ΤΟ ΝΕΦΟΣ Κ ΤΟ ΣΥΝΕΦΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΕΝΔΟΝ ΝΗ ΕΙΣΙΝ ΑΣΦΑΛΗ (B)


(CYNECHEIA APO 8/07/2016)

2.4 Μοντέλα ανάπτυξης του υπολογιστικού νέφους
Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι του υπολογιστικού νέφους, που είναι ευρέως διαδεδομένοι και χρησιμοποιούνται από ένα ευρύ κοινό. Ο κάθε τύπος, περιγράφει το περιβάλλον ανάπτυξης, στο οποίο οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες του νέφους μπορούν να εγκατασταθούν, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες στους χρήστες. Το περιβάλλον αυτό της ανάπτυξης, ουσιαστικά αναφέρεται στην φυσική τοποθεσία του υπολογιστικού νέφους, στις εγκαταστάσεις των υποδομών και κατ’ επέκταση σε οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει τους μηχανισμούς πρόσβασης των εφαρμογών, για τον εκάστοτε τύπο υπολογιστικού νέφους. Πιο συγκεκριμένα όμως, οι τύποι είναι το δημόσιο νέφος, το ιδιωτικό νέφος, το υβριδικό νέφος και το κοινοτικό νέφος.6
 Κοινό – Δημόσιο νέφος (Public cloud): Αυτός ο τύπος του υπολογιστικού νέφους, ο οποίος είναι και ο πιο γνωστός, αναφέρεται σε ένα μοντέλο, στο οποίο οι εγκαταστάσεις υποδομής του και οι προσφερόμενες υπηρεσίες, παρέχονται από τους παρόχους του, σύμφωνα με τον διακανονισμό που έχει γίνει μεταξύ παρόχου – πελάτη. Το μοντέλο βασίζεται σε παγκόσμια δίκτυα κέντρων πληροφοριών, προσφέροντας υπηρεσίες με πληρωμή ανά χρήση, δηλαδή οι βιομηχανίες ή τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του νέφους, χρεώνονται για όσο τις χρησιμοποιούν. Ο συγκεκριμένος τύπος διαμοίρασης πόρων, μεταξύ πολλών επιχειρήσεων ή χρηστών αναφέρεται και ως ένα μοντέλο πολυμίσθωσης. Αυτόματα, αυτό το γεγονός τον καθιστά, ως την λιγότερο ακριβή επιλογή φιλοξενίας  εφαρμογών. Αυτό είναι επόμενο, εφόσον υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τους χρήστες, δεδομένης βέβαια της αγοραστικής τους δύναμης, την εκάστοτε χρονική στιγμή. Από τη φύση του το δημόσιο υπολογιστικό νέφος, χαρακτηρίζεται από μειωμένα κόστη εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και εντελώς δωρεάν προσφερόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να προσελκύσουν νέους πελάτες. Το βασικό μειονέκτημα του μοντέλου, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ παρόχων και καταναλωτών, που πηγάζει κυρίως από θέματα ασφάλειας, τα οποία θα μελετηθούν εκτενέστερα παρακάτω.
 Ιδιωτικό νέφος (Private cloud): Ένας άλλος τύπος του υπολογιστικού νέφους, είναι το ιδιωτικό νέφος, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα κέντρο δεδομένων, που ανήκει σε έναν πάροχο υπηρεσιών ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υποδομή και τη λειτουργία της πλατφόρμας του υπολογιστικού νέφους. Έτσι, το μοντέλο αυτό προσφέρει στους χρήστες μεγαλύτερη ευελιξία και εμπνέει περισσότερη εμπιστοσύνη, μεταξύ παρόχου και πελάτη συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο που αναφέρθηκε. Αυτό συμβαίνει διότι, οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τις υπηρεσίες του ιδιωτικού νέφους, μπορούν να εφαρμόσουν τις πολιτικές εκείνες που οι ίδιες επιλέγουν, σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την προστασίας της ιδιωτικότητας των δεδομένων τους και τους μηχανισμούς πρόσβασης τους. Το συγκεκριμένο μοντέλο, επιλέγεται συνήθως από τις επιχειρήσεις που δεν θέλουν να εκθέσουν τα προσωπικά τους δεδομένα σε άλλα εικονικά περιβάλλοντα, πέρα από τα ιδιωτικά. Η επιλογή αυτού του τύπου υπολογιστικού νέφους, είναι πιο δαπανηρή από άποψη απαιτούμενων πόρων αλλά και ανθρώπινου δυναμικού που απαιτείται, για τη διαχείριση των πόρων συγκριτικά με το δημόσιο νέφος. Το ιδιωτικό νέφος, προτιμάται κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις ή αρχές οι οποίες επιλέγουν να χτίσουν τα δικά τους ιδιωτικά υπολογιστικά νέφη ,που βέβαια στηρίζονται στο υπάρχων υλικό υπολογιστών που διαθέτουν. 7

