ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ O-NAME-S / Ο-ΝΟΜΑ-ΤΩΝ / наиме-нование LOGOS


Ονόματα των Πρώτων Ελλήνων (Μυκηναϊκής περιόδου)  που διαβάστηκαν από τις επιγραφές της Γραμμικής Β και άλλων μη Αλφαβητικών γραφών.

Από τον ΟΣΚΑΡ ΛΑΝΤΑΟΥ

Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Ουπσάλα.

Ο κατάλογος που ακολουθεί αποτελεί αντίγραφο του Index (= κατάλογος) του βιβλίου του Όσκαρ Λαντάου, σελίδες 283- 303 (Πίνακες 1,2, και 3 – ο τέταρτος πίνακας, περιλαμβάνει ονόματα μη Ελληνικά, δηλαδή ξένων που συναλλάσσοντο με Έλληνες και δεν αναγράφεται εδώ).

Το βιβλίο του Oscar Landau // Mykenisch – Griechische Personennamen//, γράφηκε στην Ουπσάλα και τυπώθηκε στο Göteborg της Σουηδίας το 1958 – σελίδες 305. Οπου η λέξη αρχίζει με κεφαλαίο είναι σίγουρο όνομα, όπου η λέξη αρχίζει με πεζό είναι ίσως όνομα ή πιθανόν και λέξη του λεξιλογίου. (ο συγγραφέας αμφιβάλλει). Οι αναγνώστες δεν πρέπει να απορούν γιατί εμφανίζονται στη γραφή ΛΑΤΙΝΙΚΑ γράμματα, (δεν είναι αδυναμία του ξένου να αποδώσει τη γραφή). Απλά τα ονόματα γράφησαν προ του 403 π.Χ όπου επί άρχοντος Ευκλείδου καταργήθηκαν τρία γράμματα από το αλφάβητο το δίγραμμα F το κόππα q και το σαμπί .

’λλωστε αυτό που ονομάζεται λατινικό αλφάβητο είναι το αλφάβητο της Χαλκίδας. Επιπλέον στη σύγχρονη γραφή δεν εμφανίζονται σύνθετα σύμφωνα π.χ. ΖΔΕΥΣ του ΖΔΙΟΣ και οιμωγjω= οιμώζω ή οικτιρjω = οικτείρω κλπ. Τέλος, κάθε αρχή και δύσκολη. Η ανάγνωση των μην αλφαβητικών γραφών και η μεταφορά τους στη γνωστή αλφαβητική σημερινή απλοποιημένη γραφή και προφορά έχει άπειρα άλυτα προβήματα που ο σύχρονος αναγνώστης (εφ’ όσον δεν είναι ειδικός) αγνοεί. Π.χ. το δίγαμμα προφέρεται βαθύ Β: Fόχλος = ββόχλος το Χ στα Γερμανικά γίνεται Κ: VOKLOS(αναγραμματισμός) → VOLKOS (έκπτωση του Ο)→ VOLKS (μετά την κατάργηση του F, χάνονται τα ίχνη της συγγένειας του Volks και του όχλου). Κλπ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΗΣ

1. Μεταφρασμένα Ονόματα Μυκηναϊκής Περιόδου

ΑγάFων (ΑλκάFων), ΑγαθόFας (ΑλκαθόFας), ’γαθος (Αγάθων, ’καστος), Αγαλλεύς, Αγγελάνωρ (Αγελάνωρ), ’γγελος, ΑγέλαFος (ΑρχέλαFος), Αγελάνωρ (Αγγελάνωρ), Αγέτας (Ακέστας, Αγήτας), Αγεύς (Αλκεύς), (Α)γησία, Αγήτας (Αγέτας, Ακέστας), Αγολαίος (Αγοραίος), Αγοραίος (Αγολαίος), Αγρεύς (βλέπε Αχιλ(λ)εύς), Αγροκwολος (Αγρόγwολος), Αγρότας, Αγwώτας, Αγwhερμος, ΑδείFελος (βλέπε ΑδFείης), ΑδFείης ΑδείFελος, ’δμαος, Αδράστιος, Αεριγwος, Αεριγwώτας, ΑFεξεύς, ΑFιστόδοτος, ΑF(h)ω(h)ίω –άFων, ΑFώτιος, Αθαμανεύς, Αθάνα ποτνία, Αιγ(ε)ίFαστος, Αιγεύς, Αίγι-, ΑιγιήFει, Αιγίνοος, Αιγιπά(σ)τα, Αιγίπως, Αίγλα, Αιγλά, Αιγότας, Αιγύπτιος, ΑιFαία, ΑίFα(ν)ς, ΑιFά(ν)τας, ΑίFατος, ΑίFολος, Αίθαιος, ΑιθαλόFενς, Αίθαλος, Αιθίοκwς, Αίθων, Αίνιος, Αινύμενος, Αισό/ώνιος, Ακάδης, ’καστος (’γαθος, Αγάθων), Ακέστας (Αγέτας, Αγήτας), Ακέστιος, Ακμόνιος, Ακοντεύς, Ακταίος, ’κτωρ, Ακύδριος, Ακύριος, Αλάσ(σ)ιος, Αλάτας, ΑλέFων, ΑλεκτρυFών, Αλεξεύς, Αλέξιτος, ΑλκάFων, (ΑγάFων), ΑλκαθόFας (ΑγαθόFας), Αλκαίος, Αλκ(ε)ιήτωρ, Αλκέος, Αλκεύς (Αγεύς), ’λκιθος, ’λκμαFος, Αλκμαίω, ΑλκύFων, Αλξάνωρ (Αξάνωρ), ’λτα, -ας, Αλύσκεια, Αλφαιεύς (Αφαιεύς), ΑμάθοFος, Αμάνωρ, Αμαρύνθα, Αμνία, ΑμυθάFων, Αμφι-, ΑμφιαλέFων, Αμφί(h)αλος, Αμφιγwώτας, -γwhόντας, Αμφιδαίτας, Αμφιδώρα, Αμφίδωρος, Αμφιέτας, ΑμφίFαστος, Αμφι(h)ήρα, ΑμφίλαFος, Αμφιχαράδ(ρ)οιο, Αμφίων (Γεν. Αμφίοντος), Αν(h)αλος, ΑνδινFάτας, Ανεράτω, ’νθεμος, Ανθέμων, ’νθος, Ανίατος, ’ννυχος, ’νυχος, ΑντάFων, Αντάθυρος, Αντάνωρ, ’νταος, ΑντιάFων, Αντιγενε(h)ία, Αντίλος, ’ντιος, Αντίων, Αντίφαμος, Ανύμενος, ’νυτος, Ανωγwώτας, Ανωμήδης, Ανώτας, Αξάνωρ, (Αλξάνωρ), (Α)ξίλαFος, Αξότας (Αρξότας), Απτεύς, ’ραιος, Αρακαίος, ’ρακος, ΑργόθοFος, ’ρει, Αρε(ι)μένης, ’ρειος (Αρήϊος), ΑρετάFων, Αρετ(ι)α(ς), ’ρFασος, ΑρFάτας, ΑριάFων, ΑριFέρFης, ΑρίFων, ’ριστο-, ’ρμενος, Αρμοκλέ(Fης), Αρμοσταίος, Αρξότας (Αξότας), Αρτεμίτει, Αρτέμιτος, Αρτυγwhόντας, Αρτυγwhοντέρατος, ΑρχεFάστας, ΑρχέFαστος, ΑρχέλαFος (ΑγέλαFος), ΑρχιFώνιος, Ασ(α)μανθος, ’σαρος, ’σFιος, Ασπασίοιο, Ασώκwιος, ΑταλόFενς, ’ταλος, ΑτέρFοιο, Ατεύχης, ’τυχος, Αύλος, Αυλών, ’(h)υπνος, Αφαιεύς (Αλφαιεύς), Αφαίστιος, Αφαιστίων, ’φανος, ’φαντος, Αφαρεύς, ’φαυρος, Αχιλ(λ)εύς (Αγρεύς).

