EKATO ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (a)


1912-2012

image

 

Περιεχόμενα | Contents
Πρόλογος | Foreword . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Σημείωμα των επιμελητών | Editors’ note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Στιγμιότυπα του συνεδρίου | Conference snapshots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Συντομογραφίες | Abbreviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Οι αρχαιολογικές έρευνες στη Βόρεια Ελλάδα
και το ιστορικό περιεχόμενο της Προϊστορίας
Γιώργος Χ. Χουρμουζιάδης
23
Archaeological research in Northern Greece
and the historical content of Prehistory
Giorgos Ch. Chourmouziadis
Η ιστορία της προϊστορικής έρευνας στη Μακεδονία: ιστορικές και κριτικές προσεγγίσεις
The history of prehistoric research in Macedonia: historical and critical approaches
Οι αρχές της προϊστορικής έρευνας στη Μακεδονία
Κατερίνα Ρωμιοπούλου
31
The beginnings of prehistoric research in Macedonia
Katerina Romiopoulou
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και οι προϊστορικές σπουδές
Αικατερίνη Παπαευθυμίου-Παπανθίμου
37
The Aristotle University of Thessaloniki and the prehistoric studies
Aikaterini Papaefthymiou-Papanthimou
The contribution of the British School at Athens and its members
to a century of prehistoric research in Macedonia
Ken Wardle
45
Η συμβολή της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και των μελών της
σε έναν αιώνα προϊστορικής έρευνας στη Μακεδονία
Ken Wardle
A century of research in Dikili Tash
René Treuil
57
Ένας αιώνας έρευνας στο Ντικιλί Τας
René Treuil

 

Η προϊστορική έρευνα στη Θάσο: 1922-2012
Στρατής Παπαδόπουλος • Νεραντζής Νεραντζής
67
Research on the Prehistory of Thasos: 1922-2012
Stratis Papadopoulos • Nerantzis Nerantzis
Eustratios Pelekidis and the British Salonika Force Museum
Aikaterini Kanatselou • Andrew Shapland
91
Ο Ευστράτιος Πελεκίδης και η συλλογή της Βρετανικής Δύναμης της Θεσσαλονίκης
Αικατερίνη Κανατσέλου • Andrew Shapland
Το έργο του W.A. Ηeurtley στη Μακεδονία μέσα από το αρχείο
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής
Μαρία Παππά
101
The work of W.A. Heurtley in Macedonia through the archives
of the Greek Archaeological Service and the British School at Athens
Maria Pappa
Lithics in the Prehistory of Macedonia: historical and methodological approaches
Georgia Kourtessi-Philippakis
113
Τα λίθινα στην Προϊστορία της Μακεδονίας: ιστορική και μεθοδολογική προσέγγιση
Γεωργία Κουρτέση-Φιλιππάκη
Η παλαιολιθική έρευνα στη Μακεδονία: σε αναζήτηση της δυναμικής της
Νίκος Ευστρατίου
125
Palaeolithic research in Macedonia: in search of its dynamics
Nikos Efstratiou
Εκατό χρόνια νεολιθικής έρευνας στη Μακεδονία: τάσεις και κατευθύνσεις
Κώστας Κωτσάκης
133
A hundred years of neolithic research in Macedonia: trends and directions
Kostas Kotsakis
Εκατό χρόνια έρευνας στην Εποχή του Χαλκού της Μακεδονίας: τι άλλαξε;
Στέλιος Ανδρέου
141
One hundred years of research in the Bronze Age of Macedonia. What changed?
Stelios Andreou

H αρχαιολογική έρευνα στη Μακεδονία της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου.
Απολογισμός και προοπτικές
Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη
153
The archaeological research in Early Iron Age Macedonia. Review and perspectives
Chaido Koukouli-Chryssanthaki
Χρονολόγηση | Θέσεις και Εποχές
Chronology | Sites and Eras
Νεάντερνταλ στη Μακεδονία
Νένα Γαλανίδου • Νίκος Ευστρατίου
181
Neanderthals in Macedonia
Nena Galanidou • Nikos Efstratiou
Αναζητώντας την ταυτότητα και τη σπουδαιότητα του σπηλαίου Πετραλώνων
για την ελληνική και ευρωπαϊκή Προϊστορία
Ανδρέας Ι. Ντάρλας
195
In search of the identity of Petralona cave and its importance
for the Greek and European Prehistory
Andreas I. Darlas
Χρονολόγηση με άνθρακα-14 των μεγάλων πολιτισμικών αλλαγών
στην προϊστορική Μακεδονία: πρόσφατες εξελίξεις
Γιάννης Μανιάτης
205
Radiocarbon dating of the major cultural changes in prehistoric Macedonia:
recent developments
Yannis Maniatis
Intensity of the Earth’s magnetic field in prehistoric Macedonia:
a multidisciplinary approach for material selection
Despoina Kondopoulou • Christina Rathossi • Elina Aidona
• Gregory Fanjat • Evdokia Tema • Konstantinos Efthimiadis
223
Ένταση του μαγνητικού πεδίου της γης στην προϊστορική Μακεδονία:
μία διεπιστημονική προσέγγιση για την επιλογή του υλικού μελέτης
Δέσποινα Κοντοπούλου • Χριστίνα Ράθωση • Ελίνα Αηδονά
• Gregory Fanjat • Ευδοκία Τέμα • Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης
Περί προϊστορικών θέσεων στη δυτική Μακεδονία: νομοί Κοζάνης και Γρεβενών
Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη
233
About prehistoric sites in western Macedonia: prefectures of Kozani and Grevena
Georgia Karamitrou-Mentessidi

