Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (VItel)


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  28/02/17)

3. Έμφαση στη διεπιστημονική συνεργασία.

Προτείνεται στενή συνεργασία με τους παλαιοντολόγους, ώστε να συνεκτιμηθούν παλαιοντολογικά ευρήματα σε αρχαιολογι- κά στρώματα. Ως παράδειγμα, αναφέρεται η συνεύρεση οστών ελέφαντα στο σπήλαιο Γερανίου Ρεθύμνου με οστά ζώων-πρώτη ύλη για τεχνίτες σε ένα «κλειστό σύνολο», η ανάλυση των οποίων ακόμα εκκρεμεί. Η συμπλοκή αρχαιολογικού και παλαιοντολογικού υλικού κρίνεται σημαντική, ιδιαίτερα στην περίπτωση που τα δύο σύνολα αποδειχθούν σύγχρονα μεταξύ τους (Τζεδάκις 1970; Πετροχείλου 2000). Προτείνεται, επίσης, στενή συνεργασία και με τους κλασικούς αρχαιολόγους και τους βυζαντινολόγους. Πολλοί κλασικοί αρχαιολόγοι ανασκάπτουν απολιθώματα και τα απορρίπτουν ή τα εκλαμβάνουν λανθασμένα ως οστά σύγχρονων ειδών (βλ. Μayor 2000: 168-70, σημ. 6). Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα οστά αυτά έχουν πλέον κατα- στραφεί ή επισημαίνονται επιγραμματικά, όπως, για παράδειγμα, ο σπόνδυλος φάλαι- νας από τα θεμέλια νεολιθικής οικίας στη Φαιστό (Mosso 1910: 66). Δεν είναι γνω- στό ποιος έκανε την ταυτοποίηση, ωστόσο, σε μια σχέση συνεργασίας, όπως αυτή που προτείνεται, το σχόλιο του ανασκαφέα «… εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι αυτός ο πρωτόγονος λαός ενδιαφερόταν για τη φυσική ιστορία», θα είχε αξιολογηθεί οπωσδήποτε διαφορετικά. Συνεργασία, εξάλλου, δεν σημαίνει μόνο συμμετοχή σε κοινό έργο, αλλά κυρίως παρέχει πρόσβαση σε γνώση διαφορετική, διεύρυνση ερευνητικών επιλογών και προ παντός φίλτρο άστοχων σχολιασμών. 4. Συνεργασία με ιστορικούς, ώστε να τονιστεί η διαχρονική παράμετρος μιας ζω- οαρχαιολογικής έρευνας με τους όρους των ιστορικών, επιλύοντας ταυτόχρονα τυχόν προβλήματα βιβλιογραφικής προσβασιμότητας. Η πλεονεκτική θέση, στην οποία βρί- σκεται η ζωοαρχαιολογία λόγω της φύσης του υλικού της21, τής εξασφαλίζει πολλές δυνατότητες συνεργασίας σε προγράμματα με ιστορική διάσταση, από τη μελέτη της εξάπλωσης του μαύρου αρουραίου και του λιμού εξαιτίας αυτού (Delort 1984; Armitage et al. 1984; Armitage 1994), ή της εξάπλωσης του κουνελιού (Calou 1995) και του πλατονιού (Massetti 1996), μέχρι την ιστορία των εξημερωμένων φυλών (Chaix 1986; Schneider, Lacoumette & Leser 1991), αλλά και την ταξινομική αντίληψη του ζωικού βασιλείου σε διάφορες ιστορικές στιγμές.

