ΑΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ IΔΕAI (Ι)


image

image

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
To πολιτικόν σκέπτεσθαι αποτελεί εν των ουσιωδών γνωρισμάτων  της ελληνικής φιλοσοφίας σχεδόν από τής γενέσεως της μέχρι τον  υπό έξέτασιν φιλοσόφου του Μυστρά. “Η μεταφυσική άναζήτησις και  έρευνα τον ελληνικού λόγου ευρίσκει τό άπαραίτητον συμπλήρωμα της είς την ‘ήθικήν και πολιτικην πράξιν. Λεν είναι μάλιστα τυχαϊον τό γεγονός, Οτι γίνεται λογος και περί μεταφυσικής πολιτικής, προς την  οποίαν οφείλει να σνμμορφωθή και έξομοιωθή ή ανθρωπινή πολιτεία.
Ο κλασσικός ορισμός του Αριστοτέλους περι τον άνθρώπον ώς «φύσει πολιτικού ζώου» (Πολιτ., Λ 3, 1253 α 2) επαναλαμβάνεται, ελαφρώς  παρηλλαγμένος, και υπό του Πλήθωνος, τονίζοντος μετ έμφάσεως,ότι «πολίτην προς τοις άλλοις τον ανθρωπον και ου μονωτήν τινα δει είναι» (Νόμοι, Γ’, 31, Alexandre, σ. 124).
Και μόνη ή φράσις αυτη άρκεϊ, νομίζω, νά έκφραση τον βαθυν και  έντονον πολιτικόν στοχασμόν τον Γεωργίου Γεμιστού και νά δικαιολογήση την είδικωτέραν ένασχόλησιν με τας περι πολιτείας και δίκαιον θεωρίας του. *Η προκήρυξις τον έν λόγω θέματος υπο τής Ακαδημίας  Αθηνών παρέσχε τήν ποόσφορον άφορμήν προς συνταξιν τής παρούσης
μελέτης. * Η βράβευσίς της υπήρξε δια τον γράφοντα πηγή βαθείας χαράς και ικανοποιήσεως, δι αυτό και από τής θέσεως ταύτης θερμαϊ  εκφράζονται ενχαριστίαι προς τε τον ΕΙσηγητήν και τά λοιπά μέλη τής  Ακαδημίας.
Ωσαύτως ευχαριστώ τους καθηγητάς του Πανεπηστημίου Βόννης  κ.κ. Dr. W. Küppers και Dr. Chr. Geyen, διότι ως επιστημονικός  βοηθός παρ αυτοΐς ευρον τήν ενκαιρίαν και τον άπαιτούμενον  χρόνον νά συντάξω τήν έργασίαν ταυτην. Τέλος, ομολογώ χάριτας εις τον Γενικόν Γραμματέα, καθηγητήν κ. Ίωάννην Καραγιαννόπουλον, και  τά λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Βυζαντινών   Ερευνών, διότι ειχον τήν καλωσύνην νά περιλάβουν τήν έκδοσιν τής  παρούσης πραγματείας είς τήν σειράν «Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται».

Βόννη, Μάιος 1973 Θ. Νικολάου

image

image

image

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΤΟΥ Γ. ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΥ

 

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.