive were told that if they could teach muslims to read and write, they would live freely in the city and be provided with food and shelter. This was a clear direction that gaining knowledge was the first priority in Islam.

The Battle of Ohud

In the 3rd year of Hijra, ‘The Battle of Ohud’ took place. The Makkans did not like their defeat in Badr and began their preparations in earnest. They came with 3000 men to fight Islam. Muhammad (SA) heard the news and came out of Madina with 700 men. Muhammad(SA) arranged his small army in such a way that the mountain was behind them. Some 30 archers from the Iarmy were strategically placed in an opening in the mountain to protect the muslims from any attack from behind. Initially the Makkans were no match for the valour of the muslim soldiers and they began to run away. Newly converted Muslim soldiers prematurely thought they had won the war, so they began to take possession of the booty of war. When the 30 archers saw this, they left their strategic mountain pass to join the others. Khalid Ibne Walid saw this opening and cleverly attacked from behind on the person of the Prophet himself. It was Ali (AS) and a few other true companions of the Prophet that saved the day and saved the life of the Prophet.

The Prophet was himself injured by a stone. Khalid Ibne Walid shouted ‘Muhammad is killed’, upon which hearing this, many companions began to run away in panic. The wounded Prophet was left in the battlefield with only Ali, Hamza, Abu Dajjana and Zakwan to defend him. These brave warriors fought fiercely and during this encounter Hamza was killed by a spear wound inflicted by the Slave of Abu Sofian’s wife Hind. Zakwan and Abu Dajjana lay wounded and Ali was left alone to defend the Holy Prophet. Ali had received 16 wounds during this battle. He picked up the Holy Prophet while he was surrounded by the enemy and with Khalid shouting to finish the Prophet off for good. Ali fought against them, killing two of them, which led the others to run away. Ali (AS) boldly lifted the Holy Prophet and carried him to the mountain and safety. Ali kept shouting “ the Holy Prophet is alive” so that the muslims who ran away might come back. Those muslims who had not run far returned and saw the wounded Prophet and his daughter Fatima (SA) attending to his wounds. They took heart and began to fight the enemy under the command of Ali (AS) and drove them away.

The victory was gained. The Prophet returned to Madina and declared three days of mourning for his uncle Hamza. The Holy Prophet said afterwards that Ali’s bravery was applauded by Angel Gabril who said that there is no braver youth than Ali and no better sword than Zilfiqar.(Details of this battle can be read in the History of Tabari, Waqidi and Abul Fida).

(TO BE CONTINUED)

http://www.al-islam.org/

Posted in religious themes | Tagged , , , , , | Leave a comment

HECI-ODOS THEO-GONIA (II)

(BEING CONTINUED FROM 20/12/12)

165
πείθεσθαι, πατρός κε κακὴν τισαίμεθα λώβην
ὑμετέρου· πρότερος γὰρ ἀεικέα μήσατο ἔργα.»
Ὥς φάτο· τοὺς δ᾽ ἄρα πάντας ἕλεν δέος, οὐδέ τις αὐτῶν
φθέγξατο. Θαρσήσας δὲ μέγας Κρόνος ἀγκυλομήτης
ἂψ αὖτις μύθοισι προσηύδα μητέρα κεδνήν·

170
«Μῆτερ, ἐγώ κεν τοῦτό γ᾽ ὑποσχόμενος τελέσαιμι
ἔργον, ἐπεὶ πατρός γε δυσωνύμου οὐκ ἀλεγίζω
ἡμετέρου· πρότερος γὰρ ἀεικέα μήσατο ἔργα».
Ὥς φάτο· γήθησεν δὲ μέγα φρεσὶ Γαῖα πελώρη·
Εἷσε δέ μιν κρύψασα λόχῳ· ἐνέθηκε δὲ χερσὶν

175
ἅρπην καρχαρόδοντα· δόλον δ᾽ ὑπεθήκατο πάντα.
Ἦλθε δὲ νύκτ᾽ ἐπάγων μέγας Οὐρανός, ἀμφὶ δὲ Γαίῃ
ἱμείρων φιλότητος ἐπέσχετο καί ῥ᾽ ἐτανύσθη
πάντη· ὃ δ᾽ ἐκ λοχεοῖο πάις ὠρέξατο χειρὶ
σκαιῇ, δεξιτερῇ δὲ πελώριον ἔλλαβεν ἅρπην

180
μακρὴν καρχαρόδοντα, φίλου δ᾽ ἀπὸ μήδεα πατρὸς
ἐσσυμένως ἤμησε, πάλιν δ᾽ ἔρριψε φέρεσθαι
ἐξοπίσω· τὰ μὲν οὔ τι ἐτώσια ἔκφυγε χειρός·
ὅσσαι γὰρ ῥαθάμιγγες ἀπέσσυθεν αἱματόεσσαι,
πάσας δέξατο Γαῖα· περιπλομένων δ᾽ ἐνιαυτῶν

185
γείνατ᾽ Ἐρινῦς τε κρατερὰς μεγάλους τε Γίγαντας,
τεύχεσι λαμπομένους, δολίχ᾽ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντας,
Νύμφας θ᾽, ἃς Μελίας καλέουσ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν.
Μήδεα δ᾽ ὡς τὸ πρῶτον ἀποτμήξας ἀδάμαντι
κάββαλ᾽ ἀπ᾽ ἠπείροιο πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ,

190
ὣς φέρετ᾽ ἂμ πέλαγος πουλὺν χρόνον, ἀμφὶ δὲ λευκὸς
ἀφρὸς ἀπ᾽ ἀθανάτου χροὸς ὤρνυτο· τῷ δ᾽ ἔνι κούρη
ἐθρέφθη· πρῶτον δὲ Κυθήροισιν ζαθέοισιν
ἔπλητ᾽, ἔνθεν ἔπειτα περίρρυτον ἵκετο Κύπρον.
Ἐκ δ᾽ ἔβη αἰδοίη καλὴ θεός, ἀμφὶ δὲ ποίη

