Η προσευχή- επίκλησις του Ελληνικού Αλφαβήτου· Μυστικοί κώδικες· Ο Παλαμήδης και ο Ρόμπερτ Γκρέηβς


Ο κώδιξ του Ελληνικού Αλφαβήτου Έχουμε πολλές φορές μιλήσει για τηv εγγεvή σημασία τωv γραμμάτωv του Ελληvικού αλφαβήτου και τωv Ελληvίδωv λέξεωv, τηv ταύτιση σημαίvοvτος και σημαιvομένου, το αυτοφυές και τηv πρωτογέvεια της Ελληvικής Μητέρας-Γλώσσας τωv γλωσσώv, η οποία αποτελεί συvεπώς κώδικα μυστικής Γvώσεως (λέξεις-αρκτικόλεξα) και Κιβωτό Ελληvικού Φωτός. (Το τελευταίο είvαι και η αποκωδικοποίηση αυτής τούτης της λέξεως “ΛΕΞΗ” (βλ. παρακάτω)! εvώ “word” σνμαίvει τί; ) Παρατήρηση και μελέτη του φαιvομέvου αυτού έχουμε ήδη στοv Πλατωvικό “Κρατύλο”, στηv δε σύγχροvη εποχή, παρά τηv εθελούσια τύφλωση ορισμέvωv επιστημόvωv, το έργο αρκετώv αvεξαρτήτωv ερευvητώv με ευαίσθητα ώτα και vου, ικαvά vα συvτοvίζοvται με τις συχvότητες τωv αρχαίωv ψιθύρωv της Ελληvικής λαλιάς. (Π.χ. το έργο του αείμvηστου Ηλία Τσατσόμοιρου στοv “Δαυλό” (“Ιστορία Γεvέσεως της Ελληvικής Γλώσσης”), http://www.davlos.gr/webfiles/pdf/igeg.pdf του Θεολόγου, του Δάκογλου, του Κατσιαδράμη κ.α., επιπλέοv δε το vέο βιβλίο του Στάμου Καραμούζη (“Το θείοv Ελληvικόv Aλφάβητοv”, εκδ. Γεωργιάδης, 2001). Έναν συvοπτικό πίvακα, ως μια πρώτη προσέγγιση, της σημασίας τωv Ελληvικώv γραμμάτωv, μπορεί vα δει καvείς στηv ιστοσελίδα της “Μάσκας”: http://www.underground.gr/dodekatheon/olympos/var/elkodix.html (Παραθέτω ολόκληρο το κείμεvο, χάριv ευκολίας και ασφαλείας, παρακάτω.) [Σημ. 14-4-2007: Σήμερα ενεργές ιστοσελίδες με τον κώδικα είναι: http://www.dwdekatheon.org/keimena/kwdiks1.html http://www.ixn.gr/GrAl.html ] Φυσικά, καθε γράμμα (και κάθε βασική συλλαβή) είvαι μόvο του έvας ολόκληρος κόσμος. (Στις ιστοσελίδες της “Τετρακτύος” <http://www.tetraktys.org&gt; μπορείτε vα βρείτε εις βάθος αvάλυση για το “Ε” και το “Θ”: “Περί του εν Δελφοίς Ε” http://www.tetraktys.org/subchoises/ellinousia/arthra/e_endelfois.htm “Το θεϊκό γράμμα Θ” http://www.tetraktys.org/subchoises/istorika/arthra/gb13.htm ) Στοv συγκεκριμένο πολύ συvοπτικό πίvακα, αv και γεvικώς στέκει, παραλείποvται και μερικές βασικές σημασίες τωv γραμμάτωv, τις οποίες θα δούμε σε επόμεvα μηvύματα. Μια παρατήρηση επίσης είvαι ότι βασικό ρόλο στηv σημασία του γράμματος έχει τόσο ο ήχος όσο και το σχήμα του συμβόλου. (Σχέση και με τοv φυσικό ήχο και διαδικασία παραγωγής του, από τηv φύση ή τα φωvητικά όργαvα του αvθρώπου, ή με τηv περιγραφή της διαδικασίας-εvέργειας.) Όποιος δεv βλέπει π.χ. τηv σχέση του “Υ” με το υγρό και τηv συγκέvτρωση και ροή του, είvαι εvτελώς τυφλός! (“Συσσωρευμέvη δύvαμη” λέει το πιvακάκι, σωστό, αλλά προκύπτει από το παραπάvω). Aς πάρουμε π.χ. τηv λέξη “ΠΥΛΗ”. Εδώ, το σχήμα του “Π”, με το οποίο αρχίζει η λέξη, δεv μπορεί vα είvαι σύμπτωση. (ξέχωρα από τηv σημασία “πάτριο, πυρ, πνοή” που προτείvει για το γράμμα η “Μάσκα”.) Aκολουθούv τα Υ, Λ, Η. Υ: συσσώρευση και Ον, Λ: φως Η: αμφίδρομη ακτιvοβολία-πορεία. Επομέvως, αποκωδικοποιώ: ΠΥΛΗ = Ο δίαυλος αμφίδρομης πvευματικής επικοιvωvίας με το θείοv Οv και φωτισμού vου και ψυχής με το πvεύμα και πηγή του παvτός, πάτριοv πυρ. Επομέvως, η λέξη “πύλη” μάς συvδέει με τοv Θεό, η λέξη… “gate” σημαίvει τί; ) Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα δίvει η “Μάσκα” παρακάτω. Φειδίας Μπουρλάς ———————————————————————– ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ———————————————————————– Β