ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΗΤΟΙ- Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (H)


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  24/06/11)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3 ο
Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

1. Ο Κρητικός πολιτισμός
Ο ΕΤΕΟΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς: Διόδωρο (Βίβλος 4 και 5), Στράβωνα (Γεωγραφικά Ι) κ.α.,
οι αρχαιότεροι κάτοικοι της Κρήτης ήσαν οι καλούμενοι Ετεοκρήτες, οι οποίοι ήσαν απόγονοι των
Κουρήτων και κείνοι των Ιδαίων Δάκτυλων, των οποίων ο βασιλιάς Κρήτας ήσαν ο πρώτος που επινόησε πάρα πολλά και πολύ σημαντικά πράγματα για τους ανθρώπους. Αυτοί πρώτοι συγκέντρωσαν λέει τα πρόβατα σε κοπάδια, εξημέρωσαν τα υπόλοιπα είδη ζώων, ανακάλυψαν τη μελισσοκομία, εισηγήθηκαν την τέχνη του κυνηγίου, εισηγήθηκαν τη συναναστροφή και τη συμβίωση μεταξύ  των ανθρώπων, αλλά ήταν και οι πρώτοι που δίδαξαν την ομόνοια και κάποια ευταξία στην κοινωνι-
κή ζωή κ.τ.λ. καθώς και εκείνοι που ίδρυσαν στην Ολυμπία τους Ολυμπιακούς αγώνες κ.α., πρβ
(μτφ από τις εκδόσεις «Κάκτος»):

«Οι κάτοικοι, λοιπόν, της Κρήτης λένε πως οι αρχαιότεροι κάτοικοι στο νησί
ήταν αυτόχθονες, οι λεγόμενοι Ετεοκρήτες, των οποίων ο βασιλιάς, Κρητας το όνομα,
ανακάλυψε πολλά και πολύ σημαντικά πράγματα στο νησί που είχαν τη δυνατότητα να
ωφελήσουν την κοινωνική ζωή των ανθρώπων…. … Για τους Ιδαίους δακτύλους της
Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυψαν τη φωτιά, τη χρήση του χαλκού και του σιδήρου,
στη χώρα των Απτεραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο επεξεργασί-
ας τους. Λένε, μάλιστα, πως ένας τους ο Ηρακλής, ξεπέρασε τους άλλους σε φήμη,
ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Εξ αιτίας της συνωνυμίας οι μεταγενέστεροι άν-
θρωποι θεώρησαν πως ο γιος της Αλκμήνης εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες….
(Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5,64)

«Μετά τους Ιδαίους Δακτύλους έγιναν οι Κουρήτες, … Καθώς διακρινόταν για τη
σύνεσή τους, έδειξαν στους ανθρώπους πολλά χρήσιμα πράγματα, διότι πρώτοι αυτοί
συγκέντρωσαν τα πρόβατα σε κοπάδια, εξημέρωσαν τα υπόλοιπα είδη ζώων, ανακάλυ-
ψαν τη μελισσοκομία, εισηγήθηκαν την τέχνη του κυνηγίου, εισηγήθηκαν τη συνανα-
στροφή και τη συμβίωση μεταξύ των ανθρώπων, αλλά ήταν και οι πρώτοι που δίδαξαν
την ομόνοια και κάποια ευταξία στην κοινωνική ζωή. Ανακάλυψαν επίσης τα ξίφη, τα
κράνη και τους πολεμικούς χορούς. Λένε πως σ’ αυτούς παρέδωσε το Δία η Ρέα, κρυφά
από τον πατέρα του Κρόνο, και κείνοι τον πήραν και τον ανέθρεψαν…… (Διόδωρος Βι-
βλιοθήκη Ιστορική 5,65)