Γεωφυσική έρευνα και αρχαιολογική πραγματικότητα
στον νεολιθικό οικισμό Προμαχών-Topolniča
Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη • Henrieta Todorova
• Ιωάννης Ασλάνης • Ivan Vajsov • Μάγδα Βάλλα
251
Geophysical investigation and archaeological reality
in the neolithic settlement Promachon-Topolniča
Chaido Koukouli-Chryssanthaki • Henrieta Todorova
• Ioannis Aslanis • Ivan Vajsov • Magda Valla
Η Πρώιμη Εποχή του Χαλκού στη Μακεδονία.
Μια συνθετική επαναπροσέγγιση των αρχαιολογικών δεδομένων
Ιωάννα Μαυροειδή
261
Early Bronze Age in Macedonia.
A synthetic re-approach of the archaeological evidence
Ioanna Mavroeidi
Αρχοντικό Γιαννιτσών, ένας οικισμός της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στη Μακεδονία
Αικατερίνη Παπαευθυμίου-Παπανθίμου • Εύη Παπαδοπούλου
271
Archondiko Giannitson, an Early Bronze Age settlement in Macedonia
Aikaterini Papaefthymiou-Papanthimou • Evi Papadopoulou
Η στρωματογραφική ακολουθία του νότιου τομέα
του προϊστορικού οικισμού του Αρχοντικού Γιαννιτσών
Δόμνα Ισαακίδου
281
The stratigraphic sequence of the south sector
of the prehistoric settlement of Archontiko Giannitson
Domna Isaakidou
Η Μέση Εποχή Χαλκού στη Μακεδονία
Ιωάννης Ασλάνης
291
Middle Bronze Age in Macedonia
Ioannis Aslanis
Η προϊστορική Όλυνθος. Μια τούμπα της Εποχής του Χαλκού
ανάμεσα στα Καρπάθια και στο Αιγαίο
Barbara Horejs • Reinhard Jung
299
Prehistoric Olynthus. Α Bronze Age mound
between the Carpathians and the Aegean
Barbara Horejs • Reinhard Jung
Does time stand still in the Aegean? Early Iron Age chronology at Kastanas revisited
Stefanos Gimatzidis
303
Σταμάτησε ο χρόνος στο Αιγαίο; Αναθεώρηση της χρονολόγησης
της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στον Καστανά
Στέφανος Γιματζίδης

 

(CYNECHIZETAI)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Ευαγγελία Στεφανή,Νίκος Μερούσης,Αναστασία Δημουλά

Γενικός συντονισμός διοργάνωσης
Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Διευθύντρια ΑΜΘ
Επιστημονική Επιτροπή
Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Διευθύντρια ΑΜΘ
Στέλιος Ανδρέου, Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΑΠΘ
Νίκος Ευστρατίου, Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΑΠΘ
Κώστας Κωτσάκης, Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΑΠΘ
Αικατερίνη Παπαευθυμίου-Παπανθίμου, Ομότιμη Καθηγήτρια
Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΑΠΘ
Ευαγγελία Στεφανή, Αρχαιολόγος ΑΜΘ
Οργανωτική Επιτροπή
Ευαγγελία Στεφανή, Αρχαιολόγος ΑΜΘ
Αναστασία Δημουλά, Αρχαιολόγος
Ουρανία Πάλλη, Αρχαιολόγος ΑΜΘ
Αγνή Αποστολίδου, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος ΑΜΘ
Αβραάμ Παναγιωτίδης, Πληροφορικός
Επιμέλεια
Ευαγγελία Στεφανή, Νίκος Μερούσης, Αναστασία Δημουλά

PEEGEE http://www.aegeussociety.org/

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in ARCHAEOLOGIE and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.