195
ποσσὶν ὕπο ῥαδινοῖσιν ἀέξετο· τὴν δ᾽ Ἀφροδίτην
[ἀφρογενέα τε θεὰν καὶ ἐυστέφανον Κυθέρειαν]
κικλῄσκουσι θεοί τε καὶ ἀνέρες, οὕνεκ᾽ ἐν ἀφρῷ
θρέφθη· ἀτὰρ Κυθέρειαν, ὅτι προσέκυρσε Κυθήροις·
[Κυπρογενέα δ᾽, ὅτι γέντο πολυκλύστῳ ἐνὶ Κύπρῳ·

200

ἠδὲ φιλομμηδέα, ὅτι μηδέων ἐξεφαάνθη.]
Τῇ δ᾽ Ἔρος ὡμάρτησε καὶ Ἵμερος ἕσπετο καλὸς
γεινομένῃ τὰ πρῶτα θεῶν τ᾽ ἐς φῦλον ἰούσῃ.
Ταύτην δ᾽ ἐξ ἀρχῆς τιμὴν ἔχει ἠδὲ λέλογχε
μοῖραν ἐν ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι,

205
Παρθενίους τ᾽ ὀάρους μειδήματά τ᾽ ἐξαπάτας τε
τέρψιν τε γλυκερὴν φιλότητά τε μειλιχίην τε.
Τοὺς δὲ πατὴρ Τιτῆνας ἐπίκλησιν καλέεσκε
παῖδας νεικείων μέγας Οὐρανός, οὓς τέκεν αὐτός·
φάσκε δὲ τιταίνοντας ἀτασθαλίῃ μέγα ῥέξαι

210

ἔργον, τοῖο δ᾽ ἔπειτα τίσιν μετόπισθεν ἔσεσθαι.

Νὺξ δ᾽ ἔτεκεν στυγερόν τε Μόρον καὶ Κῆρα μέλαιναν
καὶ Θάνατον, τέκε δ᾽ Ὕπνον, ἔτικτε δὲ φῦλον Ὀνείρων·
— οὔ τινι κοιμηθεῖσα θεὰ τέκε Νὺξ ἐρεβεννή, —
δεύτερον αὖ Μῶμον καὶ Ὀιζὺν ἀλγινόεσσαν

215

Ἑσπερίδας θ᾽, ᾗς μῆλα πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο
χρύσεα καλὰ μέλουσι φέροντά τε δένδρεα καρπόν.
Καὶ Μοίρας καὶ Κῆρας ἐγείνατο νηλεοποίνους,
[Κλωθώ τε Λάχεσίν τε καὶ Ἄτροπον, αἵτε βροτοῖσι
γεινομένοισι διδοῦσιν ἔχειν ἀγαθόν τε κακόν τε,]

220

αἵτ᾽ ἀνδρῶν τε θεῶν τε παραιβασίας ἐφέπουσιν·
οὐδέ ποτε λήγουσι θεαὶ δεινοῖο χόλοιο,
πρίν γ᾽ ἀπὸ τῷ δώωσι κακὴν ὄπιν, ὅς τις ἁμάρτῃ.

Τίκτε δὲ καὶ Νέμεσιν, πῆμα θνητοῖσι βροτοῖσι,
Νὺξ ὀλοή· μετὰ τὴν δ᾽ Ἀπάτην τέκε καὶ Φιλότητα

225
Γῆράς τ᾽ οὐλόμενον, καὶ Ἔριν τέκε καρτερόθυμον.
Αὐτὰρ Ἔρις στυγερὴ τέκε μὲν Πόνον ἀλγινόεντα
Λήθην τε Λιμόν τε καὶ Ἄλγεα δακρυόεντα
Ὑσμίνας τε Μάχας τε Φόνους τ᾽ Ἀνδροκτασίας τε
Νείκεά τε ψευδέας τε Λόγους Ἀμφιλλογίας τε

230

Δυσνομίην τ᾽ Ἀάτην τε, συνήθεας ἀλλήλῃσιν,
Ὅρκον θ᾽, ὃς δὴ πλεῖστον ἐπιχθονίους ἀνθρώπους
πημαίνει, ὅτε κέν τις ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσῃ.

Νηρέα δ᾽ ἀψευδέα καὶ ἀληθέα γείνατο Πόντος,
πρεσβύτατον παίδων· αὐτὰρ καλέουσι γέροντα,

235
οὕνεκα νημερτής τε καὶ ἤπιος, οὐδὲ θεμιστέων
λήθεται, ἀλλὰ δίκαια καὶ ἤπια δήνεα οἶδεν·
αὖτις δ᾽ αὖ Θαύμαντα μέγαν καὶ ἀγήνορα Φόρκυν
Γαίῃ μισγόμενος καὶ Κητὼ καλλιπάρῃον
Εὐρυβίην τ᾽ ἀδάμαντος ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ἔχουσαν.

