Ο ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (3)


(ΣΥΝΕΧEIA APO 12/08/18)

1.3 Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

Όπως αναλύθηκε ήδη, υπάρχει ένα εύρος εφαρµογών οι οποίες µπορούν να αναπτυχθούν εκτενέστερα. Για την ανάπτυξη τους όµως και την τελική τους χρήση σε ευρεία κλίµακα, είναι αναγκαία η συµµετοχή και η συνεργασία αρκετών επιµέρους οργανισµών. Η ανάγκη αυτή αποτελεί ταυτόχρονα επιχειρηµατική ευκαιρία για τους οργανισµούς αυτούς που θα κληθούν να επενδύσουν και να αξιοποιήσουν επενδύσεις. Μπορούµε να διακρίνουµε τρεις βασικούς «δράστες» στην διαδικασία µετάβασης στο περιβάλλον του ΙοΤ. Οργανισµοί, πιο ειδικά ερευνητικά κέντρα, πανεπιστηµιακοί οργανισµοί, τµήµατα R&D εταιρειών. Οι παραπάνω θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις και λύσεις στις προκλήσεις, που θα παρουσιάζονται στην πορεία υιοθέτησης κάθε επιµέρους τεχνολογίας και επιχειρηµατικής προσέγγισης, που συνολικά θα οδηγήσουν σε ένα περιβάλλον ΙοΤ. Με δραστηριοποίηση στους τοµείς αυτούς, οι παραπάνω δράστες θα µπορούσαν να διεκδικήσουν χρηµατοδοτήσεις, από κρατικούς πόρους, ενδιαφερόµενες εταιρείες ή άλλους οργανισµούς µε προθέσεις επενδύσεων σε αυτές τις τεχνολογίες. Κατασκευαστές συσκευών και λογισμικού, προσδοκούν µια νέα πηγή εσόδων από τέτοιες δραστηριότητες.

Τέτοιες εταιρείες µπορεί να είναι τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί, κατασκευαστές υλισµικού (δικτυακά προϊόντα, RFID) και εταιρείες ανάπτυξης εφαρµογών λογισµικού. Χρήστες, τόσο σε ατοµικό όσο και σε επίπεδο οργανισµών. Είναι όλοι αυτοί που θα κληθούν να υιοθετήσουν τα νέα δεδοµένα και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρονται από τις νέες εφαρµογές. Οι χρήστες αυτοί θα µπορούν να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες και τον τρόπο που χειρίζονται την πληροφορία ώστε να αποκοµίσουν κέρδος. Το κέρδος αυτό µπορεί να είναι χρηµατικό ή και πρόσθετη καλύτερης ποιότητας, πληροφορία. Θα πρέπει να τονιστεί πως οι χρήστες παίζουν βασικό ρόλο στην εµπορευµατοποίηση ενός συνόλου υπηρεσιών. Για αυτό το λόγο είναι κρίσιµη η συµµετοχή ενός χρήστη µε ηγετικό ρόλο στην αγορά που θα συµπαρασύρει µικρότερους χρήστες στην υιοθέτηση της νέας προσέγγισης. Τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η εταιρεία λιανικής πώλησης Walmart που αποτελεί πρωτοπόρο στην υιοθέτηση ενός συστήµατος βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, που να ακολουθεί τις αρχές του IoT. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει και πρωτοβουλία και σε κρατικό επίπεδο αφού ένα µεγάλο µέρος των εφαρµογών που θα µπορούσαν να υλοποιηθούν, αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον τρόπο µε τον οποία αλληεπιδρά το κράτος τόσο µε τους πολίτες όσο και µε άλλους οργανισµούς ή κράτη. Πολλά κράτη χρηµατοδοτούν έργα και έρευνες για εφαρµογές στο IoT.

Στην Ιαπωνία που µε συλλογικές στρατηγικές, προσπαθεί να αναπτύξει τις χρήσεις των νέων τεχνολογιών και να παραµείνει στα πλέον προηγµένα τεχνολογικά κράτη. Η εφαμοζόμενη στρατηγική ονοµάζεται Universal Communications (UNS) και στα πλαίσια της θα αναπτυχθούν κυρίως οι αισθητήρες και ετικέτες RFID. 

Πανταχού παρόντα (ubiquitous) ad-hoc δίκτυα 

Διαδραστικό λογισµικό, που να αναγνωρίζει τις προθέσεις των χρηστών. 

Πολλαπλά ευφυή λογισµικά ελέγχου 

Αυθεντικοποίηση µε βιοµετρικούς ελέγχους 

Βέλτιστη διαχείριση πνευματικών δικαιωµάτων σε ψηφιακά αγαθά 

Κατανεµηµένη και συνεργατική λειτουργικότητα λογισµικού

Προσαρµόσιµες διαδραστικές υπηρεσίες ανα τύπο χρήσης

Πιο συγκεκριµένες εφαρµογές αποτελούν: 

Η ιχνηλασιµότητα τροφίµων που αφορά την ικανότητα παρακολούθησης της διακίνησης ενός τροφίμου κατά τις φάσεις της παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής. 

