ΜΙΑ ΩΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ-Ἔκκλησις πρὸς τὸ Πανελλήνιον Κοινόν (ΙV)


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 14/08/17)

Ὅπως ἐδέχθημεν ἐμεῖς τότε τὸν Χριστιανισμόν, τώρα πρέπει νὰ δεχθῇ καὶ ὁ Ἑλληνοχριστιανισμός, τὸν Ἀνασταινόμενον ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ Ἑλληνισμόν μας.

Κατὰ τὴν τρίτην φυσιολογικοτάτην αὐτὴν περίοδον τὴν καὶ Κολοσσαιοτάτην πασῶν καὶ διὰ τὰ συντελεσθέντα Ἔργα καὶ διὰ τὴν ἐπίδρασίν της εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Πολιτισμόν, βαθὺ ἦτο τὸ συντάραγμα τῆς Ἑλλ. Ψυχῆς, παραμυθώδης ὁ Ἰδεολογικὸς Δημιουργικὸς Ἀναβρασμὸς τῆς Ἑλλ. Ἀνθρωπότητος, ριζικὸς δὲ ὁ τῶν πάντων κλονισμὸς ἀπὸ τὰς πανταχόθεν ὁρμὰς τῶν Φραγκικῶν θηρίων, ποὺ ἀνοιχθέντα τὰ ἔγκατα τῆς βορειονοτίου Γῆς ἐξεμοῦσαν, σὰν αἱ Καταχθόνιοι Δυνάμεις τοῦ Ἀγνώστου καὶ Ἀκατανοήτου νὰ ἐμαίνοντο, διὰ νὰ ἁρπάσουν ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Προμηθέως-Ἕλληνος καὶ σβύσουν, τὴν μοναδικὴν λαμπάδα Φωτός, ποὺ περιφέραμεν ἐπὶ Γῆς, Ἐμεῖς οἱ Ὡραιότατοι ΙΔΑΝΙΣΤΑΙ-ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΤΑΙ καὶ ἐξωφρενικότατοι τῶν Παλαβῶν της Γῆς.

Ἡ μεγαλητέρα ἀξία τοῦ Χριστιανισμοῦ δι᾿ Ἐμᾶς εἶνε, ὅτι μᾶς ἀποδεικνύει τὸν Εἰδωλολατρισμὸν καὶ τὴν Γνησιότητά μας, ὑπὸ ὅλα τὰ φορέματα.

Μαζὺ μὲ τὸ κουρέλιασμα, συγκρήμνισμα καὶ διάρπαγμα τοῦ Ρωμαϊκοῦ κατασκευάσματος, τὸ περισεῖον τὰ ὅλα, βαθύτατος καὶ σεισμικότατος ἦτο καὶ ὁ θρησκευτικὸς Ἀγών, παροξυνόμενος ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴν τῆς Ἐνέσεως τοῦ λυσσικοΰ Ἑβραϊκοῦ Ἰοῦ.

Ἐδῶ δὲν θίγεται ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία, ἀλλ᾿ ἡ ΞΕΝΗ Ἑβραϊκὴ Ἰδέα. Καὶ κάθε ξένον πρέπει νὰ μᾶς εἶνε ζήτημα δευτερεῦον, εἰς τὸ βάθος τῆς συνειδήσεώς μας.

ΔΙ᾿ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ, προσέξετε, ὦ λογομανεῖς, δημαγωγοὶ καὶ λαοπλάνοι τῆς Πέννας καὶ ὅσοι ἀβάστακτοι ἐπικριταὶ τῶν Ἀγνώστων σας Πραγμάτων, μὴ νομίσετε ὅτι πρόκειται περὶ Παραδοξολογιῶν, Φραγκομιμήσεων, Μουρλονεωτερισμῶν καὶ πολέμων ἀνοήτων, ἀσκόπων, κατὰ τῆς Ἑλλ. Ἐκκλησίας μας καὶ λυπηθεῖτε τὰ χάλια τῆς Φυλῆς καὶ τὸ κατάντημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος διὰ νὰ μὴ προσθέτετε εἰς τὶς τόσες συμφορὲς ἀνοήτους θορύβους.

Τὸ ἐδῶ ζήτημα, πρέπει νὰ μείνῃ εἰς τὸν Πάτον τῆς συνειδήσεως τοῦ καθενός μας.

Ὁ Ἑλληνισμὸς δὲν ἔχει νὰ πολεμήσῃ τὴν Ἐκκλησίαν του, ὅπως ἔγινε καὶ γίνεται ἀναγκαστικῶς εἰς ὅλα τὰ Κράτη ποὺ θέλουν νὰ προοδεύσουν, διὰ τὸν ἁπλούστατον λόγον, ὅτι δὲν ἔχει νὰ πολεμήσῃ κατὰ τοῦ Παπᾶ. Ὁ Ἕλλην Παπᾶς δὲν ἔχει, Δόξα τῷ Θεῷ, καμμίαν σχέσιν μὲ τὸν Φραγκόπαπα. Ὁ Ἑλληνόπαπας, ἀπαραλλακτότατος καὶ κοινωνικότατος πολίτης εἶνε ὑπάλληλος τοῦ Κράτους, σὰν κάθε ἄλλον ὑπάλληλον. Καὶ εἶνε τόσο λίγο φλάρης ἢ Ἀγγλογερμανομουρλόπαπας, ὥστε ἂν ἕνας ταγματάρχης κι᾿ ἕνας Παπᾶς ἀνταλλάξουν τὰ ροῦχά των, ἀδύνατον νὰ διακριθῇ, ποιὸς ὁ Παπᾶς καὶ ποιὸς ὁ Στρατιώτης.

Ὁ κάθε Ἕλλην πρέπει νὰ ἀναλύσῃ καὶ λύσῃ μὲ τὸν Ἑαυτόν του τὴν σκέψιν του διὰ τὸ ἐδῶ ζήτημα, χωρὶς ἀνόητες φωνές.

