ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΡΩΝ- Στρώμα ζεύξης δεδομένων(Z)


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 19/07/18)

Ζεύξεις με μεταγωγή

Μερικές τεχνολογίες (ζεύξης δεδομένων) επιτρέπουν τη δημιουργία πλήρων δικτύων – με δικές τους διευθύνσεις, τεχνικές δρομολόγησης και μηχανισμούς προώθησης z Αυτά τα δίκτυα αποκαλούνται δίκτυα μεταγωγής (switched networks)

Έλεγχος ζεύξης σημείου προς σημείο

ένας πομπός, ένας δέκτης, μία ζεύξη

– ευκολότερος έλεγχος από εκείνον της ζεύξης εκπομπής

– δεν υπάρχει MAC

– δεν υπάρχει ανάγκη για διευθύνσεις όπως στο MAC

– π.χ., ζεύξη dialup, γραμμή ISDN

γνωστά πρωτόκολλα ελέγχου ζεύξης σημείου προς σημείο:

– HDLC: High level Data Link Control

– SLIP: Serial Line IP – PPP : Point-to-Point Protocol

HDLC: High level Data Link Control

Χρησιμοποιείται ευρέως και είναι προτυποποιημένο από παλιά (1979)

– Αποτελεί τη συνήθη επιλογή για τις σειριακές γραμμές στους δρομολογητές της Cisco

– Το PPP είναι μια απλοποιημένη παραλλαγή του

•Οικογένεια πρωτοκόλλων HDLC

• Synchronous Data Link Control (SDLC): IBM

• High-Level Data Link Control (HDLC): ISO • Link Access Procedure-Balanced (LAPB): X.25

• Link Access Procedure for the D channel (LAPD): ISDN

•Όλα τα πρωτόκολλα βασίζονται στις ίδιες αρχές

• Είναι τύπου συρμού bit

• Χρησιμοποιούν παραγέμισμα bit (bit stuffing)

HDLC: Τύποι σταθμών

•Πρωτεύοντες

• Ελέγχουν τη λειτουργία της ζεύξης

• Τα πλαίσια που στέλνουν αποκαλούνται εντολές (commands)

• ∆ιατηρούν λογικές ζεύξεις με τους δευτερεύοντες σταθμούς

•∆ευτερεύοντες

• Ελέγχονται από τον πρωτεύοντα

• Τα πλαίσια που στέλνουν αποκαλούνται απαντήσεις (responses)

•Μικτοί

HDLC: ∆ιατάξεις ζεύξης

Ασύμμετρη ζεύξη σημείου προς πολλαπλά σημεία

HDLC: Μορφή πλαισίου

HDLC: Είδη πλαισίων

Υπάρχουν 3 είδη πλαισίων. ∆ιακρίνονται από το πεδίο “control”

HDLC: Πλαίσια επίβλεψης

HDLC: Αναρίθμητα πλαίσια

. Χρησιμοποιούνται για λειτουργίες ελέγχου αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για τη μεταφορά δεδομένων, όταν ζητηθεί υπηρεσία χωρίς σύνδεση

. ∆εν έχουν αύξοντες αριθμούς και δεν αλλάζουν την αρίθμηση των πλαισίων πληροφορίας

. Μπορεί να είναι εντολές και απαντήσεις για: – τον τρόπο επικοινωνίας – μετάδοση πληροφορίας – αποκατάσταση – άλλες λειτουργίες

Αναρίθμητες εντολές

– SNRM: Set Normal Response Mode

– SABM: Set Asynchronous Balanced Mode

– SARM: Set Asynchronous Response Mode

– UI: Unnumbered Information

– RSET: Reset

– DISC: Disconnect

Αναρίθμητες απαντήσεις

– UA: Unnumbered Acknowledgment

– FRMR: Frame Reject

– DM: Disconnect Mode

Παραδείγματα

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΗΓΗ  http://old-courses.cn.ntua.gr/ m04

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Computers and Internet and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.