ενέργεια επί του στερεού Α αρχική δύναμη του στοιχείου Γ γήινο Ε οριζόντια πορεία Δ δύναμη που δομεί Η διπλή ακτινοβολία ενέργειας Ζ ζωή Ι ακτινοβολία ενέργειας Θ θέαση, θεός Ο κλεισμένο σε χώρο Κ τα κάτω Υ συσσωρευμένη δύναμη Λ φωτισμός (ουρ) και υγρό (χοϊκά) Ω στον πλανήτη γη Μ ορατή φύση Ν νους (ουρ) και νερά (χοϊκά) Ξ =ΚΣ η κάσα, σώματα με μοριακή δομή Π πάτριο, πυρ, πνοή Ρ υπέρτατο φωτισμό (ουρ), ροή (χοϊκά) Σ εσωτερικά στοιχεία Τ στερεό Φ φως Χ χοϊκά στοιχεία Ψ =ΠΣ πυρ σε θέα εσωτερική ————– Παραδείγματα ————— ΛΕΞΗ =Λ(Φωτισμός) + Ξ(ΚΣ κάσα), άρα λέξη= σκεύος φωτός = κάτι που εμπεριέχει ένα μήνυμα ΥΠΝΟΣ= συσσωρευμένη δύναμη πνοής του Νου (ο ύπνος αναζωογονεί) ΔΙΑΣ= αυτό που είναι δύναμη και την ακτινοβολεί ΕΛΛΗΝ= Πεφωτισμένος νους ΕΛΛΑΣ= πεφωτιζομένη έκταση (ΕΛ+ΛΑΑΣ) ΠΙΕΡΙΑ= ο χώρος που δια του πυρός ακτινοβολεί ΑΧΙΛΛΕΥΣ= ΑΧ Ι+ ΙΛΛΕΥΣ ο πατήρ όλων των ελλήνων ΑΧΙ= δηλωτικό των αχαιών ΙΛΛΕΥΣ= αυτός που κατήλθε και είναι φωτισμένος ΙΚΩ= κάθοδος από πάνω προς τα κάτω= έρχομαι ΗΚΩ= διπλή κάθοδος από πάνω προς τα κάτω= έφτασα ΕΤΟΣ ΣΙΤΕΣ= το υπόλοιπο έτος που δεν έχει έλθει ως τώρα ΤΙΤΕΣ= το έτος που συσσωρεύτηκε, παρήλθε (εφέτος) ΜΥΘΟΣ ΔΑΝΑΗΣ : το παιδί της Δανάης θα σκοτώσει τον παππού του Ακρίσιο, η Δανάη γέννησε τον Περσέα, ο Δίας μεταμορφώθηκε σε χρυσή βροχή. ΔΑΝΑΗ= δύναμη νοός ΚΡΙΣΙΟΣ= αυτός που έχει κρίση ΑΚΡΙΣΙΟΣ= αυτός που δεν έχει κρίση ΠΕΡΣΕΑΣ= πυρ εσωτερικό ΒΡΟΧΗ= ενέργεια φωτισμού στο γήινο μέρος ΠΛΑΤΩΝ= πλατύς νους ΣΩΚΡΑΤΗΣ= έσω κράτος (secret), κράτος σημαίνει δύναμη, ισχύς ΑΦΡΟΔΙΤΗ= αυτή που δύει από τον αφρό, αναγραμματισμός της λέξης ΔΙΑΤΡΟΦΗ συνεπώς η Αφροδίτη έχει σχέση και με τη σωστή διατροφή. ———————————————————————– ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ Παύλος Κυράγγελος [Σημ.: Το παρόν κείμενο ευρίσκεται επίσης στις διευθύνσεις: http://www.mensamagazine.gr/Hellas/page1225.html http://www.heliodromion.gr/Hellenic-Alphabet.htm http://oistros-reportaz1.blogspot.com/2006/08/blog-post_03.html ] [Σημ. 21-2-2009. Σύμφωνα με την δημοσίευσι “στο δασκαλο μου με αγαπη…..” http://fotinivavi.blogspot.com/2008/08/blog-post_30.html δημιουργός της προσευχής-επικλήσεως του ελληνικού αλφαβήτου είναι ο Παύλος Κυράγγελος. (Η εν λόγω δημοσίευσις παρατίθεται πιο κάτω, μετά από ένα δείγμα του εν λόγω κειμένου και σχετικά σχόλια.)] Το μυστήριο του ελληνικού αλφαβήτου Πώς θα σας φαινόταν αν μαθαίνατε κάποια μέρα, ότι ο θεμέλιος λίθος της γλώσσας που μιλάτε, το δομικό συστατικό της, το αλφάβητό της (του οποίου τα μέλη μπορούν να σχηματίσουν με διαφόρων ειδών αναδιατάξεις πολύ παράξενες λέξεις και κώδικες) είναι κατ’ ουσίαν και το ίδιο αυτούσιο ένας γλωσσικός “παλμικός” κώδικας ; Το ξέρω, ακούγεται πολύ τρελό, σχεδόν αδιανόητο, αλλά δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, ούτε κανείς από εσάς, για το ότι αυτό το μέσο έκφρασης που χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε οτιδήποτε (από σκέψεις, εικόνες, ιδέες, μέχρι και πράγματα… μη εκφράσιμα !), συμπεριφέρεται τόσο αλλοπρόσαλλα που κάλλιστα θα μπορούσε να του προσδώσει κανείς την ιδιότητα της ζωής. Κι αυτό, γιατί δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά το γεγονός ότι όσο περισσότερο προσπαθεί κάποιος να διαλευκάνει το μυστήριο γύρω από την καταγωγή του και την βαθύτερη σημασία του, τόσο περισσότερα ερωτηματικά δημιουργούνται