Προσέξετε μὴ παρανοήσετε τὴν ἀπόλυτον ἀνάγκην καὶ τὸν Ἐθνοψυχολογικὸν σκοπόν, ποὺ ἐπιβάλλουν τὰς γραμμὰς ταύτας, διότι ὅσον γαληνιαίως ἄφοβα βάζονται τὰ πράγματα στὴν θέσιν των, τοῦτο δὲν γίνεται ἄνευ τῆς βαθυτάτης συναισθήσεως, τῆς βαρυτάτης ΕΥΘΥΝΗΣ, τὴν ὁποίαν συνεπιφέρει πᾶσα ἔκφρασις διὰ τὰ Ἐθνικὰ ζητήματα καὶ μάλιστα τὰ τοιαῦτα. Ἀλλ᾿ ὑπάρχει ἕνας κόμπος εἰς τὴν Ἐθνικήν μας ψυχήν, ποὺ πρέπει νὰ λυθῇ καὶ ἕνας φραγμὸς εἰς τὸ Πνεῦμά μας ποὺ πρέπει νὰ πέσῃ, διὰ νὰ προχωρήσουν καὶ τὰ δύο φυσικά, ἄνετα, ἐλεύθερα.

Κύριοι ποὺ παίζετε τὸν Ἕλληνα καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ ψάλλετε ὅλην τὴν ὥρα… ΚΟΙΤΙΔΑ… ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ… Καὶ τὰ ἄλλα ὅμοια, πρέπει νὰ θέλετε τὸ ΕΛΛ. ΠΝΕΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ.

Κάθε Λαὸς κάθε ἐποχῆς αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην νὰ γονατίζῃ καὶ νὰ δέεται πρὸς κάτι ΤΙ. Εἶνε ἐντελῶς ἀδιάφορον τὸ πρὸς ΤΙ. Κάθε ΤΙ εἶνε καλὸν ὅταν δὲν τοῦ μειώνει τὰς δυνάμεις τῆς Ζωῆς, δὲν τὸν ἀποσύρει ἀπὸ τὴν Γῆν, δὲν τὸν στερεῖ τῆς Χαρᾶς καὶ τῆς Ἡδονῆς τοῦ Ζεῖν. Καὶ εἶνε περίφημον ὅταν δὲν τσακώνεται μὲ τὰ ἄλλα ΤΙ καὶ θέλει νὰ τὰ φάῃ. Πάσης θρησκείας ἐχούσης ψήφους, ἡ δουλειὰ εἶνε, νὰ διορίζῃ τοὺς παπάδες της, νὰ δέχεται τὰ κεριά, νὰ τρώῃ τὴν λειτουργιά, νὰ παρηγορῇ τοὺς ἀσθενεῖς καὶ δυστυχεῖς, νὰ συνοδεύῃ τοὺς νεκροὺς μὲ παρηγορητικὰ μοιρολόγια. Ἡ ἀπό της ἐμφανίσεως τοῦ Ἑβραϊσμοῦ θρησκομανὴς καὶ μισαλλόδοξος κατάστασις τῶν ἀνθρώπων, ἡ σύρριζα ἀντιφυσικὴ καὶ σύρριζα ΑΝΗΘΙΚΟΣ, ἡ κατασαπίσασα αἰῶνας καὶ τὸν Φραγκόκοσμον, εἶνε ἀπόρροια τοῦ ἔκτοτε ἐμβολιασμοῦ τῶν Ἀνθρώπων μὲ τὸν λυσσασμένον Ἑβραϊκὸν ΙΟΝ ΘΕΟΜΑΝΙΑΣ. Πρὶν οὔτε ὁ ἕνας Θεὸς ἤθελε νὰ σκοτώσῃ τὸν ἄλλον, οὔτε κανεὶς ἤθελε νὰ ξεπατώσῃ ὅλους διὰ νὰ μοναρχήσῃ αὐτός. Πρὶν οἱ ἄνθρωποι δὲν ἐθεομανοῦσαν, ὅπως κάνουν ἔκτοτε.

Καὶ ἐμεῖς ἐφτιάσαμεν τὸν Χριστιανισμὸν καὶ ἐμεῖς ἑπομένως ἐδημιουργήσαμεν τὴν κατάστασιν αὐτὴν καὶ ἐμεῖς συνεπῶς ὀφείλομεν νὰ τὴν ἀλλάξωμεν καὶ ἀπελευθερώσωμεν τὸν Κόσμον.

Διότι καὶ μόνον ἐμεῖς δυνάμεθα νὰ τὸ κάμωμεν.

Καὶ πρέπει· ὄχι μόνον διὰ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ δι᾿ ἡμᾶς, διὰ νὰ δυνηθῶμεν νὰ ἀντλήσωμεν ἀπὸ τὰ ἐνταφιασμένα τρίσβαθα τῆς Ἑλλ. ψυχῆς μας Νέας Δυνάμεις, ὅλας μας τὰς Δυνάμεις, διὰ νὰ ἐλπίσωμεν ὅτι δυνατὸν νὰ νικήσωμεν καὶ ὑπάρξωμεν, κατὰ τὸν ἀπελπισμένον Ἀγῶνα ποὺ ἔχομεν ἐμπρός μας. Τὸ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ Ἑλληνικὸν Πνεῦμα τὸ ἀνασταινόμενον ἀπὸ τῶν ἐγκάτων τῆς Μητρὸς Γῆς, τὸ προσπαθοῦν νὰ σπάσῃ κάθε ἁλυσσίδες καὶ προχωρήσῃ ἐλεύθερα φωτεινὸν καὶ καταλάμπον τὸν δρόμον τῆς Φυλῆς, ΑΝΑΓΚΗ νὰ πολεμήσῃ τὸν κτηνώδη ΚΑΛΟΓΕΡΙΣΜΟΝ, διὰ νὰ περιορίσῃ τὴν θέσιν τῆς θρησκείας εἰς τὸ πρέπον, διὰ νὰ ἀφήσῃ τὸ Πνεῦμα ἐλεύθερον καὶ τὴν Θρησκείαν τοῦ Πνεύματος νὰ ἡγηθῇ καὶ φωτίσῃ τὴν Φυλήν. Ἂν ἔχῃ ὄρεξιν νὰ γλυτωθῇ καὶ ἂν γλυτώνεται.

