ΑΠΛΗ ΜΥΗΣΙΣ ΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (c)


(συνέχεια από  3/07/18)

Πρότυπα και Οργανισμοί

1.2.1 Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU)

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union, ITU) είναι όργανο των Ηνωμένων Εθνών και λειτουργεί κάτω από σύμβαση, που έγινε δεκτή από τα μέλη της. Η ITU ιδρύθηκε το 1865, θεσπίζοντας κανόνες για την τυποποίηση του εξοπλισμού, τη διευκόλυνση της διασύνδεσης μεταξύ των κρατών, υιοθετώντας οδηγίες, για να εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες και καθορίζοντας διεθνές τιμολόγιο. Από την ΙΤU δημοσιεύονται οι Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών (Radio Regulations, RR), οι οποίοι εξετάζονται από τους απεσταλμένους των μελών της στις περιοδικές Παγκόσμιες ή Περιφερειακές Συνελεύσεις (World/Regional Radio Conferences, WRC, RRC). Από το 1947 μέχρι το 1993 τα τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα ήταν το αντικείμενο δύο επιτροπών: της CCIR. (Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Ραδιοεπικοινωνίες) και της CCITT (Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Τηλεγραφίας – Τηλεφωνίας). Η Διεθνής Επιτροπή Καταχωρήσεων Συχνοτήτων (IFRB) ήταν υπεύθυνη για την εξέταση της τεκμηρίωσης χρήσεων συχνοτήτων, που υποβάλλονταν στην ITU από τα κράτη μέλη της σε συμφωνία με τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών και για τη σύνταξη του Διεθνούς Καταλόγου Ραδιοσυχνοτήτων (MIFR). Από το 1994 η ITU έχει οργανωθεί σε τρεις τομείς: 

Ο Τομέας Ραδιοεπικοινωνιών (Radiocommunications Sector, τομέας ITU-R) ασχολείται με όλα τα ρυθμιστικά και τεχνικά θέματα, που προηγουμένως απασχολούσαν τους IFRB και CCIR. 

Ο Τομέας Προτυποποίησης Ραδιοεπικοινωνιών (Telecommunications Standardisation Sector, τομέας ITU-Τ) συνεχίζει το έργο του CCIT και εκείνες τις μελέτες του CCIR, που ασχολούνται με τη διασύνδεση των τηλεπικοινωνιών συστημάτων με δημόσια δίκτυα. 

Ο Τομέας Ανάπτυξης (Development Sector, τομέας ITU-D) λειτουργεί ως βήμα και συμβουλευτική δομή για την αρμονική ανάπτυξη των επικοινωνιών στον κόσμο. Η ογκώδης και χρήσιμη τεχνική βιβλιογραφία, που έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν με τη μορφή αναφορών και συστάσεων από τα CCIR και CCIT, έχει τώρα αναδιοργανωθεί στη μορφή των συστάσεων ITU-R και ITU-Τ. Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών λειτουργεί, έχοντας ως βασικούς σκοπούς της τους εξής: 

την προώθηση της ανάπτυξης, της αποτελεσματικής λειτουργίας, της χρησιμότητας και της γενικής διαθεσιμότητας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 

την προώθηση της ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών στις αναπτυσσόμενες χώρες και την επέκταση των ωφελειών των τηλεπικοινωνιών στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, 