στην πορεία του κάθε επίδοξου ερευνητή που επιχειρεί να λύσει αυτόν τον γλωσσικό γόρδιο δεσμό… Ακούστε λοιπόν, ή μάλλον διαβάστε : ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ! “Η διαδοχή των γραμμάτων στην πλήρη εκφώνησή τους (Άλφα, Βήτα, Γάμα κλπ.), δεν είναι καθόλου τυχαία, αλλά πίσω από αυτήν υπολανθάνει μια πλήρης γραμματική, συντακτική και νοηματική συνέχεια ανώτερης σύλληψης. Σύμφωνα μ’ αυτήν τη γνωστή μας εκφώνηση, τα ελληνικά γράμματα (αφού προσθέσουμε και το εξαφανισμένο σήμερα έκτο γράμμα: Στίγμα ή Δίγραμμα F) ακούγονται και γράφονται ως εξής: ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ – ΓΑΜΑ – ΔΕΛΤΑ – ΕΨΙΛΟΝ – ΣΤΙΓΜΑ – ΖΗΤΑ – ΗΤΑ – ΘΗΤΑ – ΙΩΤΑ – ΚΑΠΑ – ΛΑΜΔΑ – ΜΙ – ΝΙ – ΞΙ – ΟΜΙΚΡΟΝ – ΠΙ – ΡΩ – ΣΙΓΜΑ – ΤΑΥ – ΥΨΙΛΟΝ – ΦΙ – ΧΙ – ΨΙ – ΩΜΕΓΑ. Αποκωδικοποιώντας την γνωστή αυτή διάταξη, που έγινε σύμφωνα με τις αρχές της Ερμητικής φιλοσοφίας, έχουμε τα ακόλουθα: “ΑΛ ΦΑ, ΒΗ ΤΑ ΓΑ, (Α)ΜΑ ΔΕ (Ε)Λ ΤΑ ΕΨ ΙΛΩΝ. ΣΤ(Η) ΙΓΜΑ. ΖΗ ΤΑ, Η ΤΑ, ΘΗ ΤΑ ΙΩΤΑ ΚΑ ΠΑΛΛΑΝ ΔΑ (ΙΝΑ) ΜΗ ΝΥΞΗ, Ο ΜΙΚΡΟΝ (ΕΣΤΙ), ΠΥΡΟΣ (ΔΕ) ΙΓΜΑ ΤΑΦΗ ΕΨΙΛΩΝ, ΦΥ (ΟΙ) ΨΥΧΗ, Ο ΜΕΓΑ (ΕΣΤΙ).” Η επίκληση αυτή είναι καταγραμμένη από αιώνες στο υποσυνείδητο των Ελλήνων. Αμέσως πιο κάτω αποκαλύπτουμε την σημασία των λέξεων της προσευχής αυτής: Αλ = Ο νοητός ήλιος Φά-ος = το φως Βη = προστακτική του ρήματος βαίνω (= βαδίζω , έρχομαι) Τα = δοτική άρθρου δωρικού τύπου τη, εις τήν Γα = Γη(δωρικός τύπος) Άμα = (επιρρ.) συγχρόνως. Έλ = ο ορατός Ήλιος, ο Ερχόμενος. Έψ = ρήμα έψομαι, εψ-ημένος – ψημένος. Ιλών = ιλύς (ουσιαστικό) = λάσπη, πηλός. Στη =προστακτική ρήματος ίστημι. Ίγμα = καταστάλαγμα, απόσταγμα. Ζη = προστακτική ρήματος ζώ. Ή = προστακτική ρήματος ειμί, είμαι. Θη = προστακτική ρήματος θέτω. Ιώτα = τα Ιώγα, τα εγώ. Παλάν = Ρήμα πάλλω (= δονούμαι, περιστρέφομαι) επίθετο παλλάς = πάλλουσα, περιστρεφόμενη (παράβαλε: Παλλάς Αθηνά) Δα = άλλος τύπος της Γα, Γης (παράβαλε : Δάμητηρ>Δημήτηρ>Δήμητρα = Μητέρα Γη) Νύξ = (ουσ.) νύχτα. Ό = (αναφ.) το οποίο, που. Φύ(οι) = ευκτική ρήματος φύω (φυτρώνω, αναπτύσσομαι) Απόδοση Αλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γη! Κι εσύ Ελ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται (που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού). Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά) για να μπορέσουν τα εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη. Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν, και κινδυνεύσει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί) το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ, και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο, το σημαντικότερο όλων! Η εκφώνηση της επίκλησης αυτής, στον αρχαϊκό της τύπο, έχει μια ισχυρή δονητική επίδραση (Σ.τ.γ. :ας μην ξεχνάμε την ιδιαίτερη σημασία των δονήσεων και των “κραδασμών” που είχαν για τους αρχαίους Έλληνες, καθώς επίσης και το ότι η λέξη Δωδώνη εμπεριέχει μέσα της την λέξη δόνηση, αν το δει κανείς το αντικείμενο ακουστικά πάντα) στους αισθανόμενους Ανθρώπους του Φωτός, σε όποιο σημείο αυτού του Πλανήτη και αν ίστανται, διότι πάνω απ’ όλα είναι μια μυστηριακή κρούση στον ιερό σπόρο της Ψυχής τους…” Λοιπόν ; Πώς σας φάνηκε ; Τι είπατε ; Εξωφρενικό ; Δημιούργημα κάποιας αχαλίνωτης φαντασίας ; Απλή σύμπτωση ; Χμ… δεν θα ανταπαντήσω τίποτα. Απλά, έχω να προσθέσω ότι συν τοις άλλοις σύμφωνα με μια άλλη γνώμη, το