Ο ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (2)


((ΣΥΝΕΧEIA APO 16/04/17)

1.2.1 Μεταφορές
Οι μεταφορές αποτελούν βασικό κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού και αναγκαία υποδομή για την διακίνηση των αγαθών. Η βελτιστοποίησή τους λοιπόν θα συμπαρασύρει όλους τους τομείς της οικονομίας που εξαρτώνται από τις μεταφορές. Πιο συγκεκριμένα αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των μέσων σταθερής τροχίας (π.χ. σιδηρόδρομος) θα μπορούσε να αυξήσει την δυναμικότητα των γραμμών ώστε χωρίς επιπλέον επένδυση σε υλικές υποδομές, να υπάρξει αύξηση στην απόδοση, τόσο στον άξονα της ποσότητας όσο και σε αυτόν της ταχύτητας, αλλά χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς ασφάλειας ή άλλων κρίσιμων παραγόντων.
Παράλληλα η δυνατότητα που δίνεται στο πλαίσιο του Διαδικτύου των Πραγμάτων για σφαιρική πληροφόρηση, επιτρέπει την εξαγωγή γνώσης και συμπερασμάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως. Ειδικότερα θα ήταν εφικτός ο υπολογισμός του μέσου χρόνου μεταξύ βλαβών στα μέσα μεταφοράς (π.χ. λεωφορεία) ώστε να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο δίκτυο μεταφορών, ενώ  ταυτόχρονα θα ήταν δυνατή και η βέλτιστη διαχείριση του συστήματος επισκευών. Αυτό συνεπάγεται μικρότερα έξοδα σε ανταλλακτικά, ταχύτερη επισκευή, έγκαιρες παραγγελίες σε τμήματα με συχνές βλάβες ή αντικατάστασή τους με άλλα καλύτερης ποιότητας.
Στο χώρο των μαζικών μεταφορών θα μπορούσαμε να προβλέψουμε και νέα συστήματα τιμολόγησης χρήσης των υπηρεσιών. Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι αυτόματες πληρωμές των εισιτηρίων με την είσοδο του καταναλωτή στο λεωφορείο ή στο τραίνο. Τέλος στα πλαίσια ενός σύνθετου συστήματος μεταφορών ανθρώπων ή και αγαθών, με την υιοθέτηση του Διαδικτύου των Πραγμάτων θα μπορούσε να δημιουργηθεί υποδομή συνολικής παρακολούθησης της πορείας των μεταφορών με σαφή προσανατολισμό την βελτιστοποίησή τους. Σήμερα υπάρχουν ήδη υλοποιημένες εφαρμογές, που παρότι δεν λειτουργούν σε ένα πλήρως ενοποιημένο περιβάλλον όπως προβλέπει το του Διαδίκτυο των Πραγμάτων, μας δίνουν την εικόνα μιας μελλοντικής αξιοποίησης τέτοιων τεχνολογιών. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η αυτόματη διέλευση σε σταθμούς διοδίων (οδικοί άξονες), το σύστημα παρακολούθησης μεταφορών της εταιρείας DHL (μεταφορές), καθώς και το σύστημα αυτοματοποιημένης διανομής φαγητών (εστίαση).

1.2.2 Αυτοκίνηση
Πέρα από τις μαζικές μεταφορές εφαρμογές ενδέχεται να υπάρξουν και στο χώρο της αυτοκίνησης. Ήδη πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες εξοπλίζουν τα οχήματά τους με καινοτόμα συστήματα που βοηθούν τους οδηγούς και τους επιβαίνοντες να έχουν πιο ασφαλείς και ποιοτικές διαδρομές. Το Σύστημα Ειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας το οποίο ενημερώνει τον οδηγό για ανεπιθύμητη αλλαγή λωρίδας με δονήσεις στο κάθισμα και το σύστημα αυτόματης επικοινωνίας μεταξύ οχημάτων  αποτελούν τα πρώτα παραδείγματα υλοποιήσεων τέτοιου είδους εφαρμογών. Ήδη συστήματα όπως η υποβοήθηση στάθμευσης, η αυτόματη ειδοποίηση για τις ζώνες ασφαλείας ή ανοικτές πόρτες, έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης αυτοκίνησης. Παράλληλα πιθανή εφαρμογή θα ήταν η διαχείριση της κυκλοφορίας με βάση την πληροφορία που συλλέγουν τα ίδια τα οχήματα από τα γύρω τους. Πιο συγκεκριμένα σε συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης το όχημα θα μπορούσε να προτείνει εναλλακτικές διαδρομές για κάποιον προορισμό, ή να ειδοποιεί τα άλλα οχήματα για ενδεχόμενο κίνδυνο ή για αυξημένη κίνηση. Επίσης η οδική σήμανση θα μπορούσε να μεταβάλλεται δυναμικά με στόχο την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση και ανάλογα με την πληροφορία που συλλέγεται από τα ίδια τα οχήματα της κάθε περιοχής.