την προώθηση σε διεθνές επίπεδο, της υιοθέτησης μίας ευρύτερης προσέγγισης στα ζητήματα των τηλεπικοινωνιών στην κοινωνία της πληροφορίας, μέσω της συνεργασίας με παγκόσμιες αλλά και περιφερειακές διακυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις με ενδιαφέρον για τις τηλεπικοινωνίες. Ανάμεσα στις βασικότερες δραστηριότητες της ITU είναι η ανάθεση και η κατανομή συχνοτήτων τόσο σε παγκόσμια όσο και σε τοπική βάση, με σεβασμό στις διεθνείς ανάγκες και τους στόχους κάθε χώρας. Βέβαια, σε κάθε κράτος λειτουργεί συγκεκριμένη υπηρεσία, που εκχωρεί συχνότητες για εθνική χρήση, μεριμνώντας, έτσι ώστε οι ραδιοεκπομπές να μην παρενοχλούν άλλες εθνικές ή διεθνείς ραδιοεπικοινωνίες. Μία ζώνη συχνοτήτων μπορεί να εκχωρείται από την ITU σε μία ή περισσότερες υπηρεσίες σε παγκόσμιο ή τοπικό επίπεδο. Κάθε εκχώρηση συχνότητας μπορεί να ανήκει στην κατηγορία πρωτεύουσας ή δευτερεύουσας προτεραιότητας. Οι υπηρεσίες δευτερεύουσας προτεραιότητας είναι υποχρεωμένες να μην παρενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες πρωτεύουσας προτεραιότητας. Σε περίπτωση που δύο υπηρεσίες είναι της ίδιας κατηγορίας, οι διαχειριστές των συστημάτων αυτών οφείλουν να λάβουν κατάλληλα μέτρα, με βάση κάποιους κανόνες, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα σε κάποιο από τα δύο συστήματα. Η ITU διακρίνει τρεις ζώνες σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό την εκχώρηση συχνοτήτων: 

Ζώνη 1 (region 1): Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή και ασιατικές περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Ζώνη 2 (region 2): Αμερική.

Ζώνη 3 (region 3): Υπόλοιπο Ασίας και Αυστραλία

1.2.2 Παγκόσμιοι δορυφορικοί οργανισμοί

Οι παγκόσμιοι οργανισμοί που έχουν δημιουργηθεί για τη διαχείριση και τον συντονισμό των δορυφορικών υπηρεσιών είναι ο INTELSAT (International Satellite Organization), με υπηρεσίες κυρίως σταθερές δορυφορικές (Fixed Satellite Service, FSS) και Ευρυεκπομπής (Broadcasting Satellite Service, BSS), ο INMARSAT (International Maritime Satellite Organization) με υπηρεσίες κυρίως MSS και ο EUTELSAT (European Telecommunications Satellite Organization) με υπηρεσίες FSS, BSS και Ραδιοεντοπισμού (Radio Determination Satellite Service, RDSS). 1.2.2.1 Οργανισμός INTELSAT

Ο οργανισμός INTELSAT (International Telecommunications Satellite) είναι ένα διεθνής οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1964 και αριθμεί πάνω από 140 κράτη-μέλη και πάνω από 40 επενδυτικούς φορείς. Στις 18 Ιουλίου του 2001 έγινε ιδιωτική εταιρεία και τον Μάιο του 2002 η εταιρία άρχισε να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις (end-to-end) μέσω ενός δικτύου από τηλεθύρες (teleports), μισθωμένα κυκλώματα και σημεία παρουσίας (Points-of-Presence, PoPs) παγκοσμίως. Στις 3 Ιουλίου 2006 συγχωνεύτηκε με την PanAmSat Holding Corporation και έτσι έγινε ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών FSS. Ξεκίνησε το 1965 με τον δορυφόρο Early Bird, τον οποίον στη συνέχεια διαδέχθηκαν διάφοροι δορυφόροι, που εκτοξεύθηκαν μέσα σε λίγα χρόνια. Η χωρητικότητα σε αριθμό χρησιμοποιούμενων φωνητικών καναλιών αυξήθηκε σημαντικά σε κάθε επιτυχημένη εκτόξευση, καθώς και η διάρκεια ζωής. Όλοι οι δορυφόροι βρίσκονται σε γεωστατική τροχιά, που σημαίνει ότι φαίνονται ως στατικοί σε σχέση με τη Γη. Η γεωστατική τροχιά είναι το θέμα του Κεφαλαίου 3. Αφού η θέση των γεωστατικών δορυφόρων προσδιορίζεται από το γεωγραφικό τους μήκος, οι δορυφόροι INTELSAT καλύπτουν τρεις κύριες περιοχές:

1) την περιοχή του Ατλαντικού Ωκεανού (Atlantic Ocean Region, AOR),

2) την περιοχή του Ινδικού Ωκεανού (Indian Ocean Region, IOR), και

3) την περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού (Pacific Ocean Region, POR), που έχει ονομαστεί περιοχή INTELSAT Αμερικής. Για τις περιοχές των ωκεανών οι δορυφόροι βρίσκονται σε γεωστατική τροχιά πάνω από τον συγκεκριμένο ωκεανό, όπου παρέχουν υπερωκεάνιες τηλεπικοινωνίες. Για παράδειγμα, ο δορυφόρος INTELSAT 10-02 τοποθετείται στο γεωγραφικό μήκος 359° ανατολικά.