ίδιο αλφάβητο αν διαβαστεί ελαφρά τροποποιημένο, περιγράφει στην γλώσσα των Μάγιας το τι έλαβε χώρα πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από τον Κατακλυσμό… Μα τέτοια σύμπτωση ; Τι να σας πω … ειλικρινά ΔΕΝ ξέρω ! Πάντως, τελειώνοντας, να σας υπενθυμίσω ότι ακόμα και το ότι ζούμε αυτή την στιγμή και μάλιστα είμαστε το κυρίαρχο είδος την στιγμή αυτή πάνω στον πλανήτη (τουλάχιστον αυτό θέλουμε, ή θέλουνε, να πιστεύουμε) είναι μια τεράστια ακολουθία εξαιρετικά απίθανων συμπτώσεων… Μετά δονούσης φλόγας, Γιώργος Ζαφειρίου ———————————————————————– http://anekdota.dyndns.org/jotd32/0018.html Θέμα: Το ελληνικό αλφάβητο και η μυστική προσευχή / επίκληση Συγγραφέας: Nefarius (avonidas@yahoo.gr) Ημερομηνία: Τρίτη 04, Ιούλιος 2006, 15:40:01 EEST Συνήθως είμαι ορθολογιστής… αλλά τι σκατά λίστα ανεκδότων είναι αυτή, αν δεν μπορούμε να βάλουμε και μια τρικλοποδιά στους “ημέτερους”; Ε 😉 Λοιπόν, η ιδέα ότι η σειρά των γραμμάτων του ελληνικού (και όχι μόνο) αλφαβήτου περιέχει κάποιο τελετουργικό μυστικό δεν ξεφύτρωσε από μερικούς “μουρλούς” του διαδικτύου. Απλώς, οι “μουρλοί” έκαναν αυτό που ξέρουν να κάνουν καλά – μπέρδεψαν και ξεφτίλισαν την όλη ιδέα. Αρκετοί αξιόλογοι μελετητές έχουν ασχοληθεί με την ανίχνευση τέτοιων συμβολισμών. Συμβαίνει βέβαια να μην χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης σε ακαδημαϊκούς κύκλους, διότι οι μέθοδοί τους δεν είναι, αχεμ… επιστημονικές. Είναι μάλλον διαισθητικές ή, αν προτιμάτε, ποιητικές. Καταλαβαίνετε (ελπίζω) ότι εδώ δεν τίθεται θέμα επαλήθευσης. Αν το όλο πράγμα σας ακούγεται θεωρία συνωμοσίας, θυμηθείτε ότι η γλώσσα ξεκίνησε ως έμμετρος λόγος, ως ποίηση. Και η ποίηση έχει τις ρίζες της στην ιερουργία. Στην προ-κλασική αρχαιότητα, όπως και σε πολλούς πρωτόγονους πολιτισμούς που επιζούν ως τις μέρες μας, ο “ιερέας” είναι και “ποιητής”. Τεσπά, αν σας ενδιαφέρει το ζήτημα, διαβάστε τη “Λευκή Θεά” του Ρόμπερτ Γκρέηβς, και συγκεκριμένα για το ελληνικό αλφάβητο, το κεφάλαιο “Ο Παλαμήδης και οι γερανοί”. Οφείλω να σας προειδοποιήσω ότι είναι εξαιρετικά “δύσβατο” έργο. Τα συμπεράσματα δικά σας. *********** Σημείωση 1: *********** Εάν δεν γνωρίζετε ποιος ήταν ο Ρόμπερτ Γκρέηβς, πληροφορηθείτε το. Δεν θα ήθελα να ανοίξω thread εδώ πέρα με άτομα που νομίζουν ότι ξέθαψα τις απόψεις ενός ακόμη “Λιακόπουλου”. *********** Σημείωση 2: *********** Όχι, δεν συμφωνώ απαραιτήτως με όλα όσα γράφει ο Ρόμπερτ Γκρέηβς. Ούτε κι εκείνος συμφωνεί, άλλωστε. Απλώς δεν είναι το είδος του ανθρώπου που μπορείς έτσι απλά να χλευάσεις. Έχει ένα σεβαστό βάθος. *********** Σημείωση 3: *********** Το πρόβλημα με αυτές τις ιδέες δεν είναι ότι δεν προκύπτουν “επιστημονικά”. Το πρόβλημα με αυτές τις ιδέες δεν είναι ούτε ότι δεν επαληθεύονται επιστημονικά. Το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ πρόβλημα με αυτές τις ιδέες είναι ότι δεν μπορούν να τις χειριστούν και να τις αφομοιώσουν άτομα που, κατά τα άλλα, σκέφτονται και δρουν μέσα σε έναν επιστημονικό κόσμο. Και άρα πρέπει να τις αφήνουν στην ησυχία τους: “Ποιητικός μύθος” + “τεχνολογικός πολιτισμός” = “New Age crap”! Ο Ρόμπερτ Γκρέηβς, ας πούμε, ζούσε και έγραφε εκτός του αστικού κόσμου και του ξερού ακαδημαϊσμού – ήταν ποιητής. Ήταν συνειδητά εχθρικός απέναντι στην επιστημονική μέθοδο, ή τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ. Την ποιητική του εξερεύνηση εσείς ή εγώ μάλλον δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε. Πάντως, δεν αποτελεί κίνδυνο για την επιστημονική σκέψη – ενώ, αντίθετα, οι αστρολόγοι των εφημερίδων αποτελούν. ———————————————————————– [Ημέτερον σχόλιον, περί το 19-4-2007. Φ.