Ετυμολογικό λεξικό χρηστικών λέξεων (2)


(CYNECHEIA APO 19/08/16)

Δ
δαίμων<δαίω=διαιρώ
δάκος<δάκνω
δάκρυ<δάκνω
δαπάνη<δάπτω=κατατρώγω
δασμός<δαίω
δάσος<δασύς
δειλός<δείδω=φοβούμαι
δεινός<δέος
δεξαμενή<δέχομαι
δεξιός<δέχομαι
δέος<δείδω=φοβούμαι
δεσπότης<δέμω(=κτίζω)+πότις,πόσις=κύρης
δήμος<δαίω =διαιρώ
δίαιτα<διά+αίσα=μοίρα
διαμπερής<διά+ανά+πείρω=τρυπώ
δίδυμος<δύο
διηνεκής<διήνεγκα(διαφέρω)
δίκη<δείκνυμι
δίπτυχος<δύο+πτύσσω=διπλώνω
δίσκος<δίκω=ρίπτω
δόγμα<δοκέω
δόκιμος<δέχομαι
δούλος<δέω=δένω
δραξ<δράττομαι=φουχτώνω
δραπέτης<διδράσκω+πέτομαι
δραχμή<δράττομαι=φουχτώνω
δρομεύς<δραμείν(τρέχω)
δώρον<δίδωμι
Ε
εγκαίνια<εν+καινός
έγκυος<εν+κύω=είμαι έγγυος
έδαφος<έζομαι=κάθημαι
έδρα<έζομαι=κάθημαι
ειλικρινής<είλη(=φως,θερμότης’ηλίου)+κρίνω
ειρήνη<είρω=συνδέω,λέγω
έκαστος<εκάς τις
εκμαγείον<εκ+μάσσω=ζυμώνω
Ελένη<αλίσκω
Ελλάς<σέλας=φως
ένεσις<ενίημι=ρίχνω μέσα
έντερον<εντός
έντομον<εν+τέμνω
εξίτηλος<εξιέναι
εξώλης<εκ+όλλυμι
εξωμότης<εκ+όμνυμι
έπηλυς<επήλυθον(επέρχομαι)
επήρεια<επί+αρειή=απειλή
επίνειον<επί+ναυς
επόπτης<επόψομαι
ερευνώ<ερέω=ερωτώ
ερμηνεύω<Ερμής
εσμός<ίημι,έζομαι
εύκολος<ευ+κόλον=τροφή
ευλαβής<ευ+λαμβάνω
ευνούχος<ευνή+έχω
Ευρώπη<ευρωπός=ευρύς
εύρωστος<ευ+ρώννυμι=δυναμώνω
ευσταλής<ευ+στέλλομαι
ευφυής<ευ+φυή
ευώδης<ευ+οζω
εφεδρος<επί+έδρα
εφιάλτης<επί+άλτης(άλτομαι)
εφικτός<επί+ικνούμαι
έωλος<έως(=ηώς,αυγή)

Ζ
ζαρκάδι<δορκάς
ζημία<δάμνημι=τιθασεύω
ζωγράφος<ζωός(=ζωντανός)+γράφω

Η
ηδονή<ήδομαι
ηλίθιος<ηλός=άφρων
ήλιος<έλη=καύσων
ήμερος<ήμαι=κάθημαι
ήπειρος<α+περάω=περνώ
ήσυχος<ήμαι=κάθημαι

Θ
θάμβος<θάπτω
θάνατος<θνήσκω
θαύμα<θάομαι=βλέπω’με’θαυμασμό
θεμέλιον<τίθημι
θεός<θέω,τίθημι
θεράπων<τρέφω
θέσις<τίθημι
θεσμός<τίθημι
θεσπέσιος<θεός+έσπον=είπον
θέσφατο<θεός+φημί
θησαυρός<θήσω(τίθημι)
θόρυβος<θρόος
θρήσκος<θρέομαι=ψιθυρίζω’προσευχές
θρόνος<θράω=καθίζω
θωπεύω<θωψ=κόλακας

Ι
ιδανικός<ιδείν
ιδέα<ιδείν
ιθαγενής<ιθύς+γένος
ικανός<ίκνέομαι
ικέτης<ίκνέομαι
ισθμός<είμι
ιταμός<ίτης(=ορμητικός)

Κ
κάθετος<κατά+ίημι
κάματος<κάμνω
καταπαχτή<κατά+πήγνυμαι
καταρράκτης<καταρρήγνυμι
κατάστημα<καθίστημι
κατάφωρος<κατά+φωρ=κλέπτης
καχεκτικός<κακός+έξις
κειμήλιον<κείμαι
κεραία<κέρας
κέρμα<κείρω=κουρεύω
κηπουρός<κήπος+ούρος
κίβδηλος<κίβδος=σκωρία
κλάδος<κλάω=θραύω
κλάσμα<κλάω =θραύω
κλήμα<κλάω=θραύω
κλήρος<κλάω=θραύω
κλίμα<κλίνω
κόμμα<κόπτω
κουρεύς<κείρω=κουρεύω
κουτσός<κόπτω
κράμα<κεράννυμι=ανακατεύω
κρατήρ<κεράννυμι=ανακατεύω
κρημνός<κρεμαννυμι =ανακατεύω
κρησφύγητον<προς+φεύγω
κτήνος<κτάομαι
κυλικείο<κύλιξ=ποτήρι
κύμα<κύω=είμαι έγγυος
κυνηγός<κύων+άγω
κώμα<κείμαι
κώμη<κειμαι
κώπη<κάπτω=ρουφώ

(CYNECHIZETAI)

ΠΗΓΗ ΤΡΙΠΟΥΣ

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in GLOSSOLOGY and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.