Το «έξυπνο» σπίτι. 

Οι “Έξυπνες Αστικές Κάρτες”, µε πρώτη χρήση τους σιδηροδροµικούς σταθµούς του Τόκυο.

Γίνεται λοιπόν εµφανές, πως τόσο κατά τη µετάβαση στο IoT όσο και µετά θα δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για ανάπτυξη. Σε πρώτη φάση οι ανάγκες λύσεις στην διαδικασία υλοποίησης, προκαλούν άµεσα την αύξηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε την ανάπτυξη νέων συστηµάτων. Έπειτα υιοθετώντας τις νέες τεχνολογίες οι επιχειρήσεις, θα κληθούν να αναδιαµορφώσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες και να επαναπροσδιορίσουν την επιχειρηµατική στρατηγική τους. Η αλλαγή αυτή είναι δυνατόν να οδηγήσει σε νέες ανάγκες, που θα αποτελέσουν αναπτυξιακές ευκαιρίες για νέες επιχειρήσεις.

1.4 Η σημασία της ασύρματης διασυνδεσιμότητας

Για την υλοποίηση των εφαρµογών που περιγράφηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, απαιτείται η ύπαρξη µιας καθολικά διαθέσιμης σταθερής ευρυζωνικής τεχνολογικής υποδοµής που θα επιτρέπει στα αντικείµενα να αλληλεπιδρούν ασύρματα και ενσύρματα µεταξύ τους παρέχοντας στους χρήστες, συνεχώς και αδιάλειπτα, ένα σύνολο υπηρεσιών ανεξάρτητων από την επιμέρους υποδομή που την υποστηρίζει. Οι τεχνολογίες αυτές πρέπει να παρέχουν κάποια επίπεδα διαδικτύωσης στα αντικείµενα, ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία του περιβάλλοντας µε αυτά. Βασική τέτοια τεχνολογία είναι το RFID (Radio Frequency IDentification) ή «ταυτοποίηση µέσω ραδιοσυχνοτήτων».

1.4.1 Ταυτοποίηση αντικειμένων μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID)

Η ταυτοποίηση µέσω ραδιοσυχνοτήτων, είναι µια µέθοδος αυτόµατης αναγνώρισης αντικειµένων, που µπορεί να ανακτά πληροφορία ασύρµατα από προϊόντα που είναι εφοδιασµένα µε ετικέτες RFID. Το σύστηµα λοιπόν αποτελείται από δύο βασικά µέρη, τον αναγνώστη και την ετικέτα. Ο αναγνώστης είναι η συσκευή που χρησιµοποιείται για την προσπέλαση των αντικειµένων. Είναι εφοδιασµένος µε µια κεραία που εκπέµπει ραδιοκύµατα στα οποία η ετικέτα ανταποκρίνεται. Η απάντηση λαµβάνεται µέσω της ίδιας κεραίας και προωθείται για επιπλέον επεξεργασία. Η εµβέλεια του αναγνώστη εξαρτάται από ένα αριθµό παραγόντων, όπως: 

Ο τύπος και το µέγεθος της κεραίας 

Η συχνότητα εκποµπής 

Η σχετική θέση µεταξύ κεραίας και ετικέτας 

Ενδεχόµενες παρεµβολές 

Φυσικά χαρακτηριστικά του αντικειµένου(απορροφητικότηταραδιοκυµάτων) 

Τύπος ετικετών

Οι ετικέτες είναι το τµήµα που προσαρµόζεται στο αντικείµενο ώστε να του δώσει τις στοιχειώδεις δυνατότητες δικτύωσης. Πρόκειται για κυκλώµατα µε δυνατότητα εκποµπής πληροφοριών, που είναι υλοποιηµένα µε τρόπο τέτοιο ώστε να προσαρµόζονται εύκολα σε αντικείµενα. Συνήθως είναι στη µορφή αυτοκόλλητων ή µικροσκοπικών κατασκευών που µπορούν είτε να κολλήσουν είτε να ενσωµατωθούν στο αντικείµενο. Επίσης είναι δυνατή η εκτύπωση του κυκλώµατος πάνω στο σώµα του αντικειµένου µε την τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης. Το µέγεθός τους ποικίλει, αλλά η εξέλιξή τους τις κάνει όλο και µικρότερες. Μπορούµε να κατατάξουµε τις ετικέτες σε δύο βασικές κατηγορίες. Τις ενεργητικές και τις παθητικές. Οι ενεργητικές ετικέτες είναι αυτές που εξοπλίζονται και µε µια δική τους πηγή ενέργειας. Κοινώς είναι εφοδιασµένες και µε µια µπαταρία.

Το χαρακτηριστικό αυτό τους δίνει κάποιες ιδιότητες, άλλες θετικές και άλλες αρνητικές. Στα θετικά µπορούµε να συµπεριλάβουµε: 

Την αυξηµένη εµβέλεια της συσκευής. 