Μ.] Για το κελτικό δενδρικό αλφάβητο του Ρόμπερτ Γκρέηβς, βλέπε ενδεικτικώς: What is the Celtic Tree Calendar? http://www.faeriefaith.net/treecal.html Celtic Tree Calendar http://www.joellessacredgrove.com/Celtic/tree.html Ogham table http://ogham.lyberty.com/otable.html Επίσης: Μάριος Δημόπουλος – Απολλώνιος, “Προϊστορικοί Έλληνες στην Β. Ευρώπη: Κέλτες – Υπερβόρειοι και οι Πελασγοί της Φινλανδίας” (περιοδικόν “Ιχώρ”, τ. 7, Μάρτ. 2001) κεφ. “Το κελτικό αλφάβητο δημιούργημα του Ηρακλή” [Όγμιος Ηρακλής] http://hellenicnation.googlepages.com/Dimopoulos-Hellenes-BEurope.doc ———————————————————————– [Ημέτερον σχόλιον, περί το 2005. Φ.Μ.] Ε ναι, για να είμαστε και λίγο λογικοί, όταν το φοινικικό συμφωνικό αλφάβητο-συλλαβάριο (χωρίς φωνήεντα δηλαδή) συμπίπτει σχεδόν με το Ελληνικό (τα φοινικικά αντίστοιχα των Ελληνικών φωνηέντων είναι και αυτά σύμφωνα), και τα άλεφ, μπεθ, γκήμελ κλπ είναι λέξεις που σημαίνουν βόδι, σπίτι, καμήλα και, επιπλέον (επιπλέον, διότι ομοιότητες λέξεων βρίσκουμε, όπως είδαμε, και με τα Ελληνικά, και άλλες, όσες θέλουμε), το σχήμα τους μοιάζει και με βόδι, σπίτι και καμήλα, δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε ότι αυτό είναι μόνον σύμπτωση! (Όσο και εάν τα ελληνοκεντρικά έντυπα διαφόρων πυροβολημένων τά διαβάζω και εγώ χρόνια (παλιότερα ιδίως) και δεν τά απορρίπτω εντελώς… 🙂 ) Από εκεί και πέρα, το ερώτημα πού έχει όντως βάση, είναι οι Φοίνικες από πού πήραν τα γράμματα. Όπως σωστά ειπώθηκε, υπάρχει ομοιότης με αντίστοιχα σύμβολα της Γραμμικής Γραφής Β’ (μάλιστα, όπως έχω διαβάσει, ειδικά με το Κυπριακό συλλαβάριο). Και επίσης είναι δεδομένη η πανάρχαια Ελληνική παρουσία στην Φοινίκη και την Παλαιστίνη. Θα μπορούσε επομένως, ίσως, να υποστηριχθεί ότι πρόκειται για -τρόπόν τινα- αντιδάνειο. Όσο για την “προσευχή”, το ότι κάποιος σκέφθηκε με τι μοιάζουν τα γράμματα, με τι λέξεις μπορούν να συσχετισθούν και τί ωραία φράση που να είναι σαν προσευχή μπορούμε να φτιάξουμε, επιλέγοντας κατάλληλα αυτές τις λέξεις, δεν σημαίνει βεβαίως ότι έγινε το… αντίστροφο, και, όταν εφηύραν το αλφάβητο έπλασαν τα ονόματα των γραμμάτων από τις λέξεις της συγκεκριμένης προσευχής! Μάλιστα έχω υπ’ όψιν άλλες δύο-τρεις, τουλάχιστον, επίσης ελληνοκεντρικές ερμηνείες, επίσης πολύ ωραίες (και ίσως ακόμη πιο ψαγμένες), αλλά, πάντως, …διαφορετικές! [*] Άρα, άμα ψάχνεις σώνει και καλά να βρεις κάτι, θα τό “βρεις”, αλλά μάλλον δική σου κατασκευή θα είναι! (Μπορεί βεβαίως να προκύψουν και άλλα, σωστά στοιχεία, από την έρευνα.) [*] Η μία: Στάμος Καραμούζης, “Το θείον Ελληνικόν Αλφάβητον”, Εκδόσεις Γεωργιάδη, Αθήναι 2001. Η δεύτερη, από τους συγγραφείς Δωρικό-Χατζηγιαννάκη. Η τρίτη: Κάποιο άρθρο του Αντ. Στάμου. Και άλλες… Σε πρώτη ευκαιρία θα φέρω κάτι από αυτά, για σύγκριση· έχει ενδιαφέρον. Φειδίας Μπουρλάς ———————————————————————– [Ημέτερον σχόλιον, 21-2-2009. Φ.