100 CHRONIA OF RESEARCH IN PRE-HISTORIC MACEDONIA(b)


(CYNECHEIA APO 17/03/17)

Ο χώρος και οι νοηματοδοτήσεις του
Space and its meanings
Settlement and housing during the 6th millennium BC
in western Thessaloniki and the adjacent Langadas province
Stavros Kotsos
315
Οικισμός και κατοικία κατά την έκτη χιλιετία π.Χ.
στη δυτική Θεσσαλονίκη και στην επαρχία Λαγκαδά
Σταύρος Κώτσος
Ο οικισμός του Κλείτου Κοζάνης στο ευρύτερο φυσικό
και ανθρωπογενές περιβάλλον της Νεότερης και Τελικής Νεολιθικής περιόδου
Χριστίνα Ζιώτα
323
The settlement of Kleitos Kozanis in its wider natural
and anthropogenic environment during the Late and Final Neolithic periods
Christina Ziota
Αρχιτεκτονικές μορφές της Προϊστορίας στην κοιλάδα του μέσου ρου
του Αλιάκμονα
Αρετή Χονδρογιάννη-Μετόκη
337
Architectural forms of Prehistory in the valley along the middle reaches
of the Aliakmon river
Areti Hondrogianni-Metoki
Ενσωματώνοντας το παρελθόν, προσδιορίζοντας το παρόν,
νοηματοδοτώντας το μέλλον: αναγνώριση και ερμηνεία πρακτικών δομημένης
(εν)απόθεσης στο νεολιθικό οικισμό Αυγής Καστοριάς στη Βόρεια Ελλάδα
Γεωργία Στρατούλη • Νίκος Κατσικαρίδης • Τάσος Μπεκιάρης • Βασιλική Τζεβελεκίδη
349
Integrating the past, determining the present, establishing the future:
identification and interpretation of structured deposition
at the neolithic settlement of Avgi in Kastoria, Northern Greece
Georgia Stratouli • Nikos Katsikaridis • Tasos Bekiaris • Vasiliki Tzevelekidi
Αναζητώντας κοινωνικές ταυτότητες: η συμβολή των θερμικών κατασκευών
στην οργάνωση του χώρου στη νεολιθική Μακεδονία
Εβίτα Καλογηροπούλου
359
In search of social identities: the contribution of thermal structures
in the organisation of space in neolithic Macedonia
Evita Kalogiropoulou
Περίκλειστος κόσμος. Μια συζήτηση για τους περιβόλους
στην προϊστορική Μακεδονία με αφορμή το Δισπηλιό Καστοριάς
Σταμάτης Χατζητουλούσης • Τάσος Σιάνος • Γιάννης Σταυριδόπουλος • Κοσμάς Τουλούμης
373
Enclosed world: a discussion about enclosures in prehistoric Macedonia
based on Dispilio, Kastoria
Stamatis Chatzitoulousis • Tasos Sianos • Giannis Stavridopoulos • Kosmas Touloumis
16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | CONTENTS
Κοινοτικά έργα και μνημειακότητα στους οικισμούς της Μακεδονίας
κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού
Ευαγγελία Στεφανή
381
Communal works and monumentality in the settlements of Macedonia
during the Late Bronze Age
Evangelia Stefani
Μεταβολές στη βλάστηση της Μακεδονίας κατά το Μέσο Ολόκαινο:
ανθρωπογενής επίδραση ή απόκριση στην κλιματική διακύμανση;
Κατερίνα Κούλη
401
Vegetation dynamics in Macedonia during the Middle Holocene:
human impact versus climate change?
Katerina Kouli
Η φυσική βλάστηση και οι προϊστορικές κοινότητες της Μακεδονίας.
Μια σύνθεση των πληροφοριών της ανθρακολογικής έρευνας
Μαρία Ντίνου
409
Natural vegetation and prehistoric communities in Macedonia, Greece.
A synthesis of the results of wood charcoal analysis from prehistoric sites
Maria Ntinou
Φυτά και άνθρωποι στην προϊστορική Βόρεια Ελλάδα. Τα αρχαιοβοτανικά δεδομένα
Σουλτάνα-Μαρία Βαλαμώτη
419
Plants and people in prehistoric Northern Greece: the archaeobotanical evidence
Soultana-Maria Valamoti
Invitation to dinner. Practices of animal consumption and bone deposition
at Makriyalos I (Pieria) and Toumba Kremastis Koiladas (Kozani)
Vasiliki Tzevelekidi • Paul Halstead • Valasia Isaakidou
425
Πρόσκληση σε γεύμα. Πρακτικές κατανάλωσης και απόθεσης οστών ζώων
στον Μακρύγιαλο Πιερίας και στην Τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδας Κοζάνης
Βασιλική Τζεβελεκίδη • Paul Halstead • Βαλασία Ισαακίδου
The vertebrate fauna from a Late Neolithic settlement in eastern Macedonia.
Τhe case of Promachon sector – preliminary results
George Kazantzis
437
Η σπονδυλωτή πανίδα ενός οικισμού της Νεότερης Νεολιθικής περιόδου
στην ανατολική Μακεδονία: η περίπτωση του ελληνικού τομέα του Προμαχώνα
– αρχικά αποτελέσματα
Καζαντζής Γιώργος