Τα αποτυπώματα (fooprints) για τις κεραίες στη C-ζώνη φαίνονται στο Σχήμα 1.2(α), και για τις σημειακές δέσμες στην Ku-ζώνη στο Σχήμα 1.2 (β) και (γ) (Roddy, 2006). Οι σημαντικότερες εξελίξεις του INTELSAT ήταν η μετάδοση της προσσελήνωσης (1969), όπου ήταν και η πρώτη ζωντανή παγκόσμια τηλεοπτική μετάδοση, η υλοποίηση της πρώτης διεθνούς ψηφιακής τηλεφωνικής υπηρεσίας (1974), η εγκατάσταση απευθείας ζεύξης μεταξύ Λευκού Οίκου και Κρεμλίνου (“Hot Line”) (24 Δεκεμβρίου 1974), η μεγαλύτερη τηλεδιάσκεψη με 50.000 ανθρώπους από 79 πόλεις (1987) και η παροχή Internet υπηρεσιών (1993). Οι δορυφόροι INTELSAT παρέχουν υπηρεσίες διανομής τηλεοπτικών προγραμμάτων, ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet, Internet Trunking, International Private Line με ένα δίκτυο δορυφόρων και οπτικών ινών και επέκταση ασύρματων δικτύων σε αναπτυσσόμενες περιοχές χωρίς υποδομές. Η γενιά δορυφόρων που χρησιμοποιείται, ανήκει στις πλατφόρμες 1300 series (Space Systems/Loral) με συνολική ισχύ εκπομπής από 5 ως 25kW, σε 2 ως 150 αναμεταδότες (transponders), και βάρος περίπου 6.700kg. Η νέα γενιά δορυφόρων INTELSAT EpicNG είναι υπό ανάπτυξη, παρέχοντας συμπληρωματικές υπηρεσίες με τις υπάρχουσες, ενώ στηρίζεται σε ανοιχτή αρχιτεκτονική και προσαρμόζει τον έλεγχο των υπηρεσιών, του εξοπλισμού και των συχνοτήτων στις ανάγκες των χρηστών.

1.2.2.2 Οργανισμός INMARSAT

Ο διεθνής οργανισμός INMARSAT (International Maritime Satellite Organization) ιδρύθηκε το 1979 και παρέχει παγκόσμιες κινητές δορυφορικές επικοινωνίες. Συμπεριλαμβάνει 86 χώρες-μέλη (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα), ενώ από το 1999 είναι ιδιωτική εταιρεία. Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι παγκόσμιες και αφορούν πρωτίστως τον τομέα της ναυτιλίας. Εξυπηρετεί περισσότερα από 240.000 πλοία, αεροπλάνα, οχήματα και κινητά τερματικά με υπηρεσίες φωνής, fax, δεδομένων ως 64kbps. Η σειρά γεωστατικών δορυφόρων INMARSAT-3 χρησιμοποιείται σήμερα, με τέσσερις δορυφόρους να καλύπτουν τους τέσσερις μεγάλους ωκεανούς: 

Atlantic Ocean Region West (AOR-W), στις 54ο δυτικά,

Atlantic Ocean Region East (AOR-E), στις 15,5ο δυτικά, 

Indian Ocean Region (IOR), στις 64ο ανατολικά, 

Pacific Ocean Region (POR), στις 178ο ανατολικά.