Κανεὶς δὲν ἔχει οὔτε πρέπει νὰ πολεμήσῃ τὴν Ἑλλ. Ἐκκλησίαν, περιοριζομένην ἀκριβῶς εἰς τὴν δουλειά της, οὔτε νὰ τὴν ἀνησυχήσῃ. Τοὐναντίον μάλιστα τὸ Ὀρθόδοξον Ἑλλ. Πνεῦμα, ἔχει καὶ πρέπει νὰ πολεμήσῃ ὑπὲρ αὐτῆς, διὰ νὰ τὴν ἐπαναφέρῃ εἰς τὴν μεγαλοπρεπεστάτην Λαμπρότητα τῶν πρώτων αἰώνων, καθαρίζον αὐτὴν ἀπὸ τὴν ἀπαίσια μοῦχλα καὶ σκοτεινιὰ καὶ ἀσχημιὰ καὶ τραγοβαρβατίλα, εἰς τὴν ὁποίαν τὴν ἐβύθισεν ὁ ρυπαρὸς Καλογερισμός, ὁ φωνάζων ὑπὲρ κάθε γράμματος καὶ παραβιάζων ληστρικότατα κάθε οὐσίαν.

Διότι ὁ Νέος αὐγάζων Ὀρθόδοξος Ἑλληνισμός, δὲν δύναται νὰ δεχθῇ τὸν τωρινὸν ἐξευτελισμὸν Ἐκκλησίας, ἥτις οὖσα ὅπως πρέπει νὰ εἶνε, εἶνε ἴση εἰς λαμπρότητα ἐσωτερικῶς ὅσον ὁ Παρθενὼν ἐξωτερικῶς.

Ὡς Χριστιανοὶ εἶσθε Χαμένοι μεταξὺ τῆς ἀγέλης τῶν θηριωδῶν Χριστιανικῶν Λαῶν.

Ὡς Ἕλληνες ξεχωριζόμενοι δυνατὸν νὰ σωθεῖτε.

Καὶ ὁ Ἕλλην Παπᾶς, ὁ λαϊκός, ὁ ἐθνικός, ὁ φύσει φιλαλλόδοξος καὶ διόλου φανατικός, εἶνε εἰς θέσιν νὰ ἐννοήσῃ περίφημα τὰ ζητήματα αὐτά, ὅτι ἡ ἀνωτέρα Πνευματικὴ Ἑλληνικὴ Θρησκεία θὰ σώσῃ εἰς τὸ μέλλον τὴν Φυλήν, ὅτι εἴμεθα χαμένοι μεταξύ της ἀγέλης τῶν Χριστιανῶν μὴ ξεχωριζόμενοι, ὅτι βαθύτερον τοῦ ράσου τοῦ Χριστιανοῦ εἶνε Ἕλλην καὶ ὀφείλει νὰ εἶνε πρῶτα Ἕλλην καὶ δεύτερα Χριστιανός, διὰ νὰ ἐννοήσῃ τὰ διπλᾶ του καθήκοντα καὶ συνδυάσῃ καὶ τὰ δύο σύμφωνα μὲ τοὺς Τωρινοὺς Καιροὺς καὶ Ἀνάγκας τῆς Φυλῆς.

Διότι ὅλοι οἱ Λαοὶ εἰς τοὺς ὁποίους ἐδώκαμεν τὸν Χριστιανισμόν, ἀπεσπάσθησαν ὅλοι, διότι ὅλοι μᾶς ἐπολέμησαν λυσσωδῶς, ὅλοι μᾶς πολεμοῦν ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΣ, ὅλοι οἱ ἀδελφοὶ Λαοὶ μᾶς ἔχουν καταδικάσει εἰς φάγωμα καὶ εἰς θάνατον, καὶ ἂν εἶνε καὶ τινὲς πληθυσμοὶ ποὺ δὲν τὸ ἔκαμαν ἀκόμη εἶνε διότι δὲν τοὺς ἔβαλαν ἀκόμη νὰ τὸ κάμουν, ὅπως θὰ τὸ κάμουν στὸ τέλος βεβαίως. Διότι αἱ Θρησκεϊαι δὲν ἀδελφώνουν θηρία, δὲν ἀδελφώνουν τίποτα, μόνον τὰ συμφέροντα πλησιάζουν Λαοὺς καὶ μόνη ἡ δύναμις ἐπιβάλλει φαινομενικὰς ἀδελφώσεις. Διότι εἶνε ζητήματα Φυλῶν καὶ αἱ φυλαὶ οὔτε χάνονται, οὔτε ἀλλάζονται καὶ ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ θέλῃ κάθε μία νὰ αὐτοϋπάρξῃ ἂν ἔχῃ τὰς δυνάμεις πρὸς αὐτό. Ἑπομένως, ὅ,τι ἔκαμε, κάμνει, καὶ θὰ κάμῃ ἡ Φύσις καὶ ὁ Χρόνος, καιρὸς νὰ προκάμωμεν ἐμεῖς -πρὶν μᾶς ξεκάμουν οἱ ἀδελφοὶ Χριστιανοί, ἀπαλλασσόμενοι ἐμεῖς σάπιων παπουλικῶν βλακιστάτων ἰδεῶν, ὅτι ἐχομεν δυνάμεις διὰ τῆς Θρησκείας, ἀποκόπτοντες ἐμεῖς κάθε ξένον, αὔριον βέβαιον πολέμιον, ἀποκοπτόμενοι καὶ ξεχωριζόμενοι ἀπό τους κατεβαίνοντας ἀδελφοὺς Χριστιανοὺς καὶ ὀρθοδόξους καὶ ὁμοδόξους ΣΛΑΥΟΥΣ ποὺ θὰ μᾶς πνίξουν καὶ προσπαθοῦντες νὰ σωθῶμεν μόνοι μας συγκεντρούμενοι, διὰ τῶν ἰδικῶν μας μόνον τῶν πραγματικῶν δυνάμεων καὶ ὄχι δι᾿ ἀερολογιῶν.