240

Νηρῆος δ᾽ ἐγένοντο μεγήρατα τέκνα θεάων
πόντῳ ἐν ἀτρυγέτῳ καὶ Δωρίδος ἠυκόμοιο,
κούρης Ὠκεανοῖο, τελήεντος ποταμοῖο,
Πλωτώ τ᾽ Εὐκράντη τε Σαώ τ᾽ Ἀμφιτρίτη τε
Εὐδώρη τε Θέτις τε Γαλήνη τε Γλαύκη τε

245
Κυμοθόη Σπειώ τε Θόη θ᾽ Ἀλίη τ᾽ ἐρόεσσα
Πασιθέη τ᾽ Ἐρατώ τε καὶ Εὐνίκη ῥοδόπηχυς
καὶ Μελίτη χαρίεσσα καὶ Εὐλιμένη καὶ Ἀγαυὴ
Δωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε Δυναμένη τε
Νησαίη τε καὶ Ἀκταίη καὶ Πρωτομέδεια

250
Δωρὶς καὶ Πανόπεια καὶ εὐειδὴς Γαλάτεια
Ἱπποθόη τ᾽ ἐρόεσσα καὶ Ἱππονόη ῥοδόπηχυς
Κυμοδόκη θ᾽, ἣ κύματ᾽ ἐν ἠεροειδέι πόντῳ
πνοιάς τε ζαέων ἀνέμων σὺν Κυματολήγῃ
ῥεῖα πρηΰνει καὶ ἐυσφύρῳ Ἀμφιτρίτῃ,

255
Κυμώ τ᾽ Ἠιόνη τε ἐυστέφανός θ᾽ Ἁλιμήδη
Γλαυκονόμη τε φιλομμειδὴς καὶ Ποντοπόρεια
Ληαγόρη τε καὶ Εὐαγόρη καὶ Λαομέδεια
Πουλυνόη τε καὶ Αὐτονόη καὶ Λυσιάνασσα
[Εὐάρνη τε φυήν τ᾽ ἐρατὴ καὶ εἶδος ἄμωμος]

260
καὶ Ψαμάθη χαρίεσσα δέμας δίη τε Μενίππη
Νησώ τ᾽ Εὐπόμπη τε Θεμιστώ τε Προνόη τε
Νημερτής θ᾽, ἣ πατρὸς ἔχει νόον ἀθανάτοιο.
Αὗται μὲν Νηρῆος ἀμύμονος ἐξεγένοντο
κοῦραι πεντήκοντα, ἀμύμονα ἔργα ἰδυῖαι.

265

Θαύμας δ᾽ Ὠκεανοῖο βαθυρρείταο θύγατρα
ἠγάγετ᾽ Ἠλέκτρην· ἣ δ᾽ ὠκεῖαν τέκεν Ἶριν
ἠυκόμους θ᾽ Ἁρπυίας Ἀελλώ τ᾽ Ὠκυπέτην τε,
αἵ ῥ᾽ ἀνέμων πνοιῇσι καὶ οἰωνοῖς ἕμ᾽ ἕπονται
ὠκείῃς πτερύγεσσι· μεταχρόνιαι γὰρ ἴαλλον.

270
Φόρκυϊ δ᾽ αὖ Κητὼ Γραίας τέκε καλλιπαρῄους
ἐκ γενετῆς πολιάς, τὰς δὴ Γραίας καλέουσιν
ἀθάνατοί τε θεοὶ χαμαὶ ἐρχόμενοί τ᾽ ἄνθρωποι,
Πεμφρηδώ τ᾽ ἐύπεπλον Ἐνυώ τε κροκόπεπλον,
Γοργούς θ᾽, αἳ ναίουσι πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο

275
ἐσχατιῇ πρὸς Νυκτός, ἵν᾽ Ἑσπερίδες λιγύφωνοι,
Σθεννώ τ᾽ Εὐρυάλη τε Μέδουσά τε λυγρὰ παθοῦσα.
Ἥ μὲν ἔην θνητή, αἳ δ᾽ ἀθάνατοι καὶ ἀγήρῳ,
αἱ δύο· τῇ δὲ μιῇ παρελέξατο Κυανοχαίτης
ἐν μαλακῷ λειμῶνι καὶ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν.

280
Τῆς δ᾽ ὅτε δὴ Περσεὺς κεφαλὴν ἀπεδειροτόμησεν,
ἔκθορε Χρυσαωρ τε μέγας καὶ Πήγασος ἵππος.
Τῷ μὲν ἐπώνυμον ἦεν, ὅτ᾽ Ὠκεανοῦ περὶ πηγὰς
γένθ᾽, ὃ δ᾽ ἄορ χρύσειον ἔχων μετὰ χερσὶ φίλῃσιν.
Χὠ μὲν ἀποπτάμενος προλιπὼν χθόνα, μητέρα μήλων,

285
ἵκετ᾽ ἐς ἀθανάτους· Ζηνὸς δ᾽ ἐν δώμασι ναίει
βροντήν τε στεροπήν τε φέρων Διὶ μητιόεντι.
Χρυσάωρ δ᾽ ἔτεκεν τρικέφαλον Γηρυονῆα
μιχθεὶς Καλλιρόῃ κούρῃ κλυτοῦ Ὠκεανοῖο.
Τὸν μὲν ἄρ᾽ ἐξενάριξε βίη Ἡρακληείη

290
βουσὶ παρ᾽ εἰλιπόδεσσι περιρρύτῳ εἰν Ἐρυθείῃ
ἤματι τῷ ὅτε περ βοῦς ἤλασεν εὐρυμετώπους
Τίρυνθ᾽ εἰς ἱερὴν διαβὰς πόρον Ὠκεανοῖο
Ὄρθον τε κτείνας καὶ βουκόλον Εὐρυτίωνα
σταθμῷ ἐν ἠερόεντι πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο.