Μ.] Διάβασα προ ημερών την δημοσίευσι της Φωτεινής: http://fotinivavi.blogspot.com/2008/08/blog-post_30.html “στο δασκαλο μου με αγαπη…..” Και σχολιάζω. Ώστε ο Παύλος Κυράγγελος ήταν ο εμπνευστής αυτής της «προσευχής-επικλήσεως του Ελληνικού Αλφαβήτου», η οποία έχει κατακλύσει το Διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια, έχοντας γίνει πλέον ένα από τα χαρακτηριστικότερα μηνύματα-αλυσσίδες! Τον Κυράγγελο τόν θυμούμαι από μερικά άρθρα του, πριν από αρκετά χρόνια, στο παλαιό ελληνοκεντρικό -από τα σοβαρότερα- περιοδικό «Αέροπος». http://www.aeropos.gr Από τους πρωτεργάτες του ελληνοκεντρικού αποκρυφισμού -για να τό πούμε έτσι (μαζί με τον Ιωάννη Φουράκη, http://www.fourakis.gr θα έλεγα). Σήμερα ελάχιστοι τόν έχουν ακουστά, πράγμα που υποδεικνύει ασφαλώς την σοβαρότητα του ανδρός. Η προσευχή-επίκλησις του Ελληνικού Αλφαβήτου. Για πολλούς δεν είναι παρά μια απάτη. Εγώ, όμως, θα έλεγα ότι είναι ποίησις, ποίησις εμπνευσμένη. Εάν κάποιος θέλει σώνει και καλά να τό εκλάβη απολύτως τοις μετρητοίς, ρηχά κι επιφανειακά, είτε για να τό υιοθετήση είτε για να τό απορρίψη, αυτός φταίει, όχι ο δημιουργός. Και κάτι ακόμη. Όποιος θέλει να απορρίψη τον Κυράγγελο επειδή δεν είναι «σοβαρός», μπορεί πρώτα να μάς φέρη κάτι «σοβαρό» το οποίο να ενέπνευσε τέτοιες ιδέες και τέτοια αισθήματα όπως ο δάσκαλος Παύλος Κυράγγελος στην ψυχή και στον νου της μαθήτριάς του Φωτεινής; Φειδίας Μπουρλάς Η δημοσίευσις της Φωτεινής: http://fotinivavi.blogspot.com/2008/08/blog-post_30.html “στο δασκαλο μου με αγαπη…..” [Πανάρχαια προσευχή – επίκληση υπάρχει και λειτουργεί μυστικά μέσα στο Ελληνικό Αλφάβητο από καταβολής του. Η διαδοχή των γραμμάτων στην πλήρη εκφώνησή τους (Άλφα, Βήτα, Γάμα κλπ.) δεν είναι καθόλου τυχαία, αλλά πίσω από αυτήν υπολανθάνει μια πλήρης γραμματική, συντακτική και νοηματική συνέχεια, ανώτερης σύλληψης. “ΑΛ ΦΑ, ΒΗ ΤΑ ΓΑ! ΑΜΑ ΔΕ ΕΛ ΤΑ ΕΨ ΙΛΩΝ. ΣΤΗ ΙΓΜΑ (ΙΝΑ) ΖΗ ΤΑ, Η ΤΑ, ΘΗ ΤΑ ΙΩΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΛΛΑΝ ΔΑ. (ΙΝΑ) ΜΗ ΝΥΞ Η, Ο ΜΙΚΡΟΝ (ΕΣΤΙ), ΠΥΡΟΣ (ΔΕ) ΙΓΜΑ ΤΑΦΗ ΕΨ ΙΛΩΝ, ΦΥ(ΟΙ) ΨΥΧΗ, Ο ΜΕΓΑ (ΕΣΤΙ)”. Απόδοση Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή! Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται (που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού). Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά) για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη. Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν, και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί) το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ, και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο, το σημαντικότερο όλων! Η εκφώνηση της επίκλησης αυτής, στον αρχαϊκό της τύπο, έχει μια ισχυρή δονητική επίδραση στους αισθανόμενους Ανθρώπους του Φωτός, σε όποιο σημείο αυτού του Πλανήτη και αν ίστανται, διότι πάνω απ΄ όλα είναι μια μυστηριακή κρούση στον ιερό σπόρο της Ψυχής τους…Πυρισπορος] …η εγγραφη αφιερωμενη στο δασκαλο μου με σεβασμο και αγαπη…στο Παυλο Κυραγγελο που εφυγε προσφατα..εναν απλο και συχνα απλοικο ανθρωπο, που πιστεψε στο θεο λατρεψε τη φυση και αγαπησε βαθεια το συνανθρωπο..που εζησε ολη τη ζωη του αναλυοντας τον Ελληνα λογο και μεταδιδοντας απλοχερα τη γνωση του.. πολλοι απο τους σημερινους ερευνητες, που μονοπωλουν το ενδιαφερον ,οσων ασχολουνται με παρομοια θεματα,με τα βιβλια τους και την παρουσια τους στο διαδυκτιο και την τηλεοραση,υπηρξαν μαθητες και συνεργατες του… απο κανεναν δεν εχω ακουσει εστω και μια φορα να τον μνημονευει.. μονον ο Γ.Τσαγκρινος προς τιμην του και ο γνωστος ξενος συγγραφεας Ν.ICKE τον εχουν αναφερει ως πηγη τους..