ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΚΕΙΝΟΙΣ ΚΑΙΡΟΙΣ ΟΤΕ ΤΟ ΠΟΙΕΙΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΟΙΗΜΑ (6b)


( ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ  10/09/2015)

18. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 7.214

Οὐκέτι παφλάζοντα διαΐσσων βυϑὸν ἅλμης,

δελφίς, πτοιήσεις εἰναλίων ἀγέλας,

οὐδὲ πολυτρήτοιο μέλος καλάμοιο χορεύων

ὑγρὸν ἀναρρίψεις ἅλμα παρὰ σκαφίσιν·

οὐδὲ σύ γ’, ἀφρηστά, Νηρηίδας ὡς πρὶν ἀείρων

νώτοις πορϑμεύσεις Τηϑύος εἰς πέρατα.

ἦ γὰρ ἴσον πρηῶνι Μαλείης ὡς ἐκυκήϑη

κῦμα, πολυψήφους ὦσέ σ’ ἐπὶ ψαμάϑους.

19. ΑΡΧΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ 7.278

Οὐδὲ νέκυς, ναυηγὸς ἐπὶ χθόνα Θῆρις ἐλασϑεὶς

κύμασιν ἀγρύπνων λήσομαι ἠιόνων.

ἦ γὰρ ἁλιρρήκτοις ὑπὸ δειράσιν, ἀγχόϑι πόντου

δυσμενέος, ξείνου χερσὶν ἔκυρσα τάφου·

αἰεὶ δὲ βρομέοντα, καὶ ἐν νεκύεσσι, ϑαλάσσης

ὁ τλήμων ἀίω δοῦπον ἀπεχϑόμενον.

μόχϑων οὐδ’ ᾿Αίδης με κατεύνασεν, ἡνίκα μοῦνος

οὐδὲ ϑανὼν λείῃ κέκλιμαι ἡσυχίῃ.

20. ΑΡΧΙΟΥ [ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΟΥ] 7.696

Αἰωρῇ ϑήρειον ἱμασσόμενος δέμας αὔραις,

τλᾶμον, ἀορτηϑεὶς ἐκ λασίας πίτυος,

αἰωρῇ· Φοίβῳ γὰρ ἀνάρσιον εἰς ἔριν ἔστης

πρῶνα Κελαινίτην ναιετάων, Σάτυρε.

σεῦ δὲ βοὰν αὐλοῖο μελίβρομον οὐκέτι Νύμφαι,

ὡς πάρος, ἐν Φρυγίοις οὔρεσι πευσόμεϑα.

21. ΑΡΧΙΟΥ [ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΟΥ] 9.19

῾Ο πρὶν ἀελλοπόδων λάμψας πλέον Αἰετὸς ἵππων,

ὁ πρὶν ὑπαὶ μίτραις κῶλα καϑαψάμενος,

ὃν Φοίβου χρησμῳδὸς ἀέϑλιον ἔστεφε Πυϑώ,

ὀρνύμενον πτανοῖς ὠκυπέταις ἴκελον,

καὶ Νεμέη, βλοσυροῖο τιϑηνήτειρα λέοντος,

Πῖσά τε καὶ δοιὰς ᾐόνας ᾿Ισϑμὸς ἔχων,

νῦν κλοιῷ δειρὴν πεπεδημένος, οἷα χαλινῷ,

καρπὸν ἀλεῖ Δηοῦς ὀκριόεντι λίϑῳ,

ἴσαν μοῖραν ἔχων ῾Ηρακλέι· καὶ γὰρ ἐκεῖνος

τόσσ’ ἀνύσας δούλαν ζεῦγλαν ἐφηρμόσατο.

῾Ο πρὶν ἐπ’ ᾿Αλφειῷ στεφανηφόρος, ὦνερ, ὁ τὸ πρὶν

δισσάκι κηρυχϑεὶς Κασταλίης παρ’ ὕδωρ,

ὁ πρὶν ἐγὼ Νεμέῃ βεβοημένος, ὁ πρὶν ἐπ’ ᾿Ισϑμῷ

πῶλος, ὁ πρὶν πτηνοῖς ἶσα δραμὼν ἀνέμοις,

νῦν ὅτε γηραιός, γυροδρόμον, ἠνίδε, πέτρον

δινεύω, στεφέων ὕβρις, ἐλαυνόμενος.