ΒριθάFων,

Γανυσεύς, Γαύδα (Καύδα), Γέρηνος, ΓεροκλέFε(h)ος, Γέρων, Γλαύκος, Γλαύρος (Κραύρος), Γλύκας, Γνάμπος (Κνάμπων), Γόγγυλος, Γύαρος (βλέπε Γυίαλος), Γύγα (Κύκα), Γυίαλος (Γύαρος), Γυίος (-ων), Γwιάζων, Γwιάτωρ, Γwίατος, ΓwοFαξεύς, ΓwοFία, ΓwoFo, Γwουκόλοιο, ΓhFηρασία, ΓhFηρασίω, ΓhFηρε(ι)μενεύς (ή Κwηλεμενεύς), ΓhFηρίτα, ΓhFηρίων, ΓhFήριος, ΓhFήρων (ή Κwήλων), ΓwhεστάFων, -γwhονος, -γwhόντας, -γwώτας,

ΔαFάνωρ, ΔάFις, Δαίαλος, Δα(h)ιγwώτας, -γwhόντας, Δα(h)ίFορFος, ΔαιήFει, Δαιτάλαρος, Δαιτασ(σ)ος, Δαίτρος, Δαίτωρ (Δαίτων, Δαίτος), Δαλεύς, Δαμάτηρ, (Δα)μοκλέFε(h)ι, Δάνις, Δάνιος, Δάξος, Δαύταλος, Δαφνυ(F)ίσκος, ΔείFέλας (ΔFείλας), ΔείFελος (ΔFείλος), Δέκτος, Δεξεύς, ΔέξιFος, Δερμό/ώκwει, Δευκαλίων, Δεύκελος, Δεύκιος, Δευκίων, ΔFείλας (ΔειFέλας), ΔFείλος (ΔείFελος), ΔFοίος, Διαφάντας, ΔίFαιος, ΔιFεί, ΔιFία, ΔιFιάFων, ΔιFιαίω, ΔιFιεύς, ΔίFιος, ΔιFονύσοιο, ΔιFοπύκτα (-φύκτα), ΔίFω, ΔίFων, Δίζας, Διζασ(σ)ος, Δίζων, Δικταίω, Δίκτασ(σ)ος, Δίσσος, Δολιχάνωρ, Δόλο/ωκwς, ΔορήFει, Δόσ-(Δω-)κwολος, Δοσπότα (Δωπότα), Δριμίω, Δροίος, Δρομεύς.

Εγγένης, Εγχέ(h)ας, ΕγχέσθοFος, Εγχέσιος, Ειδομονεύς, Εκατείος, Εκτορίω, Έκτωρ, Έλατρα, Έλαφος, Ελε(h)εύς, Ελευθήρει, Ελευθία, Ελεφαίρων, Ελλο/ωκwς, Ενεξεύς, Ενεσιδαώνει, Ενιαυσίω, ΕνίθοFος, Έντος (Έστωρ), ΕνυFαλίω, ΕνύFαλος, Έν-χερος, Επάρης, Επειγεύς, Επι(h)άλτας, Επίδα(h)ος, ΕπικwελάFων, ΕριFήρω, Ερίθα, Εριθάλιος, Έριθος, ΕρικλέFης, ΕρίκορFος (ΕρικοFος -ων), Ερικwία, Ερίκwιος, Ερινυί, Εριτάργwιος, Ερμα(h)α, Ερύθρας, Ερύθριος, Έρυθρος, Ερυμανσίω, Ερύσσιος, Ερχομενάταο, Ερχομενεύς, Έστωρ, (Έντος), ΕταFωνεύς, Εταιεύς, ΕτεFαία, ΈτεFαιος, ΕτεFανό(ρει), ΕτέFας, ΕτεFάστυος, ΕτέFαο, ΕτεFάων, ΕτεFοκλεFέ(h)ιος, ΕτήFει, ΕτίλαFος, Ετιμήδε(h)ι, Ετοίμοιο, Εύ- Εύαγρος, Ευάρης, Ευγwhόνει, Ευδαίας, (βλέπε Ευδαίτας), Ευδαίτας, Εύδαμος, Ευήτωρ, ΕυθοFος, Εύκαλος, Εύκολος (ή -χορος), Εύλαιος, Ευμενής, Ευμήδης, Ευμήτας, ΕύναFος, Ευνάτας, Εύ(h)ορμος, ΕύπλοFος, Εύπορος, (-φορος, -πωλος), Εύπωλος (πόρος – φόρος) Εύρυγwώτας (ή –γwhόντας), Ευρύδαμος, Εύρυ(ο)Fότας, (Εύ)ρυπτολέμοιο, ΕύρωFα-, Εύτροκwος, Εύφορος (πορος, πωλος), Ευχάρι(στος) (ή Ευχαρί(σιος)), Ευχόμενος, Εύχορος (ή -κολος), Εχάνωρ, Εχέδαμος, Εχειάτας, Εχείοιο, ΕχελάFων, Εχεμήδης, ΕχίFος, -ων, Εχίνος. Fάδαγος (-αρχος), Fάδε(h)ος, FαδιλήFει, Fαδομένω, Fαδάναλος, Fαδόνας, Fανασσιάγε(h)ι, Fαρναταίος, Fαρνίσκος, Fαρπάλοιο, Fάρσιλος,Fασταίω, -Fάστας, Fαστιλος, Fαστύ(Fά)(h)οχος, Fαστύτας, Fαστύων, -Fαστώ, Fεκάδιος, FελFά(ρ)δωρος, FερFέσιος, Fεστρεύς, Fεχέ(h)ιος, Fιδαίων, Fιδάμαλος, Fιδ(α)μάτα, FιδFό(h)ιος, Fιλιάνωρ, Fίλος, Fι(h)ογwόντας, Fι(h)οκάδης, Fίσυλος, Fίτυτας, Fιφίνοος, Fιφίων, FοινέFας, Fοινο-, FοινωκwήFει, Fοινώκwιος, Fοίνο/ωκwς, Fόργιλος, FορFιάτας, Fόρθιος, Fορτύγων, Fρακίνος (ήFράκινος), Fρίκινος, Fροίκιο.

Zάκριος, Zακυνσίω, Zάλαρος, Zάλος, Zέφυρος, ZώFιος, ZώFος, Zώστας.

Ήρα,

ΘαFέσιος, Θαλαμάτας, Θαλαμικά, ίσκα, Θαλεύς, Θάρσυς, Θεγwhργιώνει, ΘεFάλω, Θελφονσεύς, Θεοπό(δει), Θερσό/ώκwει, Θηβαία, Θηβαϊς, Θησεύς, ΘόFα(ν)ς, ΘοFάνωρ, ΘοFίνος, -θοFος, ΘρόFος, ΘρυFεύς, ΘυFέστα, Θύμαργος, Θυμι-, Θύνιος, Θυριαίος, Θυριάτις, Θύριος, Θυρίων, Θύρις, Θυσιεύς, Θυτιεύς, Θύτωρ.