Η ταύτιση μνημείων και εθίμων βάσει των ανεσκαμμένων οστών αποτελεί μία ακόμα σημαντική συμβολή στην εφαρμογή της ζωοαρχαιολογίας στο ιστορικό πεδίο. Είναι πραγματικά εξαιρετικός ο συσχετισμός μιας συστάδας λιγοστών οστών από έναν λάκκο, άγνωστης χρονολόγησης, και πάντως μετά τον 4ο αιώνα π.Χ., στη Θάσο με την τρίττοια, αρχαίο τελετουργικό ορκωμοσίας, το οποίο απαιτούσε τη βίαιη αποκοπή ενός ζώου στα δύο (Blondé et al. 2003). Παράλληλα, απαιτείται μια ιστορική σύνθεση ιδεών και αντιλήψεων σχετικά με τη φύση και τους κατοίκους της, όχι γενικού, αλλά ειδικού ζωοαρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Αυτή πρέπει να οργανώνει τις αντιλήψεις για το φυσικό περιβάλλον άλλων εποχών, να παρουσιάζει ζητήματα ταξινόμησης, νόμων και κανόνων σχετικά με την εδωδιμότητα κάποιων ειδών, με τη συμμετοχή τους σε τελετουργικά σχήματα, σε προσφορές και θυσίες, στην καθημερινή ζωή αστών και χωρικών και σε όποιο άλλο επίπεδο κρίνεται απαραίτητο. Εν τέλει, δεν υπάρχουν πολλές χώρες στον κόσμο, οι οποίες μπορούν να θέσουν στην υπηρεσία του (ζωο)αρχαιολόγου τόσες ιστορικές πηγές ταυτόχρονα (τέχνη, κείμενα, εικονογρα- φία, ναούς, βωμούς, αποθέτες κοκ). 5. Σαφής διατύπωση θεμάτων ή ερωτη- μάτων αμιγώς ελληνικού ενδιαφέροντος, τα οποία επιδέχονται συστηματική έρευνα. Θα ήταν ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς τα μυκηναϊκά κράνη από δόντια κάπρων συ- στηματικά θέτοντας ειδικά ερωτήματα προέλευσης και ταυτοποίησης —άγριο ή ήμερο ζώο, θηλυκό ή αρσενικό, ηλικία (Εικ. 8). Άλλα θέματα αφορούν στη μορφομετρική εξέλιξη του σκύλου, στο πρόβλημα της παροχής και του είδους της τροφής στα κοπάδια κατά την προϊστορία ή στην ποσοστιαία συμβολή φυτικών και ζωικών προϊόντων στη διατροφή των προγόνων μας. Ακόμα στο κυνήγι στις διάφορες μορφές του, στις διαφορές μεταξύ αγροτικών και αστικών κοινωνιών, αγροι- κιών και αστικών αγορών, στην αντιστοιχία της φυσικής και εικονιστικής παρουσίας των ζώων και σε πλείστα άλλα θέματα, τα οποία δεν ερευνώνται με βάση μία μόνο ανασκαφή, όσο λεπτομερής και αν είναι αυτή. 6. Απαραίτητη κρίνεται και η ενσωμάτω- ση γραπτών πηγών και πηγών εικονογραφι- κού περιεχομένου στο ερευνητικό σώμα της ζωοαρχαιολογίας, έτσι ώστε, εκτός από το προφανές, να διαπιστώσουμε σημεία σύγκλισης και, προ παντός, απόκλισης από κρατούσες αντιλήψεις. Τα τελευταία χρόνια η ανακόλουθη σχέση μεταξύ των ειδών σε ζωοαρχαιολογικά και σε εικονογραφικά σύ- νολα γίνεται όλο και πιο εμφανής. Για παράδειγμα, μόνο από την Δυτική Οικία της Θήρας έχουν απογραφεί τουλάχι- στον 83 είδη ζώων σε ζωγραφικά και πλα- στικά επιτοίχια παραδείγματα (Τελεβάντου 1994). Ωστόσο, με την εξαίρεση των εξημε- ρωμένων ειδών, δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία ανάμεσα στα οστεολογικά δεδομένα και το εικονογραφικό πρόγραμμα (Τρανταλίδου 2000: 710-1). Άλλο παράδειγμα αφορά στο ερώτημα «από πού αντλεί το μυκηναϊκό ιδεόγραμμα για το ελάφι την έμπνευσή του, από το κόκκινο ελάφι ή από το πλατόνι;» (Εικ. 9).

image

Το κόκκινο ελάφι εμφανίζεται συχνά στην αρχαιοπανίδα της Πελοποννήσου, αντίθετα με το πλατόνι, το οποίο απαντά οστεολογικά μόνο στην Τίρυνθα. Το πλατόνι, ωστόσο, κυριαρχεί στην εικονογραφία των ανακτόρων. Μπορεί, τελικά, το ιδεόγραμμα να έχει αντλήσει το πρότυπό του από την εικόνα και όχι από το ζωντανό ζώο (βλ. Yannouli & Trantalidou 1999: 254); Όλα αυτά είναι ερωτήματα στα οποία η ζωοαρχαιολογία μπορεί να έχει ουσιαστική συμβολή. 7. Τέλος, απολύτως σημαντική κρίνεται η ενσωμάτωση της ζωοαρχαιολογίας στον εθνικό ερευνητικό ιστό, η αναμόρφωση του οποίου κρίνεται απαραίτητη. Σε κάθε περί- πτωση, σημείο εκκίνησης πρέπει να είναι μία συστηματική, εκτεταμένη και εξειδικευ- μένη συλλογή αναφοράς.