295
Ἥ δ᾽ ἔτεκ᾽ ἄλλο πέλωρον ἀμήχανον, οὐδὲν ἐοικὸς
θνητοῖς ἀνθρώποις οὐδ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
ἐν σπῆι ἔνι γλαφυρῷ θείην κρατερόφρον᾽ Ἔχιδναν,
ἥμισυ μὲν νύμφην ἑλικώπιδα καλλιπάρῃον,
ἥμισυ δ᾽ αὖτε πέλωρον ὄφιν δεινόν τε μέγαν τε

300

αἰόλον ὠμηστὴν ζαθέης ὑπὸ κεύθεσι γαίης.
Ἔνθα δέ οἱ σπέος ἐστὶ κάτω κοίλῃ ὑπὸ πέτρῃ
τηλοῦ ἀπ᾽ ἀθανάτων τε θεῶν θνητῶν τ᾽ ἀνθρώπων·
ἔνθ᾽ ἄρα οἱ δάσσαντο θεοὶ κλυτὰ δώματα ναίειν.
Ἥ δ᾽ ἐρυτ᾽ εἰν Ἀρίμοισιν ὑπὸ χθόνα λυγρὴ Ἔχιδνα,

305
ἀθάνατος νύμφη καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα.
Τῇ δὲ Τυφάονά φασι μιγήμεναι ἐν φιλότητι
δεινόν θ᾽ ὑβριστήν τ᾽ ἄνομόν θ᾽ ἑλικώπιδι κούρῃ·
ἣ δ᾽ ὑποκυσαμένη τέκετο κρατερόφρονα τέκνα.
Ὄρθον μὲν πρῶτον κύνα γείνατο Γηρυονῆι·

310
δεύτερον αὖτις ἔτικτεν ἀμήχανον, οὔ τι φατειὸν
Κέρβερον ὠμηστήν, Ἀίδεω κύνα χαλκεόφωνον,
πεντηκοντακέφαλον, ἀναιδέα τε κρατερόν τε·
τὸ τρίτον Ὕδρην αὖτις ἐγείνατο λυγρὰ ἰδυῖαν
Λερναίην, ἣν θρέψε θεὰ λευκώλενος Ἥρη

ἄπλητον κοτέουσα βίῃ Ἡρακληείῃ.
Καὶ τὴν μὲν Διὸς υἱὸς ἐνήρατο νηλέι χαλκῷ
Ἀμφιτρυωνιάδης σὺν ἀρηιφίλῳ Ἰολάῳ
Ἡρακλέης βουλῇσιν Ἀθηναίης ἀγελείης.
Ἥ δὲ Χίμαιραν ἔτικτε πνέουσαν ἀμαιμάκετον πῦρ,

320
δεινήν τε μεγάλην τε ποδώκεά τε κρατερήν τε·
Τῆς δ᾽ ἦν τρεῖς κεφαλαί· μία μὲν χαροποῖο λέοντος,
ἣ δὲ χιμαίρης, ἣ δ᾽ ὄφιος, κρατεροῖο δράκοντος,
[πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα,
δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο.]

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΗΓΗ  http://users.uoa.gr/

Posted in religious themes | Tagged , , , | Leave a comment

NEKRA THALATTA : IN THE CAVES OF QUMRAN A STEEP AND RUGGED ASCENT TO PLATO’S CAVE (B) – The War of the Sons of Light Against the Sons of Darkness iii

(BEING CONTINUED FROM  23/12/12)

2 The Rule of the Congregation  –  3 Description of the New Jerusalem

1QRu1e of the Congregation (1Q28a [1QSa])

Col. ι 1 And this is the rule of the congregation of Israel in the final days, when  they gather [in community to wa]1k 2 in accordance with the regulation of the   sons of Zadok, the priests, and the men of the covenant who have turn[ed away  from the pa]th j of the people. These are the men of his counsel who have kept  the covenant in the midst of wickedness to atone [for the e]arth. 4

When they  come, they shall assemble all those who come, including children and women,
and they shall read into their ea[rs] s all the regulations of the covenant, and  shall instruct them in all its precepts, so that they do not stray in their [errors.]
6 Blank And this is the rule for all the armies of the congregation, for all native  Israelites. From his y[outh] 7 [they shall edu]cate him in the book of HAGY, and  according to his age, instruct him in the precepts of the covenant, and he wi[1Ireceive] 8 [instruction in its regulations; during ten years he will be counted  among the boys. At the age of twenty y[ears, he will transfer] 9 [to] those enrolled  to enter the lot amongst his family and join the holy community. He  shall not [approach] 10 a woman to know her through carnal intercourse until  he is fully twenty years old, when he knows [good and] 11 evil. Then she shall  be received to give witness against him (about) the precepts of the law and to  take his place in the proclamation of the precepts. 12 And on his completion…Blank At the age of twenty-five years, he shall enter to take his place among the  «foundations» of the holy 13 congregation to perform the service of the congregation.
And at thirty years (of age) he shall approach to arbitrate in disputes  14 and judgments, and to take his place among the chiefs of the thousand of  Israel, the commanders of a hundred, commanders of fifty, 15 [commanders]  of ten, the judges and the officials and their tribes with all their families, [according  to the dec]isi0n of the sons of 16 [Aa]r0n, the priests, and of all the  chiefs of the clans of the congregation, as the lot for him comes out, to take his  place in the duties, 77 to go out and to come in before the congregation.

And  in accordance with his intelligence and the perfection of his behaviour, he shall  gird his loins to remain steadfast, doing 18 the allotted duty among his brothers.
Depending on whether (he has) much or a little, one will be more or less honoured  than his fellow. 1g When the years of a man increase, they shall assign  him a task in the service of the congregation matching his strength. No man  who is a simpleton 20 shall enter the lot to hold office in the congregation of  Israel for dispute or judgment, or to perform a task of the congregation, 21 or
to go out to war to subdue the nations; merely, his family shall inscribe him in  the army register, 22 and he will do his service in the forced labour to the extent  of his ability. The sons of Levi shall each stay in his post, 23 under the authority  of the sons of Aaron, to make all the congregation come in and go out, each  one in his rank, under the direction of the chiefs 24 of the clans of the congregation,as commanders, judges /and officials/, according to the number of all  their armies, under the authority of the sons of Zadok, the priests, 25 [and of  all] the chiefs of the clans of the congregation. Blank And if there is a convocation  of all the assembly for a judgment, or for the community council, or for  a convocation of war, they shall sanctify themselves during three days, so that
every one who comes 27 is pre[pared for the coujncil.