22. ΑΡΧΙΟΥ, οἱ δὲ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 9.27

Εὔφημος γλώσσῃ παραμείβεο τὰν λάλον ᾿Ηχὼ

κοὐ λάλον, ἤν τι κλύω, τοῦτ’ ἀπαμειβομέναν.

εἰς σὲ γάρ, ὃν σὺ λέγεις, στρέψω λόγον· ἢν δὲ σιωπᾷς,

σιγήσω. τίς ἐμεῦ γλῶσσα δικαιοτέρη;

23. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ, οἱ δὲ ΑΡΧΙΟΥ 9.64

Αὐταὶ ποιμαίνοντα μεσαμβρινὰ μῆλά σε Μοῦσαι

ἔδρακον ἐν κραναοῖς οὔρεσιν, ῾Ησίοδε,

καί σοι καλλιπέτηλον, ἐρυσσάμεναι περὶ πᾶσαι,

ὤρεξαν δάφνας ἱερὸν ἀκρεμόνα,

δῶκαν δὲ κράνας ῾Ελικωνίδος ἔνϑεον ὕδωρ,

τὸ πτανοῦ πώλου πρόσϑεν ἔκοψεν ὄνυξ·

οὗ σὺ κορεσσάμενος μακάρων γένος ἔργα τε μολπαῖς

καὶ γένος ἀρχαίων ἔγραφες ἡμιϑέων.

24. ΑΡΧΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ 9.91

῾Ερμῆ Κωρυκίων ναίων πόλιν, ὦ ἄνα, χαίροις,

῾Ερμῆ, καὶ λιτῇ προσγελάσαις ὁσίῃ.

25. ΑΡΧΙΟΥ [ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΟΥ] 9.111

Θρήικας αἰνείτω τις, ὅτι στοναχεῦσι μὲν υἷας

μητέρος ἐκ κόλπων πρὸς φάος ἐρχομένους,

ἔμπαλι δ’ ὀλβίζουσιν, ὅσους αἰῶνα λιπόντας

ἀπροϊδὴς Κηρῶν λάτρις ἔμαρψε Μόρος.

οἱ μὲν γὰρ ζώοντες ἀεὶ παντοῖα περῶσιν

ἐς κακά, τοὶ δὲ κακῶν εὗρον ἄκος φϑίμενοι.

26. ΑΡΧΙΟΥ [ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΟΥ] 9.339

῎Εν ποτε παμφαίνοντι μέλαν πτερὸν αἰϑέρι νωμῶν

σκορπίον ἐκ γαίης εἶδε ϑορόντα κόραξ,

ὃν μάρψων ὤρουσεν· ὁ δ’ ἀίξαντος ἐπ’ οὖδας

οὐ βραδὺς εὐκέντρῳ πέζαν ἔτυψε βέλει

καὶ ζωῆς μιν ἄμερσεν. ἴδ’, ὡς, ὃν ἔτευχεν ἐπ’ ἄλλῳ,

ἐκ κείνου τλήμων αὐτὸς ἔδεκτο μόρον.

27. ΑΡΧΙΟΥ 9.343

Αὐταῖς σὺν κίχλαισιν ὑπὲρ φραγμοῖο διωχϑεὶς

κόσσυφος ἠερίης κόλπον ἔδυ νεφέλης·

καὶ τὰς μὲν συνοχηδὸν ἀνέκδρομος ὤχμασε ϑώμιγξ,

τὸν δὲ μόνον πλεκτῶν αὖϑι μεϑῆκε λίνων.

ἱρὸν ἀοιδοπόλων ἔτυμον γένος· ἦ ἄρα πολλὴν

καὶ κωφαὶ πτανῶν φροντίδ’ ἔχουσι πάγαι.

28. ΑΡΧΙΟΥ 9.750

Τὰς βοῦς καὶ τὸν ἴασπιν ἰδὼν περὶ χειρὶ δοκήσεις

τὰς μὲν ἀναπνείειν, τὸν δὲ χλοηκομέειν.