1.2.3 Περιβάλλον
Στον τομέα της διαχείρισης πόρων του περιβάλλοντος και των οικολογικών δράσεων οι εφαρμογές του IoT θα μπορούσαν νε περιλαμβάνουν, την παρακολούθηση πληθυσμών απειλούμενων ζώων με στόχο την καλύτερη προστασία τους και την επίβλεψη δασικών οικοσυστημάτων για την πρόληψη πυρκαγιών. Ακόμη εφαρμογές με σημαντικότητα στον περιβαλλοντικό τομέα θα είναι αυτές που θα συμβάλλουν στην παρακολούθηση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Ειδικότερα εξελιγμένα συστήματα μετεωρολογικής παρακολούθησης, θα δίνουν τη δυνατότητα για καλύτερα μοντέλα πρόβλεψης, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με άλλα συστήματα που εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Παράδειγμα αποτελεί η έγκαιρη ειδοποίηση σε αγροτικές περιοχές για έντονα καιρικά φαινόμενα που ίσως απειλούν τις καλλιέργειες. Μια ακόμη πιθανή εφαρμογή θα μπορούσε να προλαμβάνει ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, ή να εξάγει συμπεράσματα για την καλύτερη αξιοποίηση των αποθεμάτων νερού.

1.2.4 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, ο τρόπος που γίνεται η διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων θα μπορέσει επίσης να αλλάξει. Η διάδοση της πληροφορίας από κάθε μέλος της αλυσίδας προς τα υπόλοιπα θα είναι άμεση και θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των μεταβολών ροών σ’ ένα δικτυωμένο σύστημα (bullwhip effect). Παράλληλα η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας θα δημιουργήσει το υπόβαθρο για την αντιμετώπιση και άλλων προβλημάτων όπως η μη διαθεσιμότητα προϊόντων στα ράφια του καταστήματος.
Οι νέες εφαρμογές θα μπορούσαν επίσης να έχουν ως προσανατολισμό την επίλυση παραδοσιακών προβλημάτων, των εφοδιαστικών αλυσίδων. Πέρα από τα ζητήματα που ήδη αναφέρθηκαν, λύσεις αναζητούνται για τον καλύτερο προσδιορισμό του κύκλου ζωής των προϊόντων και του χειρισμού τους στο πλαίσιο αυτό. Παράλληλα η διαχείριση του αποθέματος των κόμβων μιας εφοδιαστικής αλυσίδας αναμένεται να γίνει αποτελεσματικότερη, δεδομένης της αυξημένης πληροφόρησης που θα γίνει διαθέσιμη. Συστήματα που δείχνουν την τάση αυτή, έχουν ήδη υλοποιηθεί και λειτουργούν είτε σε ερευνητικό ή και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγματα αποτελεί το σύστημα της αλυσίδας λιανεμπορίου Walmart 6 που θεωρείται από τα πλέον ανεπτυγμένα στο χώρο.

1.2.5 Υπηρεσίες Υγείας
Ένας ακόμη κλάδος που αναμένεται να μεταβληθεί κατά τη μετάβαση στην εποχή του IoT, είναι αυτός των υπηρεσιών υγείας. Μια από τις πρώτες εφαρμογές που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν είναι αυτή της παρακολούθησης των ασθενών σε ένα ενοποιημένο σύστημα που θα μπορεί να συνδέει το ιστορικό, την φαρμακευτική αγωγή και την πορεία τους σε ενδονοσοκομειακό ή μη περιβάλλον. Τέτοιου τύπου εφαρμογές θα μπορούσαν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες, όταν ο παράγοντας του χρόνου είναι κρίσιμος για την λήψη ιατρικών αποφάσεων. Ειδικότερα, ιατρικά δεδομένα που αφορούν τον ασθενή (αρτηριακή πίεση, σάκχαρο στο αίμα κλπ) θα είναι άμεσα προσβάσιμα σε πραγματικό χρόνο από τους θεράποντες ιατρούς σε περίπτωση ανάγκης. Το γεγονός αυτό θα μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο διάγνωσης, ενώ θα μπορεί να προστατεύσει τους ασθενείς από έκτακτα συμπτώματα χρόνιων παθήσεων.