ΙαFόνει (ή ΙάFονες), Ιάλλονος, Ίαλυς, Ιάμει, Ίας, Ιασάνωρ, Ίδα, Ιδαίος, Ιδομένεια, Ι(δο)μενίω, ΙερήFιος, ΙFά(κ)χας, ΙFα(κ)χος, ΊFασος, Ιθαία, Ικέτας, ΙκFοθέFων, Ίμβριος, Ίνας, Ινία, Ιξέλας, Ι(σ)νάων, Ι(σ)νεύς, ΙσχυFοδότω, Ίταμος, Ιτανός, Ίτας, Ίτων, Ιφελάτας, Ιφιμεδέια, Ίων.

Καδάνωρ, Καδαρασ(σ)ος, Κάδαρος, Καμπύλος (Κάπυρος), Κάμων (Σκάμων), Καμώνιος (Σκαμώνιος), Κάντανος (Κατάνωρ), Καπυρος (Καμπυλος), Καπραλίων, Καρπασία, Κάρπασος, Καρπατία, Κάρτεια (Κάστεια), Καρτεύς (Καστεύς), Καρφύνιος, Κάσος, Κασσάνωρ, Κάστεια (Κάρτεια), Καστεύς (Καρτεύς), Κάστωρ, Κατάνωρ (Κάντανος), ΚατάρFα, ΚάταρFος, Καύδα (Γαύδα), Καύνος (Χαύνος), Κελαινός, Κελεύς, Κέλης (βλέπε Κρής), Κέντρος (-ων), Κέντωρ (Κήτος, Κήτων), Κεραμεία, Κεράσω, Κερδώιος ή Κέρδοιο, Κέρκιος, Κέρκις, Κέρκοιο, Κερκύλω, ΚέροFενς, ΚέροFος, Κερσαμενος, Κήπ/βος, Κηπ/βυς –γενε(h)ία, Κήτος, Κήτων (ή Κέντωρ), ΚFίταρος, ΚFιτόνωρος (βλέπε Παντόνωρος και Φαντόνωρος) Κίκελος, Κινυπαν (Κινύφα), Κίρκιος, ΚλαFίσκος, Κλαύδαρος, ΚλέFας, Κλυμένιος, Κλύμενος, Κλυτίος, Κνάπτων (Γνάμπτος), Κόας, Κοάτας, Κόδρος, Κοκκίων, ΚόλεFος, Κομάδωρος, ΚομάFεν(τ)ς, Κομάτα, Κονιδαίος, Κόνσματος, Κοντεύς (Κοτεύς), Κόντιλος (Κωτιλος), Κόντις, Κόντος, Κοπίς, Κοπρεύς, Κορινσία, Κορσίνος, Κόρσων, Κορυδαλλοιο, Κορυθάτα, Κόρυθος, Κορύνω, Κοτεύς (Κοντεύς), Κότυλος, Κοφίνα, Κράμβις, Κρανάτας, Κράνιος, Κραύρος (Γλαύρος), Κρηθεύς, Κρής (Κέλης), Κρίασις, ΚρίFος (βλέπε ΠόλιFος), Κυδαίος (Χυδαίος), Κύδης, Κύθηρος, Κύκα (βλέπε Γύγα), Κύκαλος, Κυκάνωρ, Κυκασ(σ)ος, Κυκήτωρ, Κυκλεύς, Κύλλανος, Κυνεύς, Κύνιος, Κύπριος, Κύριος, Κυρσαμένιος, Κύρσος (Κύσος, -ων), Κύρτος (Κύτος, -ων), Κύσος – ων, (Κύρσος), Κυταίος, Κύτος, -ων, (Κύρτος, -ων), Κύψελος, Κώδος, ΚώFαστος, Κώκαλος, Κώλος (Χοίλος, Χοίρος, Χώλος), Κωτιλος (Κόντιλος), Κwηλεγwhόνταο, -γwώταο, ΚwηλέFας, Κwηλεμενεύς (ή ΓhFηρ(ε)ιμενεύς), Κwήλων (ή ΓhFήρων), Κwίζων, ΚwινFασ(σ)ος, Κwισίαρχος, Κwισίτας,

 Λα(γ)χή(Fει), ΛάFαρμος, ΛαFο-, ΛαFόγwhονος, ΛαFογwhόντας, ΛαFόδοκος, ΛαFόποκwος, -λαFος, Λάκυρος, Λάμνιος, Λαμπάδων, Λαμψάκω, Λάναρχος, -αγος, Λανέεια, Λάνις, Λάρος, Λαυράτας, Λαύτας, Λάχυς, ΛέFων, ΛεικwόFενς, Λευκάσ(σ)ω, Λευκάτας, Λεύκοιο, Λευκτραία, Λευκώ/όρφυς, Λέπριος, Λέσχα, ΛιγύFενς, Λιγύρταο, Λόγχω, Λυκίας, Λύκιος, Λύκις, Λύκος, -ων, Λύκουρος, Λυκτία, Λύκωρος, Λύρνας, Λυρνασ(σ)ιος, Λύρος, Λύσις.

Μαίων, Μακέλλας, Μαλάνιος, Μάλευρος, ΜαλήFος, Μάλθακος, Μάλιος, Μάριος, Μαλίτας, Μάνδαλος, Μάντιος, Μαντίσκος, Μάνω, Μαραθεύς, Μαράφιος, Μάριος, Μάλιος, Μάρμαρος, Μάρων, ΜασίFορFος, Μασσονίω, ΜάταFος, ΜατύFει, Μαύτιος, ΜαχάFων, Μαχάτας, Μάχις, Μάχυς, (Με)δελάFω, ΜέFις, ΜέFιων, ΜεFόνιος, ΜεθήFει (ΜητήFει), ΜεζάFων, Μειλιχάνωρ (βλέπε Δολιχάνωρ), Μελεύς, ΜελιFάστας, Μενεύς, Μένιος, Μενύ(F)ας, ΜετάλαFος, Μετάνωρ, Mετωκwεύς, Mήδειος, -μήδης, ΜητήFει (ΜεθήFει), Μήνα, Μητιάνορος, Μιάραρος, Μιάρος, Μικ(κ)αλίων, Μίκτας, Μισραίος, Μίτις, Μναιεύς, ΜνασίFεργος, Μνάσος, Μο(ι)δας, Μόκwσος, Μόνικος (Μόνιχος), Μυιόμενος, Μύκων (η Μύσχων), Μυρτία(ς), Μυρτιλις, Μυρτίς, Μύρτων, Μυρτώνας, Μωλεύς, Μωλο-κwόλω.

NαFιλος, -ναFος, Nαπύτιος, Nάρυς, Nάσιος, Nαυσικλέ(F)ης, NεδαFάστας, Nε(h)ελάFω, NεFοχίτων, Nεστιάνωρ, NηρίFαστος, Nηρίτω, Nοεύς, Nόσ(σ)αλος, Nυθώ, Nώδαρος.

Ξάνθος, ΞένFων, Ξούθος.

