MIA PROKEΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ


Ο ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ καί οί Εκδόσεις ΡΑΜΑΦΑ σάς ενημερώνουν ότι, μέσω τής ιστοσελίδος www ellinlogos com.gr, θά εκπέμπεται ή μαθητεία τού Κώδικος τής Ελληνικής Γλώσσης.

Θεμελιωτής – εισηγητής τής Κωδικής μεθόδου είναι ό Δρ Σημαιοφόρος Θεολόγος.

Μέ τόν γενικόν τίτλον “ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ” (σήμα κατατεθέν Νο. 166516) ή ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΣ ΚΩΔΙΞ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ – ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ (σήμα κατατεθέν Νο.176543) θά παραδίδονται τά μαθήματα αποκωδικοποιήσεως Λέξεων καί Μύθων.

Η Κωδική μέθοδος αποκαλύπτει τήν κληίδα τής αρχαίας γνώσεως τής Έλληνικής Γλώσσης καί διερμηνεύει τά επί πολλούς αιώνας κρυμμένα νοήματα τών Μύθων τής αρχαίας Έλληνικής Γραμματείας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ


Α > Αρχική δύναμις (ΑΛΦΑ = αρχικόν ηλιοφώς)
Β > Ενέργεια πάσης φύσεως (Β-ΗΤΑ = η ενέργεια
που φανερώθηκε και στερεώθηκε).
Γ > Τό γαιώδες σωματίδιον (ΓΑΜΑ = η γή – τό γεμά-το)
Δ > Η Δύναμις πού δομεί καί δημιουργεί
Ε > Η εκπορευομένη δύναμις (τού φωτός)
Ζ > Η Ζωή καί η Ζέσις
Η > Η διπλή κάθοδος τής ακτινοβολίας – η φανέρωσις
Θ > Η θέασις – πάν θεώμενον
Ι > Συνεχής κάθοδος τής δυνάμεως (τού φωτός),
μικρά ποσότης – αμφίδρομος κίνησις – αφανής.
Κ > Τά κάτω
Λ > Γιά τά ουράνια ο φωτισμός ο ηλιακός, γιά τά γήινα τά υγρά
Μ > Η ορατή μας φύσις
Ν > Νούς – Νόμος καί τά Νερά στήν φύσιν
Ξ > Κ+Σ Τό Κάτω σέ έσω χώρον ή ΚΑΣΑ
Ο > Χώρος περιωρισμένος ασχέτως μεγέθους
Π > Τό Πύρ, τό πρώτον στοιχείον – τό άνωθεν – τό πατρικόν
Ρ > Ροή πρωτίστως φωτοενεργειών,
υστέρως δέ πάσα άλλη Ροή
Σ > Τό εσωτερικώς θεώμενον
Τ > Η στερέωσις τής Δυνάμεως ή τής θεάσεως
Υ > Μεγάλη συσσώρευσις δυνάμεως (φωτός)
Φ > Τό Φώς
Χ > Τά χοϊκά στοιχεία – η χθών
Ψ > Π+Σ = Τό πύρ σέ έσω χώρον
Ω > Ο πλανήτης – γήινος χώρος.


ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ
Κωδικαί Μονοσύλλαβοι ΛέξειςΚωδική ανάλυσις λέξεων – ονομάτων


Αι κατωτέρω αποδόσεις / αποκωδικοποιήσεις είναι συνοπτικαί.