Ἐγὼ Παπᾶ μου ποὺ εἶμαι πειὸ Ἕλλην ἀπὸ σένα Σοῦ λέω: Εἶμαι ἐντελῶς Ἕλλην καὶ ὁλότελα Χριστιανός. Μπορεῖς γι᾿ αὐτὸ νὰ μὴ μοῦ δώσῃς λίγη γῆ νὰ κοιμηθῶ;

Ἐὰν εἶνε βέβαιον ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς ἐχρησίμευσεν ὡς μέσον καὶ ὅπλον πολιτικὸν θαυμάσιον, διὰ τὴν Κοσμοκρατορίαν ἡμῶν τῶν τότε καὶ ἄγκυρα σωτηρίας μετὰ τὸν Τοῦρκον, διπλᾶ δι᾿ αὐτὸ ἀγαπητός, ὑπερβέβαιον εἶνε ἀφ᾿ ἑτέρου ὅτι αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Χριστιανισμός, ἀδιάφορον ἂν εἶνε συγγνωστὸν ἕνεκα τῆς φορᾶς τῶν Καιρῶν, ἀλλὰ εἶνε:

ΤΟ ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ.

Καὶ εἶνε συγχρόνως καὶ λεπτότερον καὶ βαθύτερον Ψυχολογικὸν Κέντρον τοῦ Ἑλλ. Ὀργανισμοῦ, ἐκ τῆς ὀρθῆς κεντήσεως καὶ ἠρέμου ἀφυπνίσεως τοῦ ὁποίου, ἐξαρτᾶται ὁλόκληρος αὐτὴ ἡ Βαθυτάτη ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ καὶ τὰ δύο ἀγκομαχοῦντα στὰ τρίσβαθα σκοτάδια τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἡ τελειωτικὴ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ.

Κοντὸς Ψαλμὸς Ἀλληλούϊα: Πᾶς Παπᾶς αἰσθανόμενος ὅτι εἶνε Πρῶτα Χριστιανὸς καὶ Δεύτερα Ἕλλην ΞΟΥΡΑΦΙΣΘΗΤΩ.

Διότι ἀπὸ τότε ἡ Ἑλλ. ψυχὴ ἐδιχάσθη, πρῶτα εἰς δύο στρατόπεδα, ἔπειτα ἐδιχάσθη μέσα εἰς τὸν Καθένα μας, ἔπειτα μὲ τὰ χρόνια ἐσκοτίσθη καὶ ἐμπερδεύθη, ἔχασε τὴν Καθαρὰν Συνείδησιν Ἑαυτῆς καὶ ἐνῷ ἐπολέμα ἀκόμη νὰ εὑρῇ τὸν τρόπον συμβιβασμοῦ ἢ ἀπελευθερώσεως, ὁ ΤΟΥΡΚΟΣ ἐπελθὼν ἐπέβαλλε τὴν ἀπόλυτον Κυριαρχίαν μόνον τῆς Χριστιανικῆς Ἰδέας. Διότι ἀπὸ τότε τὸ Ἑλλ. Πνεῦμα προσπαθοῦν νὰ δεχθῇ τὴν τυχαίαν φορὰν τῶν ἀνθρωπίνων καὶ τὴν πολιτικὴν Ἀνάγκην, κατεσπαταλήθη σχεδὸν ὁλόκληρον διὰ νὰ συνδυάσῃ τὰ ἀσυνδύαστα, διὰ νὰ μεταμορφώσῃ τὰ ἀμεταμόρφωτα, νὰ πείσῃ ἑαυτὸ περὶ πραγμάτων φύσει ἀντιθέτων καὶ ἀντιθέτων καὶ εἰς τὴν Φύσιν καὶ εἰς τὴν φύσιν του, νὰ σταματήσῃ τὴν ἔρευναν ποὺ ἀποτελεῖ τὸ χαρακτηριστικότερον προσόν του, νὰ σταθῇ ἐνῷ εἶνε ἡ Κίνησις, νὰ ἀνυψώσῃ τὴν θρησκείαν εἰς Ἀνωτάτην Πνευματικὴν Ἀρχὴν -ἐνῷ τὸ Πνεῦμα οὔτε ἀρχάς, οὔτε ἐξουσίας, οὔτε τελειώματα ξέρει- ἐνῷ τῆς θρησκείας δὲν εἶνε ἡ δουλειά της αὐτή, νὰ ἀποκρυσταλλώσῃ πράγματα, φύσει ἀβέβαια, ἀσταθῆ, ἄπιαστα, ἄγνωστα, ἀφοῦ ἕνα μόνον εἶνε βέβαιον, ὅτι πάντα δὲν ξεύρουμε τὶ μᾶς γίνεται.

Ὁ Χριστιανισμὸς μαζὺ μὲ τὸ ἄλλοτε Πολιτικὸ Καλὸ μᾶς ἔκαμε καὶ τρομερώτατο Κακό.