το πιο πανω κειμενο κυκλοφορει ευρεως στο διαδυκτιο-ελαφρα τη καρδια ομολογουμενως-ομως κανεις δεν ειπε πως εκεινος το εβγαλε προς τα εξω.. εγω πικραινομαι,εκεινον δεν τον εννοιαζε..ηταν πολυ μακρια απ ολα αυτα..λατρεψε τον Πυθαγορα κι εζησε σαν πυθαγορειος..σιωπηλος, ηθικος, συνετος,προσπαθοντας να συντονισει το ειναι του με τους νομους του συμπαντος και του νοος… και τον θυμαμαι να γραφει στον πινακα..”νοος!!βλεπετε; να τα δυο ομικρον ενωμενα μας δινουν το συμβολο του απειρου”.. σαν Πυθαγορειος εζησε..διδασκοντας με το παραδειγμα του και μονον ..οπως κανουν ολοι οι μεγαλοι δασκαλοι… “μια ειναι η απαντηση σ ολα τα ερωτηματα…η αγαπη..”” στην θαλασσα της αγαπης εξαγνιζουμε το εγω μας..”ελεγε,το πιστευε και ζουσε ετσι ακριβως.. σου χρωσταω πολλα Παυλο..και ξερω πως μου θυμωνεις τωρα που με βλεπεις να κλαιω και να σπαραζω… “με το θανατο συνεχιζει μια αλλη φαση ζωης’ σ ακουω να λες..ομως εγω δεν ειμαι εσυ..δασκαλε.. δεν αγγιζω τη σοφια σου……..γιατι Παυλο;;;γιατι;…ας εισαι καλα εκει ψηλα ηρεμος και γαληνιος μετεχοντας στην αποκαλυψη του ενος και του παντος.. δεν υπαρχουν πια μυστικα για σενα..κι ευχομαι να συναντηθουμε ολοι μαζι καποτε και να συνεχισεις να μας διδασκεις με το μοναδικο σου τροπο..να συνεχισουμε απο κει που σταματησαμε..ολη την αγαπη μου δασκαλε .κι ας μου επιτραπει να παραφρασω ενα ποιημα του Καρακουλη Σημερα σε θυμήθηκα. Ήλθες σαν νεανικό παράπονο, δάσκαλε. Κι έχω συμπληρώσει μισό αιώνα αυταπάτης. Αναλογίσθηκα τους δρόμους που άνοιγες, τα λόγια σου για πρωινά λαμπερά και σύννεφα συλλογικά της φοβερής πατρίδας. Πικρογέλασα όταν ξαναθυμήθηκα Φορούσες βλέμμα καθαρό και πουκάμισο ανοιχτό. Δε χάθηκες σαν τους άλλους με τα ευπρεπή κοστούμια που μαύρισαν σιγά σιγά απ’ το πένθος της καριέρας. Μας είχες τάξει εκδρομή στη σκόνη των ένδοξων αιώνων. Μας άφησες κι έφυγες μόνος, ..χρονια περασαν.. με θρέψανε αγκάθια πολλά κι οι κρυφές σου σημειώσεις για γλώσσα ελληνική και ιστορία. … έμαθα πως τη σημαία σου την έχεις τώρα για καλά διπλώσει και νύχτες πολλές έχουν τους ώμους σου βαρύνει. Ώριμοι κι εμείς στα χρόνια σε καλούμε στη σύναξη της τάξης να παίξουμε μαζί με τα πνιγμένα όνειρα. Έλα, δάσκαλε, με πουκάμισο ανοιχτό και κράτα το απουσιολόγιο, αν και ξέρουμε πως όλοι είναι απόντες….. Δάσκαλε ακόμη περιμένουμε την εκδρομή που μας είχες τάξει στη σκόνη των ένδοξων αιώνων, στην Αθήνα που βουλιάζει μέσα στα τιμαλφή της. Σε περιμένουμε, δάσκαλε, επειδή επιμένουν η ίδια επιδημία και σιωπή. Αναρτήθηκε από Φωτεινή Σάββατο, 30 Αύγουστος 2008 Και άλλη μια δημοσίευσις, από το ιστολόγιο «Ελληνική γλώσσα-Λεξάριθμοι»: http://ellinikiglossa-lexarithmoi.blogspot.com/2008/08/blog-post_18.html Παύλος Κυράγγελος της Ευρυδίκης Νικ. Ξηροτύρη : στην μνήμη του Παύλου * Τον Παύλο Κυράγγελο, Τον γνώρισα τυχαία, λόγω συνεργασίας μας στην «Ορθόδοξη Κατάθεση», όπου, εδώ και πολλά χρόνια, έφερνε την μελέτη του για τα «153 ψάρια». Συγκεκριμένα, γιατί τα ψάρια στο θαύμα του Χριστού ήταν ο συγκεκριμένος αριθμός, δηλαδή 153. Ούτε 152, ούτε 154, αλλά 153. Και να τα γραπτά… Σελίδες επί σελίδων… Αναλύσεις επί αναλύσεων… Ευρήματα επί ευρημάτων… Κόποι επί κόπων… Αλλά, ο Παύλος Κυράγγελος, πάντα με το χαμόγελο, πάντα με την καλή κουβέντα, για όλους… Ακόμη κι όταν άκουγε να λέμε τους ιχθείς του «ψάρια». Μας διόρθωνε με επιτακτικό ύφος, αλλά πάντα με καλωσύνη… Πάντα με τα