ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΤΟΥ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (ΙII)


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 17/02/15)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΠΛΕΥΡΑ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ 1

ός όταν ότεων όσψια πόλιν φέστο όσο έσο

Α1=ός

Ος/η,ο. (αναφ.αντων.).= όστις, ο οποίος όστις=(ως αόριστος αντων.) οποιοσδήποτε, <<όποιος>>, πάς όστις, όποιος και αν, όποιος τυχόν, κάποιος.

Α2=όταν

όταν, αντί ότ’άν (ότε άν), ισοδύναμο προς το επ. ότε κεν (ότε+άν). Επίρρημα και συνδ. χρόνου με υποθέτ. δύναμη, όπως και τώρα, όταν, οποτεδήποτε, καθ’ήν περίπτωσιν, οσάκις, εάν.

Α3=ότεων

όστις, ήτις, ό,τι . αρσεν. και ότις και όττις, ουδέτ. και ότι και όττι. (αναφ.αντων.) ΚΛΙΣΗ:(γεν.πληθ.) ώντινων και ότεων και αττ.τ. ότων. ΣΗΜ. ο οποίος, εκείνος πού, αυτός πού.

Α4=οσψία

δοτική του θυλικού οσψία.

Η λέξη είναι σύνθετη από την αναφορική αντωνυμία -ος- =όποιοσ-δήποτε και από την λέξη ψιάς. Ψιάς, -άδος = ψακάς ή ψεκάς. Ψακάς μτγν. ψεκάς , -άδος = πάν μικρόν τεμάχιον (κόκκος, <<ψίχουλο>> κλπ.) αποτριβόμενον ή αποκοπτόμενον εκ μεγαλυτέρου όγκου. Ψάω και ψέω = διαλύομαι εις κόνιν, εξαφανίζομαι, καταρρέω. Επίσης και ψίω=σχίζω ή κόπτω σε τεμάχια, κατατρίβω.

Α5=πόλιν

αιτιατική του θηλυκού, πόλις.

πόλις, -εως. ιων. πόλις. ότι και σήμερα, πόλις, πολιτεία. όταν πόλις και άστυ εκφέρονται ενωμένα, πόλις είναι το σύνολο των πολιτών, άστυ τά οικήματα των, οι κατοικίες των. Στην Αθήνα πόλη έλεγαν την ακρόπολη, σε αντιδιαστολή προς το υπόλοιπο μέρος πού ονομαζόταν άστυ. Η αρχική σημασία τής λέξης πόλις ήταν κάστρο, φρούριο. Η λέξη δήλωνε αρχικά την ακρόπολη, το μέρος όπου βρίσκονται τα ιερά, ενώ στη συνέχεια εξελίχθηκε στη σημασία κράτος, κοινωνία, σύνολο ανθρώπων πού απαρτίζουν μία πολιτικοθρησκευτική κοινότητα. Σύμφωνα με τα προηγούμενα όταν ο Όμηρος ονομάζει την Κρήτη <<εκατόμπολιν>>, θα πρέπει να εννοεί ιερά κορυφής, όπως ακριβώς το ιερό κορυφής στο Γιούκτα με τα οικήματα. Όλα τα ιερά κορυφής της Κρήτης ανταποκρίνονται στην αρχική σημασία της λέξης αυτής. Δικαιολογημένα δε ο Όμηρος στην Οδύσσεια αναφέρει ενενήντα, αφού ήδη έχουν εγκαταλειφθεί από τους μυκηναίους ορισμένα μινωικά ιερά.

Α6=φέστο

φέστο: τρίτο ενικό παθητικού υπερσυντέλικου -έστο- του ρήματος έννυμι ή εννύω.

έννυμι η εννύω από το αρχικό FΕ’Ω = FΕ’ΣΘΩ, μέλ. έσω, εππ. έσσω. εππ. αόρ. έσσα. Παθητ. πρκ. είμαι, είσαι, είται . υπερσ. είμην, αλλά β ενικ. έσσο, γ ενικ. έστο (Fέστο). Ενδύω κάποιον, ενδύω τον εαυτό μου με κάτι, φορώ κάτι, περιβάλλομαι κάτι. Παθητ. είμαι ενδεδυμένος τι (καλυμμένος), περικαλύπτω (περιτυλίσσω ) εμαυτόν μέ τί {είς τί).

Το ρήμα συντάσσεται α) με δύο αιτιατικές, β) με αιτιατική και δοτική οργανική. Εδώ το ρήμα έχει συνταχθεί με δυο αιτιατικές, τις λέξεις οσψία και πόλιν.

Α7=όσο

όσος, όση, όσον. επί διαστήματος, τόσο μακρόν όσον….