29. ΑΡΧΙΟΥ 10.7

Τοῦδέ με κυμοπλῆγος ἐπὶ σκοπέλοιο Πρίηπον

ναῦται Θρηικίου ϑέντο πόρου φύλακα,

πολλάκις οἷς ἤιξα ταχὺς καλέουσιν ἀρωγός,

ξεῖνε, κατὰ πρύμνης ἡδὺν ἄγων Ζέφυρον.

τοὔνεκεν οὔτ’ ἄκνισον, ὅπερ ϑέμις, οὔτ’ ἐπιδευῆ

εἴαρος ἀϑρήσεις βωμὸν ἐμὸν στεφάνων,

ἀλλ’ αἰεὶ ϑυόεντα καὶ ἔμπυρον· οὐδ’ ἑκατόμβη

τόσσον ὅσον τιμὴ δαίμοσιν ἁνδάνεται.

30. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 10.8

Βαιὸς ἰδεῖν ὁ Πρίηπος ἐπαιγιαλίτιδα ναίω

χηλήν, αἰϑυίαις οὔποτ’ ἐναντίβιος,

φοξός, ἄπους, οἷόν κεν ἐρημαίῃσιν ἐπ’ ἀκταῖς

ξέσσειαν μογερῶν υἱέες ἰχϑυβόλων.

ἀλλ’ ἤν τις γριπεύς με βοηϑόον ἢ καλαμευτὴς

φωνήσῃ, πνοιῆς ἵεμαι ὀξύτερος.

λεύσσω καὶ τὰ ϑέοντα καϑ’ ὕδατος· ἦ γὰρ ἀπ’ ἔργων

δαίμονες, οὐ μορφᾶς γνωστὸν ἔχουσι τύπον.

31. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 10.9

Τὸν βραχύν, ἰχϑυβολῆες, ὑπὸ σχίνῳ με Πρίηπον

στειλάμενοι κώπαις τὰν ὀλίγαν ἄκατον,

–δίκτυ’ ἄγ’ ἁπλώσασϑε–, πολὺν δ’ ἁλινηχέα βῶκα

καὶ σκάρον, οὐ θρίσσης νόσφιν ἀρυσσάμενοι,

γλαυκὸν ἐνιδρυνθέντα νάπῃ, σημάντορα ϑήρης

τίετ’ ἀπ’ οὐκ ὀλίγων βαιὸν ἀπαρχόμενοι.

32. ΑΡΧΙΟΥ [ΝΕΩΤΕΡΟΥ]  10.10

Πᾶνά με τόνδ’ ἱερῆς ἐπὶ λισσάδος, αἰγιαλίτην

Πᾶνα, τὸν εὐόρμων τῇδ’ ἔφορον λιμένων,

οἱ γριπῆες ἔϑεντο· μέλω δ’ ἐγὼ ἄλλοτε κύρτοις,

ἄλλοτε δ’ αἰγιαλοῦ τοῦδε σαγηνοβόλοις.

ἀλλὰ παράπλει, ξεῖνε· σέϑεν δ’ ἐγὼ οὕνεκα ταύτης

εὐποΐης πέμψω πρη¿ν ὄπισϑε νότον.

33. ΑΡΧΙΟΥ 15.51

Χάλκεος, ἀλλ’ ἄϑρησον, ὅσον ϑράσος ἄνυσε κάπρου

ὁ πλάστας ἔμπνουν ϑῆρα τυπωσάμενος

χαίτας αὐχενίους πεφρικότα, ϑηκτὸν ὀδόντα

βρύχοντα, γλήναις φρικτὸν ἱέντα σέλας,

ἀφρῷ χείλεα πάντα δεδευμένον· οὐκέτι ϑάμβος,

εἰ λογάδα στρατιὴν ὤλεσεν ἡμιϑέων.

34. ΑΡΧΙΟΥ  16. 94

Μηκέτι ταυροβόροιο βαρὺ βρύχημα λέοντος

πτήσσετε. ληινόμοι γειαρόται Νεμέης·

ἦ γὰρ ὑφ’ ῾Ηρακλῆος ἀριστάϑλοιο δέδουπεν

αὐχένα ϑηροφόνοις ἀγχόμενος παλάμαις.