1 2 3 4 5 6 7
1 Β ΒΑ ΒΕ ΒΟ ΒΥ ΒΙ ΒΗ ΒΩ ΒΑ=Φωνή-βοή-ήχος-ενέργεια με βοήν
2 Γ ΓΑ ΓΕ ΓΟ ΓΥ ΓΙ ΓΗ ΓΩ ΓΑ=Η στερέωσις της ροής σε χώμα
3 Δ ΔΑ ΔΕ ΔΟ ΔΥ ΔΙ ΔΗ ΔΩ ΔΑ=Δόμησις-δύναμις-δημιουργία
4 Ζ ΖΑ ΖΕ ΖΟ ΖΥ ΖΙ ΖΗ ΖΩ ΖΑ=Ζωή διά μέσου της δυνάμεως
5 Θ ΘΑ ΘΕ ΘΟ ΘΥ ΘΙ ΘΗ ΘΩ ΘΑ=Θέασις
6 Κ ΚΑ ΚΕ ΚΟ ΚΥ ΚΙ ΚΗ ΚΩ ΚΑ=Τα υλικά που πορεύονται προς τα κάτω
7 Λ ΛΑ ΛΕ ΛΟ ΛΥ ΛΙ ΛΗ ΛΩ ΛΑ=Λευστότητα ηλιακής ακτινοβολίας η υγρής λεύσεως
8 Μ ΜΑ ΜΕ ΜΟ ΜΥ ΜΙ ΜΗ ΜΩ ΜΑ=Η ορατή φύσις
9 Ν ΝΑ ΝΕ ΝΟ ΝΥ ΝΙ ΝΗ ΝΩ ΝΑ=Νόμος-νούς-υγρόν εις την φύσιν
10 Ξ ΞΑ ΞΕ ΞΟ ΞΥ ΞΙ ΞΗ ΞΩ ΞΑ=ΚΑ+ΣΑ=κάσα
11 Π ΠΑ ΠΕ ΠΟ ΠΥ ΠΙ ΠΗ ΠΩ ΠΑ-Πατήρ-πύρ
12 Ρ ΡΑ ΡΕ ΡΟ ΡΥ ΡΙ ΡΗ ΡΩ ΡΑ=Ροή ενεργείας
13 Σ ΣΑ ΣΕ ΣΟ ΣΥ ΣΙ ΣΗ ΣΩ ΣΑ=Το κρυμμένον και εσωτερικώς θεώμενον
14 Τ ΤΑ ΤΕ ΤΟ ΤΥ ΤΙ ΤΗ ΤΩ ΤΑ=Η στερεά δομημένη ύλη-η πήξις του υγρού
15 Φ ΦΑ ΦΕ ΦΟ ΦΥ ΦΙ ΦΗ ΦΩ ΦΑ=Φώς
16 Χ ΧΑ ΧΕ ΧΟ ΧΥ ΧΙ ΧΗ ΧΩ ΧΑ=Τα χο’ι’κά τα έχοντα ελαχίστην ροήν
17 Ψ ΨΑ ΨΕ ΨΟ ΨΥ ΨΙ ΨΗ ΨΩ ΨΑ=Πύρ εσωτερικόν – Ψυχή


ΡΑ ΜΑ ΦΑΡοή στην φύσιν του φωτός. ΡΑ = Ροή φωτοενεργειών εκ της αρχικής δυνάμεως, ΜΑ = η ορατή μας φύσις η ηλιοφωτιζομένη, ΦΑ = φως αρχικόν. Εκ της κωδικής ΡΑΜΑΦΑ παράγονται αι λέξεις ραμφίς, Ρομφαία, Ομφή, Ρίμφα (ταχέως).
ΑΘΗΝΑΑ=αρχική δύναμις, ΘΗ = θέασις, ΝΑ = Νους αρχικός.
ΑΙΩΝΙΟΣΑΙ = αιωνία δύναμις, Ω = επί γηίνου χώρου, ΝΙΟ = δύναμις νοός – νόμου κατερχομένη, ήτοι: ΑΙΩΝΙΟΣ = η αιωνία επί πλανήτου δύναμις νοός – νόμου ή ο αιώνιος Νους.
ΑΛΦΑΒΗΤΟΝΑΛ = αρχική δύναμις ηλίου, ΦΑ = φωτισμός, ΒΗ = ενέργεια κατερχομένη ΤΟ = επί χώρου στερεού, ήτοι, ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ = του ηλίου η φωτεινή ενέργεια κατερχομένη επί της στερεάς.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΑΝ = αρχική δύναμις νοός – νόμου ΘΡΩ = θέα ροής επί γηίνου χώρου, ΠΟ = πυρ σε χώρον.