αναφ. αντων. με διάφορα μόρια ως μία λέξη. Οσοδήποτε, όσο και άν.

Α8=έσο

έσο. Ειμί. Προστακτικη ίσθι, επ. μετά μέσης μορφής έσο, έσσο, έστω. Είμαι, υπάρχω. (λεξικό Ι.Σταματάκου)

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2

όταν πόλιν ωσύ ιπί

Α9=όταν

όπως Α2

Α10=πόλιν

όπως Α5

Α11=ωσύ

ώς άν-> ωσάν -> ωσύ -> ώς. Το υ στην Αιολική απαντά επίσης και αντί τού α: κατύ (κατά), σύρξ (σάρξ), ωσύ (ωσάν).

ΩΣ/επίρρημα. Δεικτικό επιρρ. τρόπου, ώς (τονιζόμενο) = ούτως, ούτω, κατά τούτο τόν τρόπο, έτσι. Αναφορικό επίρρ.τρόπου (άτονο), ως= ‘οπως, καθώς. Εδώ σ’αυτήν την πρόταση το -ωσύ- έχει τονισθεί από τους γραφείς τού δίσκου τής Φαιστού, επομένως μεταφράζεται ,——έτσι-. (λεξικό Ι.Σταματάκου)

Α12=ιπί

ίπος, ό καί ή. οποιοδήποτε βάρος, φορτίο, καθετί πού βαρύνει πού πιέζει. Το ρήμα ιπώ, -όω. 1)καταπιέζω, συνθλίβω, συμπιέζω. 2.(παθ) ιπούμαι, -όομαι. πιέζομαι, συνθλίβομαι (<<ιπούμενος ρίζαισιν Αίτναίαις ύπο>>. συνθλιβόμενος, πιεζόμενος κάτω από τις ρίζες τής Αίτνας, Αισχύλ.).

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3

πόλι όταν οψέει όλο σεί

Α13=Πόλι

όπως Α5

Α14=όταν

όπως Α2

Α15=οψέει

ορώ, -άω . 1)βλέπω, θωρώ, κοιτάζω 2.(το παθ.) ορώμαι. είμαι ορατός, είμαι θεατός, φαίνομαι, διακρίνομαι. Από το θ. του ενεστ. έχουν σχηματιστεί ο παρατατικός εώρων και οι παρακ. και ύπερσ. εόρακα, εοράκειν. Οι παρακ. και ύπερσ. όπωπα, όπώπειν ανάγονται σε θ. οπ- δηλωτικό συντελικής ενέργειας, πού αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στο αντικείμενο της ενέργειας, στη θέα, στο τι βλέπει κανείς. Από το θ.οπ- έχουν σχηματιστεί και οι μέλλ. όψομαι, παθ. μέλλ. και αόρ. οφθήσομαι. ώφθην και παθ. παρακ. ώμμαι (πρβλ. και όψις, όμμα οφθαλμός). Εδώ το οψέει είναι ασυναίρετο Β ενικό Μεσ. Μελλ. του ρήματος οράω, -ώ. Οψέομαι, οψέη ή οψέει, οψέεται κ.λ.π.

Α16=όλο

όλος, -η, -ο. Το ουδέτερο ως επίρρημα, όλο. διαρκώς, πάντοτε (κάθε τόσο).

Α17=σεί

σείω. κινώ κάτι προς τα εδώ και προς τα εκεί κατ’επανάληψη, ανα-κινώ, ταλαντεύω, ταρακουνώ, δονώ. (απρόσ.) σείει. γίνεται σεισμός. Εδώ παρατηρούμε ότι ο γραφέας χρησιμοποιεί το Ε, Κορίνθου- Μεγάρων-Αιτωλίας, το οποίο είναι <<βητό-σχημο>> (β) και δήλωνε από κοινού το βραχύ και το μακρό ανοικτό e.Τό ίδιο γράμμα χρησιμοποιείται και στο δεύτερο ε της λέξης Β9 (ΟΣΕΕΝΩΝ)της Β πλευράς του δίσκου. Παράλληλα όμως ο γραφέας χρησιμοποιεί και τον κανονικό τύπο του έψιλον το οποίο δηλώνει το μακρό κλειστό e, τη νόθο δηλ. δίφθογγο. Επίσης χρησιμοποιεί εδώ τον ταχυγραφικό τύπο του ε (F),το οποίο παραδίδεται από την Ελεύθερνα της Κρήτης

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4

ερφέφει οέων μύσν

Α18=ερφέφει

ερώ, ιων. και επ. ερέω, μέλ.(φημί, λέγω και αγορεύω χρησιμο-ποιούνται ως ενεστώτες και ο είπον ως αόρ. β) από την ίδια ρίζα σχηματίστηκε ο παρακμ. είρηκα. 1)Θά είπω, θά ομιλήσω. 2)θά αφυγηθώ, θά αναγγείλω, θά διακηρύξω.