 Υβριδικό νέφος (Hybrid cloud): Το υβριδικό μοντέλο του υπολογιστικού νέφους βρίσκεται, ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό νέφος. Συγκριτικά με το ιδιωτικό, είναι λιγότερο δαπανηρό και εξαλείφει την ανάγκη για ένα μοντέλο εμπιστοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι κάποιο μέρος των δεδομένων αποθηκεύεται στο ιδιωτικό νέφος και κάποιο άλλο στο δημόσιο. Έτσι, επιλέγονται τα σημαντικά και άκρως απόρρητα δεδομένα, για αποθήκευση στο ιδιωτικό μέρος του υπολογιστικού νέφους και αυτό είναι που συμβάλλει στην εμπιστοσύνη των χρηστών. Από την άλλη, τα προσωπικά δεδομένα που είναι λιγότερο σημαντικά, αποθηκεύονται στο δημόσιο μέρος του υπολογιστικού νέφους, που αποτελεί πολύ πιο οικονομική λύση. Η παράλληλη χρήση των δυο αυτών μοντέλων, απαιτεί διαλειτουργικότητα και δυνατότητα μεταφοράς, τόσο δεδομένων, όσο και ολόκληρων εφαρμογών μεταξύ των μοντέλων, έτσι ώστε να επιτρέπεται η άμεση επικοινωνία τους.8

Κοινοτικό νέφος (Community cloud): Σε αυτόν τον τύπο, συναντούμε πολλές ομοιότητες με τα εξωτερικά δίκτυα (extranets). Το κοινοτικό νέφος έχει δυνατότητες ανάλογες με τη ζήτηση των χρηστών. Πολλές επιχειρήσεις που έχουν κοινούς στόχους και παρόμοιους σκοπούς λειτουργίας, μπορούν να απαρτίσουν μια κοινότητα και να χτίσουν ένα κέντρο δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος, το οποίο φυσικά μοιράζονται και να έχουν πρόσβαση σε αυτό, όλα τα μέλη της κοινότητας. Αυτό το μοντέλο, στοχεύει στη μείωση των ελλείψεων των μεμονωμένων τεχνολογιών υποδομής, και στη μείωση του κόστους διοίκησης. Μπορούν να δημιουργηθούν πολλές κοινότητες διαφορετικής φύσεως σε ένα κοινοτικό σύννεφο. Για παράδειγμα, μπορεί μια επιχειρηματική κοινότητα να απαρτίζεται από επιχειρήσεις που έχουν ίδιες επιχειρηματικές θέσεις, ή μπορεί η κοινότητα να είναι γεωγραφική, να απαρτίζεται δηλαδή, από επιχειρήσεις που βρίσκονται γεωγραφικά στην ίδια περιοχή. Το κοινοτικό νέφος, στηρίζεται κυρίως στις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών, του τις οποίες καθοδηγούν τα κοινά οφέλη που αποκομίζουν από τη χρήση του. 9Το γεγονός αυτό, καθιστά το συγκεκριμένο μοντέλο περισσότερο έμπιστο, συγκριτικά με το δημόσιο υπολογιστικό νέφος και λιγότερο ακριβό από το ιδιωτικό υπολογιστικό νέφος. Ακόμα, το κοινοτικό νέφος, παρέχει στους χρήστες του μεγάλη δυνατότητα ελέγχου των κοινών πόρων υποδομής που χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν όμως περιθώρια βελτίωσης, σε θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η βασικότερη δυσκολία που υπάρχει σε αυτό το μοντέλο, είναι η συμμόρφωση όλων των χρηστών με τους κανονισμούς, που έχουν τεθεί για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του υπολογιστικού νέφους. Συνήθως είναι δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία απόψεων, στον τρόπο με τον οποίο διατίθενται και  χρησιμοποιούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που απαρτίζουν τις κοινότητες του υπολογιστικού νέφους.10
Παρακάτω έγινε η προσπάθεια συγκέντρωσης μερικών βασικών χαρακτηριστικών των μοντέλων, προκειμένου να γίνει μια σύγκριση μεταξύ τους. Τα χαρακτηριστικά που συγκεντρώθηκαν είναι: το αρχικό κόστος που απαιτείται προκειμένου να κατασκευαστεί το κέντρο δεδομένων, τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος συντήρησης του κέντρου δεδομένων, το μέγεθος του, η δυνατότητα ελέγχου της υποδομής και η ευελιξία της, το επίπεδο εμπιστοσύνης, η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η υποδομή και ο ιδιοκτήτης της υποδομής.11