 

image

TELOC

ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

Διδάκτωρ Αρχαιολογίας – Ζωοαρχαιολόγος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

21.Η καταγραφή και η προκαταρκτική ανάλυση ενός ζωοαρχαιολογικού υλικού διεξάγεται με τον ίδιο τρόπο ανε- ξάρτητα από τη χρονολόγησή του, αντίθετα με άλλες χρονολογικά και τυπολογικά «ευαίσθητες» κατηγορίες αρχαιολογικού υλικού, όπως η κεραμική, τα εργαλεία ή η αρχιτεκτονική. Κάποιος που ειδικεύεται στη νεολιθική κεραμική, για παράδειγμα, αδυνατεί να καταγράψει και να αναλύσει την κεραμική των βυζαντινών, επειδή δια- φέρουν σημαντικά τόσο τα κριτήρια καταγραφής, όσο και οι οικονομικές ή κοινωνικές προεκτάσεις της κεραμι- κής στις δεδομένες περιόδους. Τα ζωικά κατάλοιπα, αντίθετα, δεν έχουν τέτοιους περιορισμούς –τα ζώα είναι τα ίδια ως προς τη μορφολογία και ανατομία τους, οι ηλικίες σφαγής ή το φύλο τους εκτιμώνται με τον ίδιο τρόπο, επεμβάσεις στην επιφάνεια του οστού καταγράφονται επίσης με τον ίδιο τρόπο–, δύνανται δε να ενταχθούν με ευκολία σε οποιονδήποτε ιστορικό ορίζοντα.

 

Βιβλιογραφία

Albarella, U. (ed.)

2001α Environmental Archaeology: Meaning and Purpose. Dordrecht: Kluwer Academic. 2001β Exploring the real nature of environmental archaeology: An introduction. In Environmental Archaeology: Meaning and Purpose (ed. U. Albarella): 3-13. Dordrecht: Kluwer Academic. Allison, M. J., G. Focacci & C. Santoro

1982 The pre-Columbian dog from Arica, Chile. American Journal of Physical Anthropology 59: 299- 304. Armitage, P. L.

1994 Unwelcome companions: Ancient rats reviewed. Antiquity 68: 231-40. Armitage, P. L., B. West & K. Steedman

1984 New evidence of black rat in Roman London. The London Archaeologist 4(14): 375-83. Artamonov, M. I.

1965 Frozen tombs of the Scythians. Scientific American 212: 101-9. Aufderheide, A. C.

2003 The Scientific Study of Mummies. Cambridge: Cambridge University Press. Bate, D. M. A.

1936 Means of livelihood. In Excavations at Thermi in Lesbos (W. Lamb): 216. Cambridge: Cambridge University Press. Becker, C.

1986 Kastanas: Die Tierknochenfunde. Berlin: Wissenschaftsverlag Volker Spiess. Behrensmeyer, A. K., D. Western & D. E. Dechant

1979 New perspectives in vertebrate paleoecology from a recent bone assemblage. Palaeobiology 5(1): 12-21. Binford, L. R.

1977 General introduction. In For Theory Building in Archaeology: Essays on Faunal Remains, Aquatic Resources, Spatial Analysis, and Systematic Modeling (ed. L. R. Binford): 1-10. New York: Academic Press.

1981 Bones: Ancient Men and Modern Myths. New York: Academic Press. Blinkenberg, Chr.

1931 Ossements d’animaux. In Lindos: Fouilles de l’Acropole, 1902-1914, I. Les petits objets (Chr. Blinkenberg): 183-5. Berlin: Walter de Gruyter. Blondé, F., Α. Muller, D. Mulliez & F. Poplin

2003 Οστά και ιεροτελεστίες: Μια τρίττοια στη Θάσο. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 15: 67-73. Bodson, L.

1991 Les invasions d’insectes dévastateurs dans l’antiquité gréco-romaine. In Contributions à l’histoire des connaissances zoologiques (ed. L. Bodson). Liège: Universitè de Liège. Boessneck, J.

1969 Zoologie im Dienst der Archäologie: Eine Orientierung über die wichtigsten Forschungszentren in Europa. In Archäologisch- biologische Zusammenarbeit in der Vor- und Frühgeschichtsforschung (Hrsg. J. Boessneck): 48-56. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag.