Δύναμις νοός θεώμενη να ρέη με πυρ.


Δύναμις νοός και ΘΡΩΠΟΣ = θεραπεία ή δύναμις νοός η οποία θεραπεύει.


Δύναμις νοός παράγουσα σπέρμα (ΘΟΡΟΣ = σπέρμα ανδρός) πυρίνης δυνάμεως.Διά των εμπεριεχομένων αφώνων Θ και Ρ παράγεται το ρήμα Θροέω = λέγω – ομιλώ, άρα η λέξις άνθρωπος εμπεριέχει την έννοιαν της δυνάμεως του ομιλείν. Διά των τελευταίων γραμμάτων ΩΠΟΣ και με τροπήν του Ω σε Ε παράγεται η λέξις ΕΠΟΣ = λέξις,ουσία λόγου.Εν συνόλω δηλαδή η λέξις ΑΝΘΡΩΠΟΣ σημαίνει τον νοήμονα κάτοικον του πλανήτου, ο οποίος δύναται να ομιλή και να αναπαράγη το είδος κατά νόμον.

ΑΠΟΛΛΩΝΑ = αρχική δύναμις, Π = πυρ, ΟΛΛΩΝ = χώρος ηλίων αστέρων, ήτοι ΑΠΟΛΛΩΝ = η δύναμις πυρός η ακτινοβολούσα δι όλων των ηλίων-αστέρων, και ΑΠΟΛΛΩΝ = ο πάλλων νους.
ΒΑΡΟΣΒΑ = ενέργεια αρχική, ΡΟς = η οποία ρέει σέ χώρον. Τό Βάρος είναι τό αποτέλεσμα τής Βοράς = τροφής τών σωμάτων.
ΒΕΛΟΣΒ = ενέργεια Ε = πορευομένη, Λ = ηλιακή ακτινοβολία (επί γής τό άφωνον Λ ονομάζει τά υγρά) Ο = χώρος ωρισμένος.
Η πρώτη έννοια τής λέξεως ΒΕΛΟΣ είναι: ενέργεια πορευομένη εκ τού ηλίου σέ χώρον.
ΓΝΗΣΙΟΣΓ = στήν γήν ΝΗ = ο νούς που φανερώνεται, Σ = σέ χώρον Ι = συνεχώς τροφοδοτούμενον καί Ο = χώρος ωρισμένος – σώμα.
ΓΝΗΣΙΟΣ = Στήν γήν ο νούς ο εσωτερικός, είναι η έννοια τού αληθούς.
ΓΝΩΣΙΣΓ = η γη, Ν = ο νους, Σ = ο έσω χώρος. ΓΝΩΣΙΣ = στην γην η νόησις ή στην γην ο Νούς – νόμος σε έσω θέαν.
ΔΗΛΙΟΣη Δ = δύναμις, Λ = του ηλίου. ΔΗΛΙΟΣ = η δύναμις η κατερχομένη η οποία ηλιοφωτίζει. ΔΗΛΙΟΣ = ο φανερός.
ΔΙΑΝΟΙΑΗ δύναμις του Νοός.
ΔΙΑΣ
Δ = Δύναμις, Ι = ακτινοβολία κατερχομένη συνεχώς, Α = αρχική δύναμις.


Η δύναμις που δομεί και δημιουργεί συνεχώς κατερχομένη από την αρχική δύναμιν.

ΔΕΙΠΝΕΩΚατά τό λεξικόν σημαίνει α) παρασκευάζω δείπνον
β) τρώγω τό κυρίως φαγητόν τής ημέρας.