ποίμνας ἐξελάσασϑε· πάλιν μυκηϑμὸν ἀκούοι

᾿Ηχώ, ἐρημαίης ἐνναέτειρα νάπης.

καὶ σύ, λεοντόχλαινε, πάλιν ϑωρήσσεο ῥινῷ

῞Ηρης πρηΰνων μισονόϑοιο χόλον.

35. [ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ, οἱ δὲ]ΑΡΧΙΟΥ  16. 154

᾿Ηχὼ πετρήεσσαν ὁρᾷς, φίλε, Πανὸς ἑταίρην,

ἀντίτυπον φϑογγὴν ἔμπαλιν ᾀδομένην,

παντοίων στομάτων λάλον εἰκόνα, ποιμέσιν ἡδὺ

παίγνιον. ὅσσα λέγεις, ταῦτα κλύων ἄπιϑι.

36. ΑΡΧΙΟΥ 16.179

Αὐτὰν ἐκ πόντοιο τιϑηνητῆρος ᾿Απελλῆς

τὰν Κύπριν γυμνὰν εἶδε λοχευομέναν

καὶ τοίαν ἐτύπωσε διάβροχον ὕδατος ἀφρῷ

ϑλίβουσαν ϑαλεραῖς χερσὶν ἔτι πλόκαμον.

37. ΑΡΧΙΟΥ

῾Ηράκλεια πατρίς, Ζεῦξις δ’ ὄνομ’· εἰ δέ τις ἀνδρῶν

ἡμετέρης τέχνης πείρατά φησιν ἔχειν,

δείξας νικάτω …

δοκῶ δ’ ἡμᾶς οὐχὶ τὰ δεύτερ’ ἔχειν.

(Aulus Licinius ARCHIAS, ed. E. Diehl,
Anthologia lyrica Graeca, fasc. 1,
Leipzig: Teubner, 31949: 111-112.)

38. AKHΡATOΥ ΓΡAMMATIKOΥ 7.139

῞Εκτορ ῾Ομηρείῃσιν ἀεὶ βεβοημένε βίβλοις,

ϑειοδόμου τείχευς ἕρκος ἐρυμνότερον,

ἐν σοὶ Μαιονίδης ἀνεπαύσατο· σοῦ δὲ ϑανόντος,

῞Εκτορ, ἐσιγήϑη καὶ σελὶς ᾿Ιλιάδος.

῞Εκτορι μὲν Τροία συγκάτϑανεν οὐδ’ ἔτι χεῖρας

ἀντῆρεν Δαναῶν παισὶν ἐπερχομένοις·

Πέλλα δ’ ᾿Αλεξάνδρῳ συναπώλετο. πατρίδες ἆρα

ἀνδράσιν, οὐ πάτραις ἄνδρες ἀγαλλόμεϑα.

Anthologia Graeca, ed. H. Beckby, Anthologia
Graeca, 4 vols., 2nd edn.
Munich: Heimeran, 1-2:1965; 3-4:1968

 

(ΣYNECHIZETAI)

Anthologia Graeca, ed. H. Beckby, Anthologia Graeca, 4 vols., 2nd edn.Munich: Heimeran, 1-2:1965; 3-4:1968

PAGAN http://www.mikrosapoplous.gr/

 

Ανθολογία του Κεφαλά ονομάζεται από τους ερευνητές η ανθολογία επιγραμμάτων που γράφτηκε πιθανότατα κοντά στο 900 μ.Χ. στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στην οποία βασίστηκαν η Παλατινή και η Ανθολογία του Πλανούδη.[1][2] Το όνομά της το οφείλει στον Κωνσταντίνο τον Κεφαλά, ο οποίος αναφέρεται σε αρκετές περιπτώσεις από την Παλατινή Ανθολογία ως ο συντάκτης του βιβλίου στο οποίο είχε βασιστεί το κείμενο της Ανθολογίας. Το περιεχόμενό της θεωρείται ότι είναι τα βιβλία IV-VII και IX-XV της Παλατινής Ανθολογίας. Η ίδια η Ανθολογία του Κεφαλά δεν έχει διασωθεί, αλλά αρκετές αναφορές σε αυτήν υπάρχουν στο λεξικό Σούδα που είχε επίσης γραφεί τον 10ο αιώνα με την ένδειξη «εν Επιγράμμασιν».[3] Τα ποιήματα και επιγράμματα από την Ανθολογία του Κεφαλά όπως διασώθηκαν στην Παλατινή και στην ανθολογία του Πλανούδη είναι η βάση της αποκαλούμενης Ελληνικής Ανθολογίας.

