Ετυμολογικό λεξικό χρηστικών λέξεων (3tel)


(CYNECHEIA APO 4/08/17)

Λ
λαβή<λαμβάνω
λαξεύω<λας+ξέω
λατόμος<λας+τέμνω
λάφυρον<λαμβάνω
λείψανον<λείπω
λεκάνη<λέκος=αγγείο,πινάκιο
λέσχη<λέγω=συλλέγω
λεωφόρος<λαός+φέρω
λήθη<λανθάνω
λήμμα<λαμβάνω
λιμήν<λείβω=χύνω
λίμνη<λείβω=χύνω
λιτός<λείος
λόχος<λέγω=πλαγιάζω
λυμαίνομαι<λύμη=κακή’μεταχείριση
λύτρον<λύω
λύχνος<λύγη=σκιά

Μ
μαίνομαι<μάω=επιθυμώ’πολύ
μάντις<μαίνομαι
μάχαιρα<μάχομαι
μειονεκτέω<μείον+έχω
μεμψίμοιρος<μέμφομαι+μοίρα
μοίρα<μείρομαι=συμμετέχω
μύρον<μύρω=στάζω
Ν 
ναός<ναίω=κατοικώ
ναυαγός<ναυς+άγνυμι=θραύω
ναυπηγός<ναυς+πήγνυμι=στερεώνω
ναυς<νάω=πλέω
νεκρός<νέκυς
νέμεσις<νέμω
νεολαία<νέος+λαός
νήμα<νήθω=γνέθω
νήπιον<νη+έπος
νόμος<νέμω
νουθετώ<νους+τιθημι
νωχελής<νη+οχλίζω=κινούμαι’προς’τα’εμπρός
Ξ 
ξεναγός<ξένος+άγω
ξενοδόχος<ξένος+δέχομαι
ξίφος<ξύω
Ο
όγκος<ενεγκείν
οίδημα<οιδέω=πρήζομαι
οίησις<οίομαι=νομίζω
οιωνός<οίος=μόνος
όλεθρος<όλλυμι=χάνω
Όλυμπος<λάμπω
όμιλος<ομού+ίλη
όμμα<ορώ
οπαδός<οπάζω(=έπομαι)
όπλον<έπω=καταπιάνομαι
οπτασία<όψομαι,(μέλλων’του’ορώ)
οργή<ορέγω=επιθυμώ
ορκωμοσία<όρκος+όμνυμι
όρνις<όρνυμι=σηκώνομαι
όχλος<έχω
οχυρός<έχω
όψις<όψομαι(μέλλων’του’ορώ)

Π 

πάγιος<πήγνυμι=στερεώνω
παγίς<πήγνυμι=στερεώνω
πάγος<πήγνυμι=στερεώνω
παιάν<παίω=χτυπώ
πάλη<πάλλω=σείω
παρρησία<παν+ρήσις
παχύς<πήγνυμι
πένθος<πάσχω
πετεινός<πέτομαι
πήχυς<πήγνυμι=στερεώνω
πιθανός<επιθον(πείθω)
πίθηκος<πείθω
πλαγκτόν<πλάζομαι=περιπλανώμαι
πλαίσιον<πλατύς
πλάτανος<πλατύς
πλήθος<πίμπλημι=γεμίζω
πλήκτρον<πλήττω=χτυπώ
πλημμύρα<πίμπλημι=γεμίζω
πλήρης<πίμπλημι=γεμίζω
πλούτος<πίμπλημι=γεμίζω
πράγμα<πράττω
πρίσμα<πρίω=κόβω
πρόβατον<προβαίνω
προίκα<προ+ίκω=έρχομαι
πτωχός<πτήσσω=ζαρώνω
πυκνός<πτύσσω=διπλώνω
πώμα<πίνω
Ρ 
ράκος<ρήγνυμι=σπάζω
ρείθρον<ρέω
ρήγμα<ρήγνυμι=σπάζω
ρήμα<λέγω
ριπή<ρίπτω
ρόπαλον<ρέπω
Σ 
σαγήνη<σάττω=σαμαρώνω,ικανοποιώ
σαθρός<σήπω
σεισμός<σείω
Σελήνη<σέλλας
σήμα<τίθημι
σιτοδεία<σίτος+δέομαι
σίτος<ψίω=τρίβω
σμήνος<εσμός
στάδιον<ίστημι
σταθερός<ίστημι
στάθμη<ίστημι
σταθμός<ίστημι
στέμμα<στέφω
στήθος<ίστημι
στηρίζω<ίστημι
στολή<στέλλω
στόλος<στέλλω
στόμφος<στόμα
στοργή<στέργω
στρατός<στορέννυμι=στρώνω
στρέμμα<στρέφω
στρώμα<στρώννυμι
στύλος<ίστημι
σύνεσις<συνίημι
σύρμα<σύρω
σφυγμός<σφύζω
σχεδόν<σχείν(έχω)
σχέσις<σχείν(έχω)
σχήμα<σχείν(έχω)
σώμα<σώζω

Τ
ταγός<τάττω
τακτικός<τάττω
ταμίας<τέμνω
τάσις<τείνω
τάφή<θάπτω
τέκνον<τίκτω
τελώνης<τέλος+ωνούμαι
τέμενος<τέμνω
τεράστιος<τέρας
τέτανος<τείνω
τέφρα<θάπτω
τηγάνι<τήκω
τιμή<τίω=πληρώνω
τόμος<τέμνω
τόνος<τείνω
τράγος<τρώγω
τράπεζα<τέτταρες+πέζα=πόδι
τραύμα<τιτρώσκω
τριήρης<τρις+αραρείν(αραρίσκω=συναρμόζω)
τροχός<τρέχω
τρώγλη<τρώγω
Υ 
υγρός<ύδωρ
υλοτόμος<υλη+τέμνω
ύφαλος<υπό+άλς
Φ 
φαρέτρα<φέρω
φενάκη<φέναξ=απατεών
φόνος<φένω=φονεύω
φωριαμός<φέρω
Χ 
χάος<χάσκω
χάσμα<χάσκω
χαύνος<χάσκω
χολέρα<χολή
χρήμα<χρώμαι=χρησιμοποιώ
χρησμός<χράω=δίνω’το’αναγκαίο
χυλός<χέω
χύμα<χέω
χυμός<χέω
χύτρα<χέω
χώμα<χώννυμι=συσσωρεύω
χώρα<χαίνω=χάσκω
Ψ 
ψήγμα<ψήχω=τρίβω,ξύω
ψιλός<ψίω=μαδάω
Ω 
ωκεανός<ωκύς(=ταχύς)+νάω=ρέω
ωχρός<α+χρόα=χρώμα

TELOC

ΠΗΓΗ ΤΡΙΠΟΥΣ

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in GLOSSOLOGY and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.