Καὶ ἔγιναν αὐτά, ἐνῷ Ἠθικῶς, Πνευματικῶς καὶ Ἐκπολιτιστικῶς, τὸ Ἑλλ. Πνεῦμα δὲν εἶχε ἀπολύτως τίποτε νὰ πάρῃ ἀπὸ τὸν Ἑβραϊσμόν, οὔτε κόκκον ἕνα ἀπὸ τίποτα, ἀλλὰ αὐτοῦ νὰ τοῦ δώσῃ τὰ πάντα, ἐνῷ ὅλη ἡ ὠφέλεια ὑπῆρξε διὰ τοὺς Ἀγριολαοὺς καὶ τὸν Θηριόφραγκον οἵτινες ἐδέχθησαν μὲ τὸ θρησκοχρυσομένο αὐτὸ χάπι τὸν Ἑλλ. μας Πολιτισμόν, δηλ. τὸν Ἀνθρωπισμόν, ὅσον εἶνε ἐπιδεκτικὰ φύσει ἀγρίμια.

Καὶ δὲν πταίομεν ἐμεῖς διόλου, ἂν αὐτὸς ὁ Μανιακὸς Βάρβαρος ὁ Φράγκος, μισῶν ἐμᾶς διὰ τὴν ὑπεροχήν μας, ἀπεσπάσθη καὶ ἐδημιούργησε τὸν Παπαδιάβολο τῆς Ρώμης, ὁ ὁποῖος τοῦ κατεσάπισε τὴν ψυχὴν καὶ ἀπὸ τοῦ ὁποίου ἕως τώρα ἀκόμα ἀγωνίζεται μὲ τὸ ρόπαλον νὰ ἐλευθερωθῇ, μὴ ἀναφέρων οὔτε κἂν ὁ Τρισευγενὴς Πολιτισμένος, ὅτι ἐμεῖς ἀπὸ τῶν πρώτων Αἰώνων μαχόμενοι κατὰ τῶν Παπῶν, ἐμαχόμεθα ὑπὲρ τῆς σωτηρίας του καὶ ὅτι ἂν ἔμενε θρησκευτικῶς ὑπὸ ἐμᾶς, θὰ ἦτο ἔκτοτε ἐλεύθερος Παπαδοδουλείας καθ᾿ ὅλην τὴν Χριστιανικὴν περίοδον ἕως τώρα, ὅπως ἐμεῖς.

Τὸ Ἑλληνικὸν ΤΟΛΜΗΜΑ τῆς δημιουργίας Θρησκείας, ἥτις νὰ περιλάβῃ ὅλους τοὺς Λαοὺς καὶ πάντας ἀνθρώπους ὡς ἀδελφούς, νὰ δημιουργήσῃ Κράτος Θρησκευτικόν, τὸ ὁποῖον ὑπὸ τὸ φόρεμα τῆς Θρησκείας νὰ διαδώσῃ παντοῦ τὸ Ἑλλ. ΦΩΣ, εἶνε ἡ εὐγενεστέρα Πραγματικὴ Ἐνσάρκωσις τοῦ τολμηροτέρου ΙΔΑΝΙΚΟΥ, χιλιάκις ἀνωτέρου τοῦ ἐγωϊστικοτάτου Παρθενῶνος. Ἡ Κινήσασα ἐξ Ἀθηνῶν Ἑλλ. Ἰδέα, πολεμήσασα ἐν Ἀλεξανδρείᾳ καὶ Ρώμῃ καὶ νικήσασα, Παρθενώνεται εἰς τὴν ΣΟΦΙΑΝ τοῦ Βοσπόρου, ἀπίστευτος πραγμάτωσις Πλατωνικοῦ καὶ Παρθενωνείου ΟΝΕΙΡΟΥ. Πᾶς Ἕλλην ἔχει τὸ δικαίωμα ἀγρίας ὑπερηφανείας πρὸ τῶν σημερινῶν Λαῶν καὶ τῶν Παληανθρωπισμῶν τῶν Βασιλιάδων των μὲ τὰ ἐμετικῶς Μπακαλικὰ καὶ ἀναιδῶς λωποδυτικὰ Ἰδανικά των.

