PROS+EUCHEE K SYN+GNOOMEE EICIN SYSTATIKA STOICHEIA TOON HELLEENIKOON FRATTORIOON


ΕΥΧΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ
Εντός της Ελλάδος εις εκκλησίες οι Ιερείς ψάλλουν την ανθελληνικήν ευχήν , και δυστυχώς ο Ελληνικός λαός την ανέχεται.
Η ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΙΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ( βλέπε ευχολόγιον)
«….κύριε επέβλεψον εξ ουρανού και είδε την άμπελον ην εφύτευσε ή δεξιά σου.»
Διαβάσατε τι ακολουθεί της ευχής:
«Η άμπελος της κακίας εξέτεινεν τά κλήματα της ασεβείας καί τον βοτρυν τόν πικρόν εξήνθησεν καί θυμός δρακόντιος ό οίνος αυτών, εξ’ ου τόν λαόν του κυρίου επότισαν οντως τήν θολεράν κακόννοιαν.
Τά βέβηλα δόγματα καί τάς άθέσμους διδασκαλίας  Ιωάννου του παράφρονος τις εξείπη τρόπους Δελφικούς εκτιθέμενος .
Κατήργηται τα τεράστια καί μαντευματα του χριστομάχου ίσος γάρ των ελλήνων εδείχθη υψαυχούμενος τοίς τούτων συγγράμμασιν , α δικαίως ελίκμησαν καθάπαν αί των δικαίων φωναί.
Ούκ εδει σε ω παράνομε όνομάζεσθαι ταύτην τήν κλήσιν μάλλον δε Πυθαγόραν καί Κρόνον καί Απόλλωνα η των άλλων Θεών , ων τον βίον εζήλωσας τερπόμενος ταίς άσελγείαις αύτων.
Σύ την στολήν την θείαν διαρρήξας ώσπερ ο Άρειος πριν τόν χριστόν χιτώνα διά της εκκλησίας πόρρω βέβλησαι έκβληθείς καθάπερ κύων.
Τά κρύφια και παμβέβηλα καί ψυχώλεθρα διδάγματα σου ποία έκδιηγήσεται γλώσσα; η τήν πρόρρησιν της εγγαστρίμυθου σου Ιωάννη ψευδώνυμε καί πρόδρομε του αντιχρίστου;»
Η ( ε υ χ ή ) αυτή διά πρώτην φοράν εψάλλη τό 843 κατά τήν τελετήν αναστηλώσεως των εικόνων κατά του είκονομάχου πατριάρχου Ιωάννου Γραμματικού του Ευβοέως (836-842 ) όμως διατί εξέμεσαν τό μίσος καί ύβρεις κατά των ελλήνων πού από εμφανίσεως του έως σήμερον επιδεικνύει ο Χριστιανισμός; Τόν Ιωάννην Γραμματικόν πατριάρχην κων/πόλεως μετά τον θάνατον του αυτοκράτορος Θεοφίλου επροσπάθησαν να πείσουν νά γίνη εικονόφιλος, η σύζυγος του Θεοφίλου αυτοκράτειρα Θεοδώρα μετά του υιού της Μιχαήλ Γ΄ στέλνοντας τον στρατηγόν Κων/νον να τον μεταπείση.
Ο πατριάρχης ηρνήθη και τότε ο στρατηγός τον εξυλοκόπησεν αγρίως και τόν κατέστησεν ανίκανον διά τό λειτούργημα του, διαδίδοντας ότι απεπειράθη νά αυτοκτονήση.
Ύστερον εξεθρονίσθη ετυφλώθη καί έξωρίσθη διορίζοντας εις τον θρόνον του τόν Συρακούσιον Μεθόδιον φανατικον εικονολάτρην.
Η ευχή διαβάζεται κάθε χρόνον την Κυριακήν της ορθοδοξίας κατά του πατριάρχου Ιωάννου του Ευβοέως και στρέφεται κατά των Ελλήνων ό ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ.
Την ημέραν της τελετής τό 843 ανεγνώσθησαν ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ κατά των ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ αυτοκρατόρων καί πατριαρχών.
Όμως το όνομα του εικονομάχου αυτοκράτορος Θεοφίλου «Θαυματουργικώς» διεγράφη έκ του καταλόγου των εικονομάχων καί δέν αναθεματίσθη καθόσον σύζυγος του Θεοφίλου αυτοκράτειρα ήτο η Θεοδώρα.
Ό νοών νοείτω πως λειτουργεί τό χριστιανικόν ιερατείον.
Επίσης ψάλλεται ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ εις κάθε λειτουργίαν ενώ διά πρώτην φοράν τό θέρος του 626 επί Αυτοκράτορος Ηρακλείου κατά την πολιορκίαν της Κων/πόλεως από των Αβάρων του χαγάνου καί εδω πάλιν αντί των εχθρών Αβάρων ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ στρέφεται κατά των Ελλήνων.
Διότι μετά τό «…ίνα κράζωσιν χαίρε νύμφη ανύμφευτε..» …. Συνεχίζει μέ τήν κατάρα κατά των Ελλήνων μέ το «…….χαίρε τους σοφούς ασόφους δεικνύουσα και των Αθηναίων τάς πλοκάς διασπώσα……»
Δέν υπάρχει ουδείς λαός εις τόν κόσμον πού νά ανέχεται νά αναθεματίζεται καί να υβρίζεται από την επίσημον θρησκείαν του.