image

Πίνακας 1: Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών μοντέλων υπολογιστικών νεφών

Σε ότι έχει να κάνει με το κόστος κατασκευής του κέντρου δεδομένων, όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, στο δημόσιο νέφος δεν απαιτείται από τους χρήστες κάποιο αρχικό κόστος, για υιοθέτηση του. Αυτό σημαίνει, ότι δεν είναι απαραίτητο οι χρήστες να φτιάξουν την υποδομή και να ασχοληθούν με τα κόστη της, αντίθετα, αιτούνται τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών και πόρων και πληρώνουν για όσο τους χρησιμοποιούν. Στο ιδιωτικό νέφος συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή απαιτείται ένα πολύ υψηλό αρχικό κόστος από πλευράς πελατών, προκειμένου να δημιουργήσουν το δικό τους ιδιωτικό κέντρο δεδομένων. Στο υβριδικό σύννεφο, το κόστος βρίσκεται ανάμεσα στο κόστος του δημόσιου και ιδιωτικού νέφους και αυτό γιατί μικρό κομμάτι δεδομένων (συγκεκριμένα μόνο τα πολύ προσωπικά δεδομένα) αποθηκεύεται στο ιδιωτικό νέφος και όλα τα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα, για τα οποία αιτούνται οι πελάτες τη χρήση υπηρεσιών αποθήκευσης,αποθηκεύονται στο δημόσιο νέφος. Στο κοινοτικό σύννεφο, το αρχικό κόστος διαμοιράζεται μεταξύ των εταίρων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι σταθερό. Επομένως, όσο περισσότεροι είναι οι συνεργάτες, τόσο μικρότερο είναι το μερίδιο του κόστους που αντιστοιχεί στον καθένα από αυτούς.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό του πίνακα που μελετήσαμε είναι τα λειτουργικά κόστη τα οποία αναφέρονται στο ρεύμα που καταναλώνεται, στα κόστη του ανθρώπινου δυναμικού που φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία του σύννεφου, στο ενοίκιο, στις αναβαθμίσεις κ.λπ. Τα λειτουργικά κόστη είναι χαμηλότερα στο μοντέλο του δημόσιου υπολογιστικού νέφους, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα μοντέλα που είδαμε και αυτό οφείλεται στις οικονομίες κλίμακας, αλλά και στο υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης του δημόσιου νέφους. Το κόστος παροχής υπηρεσιών, μειώνεται σημαντικά όσο αυξάνονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες. Αυτό επιτρέπει στους παρόχους του δημόσιου νέφους, να απολαμβάνουν συμφέρουσες τιμές για τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τους απαιτούμενους πόρους που αγοράζουν, όσο περισσότερες υπηρεσίες προσφέρουν.
Σε ότι έχει να κάνει με την δυνατότητα ελέγχου, γίνεται ξεκάθαρο ότι στο ιδιωτικό νέφος υπάρχει πλήρης έλεγχος από τους χρήστες, σε αντίθεση με τον περιορισμένο έλεγχο του δημόσιου. Στο υβριδικό νέφος υπάρχει πλήρης έλεγχος στο ιδιωτικό κομμάτι, ενώ περιορισμένος στο δημόσιο. Και τέλος, στο κοινοτικό ενώ υπάρχει μεγάλη προσβασιμότητα και δυνατότητα ελέγχου στις υποδομές από τους χρήστες, δημιουργούνται περιορισμοί εξαιτίας των κοινωνικών πολιτικών και των συμφωνιών, που έχουν τεθεί μεταξύ των συνεταίρων που το μοιράζονται.12