Οι αλιευτικές δραστηριότητες στην Προϊστορία της Βόρειας Ελλάδας:
ένα πανόραμα των αρχαιοζωολογικών δεδομένων
Τατιάνα Θεοδωροπούλου
453
Fishing activities in the Prehistory of Northern Greece:
a panorama of the archaeological evidence
Tatiana Theodoropoulou
Όψεις της διατροφής και του υλικού πολιτισμού
της Νεολιθικής και της Εποχής Χαλκού στην κεντρική Μακεδονία.
Μια οστρεοαρχαιολογική προσέγγιση
Ρένα Βεροπουλίδου
465
Aspects of Neolithic and Bronze Age diet and material culture
in central Macedonia: the evidence from shell analyses
Rena Veropoulidou
Αρχαίο DNA: εφαρμογές, προοπτικές, περιορισμοί
Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
477
Ancient DNA: applications, perspectives, limitations
Christina Papageorgopoulou
Από τα αντικείμενα στις ιδέες: Τεχνολογίες – Τεχνουργήματα – Επικοινωνία
From objects to ideas: Technologies – Artefacts – Communication
Lete I. The pottery of a neolithic site in central Macedonia 100 years after
Anastasia Dimoula • Areti Pentedeka • Konstantinos Filis
491
Λητή I. Η κεραμική μίας νεολιθικής θέσης στη Μακεδονία 100 χρόνια μετά
Αναστασία Δημουλά • Αρετή Πεντεδέκα • Κωνσταντίνος Φίλης
Pottery and stylistic boundaries.
Early and middle neolithic pottery in Macedonia
Dushka Urem-Kotsou • Anna Papaioannou
• Trisevgeni Papadakou • Niki Saridaki • Zoe Intze
505
Κεραμική και στυλιστικά όρια.
Η κεραμική της Αρχαιότερης και της Μέσης Νεολιθικής στη Μακεδονία
Ντούσκα Ούρεμ-Κώτσου • Άννα Παπαϊωάννου
• Τρισεύγενη Παπαδάκου • Νίκη Σαριδάκη • Ζωή Ιντζέ
Συνταγές υλικών και κεραμική παραγωγή
των νεολιθικών οικισμών της ανατολικής Μακεδονίας
Παρασκευή Γιούνη
519
Clay recipes and ceramic production
of the neolithic settlements in eastern Macedonia
Paraskevi Yiouni
18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | CONTENTS
Ταυτότητες ανθρώπων και διακοσμημένα κεραμικά σκεύη
κατά τη Νεότερη Νεολιθική στη Βόρεια Ελλάδα:
παραδείγματα από την κεραμική παράδοση «μαύρο σε ερυθρό»
Δήμητρα Μαλαμίδου
527
Human identities and decorated clay pots
during Late Neolithic in Northern Greece:
examples from the “black-on-red” pottery tradition
Dimitra Μalamidou
Συνέχειες και ασυνέχειες στην κεραμική των πρώιμων φάσεων
του νεολιθικού Δισπηλιού
Μαρίνα Σωφρονίδου • Σαράντης Δημητριάδης
537
Continuity and discontinuity in the pottery of the early phases
of neolithic Dispilio
Marina Sofronidou • Sarantis Dimitriadis
Εικόνες και αφηγήσεις από τα διακοσμημένα θραύσματα του Δισπηλιού
Ευαγγελία Βούλγαρη
549
Images and narratives from the decorated sherds of neolithic Dispilio
Evangelia Voulgari
Η κεραμική παράδοση των προχωρημένων φάσεων
της Πρώιμης Εποχής Χαλκού στη Μακεδονία
Γιώργος Δελιόπουλος • Ιωάννης Παπαδιάς • Αικατερίνη Παπαευθυμίου-Παπανθίμου
561
The pottery tradition during the later phases
of the Early Bronze Age in Macedonia
Giorgos Deliopoulos • Ioannis Papadias • Aikaterini Papaefthymiou-Papanthimou
Η κατανάλωση της κεραμικής και η ενδοκοινοτική οργάνωση
στο τέλος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στη Μακεδονία:
παρατηρήσεις στη χειροποίητη κεραμική από την Τούμπα Θεσσαλονίκης
Ευαγγελία Βλιώρα • Ευαγγελία Κυριατζή • Στέλιος Ανδρέου
575
Pottery consumption and intra-site organisation
in the end of the Late Bronze Age in Macedonia:
observations on the hand-made pottery from Toumba Thessaloniki
Evangelia Vliora • Evangelia Kiriatzi • Stelios Andreou
The Late Bronze Age pottery of Macedonia:
comparisons with the plain of Korçë
Tobias Krapf
585
Κεραμική της Ύστερης Εποχής του Χαλκού από τη Μακεδονία:
συγκρίσεις με την πεδιάδα της Κορυτσάς
Tobias Krapf