1990 25 Jahre Institut für Paläonatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin der Ludwig-Maximilians – Universität München 1965-1990. München: Institut für Paläoanatomie. Bonnichsen, R. & M. H. Sorg

1989 Bone Modification. Orono: Peopling of the Americas Publications. Boyd-Dawkins, W. 1902 Remains of animals found in the Dictaean cave in 1901. Man 114: 162-5. Bryant, V. N. Jr.

1974 The role of coprolite analysis in archaeology. Bulletin Texas Archaeological Society 45: 1-28.

Burleigh, R. & B. J. Southgate

1975 Insect infestation of stored Egyptian lentils in antiquity. Journal of Archaeological Science 2: 391-2. Callen, E. O.

1969 Diet as revealed by coprolites. In Science in Archaeology (ed. D. Brothwell & E. Higgs): 235-44. London: Thames & Hudson. Calou, C.

1995 Modifications de l’aire de repartition du lapin (Oryctolagus cuniculus) en France et en Espagne, du Pléistocène à l’époque actuelle: État de la question. Anthropozoologica 21: 95-114. Chaix, L.

1986 Origine de la vache. In Le pays où les vaches sont reines (Y. Preiswerk & B. Crettaz): 17-26. Sierre: Coll. Mémoire vivante, Éditions Monographic. Chaix, L. & P. Méniel

1996 Éléments d’Archéozoologie. Paris: Éditions Errance. Clarke, D. L. 1972 Models and paradigms in contemporary archaeology. In Models in Archaeology (ed. D. L. Clarke): 1-60. London: Methuen. Cloudsley-Thompson, J. L.

1976 Insects and History. London: Weidenfeld and Nicolson. Cockburn, A., E. Cockburn & T. A. Reyman (eds)

1998 Mummies, Disease and Ancient Cultures [2nd ed.]. Cambridge: Cambridge University Press. Coope, G. R. & J. A. Brophy

1972 Late glacial environmental changes indicated by a coleopteran succession from North Wales. Boreas I: 97-142. Corbet, G. & D. Ovenden

1980 Pareys Buch der Säugetiere [transl. R. Kraft]. Hamburg/Berlin: Verlag Paul Parey. Cuvier, G.

1812 Recherches sur les ossements fossils de quadrupèds. Paris: Deterville. Daniel, G. E. 1981 A Short History of Archaeology. London: Thames & Hudson. D’Auria, S., P. Lacovara & C. H. Roehrig

1988 Mummies and Magic: The Funerary Arts of Ancient Egypt. Boston: Boston Museum of Fine Arts. Davis, S. J. M.

1987 The Archaeology of Animals. London: Batsford. Delort, R.

1984 La peste soit du rat. L’Histoire, numéro spécial, 74: 50-5. Dincauze, D. F.

2000 Environmental Archaeology: Principles and Practice. Cambridge: Cambridge University Press. Driver, J.

2001 Environmental Archaeology is not Human Palaeoecology. In Environmental Archaeology: Meaning and Purpose (ed. U. Albarella): 43-53. Dordrecht: Kluwer Academic. Evans, J. & T. O’Connor

1999 Environmental Archaeology: Principles and Methods. Thrupp-Stroud-Gloucestershire: Sutton Publishing. Farrand, W. R.

1961 Frozen mammoths and modern geology. Science 133(3455): 729-35. Grant, A.

1991 Economic or symbolic? Animals and ritual behavior. In Sacred and Profane: Proceedings of a Conference on Archaeology, Ritual and Religion (ed. P. Garwood, D. Jennings, R. Skeates & J. Toms): 109-14. Oxford: Oxford University Committee for Archaeology

Grayson, D. K.

1984 Quantitative Zooarchaeology: Topics in the Analysis of Archaeological Faunas. Orlando: Academic Press.

1986 Eoliths, archaeological ambiguity, and the generation of “middle-range” research. In American Archaeology, Past and Future: A Celebration of the Society for American Archaeology (ed. D. J. Meltzer, D. D. Fowler & J. A. Sabloff): 77-133. Washington: Smithsonian Institution Press. Goodman, M., J. Shoshani & Μ. Barnhart

1979 Frozen mammoth muscle: Preliminary findings. Paleopathology Newsletter 25: 3-5. Hardesty, D. L.

1977 Ecological Anthropology. New York: John Wiley & Sons. Harris, M.

1968 The Rise of Anthropological Theory: A History of Theories of Culture. New York: Crowell. Haynes, G.

1991 Mammoths, Mastodonts and Elephants: Biology, Behavior, and the Fossil Record. Cambridge: Cambridge University Press. Hesse, B.