 ΌFιλος, ΟFότας, ΌFοτος, Ολόντιος, Ομίλιος, Ονασεύς, (Η)οπαFονεία, (Η)oπάFονι, Οπιθυραίω, Οπιλίμνιος, Οπλόμενος, Ορέ(h)ας, Ορέστας, Όρμενος, Ορνεύς, Όρο-παν, Ορσικώδω, Όρτ-αλκι, ΟρτίναFος, Ορχομενεύς (βλέπε Ερχομενεύς), Οφελάνωρ, Οφελέστας, Οφέλτας, (Η)οχεύς, (Η)όχος, Οψήστωρ, Όψιος.

 Πάδασος, Παιανίω, Παμίσιος, Παναλκι, Πανάρειος, Πανγwώσιος, Πανγwώτας, ΠανδαιήFει, Πάνδαρος, Πανδίας, ΠανδίFει, Πανδίων, Πανκύριος (Πάχυλος), Πάνπλακος, Πανσίδαρος, Παντίας (ή Φαντίας), Πάντις, Παντόνωρος (βλέπε ΚFιτόνωρος), Πάντ(h)ορος, Πανυ(F)ασ(σ)ος, Πάνφαιος, Πάνφαλος, Πάνφυσος, Παρνασ(σ)ός, Πά(σ)τα (Φάντα), Παύρος, Πάχυλος (Παν-κύριος), Πειθεύς, Πειρίνθας (βλέπε Περίτας), Πειρίνθει, Πεκwεύς, Πελεκυι, ΠέλεκυςFάναξ (ή ΠρεσγυFάναξ), Πέλινος, Πέλλος (ή Φέλλος), Πέπλος, Πέργwhονος, Περιγwhόνιος, Περίγwhονος, Περιγwhόντας –γwώτας, ΠεριFάστας, ΠερίθοFος, Πέριθος, ΠερίλαFος, Περιμήδης, Πέριμος, Περινθεύς, Περίτας (Πειρίνθας), Πέταλος, Πηδαίω, Πια- Πιαμυ-, Πιασιλος, ΠιFεριάτας, Πιθακεύς, Πικοδάκει, Πικρεύς, Πίπ(π)ις, Πισ(σ)αFάστας, Πλάκος, Πλάτων (βλέπε Φάλανθος), Πλευρώνιος, Πλουτεύς, Πόδαργος, Ποικίλο/ωκwς, Ποίμαρχος, -αγος, Ποιμήν, Ποιμνίων, Ποίμνιος, ΠόλιFος (βλέπε επίσης ΚρίFος), Πολυγwhόντας, -γwώτας, Πολυγwώτωρ, -γwότος, Πολυδαίσιος, Πολύερος, Πολυ(F)ήFος, ΠολυθέFης, Πολύκαστος, Πόλυτος, Πόμπος (ή Φόρβος), Πονοφάντα, Ποντεύς (ή Πορθεύς), Πόντιος, Πόντος, Πορθεύς (ή Ποντεύς), Ποτνία, Ποσειδάων, Ποσιδαεία, Ποσοφέλε(h)ι, ΠραίFος, Πραίσος, ΠραξήFει, ΠρεσγυFάναξ (ή Πέλεκυς Fαναξ), Πριαμεία, ΠρώFιος, Πρωτεύς, Πρωτύ-γwhονος, Πτολεμάτας, Πτολικάστα, Πτολίων, -ιος, Πυθεύς (βλέπε Φυτεύς), Πύθης (βλέπε Φυτήρ), Πυθίας (βλέπε Φυτίας), Πύρασος, Πύργιος, Πύρις, ΠύρκοFος, Πύρ(σ)Fα, Πυρ(σ)Fίνος, Πύρ(σ)Fος, Πωλίσκος, Πώλος.

Ρέαμος, Ριάτας, Ρίζων, ΡόFος, Ρυτιας.

Σαία, Σαμαία, Σαμαρι-Fάστας (-Fάτας), Σαμάριος, Σαμίνθιος, Σαμίς, Σαμυθαίος, Σάν(ν)ιος, -ιων, Σανυ-, ΣανύFει, ΣανυFέντας, Σαρίγwολος, Σαρματία, Σαρπηδα(ς), Σαρπηδών, Σασαίος, Σαύκος, Σαύριος, Σελινάτας, Σιδαίος, Σιλανός, Σιλάτας, Σίμα, Σίμαργος, Σίμος, Σίμων, Σίπυς, Σκάμων (Κάμων), Σκαμώνιος (Καμώνιος), Σκίδαρος, Σκίδρος, Σμίλα, (Σ)μιό/ώπας, Σούρος, Σπερχεύς, ΣτατιγwοFεύς, Στίγρω, Στιχίω, Στοιχεύς (βλέπε και Τοκεύς), Στόλιος, Στόμαργος, Στράτων (-ιος), Στυγατώ, Στύγνα, Στυγνεύς, Στυρίτα, Σύγριτος, ΣυκέFας, Σύκος, Σύμις, Σύριος, Σύρτ(ι)ας, Σφαγέτας, ΣχοινιFάστας.

Tαινίσκος, Tαμιεύς, TάναFος, Tάνταλος, Τανυκος, Ταρφάνωρ, Τάρφερος, Ταυνασ(σ)ος, Ταύρος, ΤελάFων, ΤελειάFων, Τερθεύς, Τέρμιλος, Τερπεύς, Τέρπης, Τερπία, Τέταρος, Τετρευς, Τεθρεύς, Τεύτος, ΤιFατία, Τιφαίος, Τλωός (ή Τρωός), Τοκεύς (βλέπε Στοιχεύς), Τοξότας, Τρι-, Τρίδαρος (-δαλος), Τριό/ώπας, Τριποδίσκω, Τρισηρώει, Τρίτος, Τροχίνος, Τρωία, Τρωός (βλέπε Τλωός), Τυλισ(σ)ίοιο, Τυ(μ)πανιασ(σ)ος.

 Ύγρος, ΥFαμία, ΥFάνσιος, ΥFάντας, Υλαίος, Υλ(λ)εύς, Ύλλος, Υρταίος.

ΦαFάFων, ΦαFασ(σ)ος, ΦαFίνος, Φαίαρος, Φαιασ(σ)ος, Φαιστία, Φαιστί(ς), Φαλάνθιος, -ίω, Φάλανθος (Πλάτων), Φάλαρος, Φάλης, Φαλίας, Φάλιος, Φανίσκος, Φάντα (βλέπε Πά(σ)τα), Φαντίας (ή Παντίας), Φαντόνωρος (ή Παντόνωρος) (βλέπε ΚFιτόνωρος), Φαραίος, Φασηλίω (-ίος), Φέλλος (ή Πέλλος), Φιλ-, Φιλάγρα, Φίλαιος, Φιλάμενος, Φιλασία(ς), Φιλίνος, Φιλίστα, Φιλογwώτα, ΦιλόFεργος, Φιλοίτας, ΦιλόπαFος (ή ΦιλοπάFων), Φιλοπάτρα, Φιλοτέκτων (Φίλων τέκτων), Φιλώνα, Φλύδαρος, Φοιτεύς, Φοίτιος, Φόρβος, (ή Πόμπος), Φύλακος, ΦυλέFας, Φυλίαρχος, Φύλιος, Φύξη/ελος, Φυτεύς (Πυθεύς), Φυτήρ (Πύθης), Φυτίας (Πυθίας), Φύτω, ΦωκήFει.