These are the men who  are to be summoned to the community council from ten… Blank: all 2 í t h e wi[se  men] of the congregation, the intelligent and those learned in perfect behaviour  and the men of valour, together with 29 [the chiefs of the tri]bes and all the  judges, the officials, the chiefs of thousands, the chiefs of [hundreds,]
Col. II /of fifties and of tens, and the levites, (each one) in the mid[st of his  divi]si0n of service. These 2 are the famous men, those summoned to the assembly, those gathered for the community council in Israel 3 under the authority  of the sons of Zadok, the priests. No man, defiled by any of the impurities  4 of a man, shall enter the assembly of these; and everyone who is defiled by
them should not be 5 established in his office amongst the congregation.

And   everyone who is defiled in his flesh, paralysed in his feet or 6 in his hands,lame, blind, deaf, dumb or defiled in his flesh with a blemish 7 visible to the   eyes, or the tottering old man who cannot keep upright in the midst of the  assembly, 8 these shall not enter to take their place among the congregation of  famous men, for the angels 9 of holiness are among their congrefgation.] And
if one of these has something to say to the holy council, 10 they shall investigate  it in private, but the man shall not enter in the midst of [the congregation,] because he is defiled. 71 This is the assembly of famous men, [those summoned  to] the gathering of the community council, when [God] begets 12 the Messiah  with them. [The] chief [priest] of all the congregation of Israel shall enter,and all 13 [his brothers, the sons] of Aaron, the priests [summoned] to the assembly,
the famous men, and they shall sit 14 befo[re him, each one] according  to his dignity.

After, [the Me]ssiah of Israel shall ent[er] and before him shall  sit the chiefs 15 [of the clans of Israel, each] one according to his dignity, according  to their [positions] in their camps and in their marches. And all 16 the  chiefs of the clfans of the congre]gation with the wise [men and the learned] shall sit before them, each one according /7 to his dignity. And [when] they  gather at the table of community [or to drink] the new wine, and the table of  /.?community is prepared [and] the new wine [is mixed] for drinking, [no-one  should stretch out] his hand to the first-fruit of the bread /9 and of the [new  wine] before the priest, for [he is the one who bl]esses the first-fruit of bread  20 and of the new wine [and stretches out] his hand towards the bread before
them. Afterwards, the Messiah of Israel shall stretch out his hand 21 towards  the bread. [And afterwards, shall] bless all the congregation of the community,each [one according to] his dignity. And in accordance with this regulation they   shall act 22 at each me[al, when] at least ten m[en are gat]hered. Blank

3 Description of the New Jerusalem

2QNew Jerusalem (2Q4 [2QNj ar])

Frag. 1 [And he led me to the interior of the city and measured each] 7 [block,length and width: fifty-one rods by] fifty-one [in a square,] 2 [three hundred  and fifty-seven cubits on each si]de. And a peristyle ar0u[nd] j [the block, the  portico of the street: three rods, twenty-one cubits.] Also he showed me all the  measurements 4 [of the blocks. Between one block and another there is the  street, six rods wide: cubits,] forty-two.
Frag. 3 / [ . . . ] one […] 2 […] and he measured up to the sapphire door […] j […] which is before [ . . . ] * [ • • · ] the wall […]
Frag. 4 1 their flesh […] 2 as a pleasant offering […] 3 and they shall bring into  the temple [… ] 4 eight sheahs of finest fl[0ur …] 5 and they shall wave the bread  [ . . . ] [ . . . ] 6 to the East upon the alt[ar …] y lined up upon the ta[ble …] 8 two  rows of 10a[ves …] g the bread. And they shall take the bread […] 10 to the  West. And they shall be shar[ed …] u And I looked until […] 12 the list (?)[…]13 the elders among them and fourteen pri[ests …]14 the priests. Blank

The two  loaves which […] ;5 I stood until one of the two loaves was given […] 16 with  him. Blank I was watching until it was given to a[11…] 18 […] of the ram to each  person […] 1g […] until the moment when they sat down […] 20 […] in all […]  Frag. 8 1 [ . . . ] . . . [ . . . ] 2 […] ten. The f0u[rth] row […] 3 […] the walls of whi[te] stone [ . . . ] 4 […] the others, the outer side, twenty [ . . . ] 5 […] and they shall  make atonement with it upon [it …] 6 […] and yet it will not be ended. Each  day […] 7 […] the courtyard. And he showed me […] another outside […]  8 […] one hundred and ten […]

4QNew Jerusalem* (4Q554 [4QNJ ״ ar])

Frag. 1 col. ι g […] … 10 […] and all those buildings 11 […from the] East [corner]which is to the North 12[…] thirty-five stadia; and he secured 13 [… the  door of] Simeon; and from this door up to the central door 14[… and he secured  this door to what they call door 15 […] South thirty-five stadia 16[… and  from] this door he measured up to the corner 17[… and fr]0m this corner to
the West 18 […] they call the door of Joseph 1g [… sta]dia, twenty-four. And he secured 20[… and from] this [do]or he measured up to the door 21[… the  do]or of Reuben and [from] this [do]or 22 […] and from this corner he measured  up to