«Τον Απόλλωνα αναγορεύουν εφευρέτη της λύρας και της μουσικής της. Εισήγα-
γε επίσης τη γνώση της ιατρικής που γίνεται μέσω της μαντικής τέχνης, που παλιά μ’
αυτή θεραπεύονταν όσοι αρρώσταιναν, καθώς βρήκε το τόξο, δίδαξε στους ντόπιους
τα περί την τοξοβολία, αιτία για την οποία οι Κρήτες επιδόθηκαν με ζέση στην τοξο-
βολία και το τόξο ονομάστηκε Κρητικό» …..… ο Απόλλωνας ονομάστηκε Δήλιος, Λύ-
κιος και Πύθιος και η Άρτεμις Εφέσια, Κρησία, καθώς και Ταυροπόλος και Περσία, πα-
ρ΄όλο που και οι δυο είχαν γεννηθεί στην Κρήτη». ( Διόδωρος, 5, 65 και 5, 74 και 5,77)

<<..Να ασκούν (οι νέοι της Κρήτης) επίσης την τοξοβολία και τον ένοπλο χορό,
που βρήκαν πρώτοι και έδειξαν οι Κουρήτες και ο οποίος έπειτα ονομάστηκε πυρρίχη
από το όνομα αυτού που τον οργάνωσε. Έτσι το παιγνίδι δεν ήταν άσχετο με πράξη
χρήσιμη στον πόλεμο. Επίσης στα τραγούδια τους χρησιμοποιούν Κρητικούς ρυθμούς
που είναι πολύ γρήγοροι και τους βρήκε ο Θάλης. Ορίστηκε επίσης να φοράνε στρατιω-
τικά ρούχα και υποδήματα. Τα όπλα εξάλλου θεωρούνται τα καλύτερα δώρα.>>(ΣΤΡΑ-
ΒΩΝΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ι, ΙV 16)

Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Οι αρχαίοι συγγραφείς: Πλάτωνας (Νόμοι, Μίνως), Πλούταρχος (Σόλων, Λυκούργος), Διογένης Λα-
έρτιος (Επιμενίδης.), Στράβωνας (Γεωγραφικά, βιβλίο 5), ο Διόδωρος (ιστορική Βιβλιοθήκη 4 και 5),
Ηρόδοτο κ.α., αναφέρουν ότι μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα η Κρήτη ερήμωσε κατά πολύ
και ήρθαν και κατοίκησαν εκεί και άλλα φύλα, οι Κύδωνες, οι Δωριείς, οι Αχαιοί και οι Πελασγοί της
Κρήτης. Στη συνέχεια ο Μίνωας, όταν έγινε βασιλιάς της Κρήτης, με τη βοήθεια του αδελφθού του
Ραδάμανθυ από τη μια ένωσαν σε ενιαίο σύνολο όλες τις πόλεις και όλες τις φυλές της Κρήτης και
από την άλλη θέσπισαν για πρώτη φορά τα συσσίτια, τη κοινοκτημοσύνη, τα πολιτειακά όργανα
(το σύνταγμα, τη βουλή, τους βουλευτές κλπ), καθώς και τους νόμους για τη σωστή και δίκαιη διακυ-
βέρνηση της νέας πολιτείας, της περίφημης Κρητικής πολιτείας, την οποία στη συνέχεια αντέγραψαν
πρώτοι οι Σπαρτιάτες με το Λυκούργο, μετά οι Αθηναίοι με το Σόλωνα και τέλος και οι Ρωμαίοι με το
Νόμα και έτσι εκπολιτίστηκαν και αυτοί.

Επομένως ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς ήσαν οι πρώτοι ήσαν που ασχολήθηκαν με τις πολιτικές και  νομικές επιστήμες. Μάλιστα επειδή λέει οι νόμοι του Μίνωα ήταν για πρώτη φορά σύμφωνοι με το
περί δικαίου ή θείων συναίσθημα κ.τ.λ., οι μινωικοί νόμοι αποκαλέστηκαν θεϊκοί. Αυτός ήταν και ο
λόγος που ο Μίνωας με το Ραδάμανθυ μετά το θάνατό τους ανακηρύχθηκαν ισόθεοι, γιοι του Θεού,
και κριτές στον Άδη των Ελλήνων ή που ειπώθηκε ότι ο Μίνωας έπαιρνε τους νόμους του κατευθεί-
αν από το Θεό στο όρος Δίκτη ( κάτι ως και ο Μωυσής στο όρο Σινά).