Η κάλυψη των ζωνών απεικονίζεται στο Σχήμα 1.3(α). Επόμενος στόχος ήταν η ανάπτυξη του INMARSAT I-4, συστήματος που από το 2005 υποστηρίζει το INMARSAT Broadband Global Area Network (B-GAN), το οποίο είναι ένα σύστημα για κινητές επικοινωνίες δεδομένων ως 432kbps για Internet, mobile multimedia, και άλλες προηγμένες υπηρεσίες πολυμέσων. Η πλήρης ανάπτυξη των δορυφόρων της σειράς INMARSAT -4 (I-4) το 2009 πρόσθεσε τρεις ακόμα δορυφορικές περιοχές, κυρίως στην ξηρά, η κάλυψη των οποίων φαίνεται στο Σχήμα 1.3(β):  I-4 Americas, στις 98ο δυτικά,  I-4 EMEA (Europe, Middle East and Africa), στις 25ο ανατολικά,  I-4 Asia-Pacific, στις 143,5ο ανατολικά.

(b)

Το σύστημα INMARSAT ΒGAN παρέχει παγκόσμια κάλυψη και ταυτόχρονη πρόσβαση σε εφαρμογές δεδομένων και σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Μπορεί επίσης να παρέχει εγγυημένους ρυθμούς δεδομένων ανάλογα με τη ζήτηση. Η χωρητικότητα του δικτύου μπορεί να προσαρμοστεί εκ νέου προς περιοχές με μεγάλη χρήση υπηρεσιών, με σκοπό να παρέχει την ανάλογη διαθεσιμότητα εύρους ζώνης. Υποστηρίζει τόσο κυκλώματα μεταγωγής πακέτων (IP) όσο και κυκλώματα μεταγωγής φωνής και δεδομένων και η επιλογή των τερματικών σταθμών μπορεί να γίνει τόσο για τους μεμονωμένους χρήστες όσο και για μικρές ομάδες. Ο εξοπλισμός των τερματικών σταθμών είναι συμπαγής, διακριτικός και ελαφρύς, με το μικρότερο τερματικό BGAN να ζυγίζει λιγότερο από ένα κιλό, ενώ μπορεί να εγκαθιδρύσει μία ευρυζωνική ζεύξη μέσα σε λίγα λεπτά. Σήμερα βρισκόμαστε στη σειρά δορυφόρων INMARSAT I-4 (εκτόξευση και λειτουργία από το 2005), οι οποίοι θα λειτουργούν μέχρι το 2020. Έχουν βάρος 5.000kg, ισχύ 9kW, διαθέτουν 630 κανάλια των 200kHz, και παρέχουν 200 σημειακές δέσμες. Τον Αύγουστο του 2010, η Boeing ανέλαβε την κατασκευή ενός νέου αστερισμού δορυφόρων, του INMARSAT-5s. Οι δορυφόροι θα αποτελέσουν το δίκτυο κορμού του INMARSAT Global Xpress™ network, παρέχοντας ευρυζωνικές κινητές επικοινωνίες με ταχύτητες μέχρι 50 Mbps. Ο νέος αστερισμός αποτελείται από δορυφόρους με αναμεταδότες στην Ka-ζώνη και λειτουργεί από τα τέλη του 2014, ενώ συνεχώς επεκτείνεται για βαθυσκάφη και ζεύξεις μέσα σε αεροπλάνα

1.2.2.3 Οργανισμός EUTELSAT

O οργανισμός EUTELSAT (European Telecommunications Satellite Organization) ιδρύθηκε το 1977 στη Γαλλία με σκοπό την ανάπτυξη και λειτουργία δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην Ευρώπη. Από τον Ιούλιο του 2001 είναι ιδιωτική εταιρία και καλείται EUTELSAT S.A. Σήμερα είναι πάροχος δορυφορικών υπηρεσιών για ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς επίσης και για τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ινδία και περιοχές της Αμερικής και της Ασίας, ενώ συγκαταλέγεται στις τρεις πιο κερδοφόρες δορυφορικές επιχειρήσεις παγκοσμίως. Το 1982 ο EUTELSAT αποφάσισε να ξεκινήσει τη λειτουργία του πρώτου τηλεοπτικού καναλιού (Sky Channel ή Sky 1) σε δορυφόρο δοκιμής (Orbital Test Satellite, OTS), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (European Space Agency, ESA).