Χαίρων (ή Χάρων), Χαλκεύς, Χαραδ(ρ)οFάστας, Χαρισεύς, Χαρίσιος, Χάροκwς, Χάρων (ή Χαίρων), Χαύνος (Καύνος), Χέζων, Χιεύς, Χλαίνος, Χοίλος (Χοίρος, Χώλος, Κώλος), Χραίσμω, Χυδαίος (βλέπε Κυδαίος).

Ψακόμενος, Ψάκος, Ψελλός, Ψόλαρχος, Ψόλεια, Ψολίων Ψόλων, Ψόλος.

Ωγύγας, ΩFακος, ΩκύναFος, Ώκυνος, Ώκυς, Ώπας ((Η)όπας).

 

2. Μυκηναικά – Ελληνικά Ονόματα και ’λλες Λέξεις.

άγγελος, -οι, αγορά, αγρός, -οί, αιγι(h)αλίω, αιγιπά(σ)στας, Ακανσιώνει αλειφοζοος, Αμνισόν-δε, Αμφιγένε(h)ια, ανέμων ιερεία, ανόFοτον, ανώFες, απέασσα, απέων, απής, απύδοσις, αραρFό(h)α, αραρύ(h)ια(ι), άρμοστα, αρμοστήρ, αρτοπόκwος, Ασιατία, άτερον, αχρώFης, αχρώFης,

βασιλεύς, βραχύ(h)ια,

γερονσία, γwουγwότας, γwουκόλοι,

Δαιδαλειόν–δε, δάμαρ, δάμαρτες, Δευκίοιο (μηνός), δίδονσι, δίFιος, Δίκτανδε, δίπας, δοέλοις, δόελος, δώνονσι,

έγχε(h)α, ε(h)ενσι, εκwέσιος, εκwέτας, ΕλατρέFαφι, ΕλατρήFει, Ελέ(h)ει, Ελε(h)ήFες, Ελε(h)ήFων, εννεFοπεζα, εντεσδόμος, Fανάκτερος, εξωFοργοί, επί, επικορυσσίω, ερέται, ερυθρά, Ερύμανθος, Ερχομενός, ετι- ΕυδειFελο-, έχονσι, έχοντες, Fανάκτει, Fανάκτερος, Fάναξ, Fανασσή(F)ια, Fάρνοιο, FόρFοι, Fαστός, -Fαστος, Fάστυ, -Fεργος, FερFέ(h)εα, Fεστρεύς, Fέτε(h)ι-Fέτε(h)ι, Fέτος, Fοινεύς, FοινήFει, Fοίνος, FοινωκwέFαι, FοινωκwήFει, -Fοργος, FορFία, FορFιάτας, Fόρζει, Fόρζοντες, Fοχα, Fρίζα, Fρινειο-,-ιο-

Ζακύνσιοι, ζευγεύσι, Ζέφυραι, Ζεφυράων,

θείο δοέλα, θεοίο δόελος, Θήβαις, Θήβανσδε, θινιάτα, θινός, θύFε(h)α, Θύνιαι, θώρακες,

ΙάFονες, ιατήρ, ιέρεια, ιερείας δοέλα, ιερείας δόελος, ιερεύς, ιεροFοργός, ΙFασιώται, ΙFασ(σ)ος, ικFία(ι), ίκFοι, Ίναφι, Ιτανός,

Καντάνια(ι), Κάντανος, κέρα(h)α, κεραμεύς, κεραμεύς Fανάκτερος, κεραμήFος, κλαFιφόρος, Κλύδαν-δε, κναφεύς, κναφεύς Fανάκτερος, Κνώσσιοι, κομαFέντα, κόρFος, κορίαδνα, κορίαδνον, Κόρινθος, Κορίνσιοι, κόρυθος, Κρήζαι, Κρήτες, κτοινα, κτοινο(h)όχος, Κύθηραι, Κυθηράων, Κυθηρεύφι, κυναγέταις, κύπαιρος, Κυταιτο-, κwετρόποδφι, κwετρώFες,

λαFαγέσιος, λαFαγέτας, Λάμνιαι, Λάσυνθος, Λασύνθιος, Λάτιοι, Λατώ, Λαυρατια, λεFοντειο, λέFον(τ)φι, λεικwος, λευκά, λευκό,ώνυχα, Λεύκτρον, λευκώ, Λύκτιοι, Λύκτος.

Μαλόφι, μεγιστο-(κριτα), μέFιο(h)α, μέFιο(h)ες, μέFιων(-ως), μέζο(h)α, μέζο(h)ες, μέλευρον, μελιτεύς, μελιτήFος, μέλιτος, μίκτας, Μιλάτιοι, Μυκάλα, Μύρταφι,

ναυδόμοι, ΝεFοπε(h)ο, νωφελέ(h)α, νωφελέ(h)ε,

ξένFια, ξένFος, ξύν,

οκwιο-, (h)οπά, Ομυκαλα, οπί, οπί(h)αλα, οπιδάμιοι, οπιθινιάτας, οπίλοικwοι, Ορτίπε(h)ος, Ορύμανθος, Ορυμανσιαίοι, Ορχομενός,

πάνFοργες, πάνσι, πάνσι θεοίς, Πανυ(F)ασ(σ)ος, πεδά, Πελεκυίω, περίλοικwοι, περυσινFόν, Πλευρώναδε, ποδεί, ποικιλώνυχα, ποιμήν, πολιFά, ποσί, Ποσιδαϊεύσι, Ποσιδάϊόν-δε, ποσικτήρες, ποτνιαFειος, ποτνιαFειος, ΠοτνιαFειον, πώλω.

ραπτήρ, Ρίον,

Σαμίνθιος, σέλινον, σίαλονς, σκέλε(h)α, σπέρμα, σπερμός, στατήρες, Σύγριτα, συγwότας, συκιαι, Σφαγίασι, Σφαγίαφι.

τανυκός, τέκτονες, τέκτων, τελεστάς, τετυχFό(h)α, τοξοFοργοί, τόρπεζα, τόσσοι, τρίποδε, τριποδίσκοι, τριώFες, Τυλίσ(σ)ιοι, -ια, Τυλισ(σ)ός

Φαιστός, Φάλανθος, Φαραί, Φαραίοι, φάρFε(h)α, φαρFεσφι, φάσγανα, φιάλα, φιέλη, φοινίκια,

χαλκάρε(h)α, χαλκείαφι, χαλκεύς, χαλκεύς αταλάνσιος, χαλκήFες, χαλκίω, Χάραδρος, χιτών, χρυσός, χρυσοFοργοί, ώνος.