Την δυνατότητα να φέρει αισθητήρες η οποίοι θα τροφοδοτούνται από την µπαταρία και έτσι θα µπορούν να συλλέγουν πληροφορίες. (πχ. θερµοκρασία)  Την ανθεκτικότητα σε παρεµβολές. Στον αντίποδα έχουµε: 

Τον περιορισµένο χρόνο ζωής της ετικέτας, που εξαρτάται από τον χρόνο εξάντλησης των αποθεµάτων της µπαταρίας. 

Το µεγαλύτερο µέγεθος που έχει η συσκευή εξαιτίας της µπαταρίας. 

Το υψηλότερο κόστος της ετικέτας, τόσο όσον αφορά την αγορά όσο και για την συντήρηση, σε περίπτωση που η µπαταρίες αντικαθίστανται. Οι παθητικές ετικέτες, δεν έχουν ενσωµατωµένη πηγή ενέργειας, αλλά χρησιµοποιούν την εκπεµπόµενη ενέργεια από την κεραία του αναγνώστη για την απάντησή τους. Πιο συγκεκριµένα η ενσωµατωµένη κεραία που υπάρχει στην ετικέτα δηµιουργεί µαγνητικό πεδίο, όταν λαµβάνει ραδιοκύµατα από τον αναγνώστη. Το πεδίο αυτό τροφοδοτεί το κύκλωµα της ετικέτας, ώστε αυτό να στείλει τηνπληροφορία στον αναγνώστη. Και ο τύπος αυτός, έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Ως πλεονεκτήµατα µπορούν να αναφερθούν τα εξής:

 Η µη εξάρτηση από κάποια πηγή ενέργειας δίνει πολύ µεγάλο χρόνο λειτουργίας στην ετικέτα, που πλέον εξαρτάται από την ταχύτητα φθοράς τους υλικού κατασκευής της. 

Το µέγεθος της συσκευής είναι περιορισµένο, καθώς διαθέτει µόνο το κύκλωµα και την ενσωµατωµένη κεραία. 

Η ετικέτα είναι φθηνότερη στην κατασκευή της ενώ δεν χρειάζεται συντήρηση. Από την άλλη πλευρά, στα µειονεκτήµατα συγκαταλέγονται: 

Η µικρότερη εµβέλεια της ετικέτας, καθώς και η δυσκολία λειτουργίας σε περιβάλλον µε παρεµβολές. 

Δεν είναι δυνατή η ενσωµάτωση αισθητήρων που έχουν ανάγκη από τροφοδοσία σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Το γεγονός πως η ετικέτα δεν έχει περιορισµένο χρόνο ζωής, την κάνει ανιχνεύσιµη για πολλά χρόνια, γεγονός που εγείρει ζητήµατα ασφάλειας και προστασίας δεδοµένων. Τέλος υπάρχει και µια υβριδική µορφή, οι ηµιπαθητικές ετικέτες. Ο τύπος αυτός διαθέτει ενσωµατωµένη πηγή ενέργειας η οποία όµως χρησιµοποιείται υπό συνθήκες. Πιο συγκεκριµένα, η ετικέτα χρησιµοποιεί την ενέργεια του αναγνώστη για να εκπέµψει, αλλά τροφοδοτεί από την µπαταρία πιθανούς αισθητήρες που είναι ενσωµατωµένοι στη συσκευή ή άλλες εσωτερικές λειτουργίες. Επίσης µπορεί να ενισχύει το εκπεµπόµενο σήµα, σε απαιτητικά περιβάλλοντα όπου υπάρχουν παρεµβολές ή ο αναγνώστης είναι στα όρια της εµβέλειας. Οι ηµιπαθητικές ετικέτες συνδυάζουν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία των άλλων δύο τύπων. Η συχνότητες λειτουργίας του RFID εξοπλισµού, ανήκουν στη δέσµη των ελεύθερων συχνοτήτων ISM.

Αυτό επιτρέπει στην χρήση της τεχνολογίας χωρίς την ανάγκη αδειοδότησης από τον υπεύθυνο φορέα. Φυσικά, παρότι η συχνότητα εκποµπής δεν είναι καθορισµένη, η χρήση του RFID πρέπει να υπακούει στους κανονισµούς σχετικά µε την ισχύ του σήµατος όπως αυτοί ορίζονται από τον νόµο. Το χαρακτηριστικό αυτό συνεπάγεται δύο κύριες επιπτώσεις: 

Αυτή η περιοχή συχνοτήτων, είναι κορεσµένη γι’ αυτό και υπάρχουν παρεµβολές. 

Στην ίδια περιοχή φάσµατος λειτουργούν δύο πολύ διαδεδοµένες τεχνολογίες, το wifi και το Bluetooth. Το γεγονός αυτό από τη µία ευθύνεται για παρεµβολές αλλά από την άλλη µπορεί να αποτελέσει τη βάση για κάποια συνέργεια µεταξύ των τεχνολογιών.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Στυλιανός Κολοκυθάς

Διπλωματική Εργασία υποβληθείσα στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Τεχνοοικονομική Διοίκηση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Computers and Internet and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.