ΠΕΡΙ ΑΝ-ΕΚΔΟΤΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ.ΚΑΛΟΝ ΜΗΝΑ ΕΝΑΤΟΝ(NOVE-MBER) ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ


A)ΠΕΡΙ ΡΟΙΔΟΥ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Οι Άγγλοι έχουσι δύο βουλάς, την άνω και την κάτω, ημείς μίαν μόνην ανωκάτω.

———–

Τα πάντα παρ’ ημίν είναι σκιαί, είδωλα και φαντάσματα και ζωήν αληθινήν έχει μόνη η πολιτική. Μόνη αύτη έχει το προνόμιον να ελκύη την αμέριστον προσοχήν και να εξεγείρη το ενδιαφέρον πάντων των Ελλήνων, διότι μόνη αύτη δύναται να πορίση δημοτικότητα, δύναμιν, υπόληψιν, βαρύτητα και σημασίαν και εις αυτά τα μηδαμινά.

Ο τίτλος διορθωτού του ρωμέικου κατήντησε ν’ αμιλλάται κατά την γελοιότητα προς τον του τετραγωνισμού του κύκλου.

ΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ

———–

Απαραίτητος όρος αρμονικής συμβιώσεως με γυναίκα φιλάρεσκον είναι ν’ αποκρύπτη τις επιμελώς εις αυτήν δύο τινά: τα εννέα δέκατα της αγάπης του και το ήμισυ τουλάχιστον της περιουσίας του.

Διά μόνης της δυσπιστίας, της ζηλείας και της ανησυχίας δύναται ο πόθος να διατηρηθεί ακμαίος.

“ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ”

———–

Καθώς ο γνήσιος οινοπότης βδελύττεται τους νοθεύοντας τον οίνον, ούτω και ο καλός χριστιανός αποστρέφεται τους αναμιγνύοντας εις την θρησκείαν, ίνα καταστή επικερδεστέρα, τας παντοίας της κεκαρμένης ή πολυμάλλου κεφαλής των εφευρέσεις, τα θαύματα των εικόνων, τους θεούς της ειδωλολατρείας μετημφιεσμένους εις Αγίους, τας προσκυνήσεις, τα εισιτήρια του Παραδείσου, τα άγια λείψανα, τα κομβολόγια και άλλα ιερατικά εμπορεύματα.

Η πλήξις και η αργία είναι (…..) τα κυριώτερα, ίνα μη είπω τα μόνα, του έρωτος ελατήρια.

“Η ΠΑΠΙΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ”

———–

Το 1875 ο Εμμανουήλ Ροϊδης εξέδωσε τη σατιρική εφημερίδα «Ασμοδαίος». Ο Ασμοδαίος στο πρώτο του φύλλο έγραφε: Πηγαίνομεν… παντού, μα την αλήθειαν, εκτός μόνον του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου. Θέλομεν να γελάσωμεν, είναι αληθές, αλλά να γελάσωμεν με ό,τι βλέπομεν μόνον, με ό,τι δυνάμεθα να βλέπωμεν, με ό,τι μας είναι επιτετραμμένον να βλέπωμεν. Ό,τι κλείεται εντός των τεσσάρων τοίχων της οικίας δεν υπάρχει διά τον Ασμοδαίον. Ουδεμίαν έχει διάθεσιν να μιμηθή τον συνάδελφον αυτού Χωλόν Διάβολον, και, αφαιρών τας στέγας των οικιών, να σας δείξη τα εντός αυτών γινόμενα. Μη φοβείσθε λοιπόν όσοι έχετε να φοβηθήτε. Είσθε πολλοί, ο Ασμοδαίος το γνωρίζει, και θα είχεν ύλην να διασκεδάζη επί πολύν καιρόν τους αναγνώστας του. Δε σας πειράζει όμως, διότι δεν νομίζει πρέπον να βάλη την μύτην του όπου δεν πρέπει. Φροντίσατε όμως και σεις να μη προβάλλετε την μύτην σας έξω του παραθύρου, διότι ο Ασμοδαίος σας εφωτογράφισεν εν ριπή οφθαλμού.

Η θεία πρόνοια παραθέτει ημίν ως επιδόρπιον παν ό,τι δύσπεπτον και αηδές, τας ρυτίδας, την ποδάγραν, την πλήξιν και την εγκατάλειψιν.

Απόμαχος τις πολιτικός ανήρ, του οποίου τα έτη δεν εψύχραναν την καρδίαν, απήλαυσε κατ’ αυτάς εκ νεάνιδος ην συντηρεί εν οικίσκω της Πλάκας, άρρεν τεκνίον. Περί της πατρότητος αυτού είναι υπερβέβαιος ο γηραλέος πρώην βουλευτής, διότι το νεογνόν τω ομοιάζει πολύ, ούτε τρίχας έχον ούτε οδόντας.