Frag. \col.\\ 7 . . . [ . . . ] and from the door 8 of the centre [twenty-four] stadia.
[…] this [door] they ca[11] the door of Naphtali. And he measured from this   9 door up to the door which […:] twenty-four stadia. And he measured this  door: they call it 10 door of Asher. And he me[asured from this do]or up to the  corner which is to the East: 11 twenty-four stadia. Blank 12 And he led me to the  interior of the city and me[asured each b1]0ck, length and breadth: 13 fifty-one  rods by fifty-one, in a square, [all around] three hundred and fifty-seven cubits  14 on each side. And (there was) a peristyle around the block, the portico of the  street: 15 three rods, twenty-one cubits. Also he showed me all the measurements
of all the blocks; between one block and another 16 there is the street:

width, six rods, forty-two cubits; and the main streets which run 17 from East  to West: the width of two of these streets is of [ten rods;] cubits: 18 seventy;and he measured the third, which passes to the [left] of the temple: 1g eighteen rods in width, [one hundred and twenty-six cubits.] And the width 20 of the  streets that run from South [to North: two of them are] nine rods 21 and four  cubits each street, [sixty-seven] cubits. And he measured the width of [the  middle one, which is the cen]tre 22 of the city: [thirteen] rods [and a cubit,ninety-two cubits.] And all the streets and the city [were paved with white  stone]
Frag. 1 col. m 13 and the wi[dth of …] its dimensions are: cubits, [… He measured  the width of each threshold:] 14 rods, [two; cubits, f0urt]een; from the  lintel, [one cubit… He measured over each threshold] 15 its jambs, and measured  inside the threshold: its length [is thir]teen cubits and its width ten cubits.
[…] 16 And he led me to the vestibule. There was another threshold and  another door to the side of the inner wall, on the right side, 17 with the dimensions  of the outer door: four cubits in width and seven cubits in height, with  two rooms. In [front] 18 of this door, the entrance threshold, of one rod in  width, seven cubits. The length of the entrance: two rods, cubits, 1g fourteen;
and the height: two rods, fourteen cubits. And the door corresponding to this  door, the one which opens to the block, has 20 the dimensions of the outer  door. To the left of this entry he showed me a stairwell which goes r0[und and  up:] its 1en[gth] 21 and its width are the same size: two rods by two, fourteen  cubits. The d0[0rs which are opposite the other doors are] 22 the same sizes.
And the column [within the space,] upon which the staircase goes round and  u[p [ . ״

Frag. 2 col. 1 14[…] two 15 [ . . . ] a nd rods 16 […] the measurement of 17[…] the  city
Frag. 2 col. II 13 […] and its foundations, [width:] two rods; [cubits,] 14 fourteen;and its height: seven rods, forty-nine cubits. And all 15 the buildings in it are  of sapphire and of rubies, and the windows (?) (are) of gold, and (have) one  thousand 16 [four hundred] and thirty-two towers. Their length and their width  are the same size: 17 […] and their height, ten rods, 18 [seventy cubits…]  fourteen 19 […] two 20[…] … cubits 21 […] two, to the door 22[…] … three,and the towers project
Frag. 2 col. m 14 …[…] 15 after him, and the kingdoms which […] 16 Kittim  (?) after him, all at the end of all […] 17 many others and the chiefs with them.
[…] 18 with them Edom and Moab and the sons of Ammon […] 19 of Babel,all its land which shall not be fre[ed …]20 and they shall do evil to your descendants  until the moment that […]21 with all the people […] the kings […]
22 and the peoples shall d[0] with them […]

pg131

(TO BE CONTINUED )

SOURCE  http://orion.mscc.huji.ac.il , http://dss.collections.imj.org.il ,http://www.pbs.org ,

The Qumran Texts in English By Florentino García Martínez
Posted in religious themes | Tagged , , , , | Leave a comment

TALMUD (B)

(BEING CONTINUED FROM  16/12/12)

INTRODUCTION TO TRACT SABBATH.

WITH this tract we commence the translation of the section of the Talmud called Moed (Festivals), containing the following tracts: Sabbath, Erubhin, Rosh Hashana, Yuma, Shekalim, Sukkah, Megillah, Taanith, Pesachim, Betzah, Hagigah, and Moed Katan. All these tracts are entirely devoted to precepts pertaining to the observance of the festivals and Sabbath, such as the performance of the different ritual ceremonies on feast-days, the manner of sanctifying the Sabbath, and the ordinances relating to mourning for the dead both on Sabbath and week-days.

The commandments on which these precepts are founded, or from which they are derived, are contained in various portions of the Pentateuch. The fourth commandment of the Decalogue enacts (Exod. xx. 8-11 and Deut. v. 12-15): “The seventh day shall ye keep holy.” In various other parts of the Pentateuch the due observance of the Sabbath is repeatedly ordained; in some instances merely mentioning the day as one to be kept inviolate and holy; and in others employing greater emphasis, referring to the history of creation, and establishing the observance as a sign of the covenant between the Lord and Israel. Such texts are Exod. xiii. 12; xvi. 15; xxxi, 13-17; xxxiv. 21; xxxv. 1-3; Lev. xix. 29; xxiii. 32; Num. xv. 9, etc. While the general principle is thus frequently inculcated, its special application, however, and specific enactments as to what constitutes a violation of the Sabbath, are nowhere fully carried out in the Pentateuch, and thus but few texts of the Scriptures serve as a direct basis for the minute and numerous enactments of the rabbinical law.

The Mishna enumerates thirty-nine “Abhoth” or principal acts

p. xxii

of labor, the performance of any one of which constitutes a violation of the Sabbath. Every other kind of work becomes illegal only if it can be classified under one or any of these principal acts of labor. Thus, for instance, under the principal act of ploughing, every analogous kind of work, such as digging, delving, weeding, dunging, etc., must be classified. In addition to these thirty-nine principal acts and their accessories and derivatives, there are other acts which are especially prohibited by the rabbinical law as tending to violate the Sabbath rest (Shbhuth). For the violation itself various degrees of culpability are established, and various degrees of punishment awarded. All these subjects relating to the due observance of the Sabbath, and pointing out its violation in every possible way, form the contents of the treatise Sabbath.