Κατά τόν Κώδικα σημαίνει:
ΔΕΙ = δύναμις εκπορευομένη καί κατερχομένη συνεχώς,
ΠΝΕΩ = Πυρίνη δύναμις νοός – νόμου πού εκτείνεται.
Πρωτίστως η Πνοή είναι η τροφή διά κάθε ζώντα οργανισμόν, ΔΕΙ = πρέπει νά ΠΝΕΩ ώστε νά λαμβάνω τήν βασικήν ουσίαν τής ζωής.
Τό ΔΕΙΠΝΟΝ τό οποίον καθημερινώς λαμβάνομεν εν αφθονία πρέπει νά τό ΔΑΠΑΝΩΜΕΝ εις έργα σοφίας καί συνέσεως (ΔΕΙΠΝΟΝ – ΔΑΠΑΝΗ)

ΕΛΛΗΝΦωτεινός νους (κάθε φωτεινός νους) – Ηλιακός νους
ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ
ΕΡΓΟ + ΛΕΙΟ. ΕΡΓΟ = δύναμις εκπορευομένη φωτοενεργειών προς την γην και ΛΕΙΟ = ηλιακή ακτινοβολία εκπορευομένη και κατερχομένη σε χώρον.Το ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ, πρωτίστως, φανερώνει το έργον του ηλίου, ο οποίος δέχεται τις ακτινοβολίες ενός υπερτάτου ηλίου (τούτο δηλούται δια του Ρ) και εν συνεχεία ο αστήρ του συστήματός μας ακτινοβολεί μέσω του Λ = δικού του ηλιακού σώματος, αυτές τις ακτινοβολίες.
ΕΡΜΗΣ
Ε = η δύναμις η εκπορευομένη, Ρ = η ροή (πρωτίστως των φωτοενεργειών), Μ = η ορατή φύσις. ΕΡΜΗΣ = δύναμις εκπορευομένη, ρέουσα προς την ορατήν μας φύσιν.
ΖΑΩ Ζ = ζωή Α= εκ τής αρχικής δυνάμεως, Ω = ο γήινος χώρος. Ζάω – ζώ = η ζωή επί πλανήτου.
ΗΛΙΚΙΑΗ = η διπλή ακτινοβολία ΛΙ = τού ηλίου ο οποίος συνεχώς τροφοδοτεί ΚΙΑ = τά κάτω ή τά γαιώδη σώματα. Ο ήλιος είναι αυτός πού μετρά τήν επί γής πορείαν μας, τήν ηλικίαν μας.
ΗΧΟΣΗ διπλή κάθοδος ακτινοβολίας, Χ = επί τής Χθονός, Ο = σέ χώρον ωρισμένον.
Η λέξις ΗΧΟΣ αποκαλύπτει τήν επιστημονικήν γνώσιν ότι η κάθοδος τών ακτινοβολιών καί η πρόσκρουσις των επί τού χώματος γίνεται διά θορύβου – βοής ή ήχου.
ΗΘΙΚΗ
Η = κάθοδος διπλής ακτινοβολίας, ΘΙ = θεωμένη, ΚΗ = κάτω. Η ΗΘΙΚΗ είναι, με τροπήν του Ι εις Η, η διπλή ακτινοβολία εις την ΘΗΚΗΝ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΝΗΛΕ = η διπλή κάθοδος τής ηλιακής ακτινοβολίας πού εκπορεύεται.
ΚΤ = εδώ κάτω, καί
ΡΟ = ρέει σέ χώρον,
ΝΙΟΝ = διά Νοός καί Νόμου πού συνεχώς τροφοδοτεί.
Είναι τό ΗΛΕ-ΚΤΡΟ-ΝΙΟΝ η ηλιο-κάτω-ροή.
ΙΔΕΑΙ = η κατερχομένη (συνεχώς) ακτινοβολία, ΔΕ = η οποία διά δυνάμεως πορεύεται καί η οποία είναι Α = εκ τής αρχικής δυνάμεως.
ΚΑΛΟΣΚΑ = τά γαιώδη σώματα εκ τής αρχικής δυνάμεως, ή ΚΑ = Κάτω, ΛΟς = ο ήλιος σέ χώρον ωρισμένον. Ό,τι είναι εκ του ηλίου εδώ ΚΑ = Κάτω, είναι ΚΑ – ΛΟΝ.
ΚΥΤΤΑΡΟΝΗ απλουστέρα μορφή ζωής.
ΚΥ = γαιώδες σώμα μέ συσσωρευμένην δύναμιν
(Τ)ΤΑ = πού στερεώνει τά σώματα
ΡΟν = τά οποία ρέουν σέ χώρον.
Είναι η Δύναμις πού ΚΥ = κυοφορεί κάθε σώμα επί τής ΤΑΡΟΝ –> ΤΕΡΑΣ = γής μας.
ΛΕΞΙΣ
ΛΕ = ηλιακή ακτινοβολία εκπορευομένη Ξ = Κ+Σ και Κ = κάτω, Σ = έσω χώρος = ΚΑΣΑ = κιβώτιον. Η ΛΕΞΙΣ δηλαδή είναι ένα φωτεινόν – νοηματικόν κιβώτιον ή Λ = ο φωτισμός ΕΞΙΣ –> έξω (λέξω = μέλλων του Λέγω = θά ομιλήσω = θά φωτίσω διά του Λόγου).
ΛΕΥΚΟΝΛΕΥ = η ηλιακή ακτινοβολία πορευομένη συγκεντρώνεται σέ μεγάλην ποσότητα, ΚΟς = Κάτω σέ χώρον. Ασφαλώς είναι γνωστόν ότι τό Λευκόν χρώμα εννοιολογεί τόν ηλιακόν φωτισμόν.
ΜΥΘΟΣΜΥ = η ορατή φύσις και η μεγάλη συσσώρευσις δυνάμεως, ΘΟ = η θέασις σε χώρον. ΜΥΘΟΣ = τα φυσικώς θεώμενα, τα φυσικώς αντιλαμβανόμενα και κατ’ επέκτασιν η γνώσις περί των φυσικών δυνάμεων. Αν το Θ τραπεί σε Σ = έσω θέα, τότε παράγεται η λέξις ΜΥΗΣΙΣ = εσωτερική και αληθινή γνώσις.
ΝΟΗΣΙΣΝΟ = Νούς – Νόμος σέ χώρον, Η = διπλή κάθοδος ακτινοβολίας, ΣΙς = έσω θέασις (δυνάμεως) συνεχώς τροφοδοτουμένη.
Η Νόησις δήλα-δη διά τού -Η- αποκαλύπτει τήν ικανότητα τού σκέπτεσθαι, ενώ διά τού -Ι- δηλούται συνεχώς τροφοδοτουμένη (διά γνώσεως εν προκειμένω).