1995 Husbandry, dietary taboos and the bones of the ancient Near East: Zooarchaeology in the postprocessual world. In Methods in the Mediterranean (ed. D. B. Small): 197-232. Leiden: Brill. Hesse, B. & P. Wapnish

1985 Animal Bone Archaeology: From Objectives to Analysis. Washington, DC: Taraxacum Manuals on Archaeology, 5. Heurtley, W. A. & R. W. Hutchinson 1925-26 Animal remains, bones, etc. (identifications by Dr Skouphos). In Report on the Excavation at the Toumba and Tables of Vardaróftsa, Macedonia, 1925, 1926. Part I: The Toumba (W. A. Heurtley & R. W. Hutchinson): 45. Annual of the British School at Athens 28: 1-66. Heurtley, W. A. & C. A. R. Radford 1927-28 Two prehistoric sites in Chalcidice. Annual of the British School at Athens 29: 117-86. Higgs, E. S. & C. Vita-Finzi

1972 Prehistoric economies: A terrestrial approach. In Papers in Economic Prehistory (ed. E. S. Higgs): 27-36. Cambridge: Cambridge University Press. Holden, T. G.

2001 Dietary evidence from the coprolites and intestinal contents of ancient humans. In Handbook of Archaeological Sciences (ed. D. R. Brothwell & A. M. Pollard): 403-13. Chichester: Wiley. Jochim, M. A.

1976 Hunter-gatherer Subsistence and Settlement: A Predictive Model. New York: Academic Press. Jones, A. K. G.

1985 Human parasite remains: Prospects for a quantitative approach. In Environmental Archaeology in the Urban Context (ed. A. R. Hall & H. K. Kenward): 66-70. London: The Council for British Archaeology. Keepax, C. A.

1981 Avian egg-shell from archaeological sites. Journal of Archaeological Science 8: 315-35. Kenward, H. K.

1978 The value of insect remains as evidence of ecological conditions on archaeological sites. In Research Problems in Zooarchaeology (ed. D. R. Brothwell, K. D. Thomas & J. Clutton-Brock): 25-38. London: Institute of Archaeology.

1985 Insect communities and death assemblages, past and present. In Environmental Archaeology in the Urban Context (ed. A. R. Hall & H. K. Kenward): 71-8. London: The Council for British Archaeology. Κουρουνιώτης, Κ.

1903 Ανασκαφή εν Κωτίλω. Αρχαιολογική Εφημερίς: 153-87. Kroeber, A. L.

1939 Cultural and Natural Areas of Native North America. Berkeley: University of California.

Lyman, R. L.

1994 Vertebrate Taphonomy. Cambridge: Cambridge University Press. Massetti, M.

1996 The postglacial diffusion of the genus Dama Frisch,

1775, in the Mediterranean region. Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina XXV (Ottobre 1996): 7-29. Mayor, A.

2000 The First Fossil Hunters. Princeton: Princeton University Press. Moran, E. F.

1979 Human Adaptability: An Introduction to Ecological Anthropology. North Scituate, Massachusetts: Duxbury Press. Morlot, A.

1861 General views on archaeology. Smithsonian Institution Annual Report for

1860: 284-343. Mosso, A.

1910 The Dawn of Mediterranean Civilisation [transl. Marian C. Harrison]. London, Adelphi Terrace: T. Fisher Unwin. Nerlich, A. G., F. Parsche, A. von den Driesch & U. Lohrs

1993 Osteopathological findings in mummified baboons from ancient Egypt. International Journal of Osteoarchaeology 3: 189-98. Nicholson, P. T. 1994 Preliminary report on work at the sacred animal necropolis, North Saqqara,

1992. Journal of Egyptian Archaeology 80: 1-10. Olsen, S. L. & J. W. Olsen 1981 A comment on nomenclature in faunal studies. American Antiquity 46(1):192-4. Osborn, P. J.

1971 An insect fauna from the Roman site at Alcester, Warwickshire. Britannia 2: 156-65. Πετροχείλου, Α.

2000 Το σπήλαιο «Γεράνι» Ρεθύμνου Κρήτης. Πεπραγμένα Η΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Τόμος Α3: 19-29. Ηράκλειο: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Planck, D. (Hrsg.)

