ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΝΕΤ,ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (E)


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 6/08/18)

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης αυτής έγινε αναθεώρηση και αναδιατύπωση των ερωτήσεων ενώ λήφθηκαν υπ’ όψη οι απαντήσεις των µαθητών στη διατύπωση των τελικών εναλλακτικών απαντήσεων επιλογής για την κατασκευή του φύλλου δραστηριοτήτων του υπολογιστικού µοντέλου (Tsaganou et al. 2003a).

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ

Η σχεδίαση του µοντέλου MODINF για µοντελοποίηση εκπαιδευόµενου βασίστηκε στη σχεδίαση του συστήµατος ReTuDiS που είναι ένα διαγνωστικό και διαλογικό αναστοχαστικό εκπαιδευτικό σύστηµα µοντελοποίησης της κατανόησης ιστορικού κειµένου (Grigoriadou et al. 2004). Το µοντέλο που υλοποιήθηκε στην παρούσα εργασία απαρτίζεται από τη µονάδα αλληλεπίδρασης, τη βάση γνώσης, και τη µονάδα διάγνωσης (Σχήµα 2).

H µονάδα αλληλεπίδρασης είναι η µονάδα διεπαφής του εκπαιδευόµενου µε τη βάση γνώσης και τη µονάδα διάγνωσης. Η βάση γνώσης αναπαριστά τη γνώση του συστήµατος σχετικά µε το κείµενο πληροφορικής (πεδίο γνώσης) και τη γνώση του συστήµατος για τον εκπαιδευόµενο (µοντέλο εκπαιδευόµενου) (Tsaganou 2003b, Grigoriadou et al. 2004).

Το πεδίο γνώσης αποτελείται από τo κείµενο πληροφορικής, το φύλλο δραστηριοτήτων µε τις ερωτήσεις και τις εναλλακτικές απαντήσεις, τους χαρακτηρισµούς των απαντήσεων (θέση και αιτιολογία) και των επιχειρηµάτων, τους χαρακτηρισµούς των επιχειρηµάτων, τους κανόνες απόδοσης χαρακτηρισµών στα επιχειρήµατα. Το φύλλο δραστηριοτήτων στη τελική µορφή του συµπεριλαµβάνει το κείµενο τις ερωτήσεις και τις εναλλακτικές απαντήσεις. Προκειµένου να εξαχθούν συγκεκριµένα συµπεράσµατα σχετικά µε τα γνωστικά προφίλ των εκπαιδευόµενων, κρίθηκε σκόπιµο να διαχωριστούν οι ερωτήσεις σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά την απάντηση – θέση που δίνει ο εκπαιδευόµενος και το δεύτερο την αιτιολογία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο µπορούµε να εντοπίζουµε και να αξιολογούµε κατάλληλα τις περιπτώσεις εκπαιδευόµενων που ενώ απαντούν σωστά σε µια ερώτηση η αιτιολογία που δίνουν µπορεί να είναι µη επιστηµονική, και να µπορεί να επισηµανθεί έτσι αντίφαση ανάµεσα στη θέση και στην αιτιολογία. Οι ερωτήσεις που δόθηκαν στους εκπαιδευόµενους κατασκευάστηκαν µε τρόπο ώστε από τις απαντήσεις των εκπαιδευόµενων να είναι δυνατή η εξαγωγή συµπερασµάτων για τη κατανόηση των γνωστικών κατηγοριών. Οι γνωστικές κατηγορίες που µπορεί να αναγνωριστούν σε ένα κείµενο πληροφορικής και από τις οποίες θα εκτιµηθεί το γνωστικό προφίλ του εκπαιδευόµενου αντιστοιχούν στις γνωστικές κατηγορίες γεγονός και κατάσταση.