Κατὰ τὴν ἱστορικὴν στιγμὴν καθ᾿ ἣν ὁ μὴ ἀκόμη Κωσταντῆς ἐκαταλάβαινε τέλος, ὅτι ἡ μόνη στερεὰ σανίδα μέσῳ τῆς Ἀνθρωποειδοῦς Ἀνατολικῆς καὶ Ἀγριοχοιρικῆς Δυσμικῆς Οἰκουμένης ἦτο ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἐξεκινοῦσε καὶ ἐφέρετο ὑπνωτισμένος ἀπὸ τὰ Σταυρικὰ Λάβαρα, ποὺ τοῦ ἐκουνοῦσε στὸν μεθυσμένο του ὕπνο ὁ Ὀδυσσεύς, πρὸς τὸ Πολιτικὸν Κέντρον τῆς Φυλῆς ποὺ εἶνε ὁ Βόσπορος, ὅπως αἱ Ἀθῆναι εἶνε τὸ Πνευματικὸν Κέντρον, ἐπρόκειτο νὰ διασώσωμεν τὴν Φυλήν μας ὁλόκληρον. Ἐπρόκειτο νὰ καταστείλωμεν τὰς ὁρμὰς τῶν Εὐρωπαϊκῶν Θηρίων. Ἐπρόκειτο νὰ ἑνώσωμεν καὶ ἀναμίξωμεν τὰς προηγουμένας ἐποχὰς πρὸς δημιουργίαν πάντοτε Ἄλλης, πάντοτε ΝΕΑΣ. Δηλαδὴ τὰς ἀρχικὰς καὶ θεμελιώδεις Ἑλλαδικάς, μὲ τὴν προέκτασιν καὶ τὸν πλουτισμὸν τῶν Ἀλεξανδρορωμαϊκῶν χρόνων καὶ τὴν ἔκτοτε κτηθεῖσαν πεῖραν τῆς διευθύνσεως Λαῶν, ὑπὸ μορφὴν Νέαν, πρὸς Ἄνθησιν Νεωτέρου Πολιτισμοῦ. Ἐπρόκειτο νὰ δημιουργήσωμεν καὶ περιβάλωμεν μὲ Φόρεμα θρησκευτικὸν πάντα ταῦτα, διὰ νὰ τὰ καταστήσωμεν ἀτράντακτα. Ἐπρόκειτο νὰ δημιουργήσωμεν Κράτος Θρησκευτικόν τοῦ ὁποίου τὰ πάντα νὰ συμμορφωθοῦν πρὸς τὴν Νέαν Θρησκείαν. Κράτος Θρησκευτικὸν Οἰκουμενικότατον -Τόλμημα Μοναδικὸν Μοναδικῆς Εὐγενείας, Ἰδανικότατα καὶ μουρλότατα ὑποστηριχθὲν αἰῶνας μὲ ἀπεριγράπτους θυσίας- τὸ ὁποῖον νὰ μὴ γνωρίζῃ Ξένους καὶ Ἐχθρούς, ἀλλὰ νὰ περιλάβῃ ὅλους τους Λαοὺς εἰς τοὺς κόλπους του, ἀπονέμον εἰς ὅλους ἀδιακρίτως τὴν Ἐλευθερίαν καὶ τὴν Δικαιοσύνην καὶ τὴν Ἰσότητα καὶ τὴν Ἀγάπην καὶ τὴν Εὐγένειαν καὶ τὸν Ἀνθρωπισμὸν καὶ τὸ Φῶς, δηλαδὴ ὅλα τὰ προαιώνια διακριτικὰ χαρακτηριστικὰ τὰ ἰδικά μας, τὰ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Καὶ ἐπρόκειτο νὰ Θρησκοποιήσωμεν, Θεοποιήσωμεν, Θεοντύσωμεν καὶ Θεοσφραγίσωμεν τὰ ἁπαξάπαντα, διὰ νὰ τοὺς δώσωμεν ὅλην τὴν βαρύτητα καὶ ἐπιβολὴν Θρησκείας, ὅλην τὴν θειότητα Θρησκείας, ὅπως ξεύρομεν ἐμεῖς νὰ κάνωμεν τὴ δουλειά μας, ὅταν εἴμεθα στὰ λογικά μας καὶ στὰ σύγκαλά μας.

Οὐδαμοῦ ἀλλοῦ φαίνεται καθαρότερα, συλλαμβάνεται χειροπιαστότερα, ἡ μανιακὴ πάλη Ἕλληνος καὶ Ἑλλ. Πνεύματος κατὰ τοῦ βαθύτερον θέλοντος νὰ εἰσχωρήσῃ Ξενισμοῦ, ἀπὸ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνας.

Καὶ ἐπρόκειτο τὸ δυσκολώτερον καὶ τολμηρότερον πάντων νὰ εἰσαχθῇ εἰς τὸν Ἑλλ. Ὀργανισμόν, τὸν φυσιολογικῶς μὴ δεχόμενον καὶ μὴ χωνεύοντα ΞΕΝΟΝ Στοιχεῖον μέσα του, παρὰ ὑπὸ τὸν ὄρον ἢ τῆς ἀπολύτου ἀπορροφήσεως καὶ ἐξαφανίσεως ἢ τοῦ τελειωτικοῦ ἀποδιωγμοῦ, Στοιχεῖον Ξένον, ἕνα ΞΕΝΟΝ ΘΕΟΝ καὶ ΘΕΟΝ ΕΒΡΑΙΟΝ, δυσαρεστημένον κατὰ τοῦ Κόσμου, ὅλο χολὴ κατὰ τῶν ἐπιγείων, ἀγνοοῦντα τὴν Ἑλλ. Ἰδέαν, ἀγνοοῦντα τὴν φυσικὴν καὶ ὁλοχαρῆ μας ἀγάπην τῆς Ζωῆς, ἀγνοοῦντα καὶ ἀκατανοοῦντα καὶ μισοῦντα τὴν Σάρκα, τὸ ΣΩΜΑ καὶ τὸ ΩΡΑΙΟΝ ΣΩΜΑ, ποὺ ἡ λατρεία του ἀποτελεῖ τὴν ὑπόστασίν μας καθ᾿ ὅλους τοὺς αἰῶνας, ἀγνοοῦντα καὶ μισοῦντα τὰς ἡδονὰς τῆς Ζωῆς, διὰ τὰς ὁποίας ἐμεῖς προαιωνίως, σὰν φύσει Πάνσοφοι ποὺ εἴμεθα, κυνηγοῦμεν, τυφλὰ καὶ λυσσασμένα, μισοῦντα τὴν Ζωὴν ὁλόκληρον τὴν ὁποίαν ἐμεῖς λατρεύομεν, διδάσκοντα τὴν Ἐπουράνιον Ζωήν, ἐνῷ ὄχι τότε ἀλλ᾿ οὔτε τώρα κανένας Ἕλλην, φύσει, παρ᾿ ὅλα τὰ ψεύματα ποὺ λέγει εἰς τους ἄλλους καὶ εἰς τὸν ἑαυτόν του δὲν σκοτίζεται παρὰ διὰ τὴν ἐδῶ Ζωήν, τὴν ὁποίαν ἀγκαλιάζει μὲ λατρείαν καὶ φιλεῖ καὶ δαγκώνει καὶ κατατρώγει μὲ λαμπρὰν ρώμην καὶ χαρὰν Ἕλληνος Καλογέρου, καταβροχθίζοντος καλογεροπαίδιον, μισοῦντα λυσσωδῶς ὅλους τοὺς Θεοὺς τῆς Γῆς καὶ ζητοῦντα νὰ τοὺς ξεπατώσῃ ὅλους διὰ νὰ μοναρχήσῃ Αὐτός, θέλοντα διὰ τῆς παγκοσμίου ἐρειπώσεως καὶ ἐρημώσεως νὰ κατακτήσῃ τὴν Ἐπουράνιον Βασιλείαν, ἐνῷ ἐμεῖς εἴχαμεν νὰ κατακτήσωμεν τὴν Γῆν καὶ ἡμερώσωμεν τὸν Κόσμον καὶ μᾶς ἦτο φυσικῶς ἀδύνατον νὰ τὰ ἐγκαταλείψωμεν ὅλα σύξυλα διὰ νὰ πᾶμε στὸν οὐρανό, καὶ χωρὶς φτερὰ καὶ χωρὶς κανένα μέσον συγκοινωνίας, ἐεροβατικόν, οὐρανοβατικόν, λέγοντα ὅτι ἐντὸς ὀλίγου ὁ Κόσμος θὰ χαλάσῃ καὶ θὰ ἔλθη ὁ Δημιουργὸς νὰ κρίνῃ ζωντανοὺς καὶ πεθαμένους καὶ μᾶς τρελλάνῃ στὸ ψήσιμο, ἕνας θυμωμένος Δημιουργὸς διότι τοῦ ἔφαγαν ἕνα ψωρόμηλο ἀπὸ τὸ περιβόλι του, καὶ κουβαλῶν μία ἱστορία Κτήσεως καὶ κάτι ἱστορίες Ἑβραίων Προφητῶν -ἐπιληπτικῶν δοξομανῶν Βδελλοπούλων- ποὺ κανένα Ἑλληνόπουλο δώδεκα χρόνων δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ χωνεύσῃ, ἂν δὲν εἶνε τὸ κεφαλάκι του καμωμένο φλασκί.