In order properly to understand the Mishna, and to avoid tedious repetitions, it is necessary to commence with the explanation of certain general principles and technical expressions predominating in the text.

Wherever throughout the Mishna the expression guilty, culpable (Hayabh), or free (Patur) is used, the meaning of the former (guilty) is that the transgressor acting unintentionally must bring the sin-offering prescribed in the law; of the second expression (free), that the accused is absolved from punishment.

If through the performance of an unprohibited act some other (prohibited) occupation is inadvertently entered upon, it constitutes no offence, providing the latter is not done intentionally nor the lawful occupation entered upon with the covert purpose of making it serve as a subterfuge to do that which is prohibited.

In the degrees of violation the nature of the occupation must be considered, as various kinds of labor may be required to perform and complete one act, and thus the offender may become amenable to several penalties. On the other hand, the rule is laid down that such occupations as only destroy, but do not serve an end in view, do not involve culpability (in the rigorous sense of the word); nor yet does work which is but imperfectly or incompletely performed involve culpability.

The prohibition to carry or convey any object from one place

p. xxiii

to another, which in Chap. I., § 1, of this treatise is called “Yetziath (Ha) Shabbath” (which means transfer on the Sabbath) and forms the thirty-ninth of the principal acts of labor, requires particular attention and explanation from the complexity of cases to which it gives rise. All space was by the Tanaim divided into four distinct kinds of premises, explained in the Gemara of this chapter. When in the text of the Mishna the question is about carrying and conveying from one place to another, it does not apply to the “free place,” as that is subject to no jurisdiction. Moreover, the open air above private property has no legal limitation, whereas that over public property or unclaimed ground (carmelith) only belongs thereto to the height of ten spans (see explanation of the Gemara). The carrying or conveying from one kind of premises to another does not constitute a complete or perfect act, unless the same person who takes a thing from the place it occupies deposits it in another place.

The tracts Sabbath and Erubhin will contain the laws for the observance of rest on Sabbath, and these laws can be divided into two separate parts. Firstly, the part prohibiting labor on the Sabbath day, at the same time defining what is to be termed labor and what does not constitute an act of labor; and secondly, the part ordaining how the day is to be sanctified and distinguished from a week-day in the manner of eating, drinking, dress, lighting of candles in honor of the Sabbath, and incidentally the lighting of candles in honor of the festival of ‘Hanukah (the Maccabees).

It has been proven that the seventh day kept holy by the Jews was also in ancient times the general day of rest among other nations, 1 and was usually spent by the people of those days in much the same way as it is spent now, wherever local laws do not restrict buying and selling, namely: In the forenoon prayers were recited and the necessities of life for the day were bought, while

p. xxiv

the afternoon was devoted to pleasure-seeking, merrymaking, visiting, and so forth. The Jews living prior to the time of Ezra and Nehemiah, and even during the latter’s régime, were wont to spend the Sabbath in the same manner as their pagan neighbors. It was this fact that caused the sages of Nehemiah’s time to fear that should the Jews, who were always in the minority as compared with other nations, continue this method of keeping the Sabbath and join in the merrymaking and pleasures of their neighbors, mingling freely with their sons and daughters, assimilation was almost inevitable, especially as the Jewish race was scattered over all the known world and was nowhere in very large numbers.

The sages then devised means to keep the Jew from mingling with the Gentile and from participating in the pleasures and carousals of his neighbors. This can be seen from Nehemiah, xiii. 1-26: “In those days saw I in Judah some treading wine-presses on the Sabbath,” etc. “In those days also saw I Jews that had married wives of Ashdod, of Ammon, and of Moab,” etc. “Ye shall not give your daughters unto their sons nor take their daughters unto your sons, or for yourselves.” Thus we see that Nehemiah began by prohibiting traffic and the carrying of burdens on the Sabbath [ibid. xiii. 19] and ended by prohibiting intermarriage with foreign women. About this time also another prophet, the second Isaiah–who, though not possessing the temporal power of Nehemiah, was gifted with that persuasive eloquence that appealed to the heart–preached against indulging in pleasures on the Sabbath day. He says [Isaiah, lviii. 13-14]: “If thou turn away thy foot from the Sabbath” (meaning if thou keep away from drinking-places, dancing-houses, etc., on the Sabbath and follow not the custom of other nations), “and call the Sabbath a delight” (meaning the rest on the Sabbath shall constitute thy pleasure), “the holy of the Lord, honorable; and shalt honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words. Then shalt thou delight thyself in the Lord; and I will cause thee to ride the high places of the earth, and feed thee with the  heritage of Jacob thy father; for the mouth of the Lord hath spoken it.” (The inference is very

p. xxv

plain. The prophet wishes to impress the Jew with the fact that the Lord will reward those with the heritage of Jacob who have kept away from mingling with the pleasures of other nations. Read ibid. lvii., especially verses 10, 11, and 12.)

After the establishment of a permanent government among the Jews, however, it was found that the exhortations of the prophets after the manner of Isaiah were of no avail; the people still continued seeking pleasures on the Sabbath, after the manner of other nations, and were still wont to enjoy the pastimes of their neighbors. The enforcement of the prohibition of carrying burdens was then decided upon to act as a check upon the people by defining minutely the meaning of burdens, and the prohibition was interpreted to include not only heavy burdens, but all portable articles, such as money, trinkets, eatables, etc., while only necessary articles of clothing and apparel were permitted to be worn. To such an extent was the matter carried that even the wearing of rings, with the exception of such as had the name of the wearer engraved upon them, was not permitted. In fact, everything that could be converted into money was included in the definition of burdens. Beggars were not permitted to solicit alms on the Sabbath, contrary to the customs of other nations, so as not to afford any one an excuse for carrying money on that day.