Λέγω, πρτ. έλεγον, μέλ. λέξω και ερώ, αόρ. έλεξα και είπα, αορ.β είπον, πρκ.είρηκα. Το ρήμα είναι ελλειπτικό .

Το φημί συναντάτε πολλές φορές με συνώνυμο ρήμα, ώς έφη λέγων, έλεγε φάς, κλπ.Εδώ έχομε συγχώνευση δύο συνωνύμων ρημάτων σε μία λέξη.

Α19=οέων

εάω, συνηρ. εώ, επ.ειώ, πρτ.είων, επικ.έων. αφίνω, επιτρέπω.

Α20=μύσν

μυώ, -έω. 1)Εισάγω κάποιον στα μυστήρια θρησκείας, κατηχώ, προσηλυτίζω. 2)αποκαλύπτω σε κάποιον τούς σκοπούς μιάς μυστικής οργάνωσης η κίνησης και τον καθιστώ οπαδό της.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 5

εμφέο ότεων Σόλων όψοι άστυ

Α21=εμφέο

Η λέξη πρέπει να είναι σύνθετη από τις λέξεις εμαυτόν και φέο (φεύγω). Φεύγω = όπως και τώρα, φεύγω, τρέπομαι σε φυγή, εξορίζομαι. Φεύγω υπό τινος = εξορίζομαι υπό τινος. Εμαυτόν φεύγω = αυτοεξορίζομαι. Εδώ πιστεύομε ότι η σύνθετη λέξη αποτελεί Κρητικό ιδιωματισμό.

Α22=ότεων

όπως Α3

Α23=Σόλων

Πολιτικός τής αρχαίας Αθήνας, γνωστός και ως ένας από τούς Επτά Σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, γεννήθηκε περί το 640 και πέθανε περί το 560 π.Χ..Ο Σόλων ορίστηκε άρχων για το έτος 594/593 π.Χ.,οι νόμοι του δημοσιεύθηκαν περί το 592/591 π.Χ. Για να αποφύγει ο Σόλων την υποχρέωση υπεράσπισης των νόμων του και παραιτέρω εξήγησης τους, έφυγε από την Αθήνα, αρχίζοντας μια σειρά ταξιδιών και ανα-λαμβάνοντας την υποχρέωση να μην επιστρέψει πριν περάσουν δέκα χρόνια. Στα μέρη πού επισκέφθηκε περιλαμβάνονται η Αίγυπτος και η Κύπρος. Η παραμονή του στους τόπους αυτούς τεκμηριώνεται στα ποιήματα του. Για πρώτη φορά μαθαίνομε από το κείμενο αυτό του δίσκου τής Φαιστού, ότι ήλθε και στην Κρήτη (μάλλον μαζί με τον φίλο του Επιμενίδη, τόν οποίο είχε καλέσει στην Αθήνα για να απαλλάξει αυτήν από το Κυλώνειον άγος). Σίγουρα πριν καταλήξει στη Φαιστό πέρασε και από άλλες Κρητικές πόλεις, η τουλάχιστον γνώριζε γι’αυτές, όπως θα αντιληφθούμε από το κείμενο τής Β πλευράς του δίσκου, όπου αναφέρονται οι Στιαίοι (ελληνικός Μακεδονικός κλάδος, που ήλθε από την θεσσαλική Εστιαιώτιδα και συγκεκριμένα από την περιοχή του Ληθαίου ποταμού, στην πεδιάδα της Μεσσαράς γύρω στα 1130-1120 π.Χ., αφού πέρασε από την Μαγνησία), και η πόλη Υρσώ.

Α24=όψοι

Όπως η λέξη Α15

Α25=άστυ

Όπως η λέξη Α5

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 6

Ορφέω των ότεων εόσο όμνων

Α26=Ορφέω

Ορφείος,-εία,-ον. 1) αυτός πού αναφέρεται στον Ορφέα 2)(το αρσ. ως κύριο όνομα) ο Ορφείος. ονομασία μήνα στη Μυτιλήνη.

Α27=των

Γεν.πλυθ. του αρθρ. Ο

Α28=ότεων

όπως το Α3

Α29=εόσο

εός, εή, εόν. κτητ. αντων. γ προσ. αυτού, αυτής, αυτού, ιδικός του, ιδικός των και σπαν. ιδικός σου.

Α30=όμνων

όμνυμι η ομνύω. = ορκίζομαι. Μεσ. και Παθ. όμνυμαι.

 

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΗΓΗ  http://www.kairatos.com.gr/

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in GLOSSOLOGY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s