Τὰ πάντα πρέπει νὰ κατασιγασθοῦν μέσα μας διὰ νὰ συναισθανθῶμεν καὶ ἀναγνωρίσωμεν οἵα πραγματικῶς εἶνε, τὴν Πραγματικὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ.

Δηλαδή, μὲ Ἰδέας, τὰς πλέον ἀντιθέτους πρὸς τὰς ἰδικάς μας ὅλας, τὰς πρίν, τὰς τότε, τὰς ἔκτοτε, τὰς χθεσινὰς τοῦ Κλέφτου καὶ τὰς σημερινὰς ΟΛΩΝ ΜΑΣ, ὁμολογούντων καὶ μὴ ὁμολογούντων τὴν ΑΛΗΘΕΙΑΝ, ἀλλ᾿ Ὅλων μας, ἀποδεικνυόντων δι᾿ ὅλων τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ζωῆς μας, αὐτὸ τὸ ΓΕΓΟΝΟΣ. Καὶ δι᾿ αὐτὸ ἦτο ἀνάγκη διὰ τῆς ΒΙΑΣ καὶ τὸ ταχύτερον νὰ τὸν ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΩΜΕΝ, δηλαδὴ νὰ τοῦ κατευνάσωμεν τὰ νεῦρα, νὰ τὸν κάμωμεν νὰ ἀγαπᾷ τὴν Ζωήν, τὴν Γῆν καὶ τὰς Ἡδονὰς καὶ τὰ Πράγματα τῆς Ζωῆς, τὴν εὐημερίαν καὶ τὴν εὐμάρειαν καὶ τὸν Πλοῦτον καὶ τὴν καλοφαγίαν καὶ τὰ ὡραῖα ροῦχα καὶ τὰς ὡραίας φιλοδοξίας καὶ τὰ ὄνειρα Ἐπιγείου Βασιλείας μὲ λαοὺς καὶ Παλάτια καὶ Ναοὺς θησαυρώδεις καὶ Θρησκευτικὰ θέατρα καὶ δράματα, μὲ Στρατοὺς ἀγγέλων καὶ Αὐλὰς καὶ Κοινοβούλια Ἁγίων, νὰ τὸν ἀστροστολίσωμεν μὲ Τριάδες καὶ Πνεύματα, καὶ τὸν στήσωμεν Ἐπίγειον Βασιλέα καὶ νὰ πνίξωμεν ὅλην μας τὴν ἡδονικὴν λατρείαν πρὸς τόσας καλλιπαρείους καὶ καλλιβύζους καὶ καλλικώλους ἑλληνικὰς Θεάς μας διὰ νὰ ἀνυψώσωμεν τὴν καλὴν καὶ ταπεινήν του Μητέρα, τὴν Μαρίαν, εἰς μοναδικῆς γλυκύτητος καὶ ἀγάπης Θεάν μας, ἀληθινὴν αὐτήν, ἔκτοτε ἕως τώρα δι᾿ ὅλους μας καὶ Κύριος οἶδε καὶ διὰ πόσους ἀκόμη καιρούς.

Καὶ θέαμα παράδοξον παραδόξου δυνάμεως Φυλῆς, ὁ λέγων πούλησε τὰ ὑπάρχοντά σου καὶ πήγαινε στὴν ἔρημο νὰ σώσῃς τὴν ψυχήν σου, διότι καταφθάνει ἡ μεγάλη τρουμπέτα, ὁ λέγων γίνου ΕΡΗΜΙΤΗΣ καὶ μὴ γίνεσαι Στρατιώτης, ὁ ἀντιπρόσωπος τῶν πτωχῶν καὶ πειναλέων, ὁ διδάσκαλος τοῦ ΘΑΝΑΤΟΥ, ὁ Προφήτης τοῦ ΤΕΛΟΥΣ τοῦ Κόσμου, ὁ Ψαραδοκράτωρ τοῦ λιμανιοῦ τῆς Γενησαρέτας, ἐμφανιζόμενος ὁ ἴδιος ἐντὸς ὀλίγων δευτερολέπτων Διδάσκαλος ΖΩΗΣ, Προφήτης ΑΡΧΗΣ Νέου Κόσμου, Βυζαντινὸς Αὐτοκράτωρ καὶ μὲ τὸ στέμμα τῆς Ρώμης, Σοφὸς Βασιλεὺς καὶ Πάνσοφος Πολιτικὸς Παντοκράτωρ, μὲ μίαν φυλὴν πίσω του πολεμοῦσαν διὰ τὴν ἐπιβολήν του εἰς τὸν Κόσμον, δηλαδή, ὁ Ἑβραϊκὸς ΘΑΝΑΤΙΣΜΟΣ μεταμορφωμένος πρόρριζα εἰς τὸν αἰώνιον: ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΖΩΪΣΜΟΝ.

