Ετυμολογικό λεξικό χρηστικών λέξεων (1)


Α
άβαξ<α+βήσση=βάθος
αγαθός<άγαν+θέω=λάμπω ή άγαμαι=θαυμάζω >
άγαλμα<αγάλλομαι =χαίρομαι
αγανακτώ<άγαν+ενεγκείν (φέρω)
αγαπάω<άγαν+αφάω=άπτομαι =αγγίζω>
αγαστός<άγαμαι=θαυμάζω >
αγγαρεύω<άγγαρος=έφιππος ταχυδρόμος >
αγγείο<άγγος=δοχείον >
αγελαίος<αγέλη=κοπάδι >
αγελάς<αγέλη=κοπάδι >
αγέλη<άγω=οδηγώ >
άγημα<άγω =οδηγώ
άγιος<άγος=ευλάβεια, μίασμα >
αγκάλη<άγκος=κεκαμμένος βραχίων>
άγκυρα<αγκών >
αγλαΐα<αγλαός=λαμπρός >
αγνοώ<α+γιγνώσκω =γνωρίζω
αγνός<άγος =ευλάβεια, μίασμα >
αγορά<αγείρω=συναθροίζω >
άγος<άζομαι=σέβομαι, φοβούμαι >
άγρα<άγω =οδηγώ
άγριος<αγρός >
αγριωπός<άγριος+ωψ =όψη, πρόσωπο >
αγρός<άγω =οδηγώ
αγύρτης<αγείρω=συναθροίζω >
αγχίαλος<άγχι+άλς =θάλασσα
αγχόνη<άγχω=στραγγαλίζω >
αγωγή<άγω =οδηγώ
αγωνία<άγω =οδηγώ
αδαής<α+δαήναι=γιγνώσκειν, γιγνώσκω=γνωρίζω >
αδάμας<α+δαμάω=τιθασεύω
αδελφός<α=αθροιστικό+δελφύς=κοιλιά >
άδης<α+ιδείν(ορώ=βλέπω)
αδολεσχία<άδος(=κόρος)+λέσχη=συνομιλία
αετός<αΐω=αντιλαμβάνομαι >
αήρ<άημι=φυσώ >
άθικτος<α+θιγγάνω=εγγίζω >
άθλιος<αέθλιος><άεθλον, άθλον=βραβείον
αθρόος<α+θρόος=θόρυβος
αθώος<α+θωή=ποινή >
αιγιαλός<αΐσσω (=ορμώ)+άλς =θάλασσα>
αιγίς<αίξ =γίδα
αίθουσα<αίθω=αναφλέγω
αιπόλος<αίξ+πολέω =περιφέρομαι
αισθάνομαι<αΐω=ακούω >
αιχμάλωτος<αιχμή+αλωτός=δυνάμενος να συλληφθεί >
αιών<αιεί,αεί=πάντοτε
ακάματος<κάμνω=κουράζομαι (α+κάμνω)>
ακέραιος<α+κεράννυμι =ανακατεύω
ακραιφνής<ακέραιος+φαίνομαι >
ακριβής<άκρος+κρίνω
ακταιωρός<ακτή+ούρος=φύλαξ >
ακτίς<άγω =οδηγώ
αλαζών<άλη=περιπλάνηση >
άλας<άλς =θάλασσα
αλγεινός<άλγος=πόνος >
άλγος<αλέγω=πονώ >
αλέκτωρ<αλέξω=απομακρύνω
Αλέξανδρος<αλέξω+ανήρ >
άλευρον<αλέω=αλέθω
αληθής<α+λήθη
αλήτης<αλάομαι=περιπλανώμαι
αλίμονο<αλί εμένα
αλκή<αλέξω=αποκρούω >
άλμα<άλλομαι=αναπηδώ >
αμαζών<α+μαζός=μαστός
άμαξα<άμα+άγω
άμβων<αναβαίνω >
αμείλικτος<α+μειλίσσω=χαροποιώ >
αμελής<α+μέλει
άμεμπτος<α+μέμφομαι=κατακρίνω
άμιλλα<άμα =μαζί
άμπωτη<ανα+πίνω
αμφικτιονία<αμφί+κτίζω>
αμφορέας<αμφί-φορεύς
ανάθεμα<ανατίθημι=αναθέτω
ανακωχή<ανοχή
ανασκολοπίζω<ανά+σκόλοψ=πάσσαλος
ανέκαθεν<άνω+εκάς =μακριά
ανεξίκακος<ανέχομαι+κακός
άνεση<ανίημι=αναπέμπω >
ανέφικτος<α+αφικνούμαι =φθάνω
ανήμερα<εν ημέρα
άνθρωπος<άνω+θρώσκω=πηδώ >
αντάμα<εν τω άμα
αντάρα<αναταράζω
ανταρσία<αντί+άρσις (αίρω=σηκώνω)