 

3. Ελληνικά Ονόματα και ’λλες Λέξεις

αβούτης, Αγαλλίας, αγάλλομαι, Αγάλλων, αγαυός, Αγαυός, αγελαίος, αγέλη αγορά, άγρα, αγρός, αγρότης, αδάματος, αδε(ι)ής, αδευκής, άδμητος, ’δμητος, Αδράστειος, άδραστος, άδρηστος, ’δραστος, ’δρηστος, α(F)έξω, Αθαμάνες, άθερμος, Αιγεϊδης, αίγες = τα κύματα, αιγιάλειος αιγιαλός, Αίγιον, Αιγιεύς, αιγίπους, αίγλη, αιθαλόεις, αίθαλος, Αιθιοπήες, αιθός, αίνυμαι, αιόλος, αίστος, Αίσων, Αισών, άκανθος, ακέομαι, Ακέσανδρος, Ακεσάνωρ, ’κεστος, ακηδής, Ακμονίδης, άκμων,’κμων, ακτή, Ακτή, άκων, ’λασσα, αλέκτωρ, Αλέκτωρ, Αλέξανδρος, αλέξω, αλέομαι, αλεύω, -ομαι, αλήτης, αλίπλοος, αλκά, -ή, αλκί, ΑλκίθοFος, Αλκίνοος, Αλκιτθίδας, Αλκμαίων, Αλκμάων, Αλκύω, αλκυών, αλλόθροος, αλπαλέον = αγαπητόν, ’λυκα, αλύσκω, Αλφειός, Αλφέος, Αμαδρυάδες, Αμαρύνθιος, Αμαρύσιος, Αμάρυνθος, αμνός, Αμνός, Αμφιάλη, Αμφιγένεια, αμφιδαίω, αμφιετής, Αμφιετής, αμφιπόλος, αμφώες, α(ν)-, ανά νύκτα, ανάγαιον, αναγής, αναδινέω, Ανακρέων, άναλκις, ανδάνω, Ανδέκτας, ανέραστος, Ανθεμίων, άνθεμος, άνθος, ανιάω, ανούατος, άντα, Ανταμένης, αντίθυρος, άνυμι, ανύτω, ανύω, ανώγαιον, ανώνυμος, ανωφελής, ’ξανδρος, άξων, άπαστος, απόθεστος, απολαύω, αρά, αρή, αραιός, ’ρακα, αράκην, αρά(κ)η(ν) φιάλην, άρακος, αράομαι, αραρώς, αραρότα, αρατήρ, ’ρατος, αργός, αρείων, Αρετάν, αρετή, Αρέτης, αρFά, αρήν, ’ρητος, Αριαστίς, άριστος, άρμενος, Αρμοκύδης, Αρμόλαος, αρμός, Αρμόστας, αρμοστήρ, τής, αρπαλέος, Αρπαλίων, αρτοκόπος, αρτύνας, αρτυτήρ, αρτύω, Ασαί, άσαρος, Ασέα, Ασεάτης, ασηρός, ’σος, Ασπασία, ασπάσιος, Αστείος, Αστοκλέας, αστός, Αστύλος, Αστυόχη, Ασωπός, αταλός, ατειρής, άτερFης, άτερος, άτερος, ατευχής, ατίζω, ατυχής, αυλός, Αυξίας, αύξω, άύπνος, αύως, Αφαία, ’φαιστος, Ήφαιστος, αφανής, άφαντος, αφαυρός, αψόρροος, άωτον, -ος, άωτος,

βειλάρχας, βιατάς, βιά(ζ)ω βίδεος, βίδυος, βισχύν, γισχύν = ισχύν, βοεύς, Βολόντι, Βορθίω, Βουκολίων, Βουλαστίδης, βράκος, βριθύς, βρίσδα, βρόχυς,

γαβεργόρ, γαδειν = χαρίζεσθαι, Γάνιος, γανύμαι, Γανυμήδης, Γαύδος, γένος, Γέρηνα, -ος, ία, Γερήνιος, γεροντία, γερουσία, γέστρα = στολή, γεωργός, γλαυκός, γλαυρόν = σεμνόν, Γλύκη, γναμπτός, γογγυλός, Γοργώπας, γόρτυξ = όρτυξ, γρίνος = δέρμα, γύαλον, Γύαρος, γυιός = χωλός = νοσώδης,

δαήναι, δαFί, δάFιον, δαϊ, Δαίδαλος, Δαϊλοχος, Δάϊος, Δαισίας, δαιταλάομαι, Δαίτας, δαίτης, δαιτρός, δαϊφρων, δαίω, -ομαι, δαίω, δάκνω, Δάλος, Δήλος, δαμάλης, Δαμάσιππος, Δάμασος, δάνας = μερίδας, δάνος, δαύτα = λάχανα, δάφνη, Δάφνη, Δάφνις, Δαφνούς, δέελος, δειλός, Δεινήσωρ, δέκομαι, δεκτός, Δεξαμένη, Δεξαμενός, Δεξιάδης, δεξιός, δέος, δέπας, δέρμα, δεσπότης, δέσποτα, δεύκει = φροντίζει, Δεύκων, δηϊος, Δηϊφοβος, Δηϊφονος, δημοκόπος, δημωφελής, Δημωφέλης, διαφαίνω, δίζα = αίξ, δίζημι, Δίκτη, Δίκτυννα, δίννημι, Διόμιλος, Διόπομπος, δισσός, δίω, δίομαι, δματός, δμητός, Δοίας, δοιός, δολιχεγχής, δολιχός, Δόλοπες, δολώπις, δορά, δορεύς, δόρυ, Δριμώ, δρομεύς, δρόσος, Δρύμνιος, Δρυμός, Δρυμώ, δώ,

έασα, εγγενής, εγχειρίθετος, έγχερα, εγχεσίμωρος, εγχέσπαλος, έγχος, εέρση, εFαδε, εύαδον, Ειδομένη, ειδώς, είλαρ, Ειλείθυια, είρος, είς, εισί, εκάς, Εκάτη, Εκτόρεος, Εκτορίδης, έκτωρ, Ελάσιππος, Έλασος, ελάτειρα, ελατήρ, ελάτης, Ελατρεύς, Ελατρία, ελαφηβόλος, έλαφος, ελάωHέλει, ελλόν = γλαυκόν = χαροπόν, Ελλοπία, ελλός, έλλοψ, έλος, Έλος, έλπω, Ένδοιος, ενεγκείν, Ενίαλος, ενιαύτιος, εννέα, Εννοσίγαιος, Εννοσίδας, έννυχος, Ενοσίχθων, Εντεός, εντί, έντος, επείγω, επέτας, επι(h)άλλομαι, επίαλος, επιάλτης, επιδήμιος, επικορύσσομαι, Επιλίμνιος, επι(h)ορκέω, Επίσυλος, Επιτέλης, Επιτέρπης, επίχειρα, έπομαι, Έρα(σ)τος, έρδω, ερεά, ερίηρος, εριθαλής, Ε(ρι)θαλίων, εριθηλής, έριθος, έρσαι, Ερύμανθος, ερυσίπελας, Ερχομένος, Εταιείς, Ετέαρχος, ΕτεFάνρδω, Ετεοκλέης, Ετεωκληείη, Ετεόκρητες, ετεFός, έτερος, Ετεωνός, Ετοίμη, έτοιμος, ετοίμος, Ευhάγης, εύαγρος, ευδείελος, ευήγορος, Ευθύτης, εύκαλος, -κηλος, ευλή, ευμαρής, Ευμάρης, Ευμάρων, ευμενής, εύμητις, ευνάτας, -ήτης, ευνή, εύhορκος, Εύτυχος, Εύφορβος, εύχειρος, εύχομαι, εφάλλομαι, έφαλος, Έφαλος, εφιάλτης, εφιορκέω, Εχάνδρα, Εχειαί, Εχέλαος, Εχεμήδα, έχεσφι = άρμασι, Εχίναι, εχίνος, Εχίνος, έχις, έως, Fάδομαι, Fαρήν Fασστύοχος FαστFός, FέλFαρ, FέρFος, Fέχος, Fοίνος, Fορθεία,

Ζάκρος, Ζάκυνθος, ζάλος, ζήλος, Ζεφύριον, ΖωFόθεμις, ζωFός, ζωός, ζώννυμι, ζώστης,