In search of social networks during the Neolithic Period
in Macedonia (Νorthern Greece): the case of chipped stone industries
Odysseas Kakavakis
599
Αναζητώντας τα κοινωνικά δίκτυα της Νεολιθικής Εποχής
στην περιοχή της Μακεδονίας: η περίπτωση του πελεκημένου λίθου
Οδυσσέας Κακαβάκης
Ο χαλαζίας ως πρώτη ύλη στις λιθοτεχνίες της προϊστορικής Μακεδονίας
Ουρανία Πάλλη
607
Quartz as raw material in the chipped stone industries of prehistoric Macedonia
Ourania Palli
Η λιθοτεχνία του Ηλιότοπου, μιας προϊστορικής θέσης του ανατολικού Λαγκαδά
Σοφία Λύχνα • Μαρία Χάδου
615
The lithic industries from Iliotopos, a prehistoric site in eastern Langadas
Sofia Lychna • Maria Chadou
«Είμαστε μόνοι τριγυρισμένοι από νεκρές εικόνες».
Προβλήματα των νεολιθικών μαρμάρινων ανθρωπόμορφων ειδωλίων
με αφορμή παραδείγματα απο την Ημαθία
Νίκος Μερούσης
625
“And we’re alone surrounded by dead images”.
Problems of neolithic marble human figurines according to examples from Emathia
Nikos Merousis
Η αναπαράσταση των ανθρώπων στη νεολιθική Μακεδονία
Στράτος Νανόγλου
639
The representation of humans in neolithic Macedonia
Stratos Nanoglou
Ταξίδια του νεολιθικού Spondylus.
Αρχαιολογικές καταδύσεις στα βαθιά νερά της αιγαιακής Προϊστορίας
Μαριάννα Νικολαΐδου • Φώτης Υφαντίδης
645
The journeys of neolithic Spondylus: a chronicle of research in the prehistoric Aegean
Marianna Nikolaidou • Fotis Ifantidis
Η μουσική στις προϊστορικές κοινωνίες.
Η περίπτωση του νεολιθικού οικισμού του Δισπηλιού Καστοριάς
Χρύσα Τσαγκούλη
661
Music in prehistoric communities.
The example of the neolithic settlement at Dispilio of Kastoria
Chrysa Tsangouli
20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | CONTENTS
Θεωρητική αρχαιολογία και νέα μουσειολογία
Δημήτριος Β. Γραμμένος
673
Theoretical archaeology and new museology
Dimitrios Grammenos
Ευτυχώς, τα στεφάνια μας είναι ακάνθινα
Αναστασία Χουρμουζιάδη
677
Thank God, our wreaths bear thornes
Anastasia Chourmouziadi
Οι αρχαιολόγοι και οι αρχαιο-«λόγοι».
Οι ταυτότητες των ερευνητών, οι «λόγοι» και η αναπλαισίωσή τους
στην προϊστορική αρχαιολογία της Μακεδονίας
Κοσμάς Τουλούμης
685
The archaeologists and the archaeo-“logoi”.
The identities of the scholars, the “discourses” and their re-contextualization
in the prehistoric archaeology of Macedonia
Kosmas Touloumis
Από τη «Θεά της Παλαιάς Ευρώπης» στην αρχαιολογία του φύλου:
η κληρονομιά της Marija Gimbutas
Δήμητρα Κοκκινίδου • Μαριάννα Νικολαΐδου
695
From the “Goddess of Old Europe” to gender archaeology:
the legacy of Marija Gimbutas
Dimitra Kokkinidou • Marianna Nikolaidou
Επίλογος: πού είμαστε τώρα, πού θα είμαστε αύριο
Κώστας Κωτσάκης
707
Epilogue: where we stand now, where we will be tomorrow
Kostas Kotsakis
Κατάλογος συμμετεχόντων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713
List of contributors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716