ανώγι<άνω+γαία
αξίνη<άγνυμι=θραύω >
απαλός<άπτω, άπτομαι=αγγίζω
άπαξ<α=αθροιστικό+πήγνυμι=στερεώνω >
απαρτία<από+άρτιος=πλήρης, τέλειος
άπας<α+πας=όλος
άπειρος<α+πέρας
άπλετος<α+πίμπλημι =γεμίζω
άπληστος<α+πίμπλημι=γεμίζω >
αποδιοπομπαίος<από+Διός+πομπή >
αποστασία<αφίσταμαι=απομακρύνομαι >
αποφράδα<από+φράζω
άποψη<από+όψομαι (ορώ=βλέπω)
αργαλειός<εργαλείον
άργιλος< αργός=λευκός
άργυρος<αργός=λευκός
άρδην<αίρω =σηκώνω
αρετή<αραρίσκω=συναρμόζω >
άρθρον<αραρίσκω=αρμόζω, ταιριάζω
αριθμός< αραρίσκω=αρμόζω, ταιριάζω
άρμα<άρω (αίρω) ή αραρίσκω=αρμόζω, ταιριάζω>
αρουραίος<άρουρα=γη
αρραγής<α+ρήγνυμι =σπάζω
άρρητος<α+λέγω >
άρρωστος<α+ρώννυμι=δυναμώνω >
αρτηρία<αίρω =σηκώνω
αρωγή<αρήγω=βοηθώ >
ασελγής<α+θέλγω=γοητεύω >
άσθμα<άω=φυσάω >
αστείος<άστυ
αστήρ<α (=στερητικό)+ίστημι =στήνω
αστραπή<αστήρ >
άσωτος<α+σώζω >
άτεγκτος<α+τέγγω=μαλακώνω
ατμός<άημι=φυσώ >
ατόφυος<αυτοφυής
αυθάδης<αυτός+ήδομαι =ευχαριστιέμαι
αυτόμολος<αυτός+μολείν (βλώσκω)=έρχομαι >
αυτόπτης<αυτός+οράω =βλέπω
αυτόφωρος<αυτός+φωρ=κλέπτης >
αφασία<α+φημί=λέγω
αφηνιάζω<από+ηνία =χαλινάρια
αφόρητος<α+φέρω
αχανής<α+χάσκω=ανοίγω >
αχρείος<α+χρεία =χρησιμότητα
αψίκορος<άπτω+κόρος =χορτασμός
αψίς<άπτω =αγγίζω, συνάπτω>
Β
βαθμός<βαίνω>
βακτηρία<βαίνω >
βαλβίς<βαίνω >
βάναυσος<βαύνος+αύω=ξηραίνω (βαύνος=κάμινος)
βάρβαρος<βαρβαρ (ηχοποίητη λέξη) >
βασιλεύς<βαίνω+λευς=λαός >
βδελυρός<βδέω=πέρδομαι >
βέβαιος<βαίνω >
βέβηλος<βαίνω>
βέλος<βάλλω >
βηξ<βήσσω=βήχω
βλάσφημος<βλάπτω+φήμη
βοηθός>βοή+θέω=τρέχω
βορά<βιβρώσκω= τρώγω
βουκόλος<βους+κέλλω=ελαύνω >
βουλιμία<βους+λιμός =πείνα
βούτυρο<βους+τυρός
βροντή<βρέμω=θορυβώ
βυρσοδέψης<βύρσα+δέψω (δέφω=κατεργάζομαι) >
βωμολόχος<βωμός+λοχάω=ενεδρεύω (λόχος=φωλιά ζώου) >
βωμός<βαίνω >
Γ
γάμος<γη+μήτηρ = η τίκτουσα
γαμψός<κάμπτω >
γαστήρ<γέμω=είμαι γεμάτος
γενεά<γενέσθαι (γίγνομαι)>
γενναίος<γέννα >
γένος<γενέσθαι(γίγνομαι)>
γέφυρα<γη+φύρω=μουσκεύω, αναμειγνύω κάτι ξηρό με υγρό
γη<γίγνομαι >
γλαφυρός<γλάφω=κοιλαίνω >
γκλίτσα, αγκλίτσα <αγκύλη
γνήσιος<γένος >
γόης<γοάω=στενάζω >
γονεύς<γιγνομαι >
γουρούνι, γρούνι <γρώνα=θηλυκός χοίρος (γρούνα)
γύφτος<Αιγύπτιος

(CYNECHIZETAI)

ΠΗΓΗ ΤΡΙΠΟΥΣ

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in GLOSSOLOGY and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.