Αυτός ήταν ο πρώτος δορυφόρος, που ξεκίνησε στην Ευρώπη και που βασίζεται στην υπηρεσία μετάδοσης τηλεοπτικών καναλιών Direct-To-Home (DTH). Το 1983 ο EUTELSAT εκτόξευσε τον πρώτο δορυφόρο, για να χρησιμοποιηθεί στις τηλεπικοινωνίες και στην τηλεοπτική διανομή. Αργότερα αναπτύχθηκε ραγδαίως και σε άλλες αγορές της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Αμερικής τη δεκαετία του 1990, με την ανάπτυξη πέντε γεωστατικών δορυφόρων Hot-Bird για τηλεοπτικά κανάλια. Υπάρχοντα δίκτυα του EUTELSAT είναι οι δορυφόροι HOTBIRD, με σκοπό την ευρεία εκπομπή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων στην Ευρώπη, η σειρά δορυφόρων W (W-Series), με σκοπό την τηλεφωνία, Internet, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα και δίκτυα επιχειρήσεων, οι δορυφόροι EUROBIRDTM, με παρόμοιες υπηρεσίες με τους W, οι δορυφόροι SESAT για παροχή τηλεφωνίας και ανάπτυξη δικτύων επιχειρήσεων, και οι ATLANTIC BIRD με υπηρεσίες video, IP, data, συνδέοντας Ευρώπη και Αμερική. Σήμερα ο οργανισμός διαθέτει 39 γεωστατικούς δορυφόρους σε τροχιές μεταξύ 116ο δυτικά έως 172ο ανατολικά. Τον Μάρτιο του 2012 ο EUTELSAT άλλαξε την ονομασία σε όλους τους δορυφόρους, οι οποίοι αναφέρουν πλέον το όνομα της εταιρίας, με την αντίστοιχη ένδειξη για την τροχιακή τους θέση και ένα γράμμα που αναφέρει τη σειρά άφιξής τους σε αυτή τη θέση. Για παράδειγμα, ο δορυφόρος EUTELSAT 9A βρίσκεται στις 9ο ανατολικά, ενώ παλιά ονομαζόταν EUROBIRD 9A.

Η EutelTRACSTM είναι μία υπηρεσία κινητών δορυφορικών επικοινωνιών (MSS) παρακολούθησης στόλου. Αποτελεί εξέλιξη του συστήματος OmniTRACS της Qualcomm στην Αμερική. Τη χρησιμοποιούν περίπου 600 ναυτιλιακές εταιρείες και εταιρείες μεταφορών με 22.000 φορτηγά και πλοία. Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι εντοπισμός με ακρίβεια 100m, μετάδοση σημάτων κινδύνου, ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ κινητών και βάσης, συλλογή και μετάδοση δεδομένων από τα κινητά και παροχή πρόσβασης των κινητών σε βάσεις δεδομένων με πληροφορίες καιρού ή κίνησης. Παρέχεται από τους δορυφόρους W3 και SESAT. H EUTELSAT επιλέγει την Thales Alenia Space και ιδιαίτερα την πλατφόρμα SPACEBUS 4000 για τους επόμενους δορυφόρους. Χαρακτηριστικά τους είναι οι δορυφόροι Telecomm με μάζα εκτόξευσης από 3.000 έως 5.900kg, ηλιακά πάνελ με ισχύ μέχρι 15,8kW, ονομαστικό φορτίο δορυφόρου μέχρι 11,6kW, τυπικά 80 με 100 ενεργά κανάλια με μέση ισχύ RF (105/110W στην Ku-ζώνη), πρότυπο εξοπλισμό και σχεδιασμό συστήματος διαθέσιμο για τις ζώνες Ku, C και Ka, ενώ άλλες ζώνες συχνοτήτων (X, S, L) ενδέχεται να προταθούν.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

image

pagan , https://repository.kallipos.gr/  ,  xanthippi.ceid.upatras.gr ,

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in NEWS FROM SYNPAN and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.