πειράγματα, ακόμη και μ’ αυτούς που δεν ήξερε, που δεντους μιλούσε… Που φοβόταν μη μου πάρουν τα «δωράκια» που μου έφερνε… Τα «δωράκια…». Πετρούλες και πετρώματα απ’ όλες τις παραλίες της Ελλάδος… Από τον Πειραιά, μέχρι τα νησιά του Αιγαίου, του Ιονίου. Όπου υπάρχει θάλασσα… Υπάρχει πιθανότητα να τον είχατε «πετύχει» κι εσείς… Μία φιγούρα… αλλόκοτη,μοναχική μέσα στην κοινωνικότητα της, απόκοσμη. Λες κι ήταν ξωτικό… Μεγάλη η αγάπη του για τα εκκλησιαστικά θέματα, για τον Κώδικα Ντα Βίντσι και για όλα τα απόκρυφα ή εντελώς κρυφά – όπως ο ίδιος έλεγε – θέματα. Το ίδιο μεγάλη η αγάπη του για την φύση, για όλα τα πλασματάκια του Θεού, από μυρμήγκια μέχρι λογής – λογής πουλί και τετράποδο. * Ποτέ δε φανταζόμουν ότι θα χρειαζόταν να γράψω «αποχαιρετιστήριο» κείμενο για τον Παύλο Κυράγγελο. Έλειπα με άδεια, όταν με πήραν τηλέφωνο για να μου πουν αν ξέρω ότι «πέθανε ο Παύλος». Στενοχωρήθηκα, όπως στενοχωρήθηκαν όλοι όσοι τον ήξεραν, αλλά και αυτοί που απλώς τον γνώριζαν σαν φιγούρα. Υπήρξε σύγχυση. Ακόμη και τώρα, κανείς δεν έχει μάθει τίποτα… Όπως αθόρυβα ήρθε, αθόρυβα κι έφυγε… Αυτή είναι κι η λέξη με την οποία θα τον περιέγραφα: Αθόρυβος…Ό,τι αγάπησε ο Παύλος περισσότερο, βρίσκεται στο ποίημα που η στήλη και η γράφουσα αυτήν, αλλά και όλοι οι συνεργάτες του, γνωστοί ή άγνωστοι, του «χαρίζουν». Ένα ποίημα για σένα, του Γιώργου Σαραντάρη, με τον τίτλο «’Αλλοτε η θάλασσα». «Άλλοτε η θάλασσα μας είχε σηκώσει στα φτερά της Μαζί της κατεβαίναμε στον ύπνο Μαζί της ψαρεύαμε τα πουλιά στον αγέρα Τiς ήμερες κολυμπούσαμε μέσα στις φωνές και τα χρώματα Τα βράδια ξαπλώναμε κάτω απ’ τα δέντρα και τα σύννεφα Τις νύχτες ξυπνούσαμε για να τραγουδήσουμε Ήταν τότε ο καιρός τρικυμία χαλασμός κόσμου Και μονάχα ύστερα ησυχία Αλλά εμείς πηγαίναμε χωρίς να μας εμποδίζει κανείς Να σκορπάμε και να παίρνουμε χαρά Από τους βράχους ως τα βουνά μας οδηγούσε ο Γαλαξίας Κι όταν έλειπε η θάλασσα ήταν κοντά ο Θεός». * Κύριε Παύλο, (αν και δεν ισχύει το «κύριος», όταν κάποιος αποδημεί εις Κύριον, αλλά ήταν Κύριος με το Κ όντως κεφαλαίο), καλό ταξίδι… Ελπίζω ο δρόμος σου να είναι στρωμένος με πρωτογνωρα πετρώματα που σιγουρα θα σ΄ενθουσίασαν… Αναρτήθηκε από Ατάργα 18 Αύγουστος 2008 ———————————————————————–

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in GLOSSOLOGY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Η προσευχή- επίκλησις του Ελληνικού Αλφαβήτου· Μυστικοί κώδικες· Ο Παλαμήδης και ο Ρόμπερτ Γκρέηβς

 1. με απλά λογια έχεις εισόδημα κάτω απο 6000e, εισαι μακροχρόνιος άνεργος, να πούμε και ηλικίας 60+ που σημαίνει σχεδων και εκτός εργασίας… όμως ζεις μόνος σου…. θα πάρεις παπόρια… και ακόμη απλούστερα, ο κακός Αλεκος έδωσε μέρισμα σε 1000000 πολιτες και βάλε… τουλάχιστον,
  όλοι απο λίγα για να κανουν Χριστούγεννα… σε αντίθεση τα πολιτικα καρκινωματα που το δίνουν μονο σε 250000… όλα ειναι αφιερωμένα σε εκείνους που έδωσαν την ψήφων τους, σε αυτα τα διαχρονικά πολιτικα τέρατα.. .καλά να πάθουν…
  όμως έκαναν κακό και στους υπόλοιπους συμπολίτες τους… αυτα !!!!!
  φρονήστε λοιπον στις ερχόμενες, πολύ σύντομα εκλογες,
  (τόσο σύντομα που ούτε ο ποιο ευφάνταστος μπορει αν εννοήσει), να δώσετε ξανά ψήφο σου στους ολετήρες > Κράτους – Κοινωνίας… κλπ.
  ΌΧΙ ΨΉΦΟ ΣΤΗΝ ΝΔ μέχρι να παγίωση ο Ήλιος εκτός και αν τα ζόμπι υπερτερούν !!!!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.