’ν αφαιρέσωμεν τό Η = φανέρωσις, τότε η ΝΟΗΣΙΣ γίνεται ΝΟΣΟΣ. Όταν ο Ν = Νούς περιωρίζεται Ο = σέ χώρον, τότε Νοσεί, στενοχωρείται.
ΝΟΥΣΝ = Νούς – Νόμος, Ο = χώρος ωρισμένος, Υ = σέ μεγάλην συσσώρευσιν.
ΟΙΚΟΣΟ = χώρος ωρισμένος, Ι = συνεχώς τροφοδοτούμενος, ΚΟς = εδώ κάτω.
Είναι ο ΟΙΚΟΣ, ο χώρος τόν οποίον συνεχώς φροντίζουμε καί ο οποίος συνεχώς μάς παρέχει τήν προστασίαν του.
ΠΑΙΔΕΙΑΠΑΙ = πυρ αιώνιον, ΔΕΙΑ = δύναμις εκπορευομένη και κατερχομένη από την αρχικήν. Είναι δηλαδή η ΠΑΙΔΕΙΑ μία πυρίνη δύναμις υψίστης αξίας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΠΛΗΡΗΣ-ΦΟΡΑ. ΠΛΗ = το πυρ του ηλίου κατερχόμενον, ΡΟ = διά ροής σε χώρον και ΦΟΡΙΑ = φως ρέον. Το πυρ δηλαδή το ηλιακόν, ως φως ρέον, μεταφέρει προς ημάς πάσαν ΠΛΗΡΟ-ΦΟΡΙΑΝ.
ΡΙΖΑΡΙ = ροή συνεχώς τροφοδοτούσα, ΖΑ = τήν ζωήν. Ρίζα = η ασταμάτητος ροή τής ζωής.
ΣΟΦΟΣΈσω φως = έσω φωτισμένος
ΤΕΛΟΣ ΤΕ = η στερεωμένη δύναμις η εκτεινομένη, ΛΟς = ο ήλιος σέ χώρον. Είναι δήλα- δή το τέλος, η στερέωσις τού έργου του ηλίου μας. Ο ολοκληρώνων τά έργα του, ώς ο ήλιος, δικαιούται νά ονομάζεται ΤΕΛΕΙΟΣ.
ΦΩΝΗΕΝΤο φως του Νοός, το φως του νοήματος – ο φανός.
ΧΑ’Ι’ΟΣΧ = χώμα, Α = αρχική δύναμις (ΑΛΦΑ=ηλιοφώς), Ι = ακτινοβολία κατερχομένη συνεχώς, Ο = χώρος ωρισμένος. Ο χά’ι’ος, εκ τού αρχικού χάους καταγόμενος είναι γνήσιος αληθινός, διότι παρ’ ότι κατοικεί στό Χ = χώμα, στήν χθόνα, είναι εκ τής Α = αρχικής δυνάμεως άρα είναι λαμπρός.
ΨΥΧΗΨ –> Π+Σ = Πύρ εσωτερικόν, Υ = σέ μεγάλην συσσώρευσιν, ΧΗ = επί χοϊκού σώματος φανερού.