ήδομαι, ηδονή, ηδύς, Ηδύς, ηέριος, ήρι, Ηριγένεια, ηώϊος, ήως,

Θαείσυλα, θαέομαι, ΘαFεσά(ν)δρο, θαλάμη, θάλαμος, θαλαμίσκι, Θάλεια, Θαλής, θάλλω, θάλος, θαρσείν, θαρρείν, θάρσος, θάρρος, Θαρσύβιος, θάρσυνος, Θεάγης,, Θέλπουσα, Θέλφουσα, Θέρμων, Θερσάνωρ, Θερσίλοχος, Θερσίτης, θέρσος, θέσσαντο, θέσσασθαι = αιτήσαι, Θέστωρ, θέ(F)ω, Θήβαι, Θήβη, Θηβαίος, θήρ, θήρα, Θηριμένης, Θιόφειστος, θο(F)ός, Θοίνος, θρασύς, θρόος, Θρύον, Θυμίας, Θυμοκλής, Θυνοί, Θυρέα(ι), Θυρεάτης, Θυρεάτις, θύσις, Θύτας, θυτήρ,

ιάλλω, Ιάλυσος, ιάομαι, Ιάονες, Ιασίμαχος, Ίασον, ’ργος, Ιασ(σ)ός, Ιάσων, Ιήσων, ίαττα, ιαχή, Ίδα, -η, Ιδομενεύς, Ιδομένη, -αί, Ιδομένιος, ιδυία, ιδυίοι, ιδύοι, ίησις, ιθα(ι)γενής, ιjατηράν, ικέτης, ικτήρ, ίλαρχος, Ίλαρχος, ίλη, Ίμβρος, Ίνα χωρίον, ινάω, -έω, Ινώ

Λευκοθέη, ιξάλη, ίξαλος, ιξύς, (F)ιός, Ιππο-, Ιπποδάμας, Ιππόθοος, Ιππόμαχος, Ιπποτίων, ίππος, (F)ίς, ισσέλα, Ιτάμη, ιταμός, Ιτανός, ίτης, (F)ίτυς, Ίτυς, Ίτων, (F)ίφι, ίφιος,

καδ-, καδαρόν = θολερόν, καίνυμαι, κάλπασος, κάματος, κάμνω, Καμπυλίων, καμπύλος, Κάντανος, καπυρός, Κάρπαθος, καρπάλιμος, Καρπασία, κάρπασον, κάρπασος, κάρτος, καρφύνεσθαι = ξηραίνεσθαι, κασ-, Κάσος, Κασσάνδρα, Καστιάνειρα, κάταρFος, καυνός = κακός = σκληρός, κείρω, κεκαδμένος, κέκασμαι, κεκασμένος, Κελεής, κέλομαι, κέντρον, κέντωρ, κέρα, κεραός, κέρασος, κέρδιστος, κέρδος, Κέρδος, Κερδώ, Κέρδων, Κέρ(κερ)ις, Κερκίδας, Κερκίς, κέρκος = ουρά, Κερκύλας, Κέρκυρα, Κέρκων, κερόεις, Κεφάλων, κήβος, κήπος, κήδος, κήτος, κίκελος = τροχός, κινέω, κίνυτο, Κινύφειος, Κίνυψ, κίρκος, κλαϊς, κλαFίς, Κλειτέκτων, Κλεοπάτρη, κλέ(F)ος, Κλεύας, Κλυμενίδας, κλύμενος, κλυτός, κλύω, κνάπτων, κοεώ, κόκκος, κολεός, -όν, κουλεόν, κομάεις, -ήτεις, κόμη, κομήτης, κονίς, κόντιλος, κοντός, κοπίζειν = ψεύδεσθαι, κοπίς, κόπρος, κορίανδρον, κορίαννον, Κορινθία, Κορίνθιος, κόρρα, -η, κόρσα, κορυδαλλός, κορύδαλος, Κορυδαλλός, κόρυθος, κορύνη, κόρυς, -υθος, κοσμέω, κοσμητός, κότος, κοτύλη, κότυλος, κούρος, κόφινος, κράμβος = ξηρός, κράνα = κεφαλή, κράνος, κρατέω, κράτος, κραύρος, κριός, κτοίναι = δήμος μεμερισμένος, Κύδας, κύδιστος, κύδος, Κυδρίων, κυδρός, Κύθηρα, Κύκαλα, κυκάω, κύκλος, κυλλαίνω, Κυλλάνα, -ήνη, κυλλός, Κυνής, κυπαιρίσκιος, Κύπρος, κύριος, Κυρρίας, Κύρσας, Κυρσί-λαος, Κυρσίλος, κυρτός, κύρω, κυσός, Κυταίον, κύτος, Κύψελα, κύψελος, κύων, κώας, κώδεια, κώδων, Κωλαίος, κωλή, Κωλίας, κώλον, κωτίλος, κwήλε, κwίνω, κwίω,

λαγέτας, λαγχάνω, λάκυρος = στεμφυλίας οίνος, Λαμπαδίων, λαμπάς, Λάμψακος, λανός, ληνός, Λαομέδων, λαοφόρος, λάρος, Λάσαια, Λασίθι, λαύρα, Λαύριον, -ειον, λάχεια, Λάχης, Λάχων, Λάων, Λέπρε(ι)ον, λέσχη, Λεύκα, Λευκαί, Λεύκαι, Λευκασία, Λεύκη, λευκός, λεύκοφρυς, λεχ-, λέων, Λήμνος, ληναγέτας, Λήναια, Ληνίς, λιγυρός, Λιγυρτιάδης, λιγύς, Λίμναι, λίμνη, λόγχη, Λύκιος, λύκος, Λυκουρία, λύρα, Λύρνας, Λυνατία, Λυρνησσός, Λύσανδρος,

μάκελλα, Μαλανία, Μαλάνιος, Μάλειον, μάλευρον, Μαλθάκα, μαλθακός, Μαλία, -έα, -εια, Μάλος, Μήλος, μάνις, μήνις, μάντις, Μάραθα, Μαράφιοι, μάρη, Μάριον, μαρμαίρω, μαρμάρεος, μάσσων, Μάσσων, μάτη, μάτην, μάτταβος = ο μωρός, μαχατάς, -ητής, μέθυ, μείγνυμι, μείζω, μείλιχος, μείους, μείω, μείων, Μελιασταί, μελιηδής, μέλω, -όμαι, μένος, Μέτανδρος, Μετάνειρα, Μέτουπος, μέτωπον, μήδος, Μήττανδρος, μητίετα, μήτις, μιαρός, μικκός, μικτός, μικτός, Μίλατος, Μίλητος, Μνασικύδης, μνησιπήμων, Μόψειος, Μοψίδης, Μόψιον, μυέω, μύκης, μύκος = μιαρός, μύρρα, Μύρσιλος, μυρσίνη, μυρρίνη, Μυρτίλος, μύρτον, Μυρτώ, μύρτων, μύσχον = το ανδρείον και γυναικείον μορίον, Μυττώπη, μύω, -ομαι, μ(ω)λεί = μάχεται, μωλέω, μωλήσεται = μαχήσεται, μώλος,

νάσος, νήσος, ναύς, Ναυσίκαα, Νέδα, Νείλεως, νέομαι, Νέστωρ, Νηλήϊος, νηπύτιος, Νηρίς, Νήριτον, Νησεύς, Νησίας, νίκη, νόος, νοσηλός = υγρός, νόσος, νυθόν = άφωνον, νωδός, νώνυφος, νώροψ,