Δεδομένου ότι η Ανθολογία του Κεφαλά έχει χαθεί, οι πληροφορίες που έχουμε για το περιεχόμενό της είναι εκτιμήσεις των ερευνητών που έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι την Ανθολογία αποτελούσαν τα παρακάτω κεφάλαια (βιβλία) που βρίσκουμε στην Παλατινή Ανθολογία – όχι απαραίτητα με τη σειρά που αναφέρονται εδώ (η σειρά εδώ είναι αυτή της Παλατινής Ανθολογίας):

 1. (Βιβλίο IV της Παλατινής) Προοίμια των ανθολογιών: Στέφανος του Μελέαγρου και Στέφανος του Φιλίππου του Θεσσαλονικέως, και του Κύκλου των νέων επιγραμμάτων του Αγαθία
 2. (Βιβλίο V της Παλατινής) Ερωτικά επιγράμματα
 3. (Βιβλίο VI της Παλατινής) Αναθηματικά επιγράμματα
 4. (Βιβλίο VII της Παλατινής) Επιτύμβια επιγράμματα
 5. (Βιβλίο IX της Παλατινής) Επιδεικτικά επιγράμματα
 6. (Βιβλίο X της Παλατινής) Προτρεπτικά επιγράμματα
 7. (Βιβλίο XI της Παλατινής) Συμποτικά και σκωπτικά επιγράμματα
 8. (Βιβλίο XII της Παλατινής) Μούσα Παιδική του Στράτωνα
 9. (Βιβλίο XIII της Παλατινής) Επιγράμματα διαφόρων μέτρων
 10. (Βιβλίο XIV της Παλατινής) Επιγράμματα με προβλήματα, αινίγματα και χρησμούς
 11. (Βιβλίο XV της Παλατινής) Σύμμικτα επιγράμματα

Εκτιμάται ότι δεν ήταν μέρος της Ανθολογίας του Κεφαλά τα βιβλία της Παλατινής Ανθολογίας: Ι (Χριστιανικά), ΙΙ (Έκφρασις Χριστοδώρου), ΙΙΙ (Κυζικηνά), VIIΙ (του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού) ακόμη και αν κάποιο ή κάποια από αυτά είχε θέση Παραρτήματος σε αυτή την Ανθολογία.

Οι μελετητές εκτιμούν ότι οι γραφείς της Παλατινής Ανθολογίας είχαν στη διάθεσή τους είτε πιστό/ά αντίγραφο/α ή το ίδιο το βιβλίο του Κεφαλά καθώς και ότι το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου είναι πιστό αντίγραφο της Ανθολογίας του Κεφαλά. Θεωρείται ότι η Ανθολογία του Κεφαλά περιείχε τα βιβλία: IV-VII και IX-XV. Από τα υπόλοιπα βιβλία, ίσως το βιβλίο Ι ήταν προοίμιο και παράρτημα τα βιβλία ΙΙ και ΙΙΙ, αλλά η έλλειψη σχολίων από τον Σχολιαστή της Παλατινής Ανθολογίας σε αυτά τα βιβλία και στο βιβλίο VIII (το βιβλίο με τα επιγράμματα του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού) δείχνει ότι τα βιβλία αυτά δεν ήταν (ή αν κάποια ήταν παραρτήματα δεν θεωρούνταν) μέρος της Ανθολογίας του Κεφαλά [4]

PAGAN   http://el.wikipedia.org/

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in POECIA=ΠΟΙΗΣΗ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s