Η ΨΥΧΗ δήλα-δη είναι δύναμις Π = Πυρός η οποία εψύχθη, ώστε νά εισέλθη αβλαβώς στό χοϊκόν δοχείον – σώμα.

ALFACLUB = ΑΛΦΑ ΚΛΑΜΠ = ΑΛΦΑ ΚΛΟΥΜΠ = ΑΛΦΑ ΚΛΟΥΒ-Α .. ΚΛΩΒΟΣ = ΚΑΛΥΒΑ
ΑΛ ΦΑ = Αρχικός Ηλιακός Φωτισμός
ΚΛΟΥΒΑ ή ΚΛΩΒΟΣ ή ΚΑΛΥΒH = Πρός τά κάτω εντός χώρου η ηλιακή ενέργεια.
ΑΛΦΑ ΚΛΑΜΠ = Ο Αρχικός Ηλιοφωτισμός, που έρχεται κάτω εδώ ώς ενέργεια σε ωρισμένο χώρο.
Αυτό αποδεικνύει γιατί τα ALFACLUB θα είναι πάντοτε τα περισσότερα από τα club και τα πολυπληθέστερα από αυτά του μηχανοκίνητου “χώρου”.
Επίσης αποδεικνύεται ότι όλες οι λέξεις έχουν ελληνική προέλευση.
Εχουν δε και την ανάλογη ενεργειακή των σημασία γιατί, ασχέτως το αν στην ιταλικήν το ALFA σημαίνει ANONIMA LOMBARDA FABBRICA AUTOMOBILI, ο ηχητικός κραδασμός που παράγεται εκφωνόντας την λέξη ALFA και συλλαμβάνεται από το ακουστικό όργανο είναι ο αυτός του πρώτου γράμματος της ελληνικής
αλφαβήτου που κωδικά σημαίνει τον υπέρτατο ηλιακόν φωτισμόν.