1994 Archäologie in Baden-Württemberg. Konstanz: Archäologishes Landesmuseum. Poplin, F.

1983 Prèambule sur les relations de la faune et de l’homme préhistoriques: La conjoncture de leur étude. Mémoire de la Société préhistorique de France 16: 55-67.

1987 Introduction aux animaux et aux végétaux de séjour des morts. In Anthropologie physique et archéologie: Méthodes d’étude des sépultures (ed. H. Duday & C. Masset): 281-7. Reidhead, V. A.

1979 Linear programming models in archaeology. Annual Review of Anthropology 8: 543-78. Riddle, J. M. & J. M. Vreeland

1982 Identification of insects associated with Peruvian mummy bundles by using scanning electron microscopy. Paleopathology Newsletter 39: 5-9. Robison, N. D.

1978 Zooarchaeolgy: Its history and development. Tenessee Anthropological Association Miscellaneous Paper 2: 1-22. Knoxville. Rütimeyer, L.

1861 Die Fauna der Pfahlbauten in der Schweiz: Untersuchungen über die wilden und der HausSäugethiere von Mittel-Europa. Bâle: Bahnmaier. Ruipérez, M. S. & J. L. Melena

1996 Οι Μυκηναίοι Έλληνες. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου – Μ. Καρδαμίτσα. Ryan, K. & P. J. Crabtree (eds)

1995 The Symbolic Role of Animals in Archaeology. Philadelphia: University of Pennsylvania. Σακελλαράκης, Γ. Α. & Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη

1991 Αρχάνες. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

Schmidt, E.

1972 Atlas of Animal Bones: For Prehistorians, Archaeologists and Quaternary Geologists. Amsterdam-London-New York: Elsevier. Schneider, M., G. Lacoumette & G. Leser

1991 Marcaires d’hier, fermiers d’aujourd’hui. Mulhouse: Éditions du Rhin. Shackley, Μ. 1981 Environmental Archaeology. London: Allen et Unwin. Steward, J. H.

1955 Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution. Urbana: University of Illinois Press. Sutcliffe, A.

1985 On the Track of Ice Age Mammals. London: British Museum. Taramelli, A.

1897 The Cretan Expedition of the Institute: VIII – The Prehistoric Grotto at Miamù. American Journal of Archaeology I(4): 287-312. Taylor, W. W.

1948 A Study of Archaeology. Washington, DC: Memoirs of the American Anthropological Association, 69. Taylor, W. W. (ed.)

1957 The identification of Non-artifactual Archaeological Materials. Washington, DC: National Academy of Science. Τελεβάντου, Χ. Α.

1994 Ακρωτήρι Θήρας: Οι Τοιχογραφίες της Δυτικής Οικίας. Αθήναι: Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 143. Τζεδάκις, Γ.

1970 Ανασκαφή σπηλαίου Γερανίου. Αρχαιολογικόν Δελτίον 25: Χρονικά: 474-6. Thomas, K.

2001 Environmental archaeology is dead: Long live bioarchaeology, geoarchaeology and human palaeoecology. In Environmental Archaeology: Meaning and Purpose (ed. U. Albarella): 55-8. Dordrecht: Kluwer Academic. Trantalidou, K.

2000 Animal bones and animal representations at Late Bronze Age Akrotiri. In The Wall Paintings of Thera, II: Proceedings of the first International Symposium (ed. S. Sherratt): 709-35. Uerpmann, H-P.

1973 Animal bone finds and economic archaeology: A critical study of “osteo-archaeological” method. World Archaeology 4(3): 307-22. Vickery, K. F.

1936 Food in Early Greece. Illinois: University of Illinois. Yannouli, E.

1994 Aspects of Animal Use in Prehistoric Macedonia, Northern Greece: Examples from the Neolithic and Early Bronze Age. Cambridge: University of Cambridge, Department of Archaeology [PhD Dissertation].

2003 Non-domestic carnivores in Greek prehistory: A review. In Zooarchaeology in Greece: Recent Advances (ed. E. Kotjabopoulou, Y. Hamilakis, P. Halstead, C. Gamble & P. Elefanti): 175-92. British School at Athens Studies 9. Yannouli, E. & K. Trantalidou

1999 The fallow deer (Dama dama Linnaeus, 1758): Archaeological presence and representation in Greece. In The Holocene History of the European Vertebrate Fauna (ed. N. Benecke): 247-81. Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf.

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in ARCHAEOLOGIE and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.