Συντομογραφίες | Abbreviations

ΑΑΑ Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών, Αθήνα
ΑΔ Αρχαιολογικόν Δελτίον, Αθήνα
ΑΕ Αρχαιολογική Εφημερίς, Αθήνα
ΑΕΜΘ Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη,
Θεσσαλονίκη
ΑΕΜΘ 20 χρόνια Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), 2009.
Επετειακός τόμος, Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία
και στη Θράκη 20 χρόνια, Θεσσαλονίκη
Αρχαία Μακεδονία ΙΙΙ Ανακοινώσεις κατά το Γ’ διεθνές συμπόσιο, Θεσσαλονίκη
21-25 Σεπτεμβρίου 1977, Θεσσαλονίκη 1983
Αρχαία Μακεδονία IV Ανακοινώσεις κατά το Δ’ διεθνές συμπόσιο, Θεσσαλονίκη
21-25 Σεπτεμβρίου 1983, Θεσσαλονίκη 1986
Αρχαία Μακεδονία V Ανακοινώσεις κατά το Ε΄ διεθνές συμπόσιο, Θεσσαλονίκη
10-15 Οκτωβρίου 1989, Θεσσαλονίκη 1993
Αρχαία Μακεδονία VI Ανακοινώσεις κατά το ΣΤ΄ διεθνές συμπόσιο, Θεσσαλονίκη
15-19 Οκτωβρίου 1996, Θεσσαλονίκη 1999
Αρχαία Μακεδονία VII Ανακοινώσεις κατά το Ζ΄ διεθνές συμπόσιο, Θεσσαλονίκη
14-18 Οκτωβρίου 2002, Θεσσαλονίκη 2007
ΠΑΕ Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας,
Αθήνα
AJA American Journal of Archaeology, Cambridge, Mass
BAM Beiträge zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie
des Mittelmeer-Kulturraumes, Bonn
BAR British Archaeological Reports, Oxford
BSA The Annual of the British School at Athens, London
BCH Bulletin de Correspodance Helénique, Paris
JAS Journal of Archaeological Science, Amsterdam
PPS Proceedings of Prehistoric Society, Cambridge

(CYNECHIZETAI)

 

PEEGEE http://www.aegeussociety.org/

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in ARCHAEOLOGIE and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.