Η δυνατότητα ελέγχου των υποδομών και η ευελιξία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα επίπεδα εμπιστοσύνης. Αυτό εξηγεί γιατί οι χρήστες εμπιστεύονται το ιδιωτικό νέφος περισσότερο, σε σχέση με τα άλλα μοντέλα υπολογιστικού νέφους. Από την άλλη όμως πρέπει να σημειωθεί, ότι τα επίπεδα εμπιστοσύνης δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό επίπεδο ασφαλείας του μοντέλου. Για παράδειγμα, οι δημόσιοι πάροχοι προσπαθούν να εφαρμόσουν τις καλύτερες πρακτικές ασφαλείας στο δημόσιο σύννεφο. Παρόλα αυτά, προκύπτουν διαρκώς νέες απειλές οι οποίες δεν υπήρχαν στα παραδοσιακά κέντρα  δεδομένων. Αυτές οι απειλές έχουν να κάνουν, με τη διαμοίραση των πόρων μέσω εικονικού περιβάλλοντος. Οι περισσότερες όμως από αυτές, υπάρχουν τόσο στο δημόσιο, όσο και στο ιδιωτικό νέφος, το οποίο το εμπιστεύονται οι χρήστες σε μεγαλύτερο βαθμό.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, τα μοντέλα ανάπτυξης των υπολογιστικών νεφών, διαφέρουν ως προς τον ιδιοκτήτη της υποδομής, την τοποθεσία της υποδομής και τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Δεν μπορεί το κάθε μοντέλο να ταιριάζει, σε όλους τους τύπους των επιχειρήσεων. Η επιλογή μοντέλου για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό, γίνεται βάση των αναγκών της, βάση του προϋπολογισμού της, καθώς και βάση προτίμησης μεταξύ της μείωσης του κόστους ή της ευελιξίας και του ελέγχου.13

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Διπλωματική Εργασία της  Χριστίνας Ιωαννίδου (ΑΕΜ: 371)

Εξεταστική Επιτροπή
Επιβλέπων: Ιωάννης Ιγγλεζάκης
Μέλη: Σπαθής Χαράλαμπος
Βασιλειάδης Νικόλαος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2013

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

6 Mohammad Hamdaqa and Ladan Tahvildari ,’’ Cloud Computing Uncovered: A Research Landscape’’, 2012

7 Dr Frank Alleweldt and Dr Senda Kara, ‘’Cloud Computing’’, 2012

8 Mohammad Hamdaqa and Ladan Tahvildari ,’’ Cloud Computing Uncovered: A Research Landscape’’, 2012
9 T. Haselmann, G. Vossen, S. Lipsky, T. Theurl, CLOSER’11, The First International Conference on Cloud Computing and Services Science, INSTICC (2011)

10 A. Marinos, G. Briscoe, Community cloud computing, Cloud Computing (2009)
11 Dr Frank Alleweldt and Dr Senda Kara, ‘’Cloud Computing’’, 2012

12 Dr Frank Alleweldt and Dr Senda Kara, ‘’Cloud Computing’’, 2012

13 Mohammad Hamdaqa and Ladan Tahvildari ,’’ Cloud Computing Uncovered: A Research Landscape’’, 2012

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Computers and Internet and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.