Αλλαχού τα κόμματα γεννώνται διότι εκεί υπάρχουσι άνθρωποι διαφωνούντες και έκαστος άλλα θέλοντες. Εν Ελλάδι συμβαίνει ακριβώς το ανάπαλιν. Αιτία της γεννήσεως και της πάλης των κομμάτων είναι η θαυμαστή συμφωνία μεθ’ ης πάντες θέλουσι το αυτό πράγμα: να τρέφωνται δαπάνη του δημοσίου.

 

Οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις κατηγορίες:
α) εις συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντας κοχλιάριον να βυθίζωσι εις την χύτραν του προϋπολογισμού.
β) εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον και ζητούντος παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον.
γ) εις εργαζομένους, ήτοι ούτε έχοντας κοχλιάριον ούτε ζητούντος, αλλ’ επιφορτισμένους να γεμίζωσι την χύτραν διά του ιδρώτος αυτών.

“ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ” (1875-76)

———–

Άλυτον δι’ ημάς αίνιγμα είναι πώς ο ελληνικός λαός, ο φιλόνομος, ο νηφάλιος, ο πρακτικός, ο ουδενός άλλου κατά την οξύτητα του πνεύματος υστερών και άριστος των ιδίων του υποθέσεων οικονόμος, απεδείχθη αδεξιώτερος παντός άλλου διαχειριστής, ανίκανος να επιβάλη εις τους αντιπροσώπους του την υπεράσπισιν του συμφέροντος των πολλών και ουχί των ολίγων…

“Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΡΗΤΟΡΕΙΑ” (1896)