 

image

Μια εκδοχή, δυο Αλήθειες;
Συμφώνως, προς το Ορθόδοξον Χριστιανικόν εορτολόγιον την 4ην Σεπτεμβρίου εορτάζεται ο Μωϋσής ως Πνευματικός Προπάτωρ και Προφήτης, και καλείται ΘΕΟΠΤΗΣ διότι είδε τον Θεόν (Γιαχβέ) εις το όρος Χωρήβ με την καιομένην βάτον και εις το όρος Σινά που παρέλαβεν τις Πλάκες με τους νόμους (Κιβωτόν της Διαθήκης).
Όμως, ο Χριστός εις το Ευαγγέλιον του Ιωάννου 1:18, είπεν: «Ουδέποτε είδεν κανείς τον Θεόν»,
1,18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε·
Εδώ η Χριστιανική Εκκλησία δέχεται ότι ο Μωϋσής είδεν τον Θεόν, και επίσης αυτό που είπεν ο Χριστός ότι ποτέ ουδείς είδεν τον Θεόν. Με μιαν εκδοχήν έχομεν δύο ΑΛΗΘΕΙΕΣ;
Όταν ο Χριστός εχαρακτήρισεν τους Εβραίους προφήτες, Ληστές και Κλέφτες (Ιωάν. 10:8,10),
Ιω. 10,8 πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ, κλέπται εἰσὶ καὶ λῃσταί· ἀλλ᾿ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα.
Ιω. 10,10 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν.
προφανώς συμπεριελάμβανεν και τον Μωϋσήν, ο οποίος με τον Μωσαϊκόν νόμον εκήρυττεν «το οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος» κάι το ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ ίσχυε μόνο δι’ Εβραίους όχι δια τους άλλους λαούς.
Πώς είναι δυνατόν εις το Σινά ο Θεός να του έδωσεν τοιούτους Νόμους; Και πώς οι Χριστιανοί εορτάζουν ως πνευματικόν Προπάτορά των τον γενάρχη του Ιουδαϊσμού Μωϋσήν, έναν Δολοφόνον, Ρατσιστήν που εφόνευσεν (24.000) Εβραιόπουλα επειδή συμμετείχαν εις πανηγύρι με Μωαβιτοπουλες; (Αριθμοί ΚΕ’).
6 Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐλθὼν προσήγαγε τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ πρὸς τὴν Μαδιανῖτιν ἐναντίον Μωυσῆ καὶ ἐναντίον πάσης συναγωγῆς υἱῶν ᾿Ισραήλ, αὐτοὶ δὲ ἔκλαιον παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
7 καὶ ἰδὼν Φινεὲς υἱὸς ᾿Ελεάζαρ υἱοῦ ᾿Ααρὼν τοῦ ἱερέως ἐξανέστη ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς καὶ λαβὼν σειρομάστην ἐν τῇ χειρὶ
8 εἰσῆλθεν ὀπίσω τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ᾿Ισραηλίτου εἰς τὴν κάμινον καὶ ἀπεκέντησεν ἀμφοτέρους, τόν τε ἄνθρωπον τὸν ᾿Ισραηλίτην καὶ τὴν γυναῖκα διὰ τῆς μήτρας αὐτῆς· καὶ ἐπαύσατο ἡ πληγὴ ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραήλ.
9 καὶ ἐγένοντο οἱ τεθνηκότες ἐν τῇ πληγῇ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.
Είχεν ως Θεόν τον Όσιριν και ήτο Ιερεύς του Ναού
του Όσιρος ως Πρίγκιψ του Φαραώ. (Βλέπε Μανέθωνος Αιγυπτιακά και Ιώσηπον).
Ο Μωϋσής συγκέντρωσεν έναν Νομαδικόν περιφερόμενον εντός ξένων λαών όχλον, τον συνεκρότησεν εις «έθνος» και το εχώρισεν εις (12) φυλές και μετά τον πήρε να τον μεταφέρη εις Χαναάν προς ίδρυσιν δια πρώτην φορά Εβραϊκού έθνους – κράτους, όπως έγινε από τους διαδόχους του, Δαυίδ και Σολομώντα. Δικαίως τιμάται από τους Εβραίους.
Πώς είναι δυνατόν ο εθνάρχης των Εβραίων ένας Κλέφτης, ληστής, λωποδύτης, δολοφόνος, Φυλετιστής, Ρατσιστής, σωβινιστής, εθνικιστής Εβραίος να τιμάται ως
πνευματικός προπάτωρ των Ελλήνων Χριστιανών;
Εφ’ όσον το Χριστιανικόν Ιερατείον έχει ίχνος σοβαρότητος και σέβεται το ποίμνιόν του υποχρεούται να απαντήσει και να δώσει διεξοδικήν εξήγησιν περί της ανωτέρω ΕΚΔΟΧΗΣ.
Ποίοι επί 1.800 έτη εμποδίζουν την επαναλειτουργιών των Ναών της Πατρώας Θρησκείας των Ελλήνων, που συνωμοτικώς και δικτατορικώς μετά το 330 μ.Χ. είχον καταστρέψει; Τότε που οι Έλληνες ήταν υπόδουλοι των Ρωμαίων.
Να απαντήσουν. Να μη το πάνε αλλού. Είμαι αγωνιστής της Αλήθειας και Αμερόληπτος.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ

PAGAN ermionh.blogspot

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in HISTORIC THEMES and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.