1.2.6 Παιδεία – Εκπαίδευση
Ώθηση και στον χώρο της εκπαίδευσης μπορούν να προσφέρουν εφαρμογές, που εκμεταλλεύονται τον πλούτο της διαθέσιμης πληροφορίας, για να προσφέρουν καλύτερης ποιότητας γνώση στους ενδιαφερόμενους. Παραδείγματα με πολυμεσικές εφαρμογές και έμπειρα συστήματα ήδη υπάρχουν και αποτελούν το πρώτο βήμα προς τη κατεύθυνση αυτή. Μια τεχνολογική εφαρμογή τέτοιου είδους είναι η συσκευή kindle 7 που αποτελεί το πρώτο «ηλεκτρονικό βιβλίο» ευρείας κατανάλωσης, με δυνατότητες να προτείνει αναγνώσματα στο χρήστη ανάλογα με τις επιθυμίες του ή άλλα κριτήρια που αυτός θέτει. Μελλοντικά τέτοια συστήματα με βάση τα κοινωνικά δίκτυα θα μπορούν να αναλάβουν διαδικασίες όπως η ξενάγηση σε μουσεία ή η «έξυπνη μαθητική τάξη» του ερευνητικού έργου POGO.

Συναφείς εφαρμογές θα είναι διαθέσιμες σε μαθητές με ειδικές ανάγκες (πχ κάρτες που θα αλλάζουν μέγεθος γραμμάτων σε υπολογιστές για μαθητές με προβλήματα όρασης), διδασκαλία εξ αποστάσεως, εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολικά κτίρια, έλεγχος πρόσβασης και σχολική ασφάλεια, κινητές εφαρμογές για τη συνεχή υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας κλπ.

1.2.7 Διακυβέρνηση
Εφαρμογές που θα κάνουν δυνατή την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών από το κράτος, αλλά ταυτόχρονα θα επιτρέπουν και την συνέργεια μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών είναι ακόμη μια περίπτωση λύσεων που μπορούν να αναπτυχθούν. Τα συστήματα αυτά μπορούν να μειώσουν τα κόστη λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών αυξάνοντας παράλληλα την παρεχόμενη ποιότητα. Έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσονται και να αυτοματοποιούν κυρίως ενδοεπιχειρησιακές λειτουργίες.
Η εισαγωγή των έξυπνων δικτύων στις κρατικές λειτουργίες θα επιτρέπουν την από απόσταση διαχείριση του φωτισμού του οδικού δικτύου, το πότισμα των φυτών στα πάρκα και στιε πλατείες, την έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας των φωτεινών σημετοδοτών, τις «έξυπνες» στάσεις λεωφορείων κλπ.
Μια πρόσφατη μελέτη (2014) της εταιρίας CISCO με τίτλο «Internet of Everything: A $4.6 Trillion Public-Sector Opportunity» 4, υπολογίζει τα συνολικά οφέλη εξοικονόμηση κόστους από την εφαρμογή του IoT για το δημόσιο τομέα στις ΗΠΑ σε 4,6 τρις δολλάρια μέχρι το 2020.
Τέτοια συστήματα έχουν ήδη εισαχθεί σε Ευρωπαικές χώρες όπως η Γερμανία, Η Σουηδία αλλά και εκτός Ευρώπης στην Ιαπωνία, η Ν. Κορέα και στις ΗΠΑ.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Στυλιανός Κολοκυθάς

Διπλωματική Εργασία υποβληθείσα στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Τεχνοοικονομική Διοίκηση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

4. http://internetofeverything.cisco.com/sites/default/files/docs/en/ioe_public_sector_vas_white%20paper_121913final.pdf

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Computers and Internet and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.