==========================================================================
ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ROMEO
Εχοντας αναλύσει την λέξη ALFA συνεχίζουμε με την ROMEO.
Ασφαλώς όλοι γνωρίζουμε ότι η ROMEO προέρχεται από το επώνυμο του Ναπολετάνου (Ελληνος) NICOLA ROMEO.
Η λέξις λοιπόν ROMEO είναι κατά τον Κώδικα του Σημαιοφόρου Θεολόγου:
ΡΟΜΕΟ = ΡΟ = ροές που κατέρχονται σε ωρισμένο χώρο
Μ = στην ορατήν φύσιν και
ΕΟ = πορεύονται στον χώρο.
Είναι σημαντικό πάλι να κατανοήσουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει η γραφή, δηλαδή πως απεικονίζεται στην λατινική ή ελληνική γραφή αλλά ο ηχητικός κραδασμός που παράγει η συλλαβή ή η λέξις.
==========================================================================

ALFA ROMEO
Συνοψίζοντας μας αποκαλύπτεται ότι ΑΛΦΑ ΡΟΜΕΟ σημαίνει:
ΑΡΧΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ που ΡΕΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΑΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ.
και ασφαλώς αυτό μας αποκαλύπτει και η ιστορία αυτής της μάρκας την οποία οι “μύστες” ΑΛΦΙΣΤΕΣ
αποκαλούν ανά την υφήλιο MACCHINA VIVENTE = ζωντανή μηχανη-αυτοκίνητο.
Αυτήν και τους φωτεινούς νόες σχεδιαστές της ανά τις δεκαετίες που πέρασαν, φοβήθηκαν οι ανταγωνιστές επί του πλανήτου και την ενέταξαν και αυτή στο GRUPPO για να αλλοτροιωθεί όπως και οι υπόλοιπες μάρκες χάνοντας την ταυτότητα της και τον προορισμό της, που δεν ήταν άλλος από το να παρέχει συγκλονιστικές εμπειρίες και υπηρεσίες στούς ιδιοκτήτες των εκάστοτε στολιδιών της.
Σημείωσις: Το όνομα ΡΩΜΕΟ προέρχεται ασφαλώς από την ΡΩΜΗ πρωτεύουσα της Ιταλίας.
Στην προκειμένη περίπτωση η διαφορά είναι στα βραχέα ΕΟ που αντικαθιστώνται από το Η και είναι λογικότατο όταν απευθυνόμεθα σε ανθρώπινη οντότητα να υπάρχει το Ε που είναι η πόρευσις-κινητική ενέργεια και το Ο=περιορισμένος χώρος-πλανήτης, ενώ στην ΡΩΜΗ το Η δεικνύει τις Ηλιακές ακτινοβολίες
που ήλθαν στερεώθησαν και ΦΑΝΕΡΩΣΑΝ τον συγκεκριμένο τόπο.
Επειτα έχει αποδειχθεί από τις αρχαιολογικές ανασκαφές ότι την περιοχή της ΡΩΜΗΣ αποίκησαν για πρώτη φορά οι Πρωτοέλληνες ΚΡΩΜΙΟΙ από την αρχαία πόλη της Αρκαδίας ΚΡΩΜΗ στους πρόποδες του Λυκαίου όρους επί του οποίου ευρίσκεται η αρχαιοτέρα πόλις του πλανήτου ΓΗ.
Η ΛΥΚΟΣΟΥΡΑ.
Βεβαίως δεν ξεχνάμε την ελληνίδα λέξιν – ρώμη – που σημαίνει: δύναμις-ισχύς-σθένος-σωματική ευρωστία.