———–

ΠΗΓΗ  Ο ΛΟΓΟΜΝΗΜΩΝ

Β)ΣΟΦΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ

♦ Οτιδήποτε μοιράζεις στην ζωή σου, επιστρέφεται. Γι’ αυτό πρόσεξε τι μοιράζεις! Άγνωστος
♦ Ποτέ μην αφήνεις την ευκαιρία να πεις μια ενθαρρυντική κουβέντα για κάποιον ή σε κάποιον…. Άγνωστος
♦ Έχουμε 2 αυτιά και 1 στόμα, και με αυτήν την αναλογία πρέπει να τα χρησιμοποιούμε! Άγνωστος
♦ Πιθανόν το μεγαλύτερο από όλα τα λάθη σου, είναι να μην γνωρίζεις κανένα! Άγνωστος
♦ Κανένας άντρας και καμία γυναίκα δεν αξίζει τα δάκρυά σου. Ο μόνος που τα αξίζει, δεν θα σε κάνει ποτέ να κλάψεις… Άγνωστος
♦ Η ευτυχία δημιουργεί φίλους. Η δυστυχία τους δοκιμάζει Άγνωστος!
♦ Μπορείς να καταλάβεις την ποιότητα ενός ανθρώπου αν παρατηρήσεις πως συμπεριφέρεται σε αυτούς που δεν έχουν τίποτα να του προσφέρουν ! Άγνωστος
♦ Όποιος αγαπά το τριαντάφυλλο, αγαπά και τα αγκάθια του… Άγνωστος
♦ Δυνατός άνθρωπος, είναι αυτός που όταν σηκώνεται όρθιος, η σκιά του καλύπτει τα προβλήματα του. Άγνωστος
♦ Σ’ αυτήν την ζωή οι περισσότεροι από εμάς σκαρφαλώνουν τις ευθείες, ενώ ορισμένοι περιπατούν στις ανηφόρες ! Άγνωστος
♦ Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ανόητων είναι ότι προσέχουν τα σφάλματα των άλλων και δεν βλέπουν τα δικά τους. Άγνωστος
♦ Ζήσε σαν να ήταν να πεθάνεις αύριο. Μάθε σαν να ήταν να ζήσεις για πάντα. Άγνωστος
♦ Δεν υπάρχει μεγαλοφυΐα χωρίς κάποια δόση τρέλας. Άγνωστος
♦ Η τύχη τρέμει τον γενναίο και τρομοκρατεί τον δειλό. Άγνωστος
♦ Οι άνθρωποι νομίζουν πως ξέρουν τι είναι απόλαυση, ενώ στην πραγματικότητα ξεριζώνουν τα φτερά τους για χάρη μιας αυταπάτης Άγνωστος.
♦ Ο γενναίος άνθρωπος συνήθως υποφέρει χωρίς να παραπονιέται, ενώ ο αδύναμος παραπονιέται χωρίς να υποφέρει. Άγνωστος
♦ Δεν υπάρχει τόσο ταπεινωτική απάντηση, όσο η περιφρονητική σιωπή Άγνωστος.
♦ Η συκοφαντία συνήθως χτυπάει τους άξιους ανθρώπους, όπως τα σκουλήκια ρίχνονται επάνω στα καλύτερα φρούτα. Άγνωστος
♦ Οι κακοί άνθρωποι μοιάζουν με τις μύγες που σέρνονται πάνω από το ανθρώπινο σώμα και ασχολούνται μόνο με τις πληγές του. Άγνωστος
♦ Τέχνη δεν είναι να απεικονίζουμε τα ωραία πράγματα, αλλά να απεικονίζουμε ωραία τα πράγματα Άγνωστος.
♦ Η ευτυχία είναι ένα άρωμα. Δε μπορείς να ραντίσεις τους άλλους χωρίς να πέσουν μερικές σταγόνες πάνω σου. Άγνωστος
♦ Η ικανότητα να συγχωρέσει είναι η ιδιότητα του δυνατού. Η αδύναμοι ποτέ δεν συγχωρούνε. Άγνωστος
♦ Ο απαισιόδοξος βλέπει δυσκολίες σε κάθε ευκαιρία και ο αισιόδοξος βλέπει ευκαιρίες σε κάθε δυσκολία. Άγνωστος
♦ Είναι προτιμότερο να αξίζεις τιμές και να μην τις έχεις παρά να τις έχεις και να μην τις αξίζεις. Άγνωστος
♦ Εάν μια φορά λυπηθείς που δε μίλησες, εκατό φορές θα μετανιώσεις πως δεν έμεινες σιωπηλός Άγνωστος.
♦ Την καλή διάθεσή σου πρέπει να δημιουργείς ο ίδιος, την κακή θα την εξασφαλίσουν οι άλλοι. Άγνωστος
♦ Από τους ανθρώπους δεν λείπει η δύναμη, λείπει η θέληση. Άγνωστος
♦ Εάν δεν ειπώθηκαν οι αντίθετες γνώμες τότε πως θα διαλέξετε την καλύτερη. Άγνωστος
♦ H κούραση κάνει να νιώθουμε τη χαρά που δίνει η ανάπαυση. Άγνωστος
♦ Πάνω στην οργή σου ούτε να λες κάτι, ούτε και να κάνεις. Άγνωστος
♦ Μη λες λίγα με πολλά λόγια, αλλά πολλά με λίγα λόγια. Άγνωστος
♦ Η μεγαλύτερη μας δόξα δεν είναι ότι δεν πέφτουμε ποτέ, αλλά ότι ξανασηκωνόμαστε κάθε φορά που πέφτουμε. Άγνωστος
♦ Ο πλούτος δεν αλλάζει τον άνθρωπο, τον αποκαλύπτει. Άγνωστος
♦ Πλούσιος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που αξίζει πολλά και όχι ο άνθρωπος που έχει πολλά. Άγνωστος
♦ Οι άνδρες που δεν μπορούν να συγχωρέσουν τα μικρά ελαττώματά των γυναικών, ποτέ δε θα έχουν την δυνατότητα να απολαμβάνουν τις μεγάλες αρετές τους. Άγνωστος