Ἀδύνατον πλέον νὰ ψευδώμεθα καὶ νὰ αὐτοκτονοῦμεν Ἐθνικῶς, κρύβοντες τὴν δύναμιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ μας χάριν τοῦ Χριστιανισμοῦ μας.

Ναὶ αὐτά, καὶ ταχυδακτυλουργικῶς ἀστραπιαία, ἔγιναν χάρις εἰς τοὺς Χριστιανιζομένους καὶ Παπαδιζομένους Ἕλληνας, ποὺ εὗρον μέσα των τὴν ὑπέροχον δύναμιν νὰ παρουσιάσουν εἰς τὸν Κόσμον καὶ τὸ περιεργότερον νὰ ἐπιβάλλουν τέλος ὡς ΕΒΡΑΪΚΑ, τὴν μεγαλυτέραν μεταποίησιν καὶ παραποίησιν ποὺ ἔγινε ποτέ. Ἀλλ᾿ αὐτὸ δὲν ἔγινε χωρὶς ἀφαντάστους πολέμους, διότι ἐπρόκειτο ὁ Ἑλληνικὸς Νοῦς χάριν τοῦ Πολιτικοῦ Λόγου, τῆς ἐπικρατήσεως διὰ τῆς θρησκείας ἐπὶ τῶν κατωτέρων φυλῶν, ποὺ οὔτε τότε ἐκαταλάβαιναν οὔτε τώρα τὰ πλήθη των εἶνε εἰς θέσιν νὰ καταλάβουν τίποτα ἀπὸ αὐτά, διότι ἐμεῖς εἴμεθα Πνεῦμα καὶ αὐτοὶ ὅλοι ΤΟΥΒΛΑ, νὰ προσπαθήσῃ νὰ χωνεύσῃ ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ ὑπερισχύσῃ τῶν Ἀνατολικῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἐμαίνοντο -ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΑ- σὰν τὸν σκοτεινόμυαλον Θανάση τῆς Αἰγύπτου, βλέποντες τὸ ἀπαραμίλλου τόλμης ἀναποδογύρισμα. Καὶ πραγματικῶς ἀφαντάστως πελώριοι ὑπῆρξαν οἱ Πνευματικοὶ καὶ Πραγματικοὶ Ἀγῶνες τῶν Καιρῶν αὐτῶν, συντελούμενοι καὶ κατευοδούμενοι ὑπὸ τὴν ἐσχάτην ἀέναον πίεσιν τῶν ἐξαπολυομένων ἐξ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως Ἀνθρωποειδῶν Θηρίων.

Καὶ δὲν ὑπάρχει ἱστορικὴ στιγμὴ καταλληλοτέρα, πρὸς Φανέρωσιν τῆς δυνάμεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος, ἀπ᾿ αὐτὴν ἀκριβῶς ποὺ φαίνεται, διὰ πρώτην φοράν, βαθειὰ καὶ πραγματικὰ ὅτι ἡττᾶται. Τὸ πολεμούμενον Ὀρθόδοξον Ἑλλ. Ἰδανικόν, σὰν αἷμα σώματος συρρέον στὴν καρδιά, γυρίζει πίσω στὴν Ἑλλάδα, ξανανάβει ὅλους τους Βωμοὺς τοῦ Πνεύματος στὰς Ἀθήνας, συγκεντροῦται εἰς ἑαυτό, κρατεῖ καὶ φρουρεῖ τὴν Ἑλλάδα καὶ στέλλει εἰς τὴν Κωνσταντινούπολη ἕνα ΦΛΟΓΕΡΟΤΑΤΟΝ Ἑλληνικὸν ρεῦμα. Ἁρπάζον τοὺς καλούς σου Χριστιανίζοντας, ποὺ ἔρχονται ἐδῶ ἀναγκαστικῶς, διὰ νὰ ἀναπτύξουν τὸ μυαλὸ των, σοῦ πετᾷ ἐπάνω στοὺς Ἄμβωνας καὶ στὸν Πατριαρχικὸ Θρόνο, κάτι Χρυσοστόμους καὶ κάτι Γρηγορίους καὶ τάγματα τέτοιους Ρασοφορεμένους Ἠθοποιοὺς καὶ Ρήτορας καὶ Λατρευτὰς τῆς ΖΩΗΣ καὶ τοῦ ΩΡΑΙΟΥ, ποὺ σὰν Ἀρχάγγελοι μὲ τὴν ρομφαίαν τοῦ Ἑλλ. Πνεύματος, τοῦ Λόγου, τῆς Εὐμορφιᾶς, τῆς Λεβεντιᾶς, κατασπαθίζουν τὴν κόκα τοῦ στυγνοῦ Ἑβραιοκαλογερισμοῦ, Ἀσκητισμοῦ, ΑΠΛΥΤΙΣΜΟΥ, ΜΟΥΧΛΙΑΣΜΟΥ, ποὺ ὁρμᾷ πανουκλικὸς ἀπὸ τὰς ἐρήμους τῆς Αἰγύπτου, Συρίας καὶ ὅλων αὐτῶν τῶν βαρβαροκυκλώτων μερῶν, θέλων νὰ σαρώσῃ κάθε Ζωή, Κάθε Εὐμορφιά, ἀλλὰ καὶ ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΑ μαινόμενος διότι εὑρίσκετο πρὸ τοῦ τολμηροτέρου ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΣΜΟΥ.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΑΓΑΝ http://www.pheidias.gr/

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in PHILOLOGIE and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.