ξανθός, ξένος, ξουθός, ξύν,

Όα, Όη, οδάξ, Οία, Οίη, Οιβώτας, οίη = κώμη, Οινεύς, οίνοψ, οινώψ, οίς, Οιχαλία, Ολούς, ομιλέω, όμιλος, όμιλλος, Ονασίας, Ονασίορος, Ονασίπολις, όνησις, οπάων, οπεί, όπιθεν, όπλεσθαι, οπώρα, όργανον, οργίλος, Οργομεναί, ορέστης, Ορθία, όρμενος, όρμος, όρνις, όρνυμι, όρος, Ορτίλοχος, Ορσίλοχος, Ορτυγίη, Ορτυγίων, όρτυξ, Ορχομενός, όσσομαι, ουαί = φυλαί, Οφέλανδρος, οφέλλω, όφελος, οχεύς, όχος, οψιγενής, όψιος, όψον,

πάFις, πάϊς, παίς, πάμα, Παμβούτας, Παμβωτάδαι, Παμισός, (Π)ανδαίτης, Πάνθοος, πανούργος, Παντάλκης, Πάνταλκος, Πανύασσις, Πανύασ(σ)ός, Πάραλος, Παρνασσός, πάσασθαι, Πασικλής, πάστας, πατέομαι, παύρος, παχύλως, παχύς, Πειλε- Πειλεστροτίδας, πείρινς, Πεισίστρατος, Πέκwιω, Πελίης, Πέλιννος, πελιός, πελλός, πέπλος, Περιβωτάδας, Πέρινθος, πέρυσι, πέρυτι, πέσσω, πέττω, πέταλον, πετρο-, πεφραδμένα, πέφρασμαι, Πήδαιον, Πήδασος, πηδάω, Πίασος, Πιερία, πίθακος, πίθηκος, Πίθακος, πικαίσι = πικραίς, πίκειν = ξαίνειν, πικρός, πιππίζειν, Πίσα, Πίσα, πιττάκιον, πίων, πίειρα, πλακερός, πλακόεις, Πλάκος, πλακούς, Πλάκων, πλατύς, Πλευρών, πλούτος, ποδίσκος, Ποδώκης, ποικίλος, Ποίμανδρος, ποιμάνωρ, ποινή, Πολεμάτας, πολεμητής, πόλεμος, πολιός, πολύβοτος, Πολυδαίτας, Πολυδεύκης, Πολύθρους, Πολυκάστη, Πολυτεύς, Πολυφάντας, πομπός, πόνος, πόντος, πορθέω, πός, ΠοτειδάFων, ποτί, Ποτνιαίον, Πραισός, Πράξανδρος, Πραξίας, Πραξιτέλης, πράος, Πράτυς, πραϋς, πρηϋς, Προβάλινθος, Προβαλίσιος, προσίκτωρ, προσωφελέω, Προτιάων, πρωϊ, πρώϊος, πρωτεύς, π(τ)όλις, πύκτης, πύξ = πυγμή, Πυράθι, Πύρανθος, Πύρασος, πύργος, πυρκόοι … μαντευόμενοι,

ράκινος, ράκος, ρίζα, Ριζούς, Ρίζων, ρικνός, ρινός, Ρίνων, ρίον, Ρίον, ροικός, Ρύτιον,

σαίνω, Σάϊοι, Σαμαίος, Σάμη, Σάμινθος, Σάμιος, Σάμιτος, σάμος = ύψος, Σάμος, σανίς, σάννας, σάννιον = αιδοίον, σαννίων, σάρισα, Σάσανδα, σαυκόν = ξηρόν, Σαρακούσιοι, Σαυρίας, σαύρος, σαύρα, Σαύρος, Σέλινις, Σελινούς, Σελινώι, Σίδαι, Σίδη, σιμός, σιπύη, Σκαμωνίδης, σκιδαρόν = αραιόν, σκύτος, σμίλη, Σμίλης, Σμίλων, Στησήνωρ, στίγμα, στιγρός, στίζω, στιχάομαι, στίχες, στοίχος, στόλος, Στόλος, -ων, Στομάργης, στόμαργος, στρατός, στρότος, στυγνός, Στύρα, Σύβριτα, συκέαι, συκή, σύκον, συλάω, -έω, Σύμη, Σύρος, σφαγεύς, Σφαγία, σφάζω, Σφακτηρία, σχοίνος, Σχοινούς,

ταινία, ταμίας, ταναός, τανυ- ταρβαλέος, τάρβος, ταρφύς, ταύρος, Τείσαρχος, Τεισικλής, Τείσων, Τελαμώνιος, τελέω, τελέ(ί)ω, Τέλφουσα, Τερμίλαι, Τερμίλη, Τερπιάδης, Τέρπιος, τέρπω, τέταρος, τετράποδα, τετευχώς, τετυγμένος, τεύχος, τέφρα, τήλε, τίνω, τίσις, Τίταρος, τίτρημι, Τίφαι, Σίφαι, τίφος, τίω, Τλώς, τοκεύς, τόξον, τοξότης, τράπεζα, τραφερός, Τρικόρυνθος, Τρικορύσιος, τριποδίσκοι, Τριποδίσκος, Τρίτα, Τροία, Τρόχεις, τροχός, Τρώες, Τρωϊάς, Τυ(μ)πανέαι, τύ(μ)πανον, τυφλίνος,

Υάμεια, Υαμία, Υάμιον, Ύαμος, Υάμπολις, Ύαντες, υγρός, ύλη, Ύλη, υπέρβολος, Υρταίοι, Υρτακίνη, Υρτακός,

Φάβος, Φαίος, Φαιστός, φάλανθος, Φάλανθος, -ον, φαλαρός = φάλιος = φαλακρός – λευκομέτωπος, φάλης, φαλιός, φαλός = λευκός, φανή, φάος, Φαραί, φάρος, φάρος, Φασηλίς, φάσηλος, Φαύος, Φάων, φελλεύς, φελλός, φήρ, Φίλαγρος, Φιλημενός, Φιλησία, Φιλόβοτος, ΦιλοFεργίδας, Φιλοίτιος, Φιλόνας, φιλόπαFος, Φιλοπάτωρ, Φιλουμενός, Φίλων, Φιλωνίς, φλυδαρός, φοιτάω, Φοιτίαι, Φοίτιον, φύλακος, Φύλαρχος, Φυλεύς, φυλή, Φυλής, φύξηλις, φυτήρ, φύτιος, Φύτιος, φυτόν, φύτωρ, Φωκήων, Φωκίς, Φωκεύς,

χαλκοχίτωνες, χάραδρος, χαράδρα, Χάραδρος, Χαράδρα, Χαύνις, χαύνος, χείρ, χηνίσκος, Χίος, χιτών, Χίων, χλαίνα, Χλαινέας, χραισμέω, χραισμός, χυδαίος,

ψακάς, Ψακάς, ψάκιον = αραιόν – μικρόν, ψάκομαι, Ψάκον, ψελλός, ψόλος, ψωλός,

ώας = τας κώμας, ωβά, Ωγυγίη, Ώγυγος, ωFά, ωFαθ, Ωκυθόη, ωκύθοος, ωκύς, ωκwς, ωμηστήρ, -τής, ώπα, Ωτός, ώψ.

EUCHARISTOOMEN  Β. ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΗ

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in GLOSSOLOGY and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.