Ό Θεολόγος Σημαιοφόρος έγεννήθη τό έτος 1950 είς τά Γιαννιτσά, άπό Έλληνας γονείς Ποντιακής καταγωγής. Πρίν διδαχθή είς τό σχολείον τήν Νέαν Έλληνικήν Γλώσσαν, ώμίλησε τήν Ποντιακήν διάλεκτον. Έγαλουχήθη είς τά Έλληνοχριστιανικά ίδεώδη, άπό νεαράς δέ ήλικίας έπέδειξεν ίδιαίτερον ζήλον είς τήν μελέτην θεολογικών κειμένων.
Τό πρώτον έναυσμα πρός διερεύνησιν τών γραμματικών έννοιών έδόθη, όταν το 1975 άνέγνωσεν μίαν προφητείαν, ευρεθείσα είς τό Άγιον Όρος, φέρουσα χρονολογίαν 1866 (έκδοσις Έπισκόπου Μεσσηνίας Γρηγορίου – Σκήτη Παναγουλάκη 1975 ), ή όποία έγραφε: <<Τά εικοσιτέσσαρα γράμματα τής Άλφαβήτου, είς καιρόν θά εξηγηθούν μέ μεγάλον άγώνα …>>.
Ήκολούθησεν είκοσαετής μελέτη τών αρχαίων κειμένων καί είδική έρευνα ετυμολογίας άγνώστων λέξεων, καθώς καί προσπάθεια έρμηνείας άλληγορικών φράσεων. Τό σύνολον τών παρατηρήσεων τού επέτρεψε τήν σύνταξιν τού Κώδικος τής Έλληνικής Γλώσσης. Διά τού Κώδικος αύτού, έκαστον τών γραμμάτων άπεκάλυπτε τήν κρυμμένην έννοιάν του.
Τά πρώτα χειρόγραφα κατετέθησαν, πρός κατοχύρωσιν, στήν Έθνικήν Βιβλιοθήκην, τόν Ίανουάριον τού 1994. Τό όλον έργον τού έρευνητού προσαγορεύεται <<
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ>>, ώστε νά τιμηθή ή νοουμένη πηγή έμπνεύσεως, τού Λεξιλογίου Κώδικος τής Έλληνικής Γλώσσης.
Άπό τό 1995 άρχίζει ή έκδοσις τών βιβλίων, άρχικώς τής μαθητείας τού Κώδικος, κατόπιν  δέ τών άποκωδικοποιημένων Μύθων, Ύμνων, Άρχαίων κειμένων κλπ. Ό Κώδιξ τού Έλληνος Λόγου άπεδείχθη ένα πνευματικόν έργαλείον άψόγου λειτουργίας.
Άπό τό 1996 άρχίζουν οί πρώτες δωρεάν διδασκαλίες τών κωδικών μαθημάτων, προσελκύοντας όλο καί μεγαλύτερον άριθμόν ένδιαφερομένων. Άκολουθούν πλείσται ραδιοτηλεοπτικαί παρουσιάσεις, μέ μεγίστην έπιτυχίαν.
Ό Θεολόγος Σημαιοφόρος, τά έτη 2003 , 2005 καί 2007 παρουσιάζει τό έργον του στό παγκόσμιον συνέδριον  HERCMA τού Οίκονομικού Πανεπιστημίου Άθηνών, ένώ άπό τού σχολικού έτους 2003-2004 άρχίζει νά διδάσκη καί στό Λαϊκόν Πανεπιστήμιον Άθηνών.
Τό 2005 όλοκληρώνει τήν διδακτορικήν διατριβήν του, άναφερομένη είς τόν Τίμαιον τόν Λοκρόν καί είς τό έργον του <<Περί φύσεως κόσμου καί ψυχής>>, άγορεύεται δέ έπίκουρος καθηγητής τού Πανεπιστημίου ALPINE. Πλήν τών 10 βιβλίων πού ήδη κυκλοφορούν (Αύγουστος 2006), πολλά βιβλία έτοιμάζονται πρός έκδοσιν. Διά τών βιβλίων αυτών άποκαλύπτονται τά κρυμμένα νοήματα τών άρχαίων κειμένων καί έπιβεβαιούται ή άψογος λειτουργία τού Κώδικος τού Έλληνος  Λόγου.
Τιμητικαί διακρίσεις άπό ξένα Πανεπιστήμια προωθούνται, ένώ ό ίδιος, άκούραστος πάντα, ύπηρετεί τόν Έλληνα Λόγον.
Ή διδασκαλία τής  Κωδικής Μεθόδου άποσκοπεί είς τήν ένίσχυσιν τών έναρέτων άναζητητών τής άληθούς γνώσεως, τών φωτεινών άνθρώπων τού πλανήτου μας  (www.ramafa.gr).

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in GLOSSOLOGY and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.