Για κάθε ερώτηση υπάρχουν εναλλακτικές απαντήσεις που αφορούν τη θέση και την αιτιολογία. Στο Σχήµα 3 παρουσιάζονται 2 ενδεικτικές ερωτήσεις µε εναλλακτικές απαντήσεις. Μία θέση η µία αιτιολογία µπορεί να χαρακτηριστεί ως επιστηµονική, λιγότερο επιστηµονική ή µη επιστηµονική. Για κάθε ερώτηση ο συνδυασµός της απάντησης που αφορά τη θέση και την αιτιολογία συνιστά το επιχείρηµα που αντιστοιχεί σε µία γνωστική κατηγορία (κατάσταση ή γεγονός). Ένα επιχείρηµα εκτιµάται, βάσει αντίστοιχου κανόνα διάγνωσης τύπου IF…THEN…, αν είναι έγκυρο, λιγότερο έγκυρο ή µη-έγκυρο οπότε αντίστοιχα θεωρούµε ότι ο εκπαιδευόµενος µπορεί να αναγνωρίζει τη γνωστική κατηγορία στην οποία αναφέρεται το επιχείρηµα (αναγνώριση), να βρίσκεται προς την αναγνώριση ή να µην αναγνωρίζει τη γνωστική κατηγορία (µη-αναγνώριση). Η µέθοδος διάγνωσης, που χρησιµοποιήθηκε στη µονάδα διάγνωσης, για την εξαγωγή του γνωστικού προφίλ είναι η συλλογιστική βασισµένη σε κανόνες οι οποίοι ενσωµατώθηκαν στο πεδίο γνώσης του συστήµατος. Η µονάδα διάγνωσης του συστήµατος κάνει διάγνωση του γνωστικού προφίλ του εκπαιδευόµενου συνδυάζοντας τις απαντήσεις του, χρησιµοποιώντας το πεδίο γνώσης για το χαρακτηρισµό των απαντήσεων, των επιχειρηµάτων και τους κανόνες διάγνωσης. Το γνωστικό προφίλ εξάγεται λαµβάνοντας υπόψη όλα τα επιχειρήµατα. Πιθανές τιµές γνωστικού προφίλ είναι ανάλογα µε τον αριθµό των γνωστικών κατηγοριών που αναγνωρίζει και το βαθµό αναγνώρισης: χαµηλό, ενδιάµεσο και υψηλό µε διαβαθµίσεις.

Το µοντέλο κάθε εκπαιδευόµενου απαρτίζεται από τις απαντήσεις του εκπαιδευόµενου στο φύλλο δραστηριοτήτων, τους χαρακτηρισµούς των απαντήσεων, τους χαρακτηρισµούς των επιχειρηµάτων που προκύπτουν µε βάση τους κανόνες από το συνδυασµό των απαντήσεων για τη θέση και την αιτιολογία, την αναγνώριση ή όχι κάθε γνωστικής κατηγορίας και το γνωστικό του προφίλ. Το µοντέλο εκπαιδευόµενου εµπεριέχει επιπλέον του γνωστικού προφίλ όλες τις πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που ο εκπαιδευόµενος κατανοεί ένα κείµενο πληροφορικής στοιχεία που αντανακλούν τις µαθησιακές του δυσκολίες.

Συνεπώς το µοντέλο του εκπαιδευόµενου µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για περαιτέρω επεξεργασία προκειµένου να προκύψουν διάφορα χρήσιµα συµπεράσµατα για τον τρόπο που ο εκπαιδευόµενος κατανοεί ένα κείµενο πληροφορικής. Ο εκπαιδευτής, έχει τη δυνατότητα αφού παρακολουθήσει το µοντέλο εκπαιδευόµενου να λάβει διδακτικές αποφάσεις για τις πιο δόκιµες στρατηγικές που θα ακολουθήσει, προκειµένου να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα τις αδυναµίες που ενδέχεται να παρουσιάζει ο εκπαιδευόµενος.

TELOC

ΠΗΓΗ  Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «∆ιδακτική της Πληροφορικής» Α. Τζιµογιάννης (επιµ.) Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Computers and Internet and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.