The enforcement of such a law, however, was practically impossible in the case of people who remained in their houses, and certain modifications were made. These modifications were as follows: The laws were made to apply only on public grounds but were not valid on private grounds, so that in a private house a person was permitted to carry whatever was necessary. Private grounds were also established by the institution of Erubhin, i.e., where a street or a public place was inhabited by Jews alone a small amount of meal was collected from each household; from the meal a cake was made and hung conspicuously in that locality. The point where the street inhabited by Jews alone commenced and the point where it ended were joined by a piece of twine, and thus definitely marked. Thus public grounds were turned into private grounds, from the fact that each household

p. xxvi

contributing a share of meal made them all in a manner copartners in one object. The walking of more than two thousand ells outside of the city limits was also prohibited. Within the city limits, be the city ever so large, walking was permitted.

The possibility of confinement in the house on the Sabbath becoming conducive to the performance of labor was offset by the establishment of a law prohibiting all the different modes of labor used in the construction of the tabernacle, besides all manner of agricultural labor. This again brought about the detailing of all the different modes of labor employed in the construction of the tabernacle and in agriculture, all of which is discussed in these treatises of Sabbath and Erubhin.

Naturally the institution of laws carries with it provisions for the penalties attending their infraction, and these penalties were divided into three classes:

First, the penalties for unintentional infractions.

Secondly, for intentional infractions.

Thirdly, for intentional violations where the violator had been previously forewarned of the penalty by two witnesses.

The penalty for the first class of infractions was simply the sacrificing of a sin-offering, which, however, involved a great many hardships, as the culprit had to bring the sin-offering to the temple in Jerusalem in person, and was frequently compelled to travel quite a distance in order to do so, besides sustaining the loss of the value of the offering.

For the second class, if two witnesses testified before the tribunal that the culprit had labored on the Sabbath, and the culprit admitted that he had done so intentionally, no penalty was inflicted by the tribunal, but the person was told that he would be punished by the heavenly power with the curse of Karath (shortening his allotted time of existence on earth). No penalty was inflicted, for the reason that, the culprit having made himself liable to severe punishment from superhuman sources, it served as an excuse to absolve him from human punishment. 1

p. xxvii

For the third class, however, when the culprit openly defied the existing authority and in spite of forewarnings; persisted in violating the law, he was considered a traitor to the government, to be sentenced to death by stoning, as was the wood-gatherer [Numbers, xv. 32].

It is upon these laws that the discussions in the treatises Sabbath and Erubhin are based, and in addition the reader will find many ethical laws, legends, and the enumeration of such enjoyments as are permitted on the Sabbath day and the festivals.

In addition to the above we would make the following citations from the text of the Talmud, as a necessary feature of the introduction:

I. We find in the Tract Sabbath, 61b and 96b, the story of the mysterious scroll which Rabh claimed to have found in the house of his uncle, R. Hyya. This scroll referred to the principal acts of labor prohibited on the Sabbath, which were forty less one. Rabh discovered in this scroll the statement of R. Issi b. Jehudah to the effect that although thirty-nine principal acts of labor are enumerated, only one of them makes a man actually culpable. The Gemara then amends this statement and declares that it should read: “One of the thirty-nine does not involve culpability,” but does not mention which one it is. Consequently it remains doubtful which act it is that does not involve culpability, and where a doubt exists as to whether an act is prohibited or not no punishment can be inflicted for its commission. From this, two things may be inferred: First, that these acts of labor were prohibited for political reasons, because the mystery was extant, and we find the term mystery applied to political cases only; and second, that the Gemara declares in the same passage that the carrying of an object from public ground into private ground is not one of the doubtful acts and a penalty is prescribed in the event of its being committed. Hence the object was to prevent the assimilation explained above.

II. We find in Yebamoth, 90b: “R. Eliezer b. Jacob said: “I have heard that a man was found riding a horse on Sabbath in the time of the Greeks, and being brought before the tribunal for

p. xxviii

the crime was stoned to death.’ This man was punished, not because his crime merited the penalty, but because the times made it necessary.” The inference is therefore clearly established that the man was punished for political reasons, and that the violation of the Sabbath laws did not involve capital punishment.

III. In Yoma, 85b, it is written: “R. Jonathan b. Joseph said, ‘The Sabbath is holy unto you,'” implying that the Sabbath is handed over to you and not you to the Sabbath. 1

IV. R. Johanan states elsewhere that in Palestine, where the Jews were together, no public ground existed.

MICHAEL L. RODKINSON.

CINCINNATI, March, 1896.

 

(TO BE CONTINUED)

SECOND EDITION, RE-EDITED, REVISED AND ENLARGED

BOSTON NEW TALMUD PUBLISHING COMPANY

100 BOYLSTON STREET

[1903]

Footnotes

xxiii:1 In a table compiled by Rev. A. H. Lewis, Alfred Centre, N. Y., 1884, in his work entitled “Biblical Teachings, concerning the Sabbath and the Sunday,” it is shown that among nearly all nations the Sunday is the first and the Sabbath the seventh day of the week.

xxvi:1 Because it is a rule of rabbinical law that, of two punishments incurred by one act, the severer one is meted out Qâm lêh bid’rabba minêh.

xxviii:1 This is taken from Mechilta, an authority older than the Talmud, and stands in no connection with the Halakha. Furthermore, the mystic scrolls may in some instances have had reference to political necessities of the day, but by no means in all cases.–The Reviser.

Posted in religious themes | Tagged , , , , , | Leave a comment