♦ Στη γυναίκα όλα είναι καρδιά, ακόμα και το κεφάλι. Άγνωστος
♦ Ο φίλος που σπεύδει την ώρα της συμφοράς, αξίζει ολόκληρο όχλο φίλων που σπεύδουν την ώρα της επιτυχίας. Άγνωστος
♦ Η ζωή δεν είναι πρόβα. Η κάθε μέρα είναι πρεμιέρα. Άγνωστος
♦ Τα πάντα γίνονται αδύνατα όταν νομίζουμε πως δεν μπορούμε να τα πράξουμε. Άγνωστος
♦ Μη λες πάντα όσα γνωρίζεις αλλά γνώριζε πάντα όσα λες. Άγνωστος
♦ Διάλεγε πάντα τον καλύτερο δρόμο – όσο κι αν δύσκολος μοιάζει, η συνήθεια γρήγορα θα τον κάνει εύκολο. Άγνωστος
♦ Ν’ αγαπάτε τους εχθρούς σας, να εύχεστε γι’ αυτούς που σας καταριούνται, να κάμνετε το καλό σ’ αυτούς που σας μισούνε. Ευαγγέλιο
♦ Ένα ψέμα κάνει το γύρο του κόσμου πριν η αλήθεια προλάβει να φορέσει το παντελόνι της! Άγνωστος
♦ Απόφευγε ανθρώπους που προσπαθούν να μειώσουν τις φιλοδοξίες σου. Οι μικροπρεπείς άνθρωποι πάντα το κάνουν αυτό. Αλλά οι πραγματικά μεγάλοι, σε κάνουν να αισθανθείς ότι κι εσύ μπορείς να γίνεις μεγάλος. Άγνωστος
♦ Ευχαριστώ όλους όσους μου είπαν ΟΧΙ. Γι’ αυτό έφτασα εδώ που έφτασα. Άγνωστος
♦ Τον απασχολημένο άνθρωπο δεν τον επισκέπτονται οι τεμπέληδες. οι μύγες δεν πετάνε πάνω από την κατσαρόλα που βράζει. Άγνωστος
♦ Η περηφάνια των μικρών ανθρώπων είναι να μιλάνε συνεχώς για τον εαυτό τους, και των μεγάλων ανθρώπων: να μη μιλάνε καθόλου για τον εαυτό τους. Άγνωστος
♦ Αν κοιτάζεις μέσα σου, δεν θα μείνεις ποτέ απέξω. Άγνωστος
♦ Ο εχθρός που ανακαλύπτει τα λάθη σου, είναι πιο ωφέλιμος, παρά ο φίλος που τα κρύβει. Άγνωστος
♦ Μέσα στα σπλάχνα μιας απάνθρωπης κοινωνίας που τόσο μας πληγώνει, υπάρχει και αναπτύσσεται μια άλλη, διαφορετική κοινωνία, που ειρηνικά και αθόρυβα ζει και δημιουργεί οραματιζόμενη τ’ άστρα. Άγνωστος
♦ Ζήσε…και ρούφηξε όσο περισσότερο μπορείς τις ομορφιές (όσες απέμειναν και όσες θα παραμείνουν ) αυτού του Κόσμου… Άγνωστος
♦ Την νύχτα το μεγαλύτερο σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή. Άγνωστος
♦ Το μυαλό δεν είναι σκάφος που το γεμίζουν αλλά φωτιά που την ανάβουν. Πλούταρχος
♦ Αυτός που κάνει μια ερώτηση είναι για πέντε λεπτά βλάκας. Αυτός που δεν κάνει την ερώτηση είναι βλάκας για μια ζωή. Άγνωστος
♦ Αυτός που λέει ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να διακόπτει αυτόν που το κάνει. Άγνωστος
♦ Να τρως λιγότερο, να γεύεσαι περισσότερο. Άγνωστος
♦ Καλύτερα να πας σπίτι και να φτιάξεις ένα δίχτυ, αντί να βουτάς για ψάρια στην τύχη. Άγνωστος
♦ Αυτός που καβαλικεύει έναν τίγρη, φοβάται να κατέβει κάτω. Άγνωστος
♦ Υπάρχει τύχη, όμως πάει και χτυπά τη γελαστή πόρτα. Άγνωστος
♦ Στο ακίνητο και όχι στο τρεχούμενο νερό είναι δυνατή η αντανάκλαση. Άγνωστος
♦ Υπάρχουν δυο είδη σιωπής: η σιωπή που προηγείται της ομιλίας και η σιωπή που έπεται. Άγνωστος
♦ Αυτός που χτυπάει πρώτος, δείχνει ότι έχει ξεμείνει από επιχειρήματα. Άγνωστος
♦ Όπως ξέρουμε, όλοι μας φοράμε μάσκες κι έρχετε κάποια στιγμή που δεν μπορούμε να τις βγάλουμε χωρίς να ξεκολλήσουμε μαζί τους κι ένα κομμάτι από το πετσί μας. Άγνωστος
♦ Σημασία έχει η ένταση, όχι η διάρκεια. Μπορεί να φτάσεις εκατό χρονών και να μην έχεις ζήσει ούτε μια μέρα. Άγνωστος
♦ Όπως οι χωρίς περιεχόμενο ασκοί φουσκώνουν με τον αέρα έτσι και οι χωρίς πνευματική υπόσταση άνθρωποι διογκώνονται από την έπαρση, την αλαζονεία, και την εσφαλμένη για τον εαυτό τους γνώμη.Σωκράτης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΜΕΝ ΑΚΟΜΙΝΑΤΑ ΕΚ ΧΩΝΕΩΝ

ΠΗΓΗ http://www.soleftwords.com/

Γ)ΑΙ ΡΟΔΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

WHEELS

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΜΕΝ ΕΠΕΙΕ ΠΑΝΟΠΕΑ

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Entertainment and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.