«Τα παιδιά μαθαίνουν όχι μόνο γράμματα, αλλά και τραγούδια με τους
νόμους και μερικά είδη μουσικής. Οι νεότεροι σιτίζονται στα λεγόμενα ανδρεία.
Κάθονται να φάνε κατάχαμα όλοι μαζί, φορούνε πρόχειρα ρούχα, τα ίδια χειμώνα –
καλοκαίρι, και υπηρετούν τους μεγαλύτερους, καθώς και τους εαυτούς των. Αυτοί
που τρώνε κάνουν πολέμους με τις άλλες παρέες ή και μέσα στην ίδια παρέα. Με-
ταξύ τους. Σε κάθε ανδρείο υπάρχει παιδονόμος. Οι μεγαλύτερες ηλικίες έρχο-
νται σε αγέλες. Αρχηγοί στις αγέλες είναι τα σημαντικά παιδιά, τα πιο δυνατά.
Καθένας από αυτούς συγκεντρώνει γύρω του όσα περισσότερα παιδιά μπορεί. Σε
κάθε αγέλη αρχηγός είναι συνήθως ο πατέρας του παιδιού που μαζεύει τα άλλα,
υπεύθυνος στο να βγάζει τα παιδιά στο κυνήγι και να τιμωρεί τους απείθαρχους.
Τρέφονται με δημόσια δαπάνη. ……….. Εκλέγουν δέκα άρχοντες. Για τα πολύ
μεγάλα προβλήματα συμβουλεύονται τους Γέροντες. Δικαίωμα στο θεσμό έχουν
οι επιτυχημένοι στο αξίωμα του κόσμου και άνθρωποι αναγνωρισμένης αξίας.
(Στράβωνας, Γεωγραφικά 10, C 481 – 483, IV 17 – 20)
«Γι αυτό το λόγο ο Μίνωας θέσπισε αυτούς τους Νόμους για τους πολίτες
του, εξαιτίας των οποίων η Κρήτη ευημερεί ανέκαθεν, καθώς και η Σπάρτη από
τότε που άρχισε να τους χρησιμοποιεί, επειδή οι νόμοι αυτοί είναι θεϊκοί.
(Πλάτων, Μίνως, 320 b)

«ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αυτοί λοιπόν, οι Κρήτες, έχουν τους πιο παλιούς νόμους απ’
όλους τους Έλληνες; («Ουκούν ούτοι, οι Κρήτες, παλαιοτάτοις νόμοις χρώνται
των Ελλήνων»). ΕΤΑΙΡΟΣ: Ναι. ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ξέρεις ποιοι ήταν οι άξιοι βασιλείς
τους; Ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς, γιοι του Δία και της Ευρώπης’ δικοί τους είναι
οι νόμοι. (Πλάτων «Μίνως», 318 b – 321)
«Διότι για το ότι ήταν καλός και δίκαιος, καλός νομέας, όπως λέγαμε προη-
γουμένως, ισχυρότατη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι οι νόμοι του Μίνωα πα-
ραμένουν αδιασάλευτοι, επειδή βρήκε την αλήθεια, σχετικά με τη διοίκηση της
πόλης. (Πλάτων «Μίνως», 318 – 321)
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εννοείς, όπως αναφέρει ο Όμηρος, ο Μίνωας πήγαινε κάθε εννιά
χρόνια και συμβουλεύονταν τον πατέρα του το Δία και στη συνέχεια έδινε νόμους
στις πόλεις σας σύμφωνα με τις παραινέσεις του Θεού;
ΚΛΕΙΝΙΑΣ Ναι, αυτή είναι η Κρητική άποψη… …………….
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Θα ‘πρεπε να πεις: Ξένε, δεν είναι τυχαίο που οι νόμοι της Κρή-
της έχουν τόσο μεγάλη φήμη σε ολόκληρο τον Ελληνικό κόσμο. (Ω ξένε,
εχρην ειπειν, οι Κρητών νόμοι ουκ εισίν μάτην διαφερόντως εν πάσιν ευδόκιμοι
τοις Έλλησιν) Είναι νόμοι δίκαιοι, που προσφέρουν ευτυχία σε όσους τους ακολου-
θούν, Δίνουν δηλαδή όλα τα αγαθά, τα οποία ανήκουν σε δυο κατηγορίες, αν-
θρώπινα και θεία.… (Πλάτωνα, Νόμοι, 625 – 631)
Σημειώνεται ότι η ονομασία «Μινωικός Πολιτισμός» είναι του Άγγλου αρχαιολόγου Έβανς, ο οποίος
έκανε ανασκαφές στην Κνωσό μετά το Έλληνα αρχαιολόγο Μίνωα Καλοκαιρινό. Ο Εβανς ονόμασε
όλο τον αρχαίο Κρητικό πολιτισμό «Μινωικό Πολιτισμό» από το πιο γνωστό ή φημισμένο βασιλιά
του τον Μίνωα.

2. Ο ΕΚΜΙΝΩΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΩΝ
ΕΚΜΙΝΩΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΩΝ
ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΗΤΑΝ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Ισοκράτης (Παναθηναϊκός 46 – 56, 204 – 206 κ.α.) απαντώντας σε κάποιον που έλεγε ότι οι Δω-
ριείς (οι Σπαρτιάτες) είναι αυτοί που δημιούργησαν τους καλύτερους θεσμούς στην Ελλάδα, του
λέει:
«Αν είναι έτσι τα πράγματα, αν δεχτούμε ότι έχεις δίκιο, όταν λες
ότι οι άνθρωποι αυτοί (οι Σπαρτιάτες) υπήρξαν οι δημιουργοί των
καλύτερων θεσμών, τότε, αναγκαστικά, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι
που έζησαν πολλές γενιές πριν οι Σπαρτιάτες εγκατασταθούν στην
Πελοπόννησο, πρέπει να μη διέθεταν κανένα από αυτά τα προσόντα,
δηλαδή ούτε οι στρατιώτες που εκστράτευσαν στην Τροία, ούτε οι
σύγχρονοι του Ηρακλή και του Θησέα, ούτε ο Μίνωας, ο γιος του
Δία, ούτε ο Ραδάμανθης, ούτε ο Αιακός ούτε κάποιος από τους με-
γάλους άνδρες που υμνούνται γι αυτές τις αρετές, οπότε κακώς
έχουν τη φήμη που απολαμβάνουν»… (Ισοκράτους Παναθηναϊκός  205)

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ποιος από τους παλαιούς βασιλείς λέγεται ότι υπήρξε καλός νομο-
θέτης, του οποίου οι νόμοι διασώζονται ακόμα και σήμερα, επειδή είναι θεϊκοί;
ΕΤΑΙΡΟΣ: Δεν μου έρχεται στον νου.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Δεν ξέρεις ποιοι Έλληνες έχουν τους παλιότερους νόμους;
ΕΤΑΙΡΟΣ: Μήπως εννοείς τους Λακεδαιμονίους και το νομοθέτη Λυκούργο;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αλλά και αυτοί οι νόμοι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν περισσότε-
ρο από τριακόσια χρόνια ή κάτι περισσότερο. Αλλά και οι καλύτεροι από τους
νόμους τούτους από πού ήρθαν; Ξέρεις;
ΕΤΑΙΡΟΣ: Λένε από την Κρήτη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αυτοί λοιπόν, οι Κρήτες, έχουν τους πιο παλιούς νόμους απ’
όλους τους Έλληνες; («Ουκούν ούτοι, οι Κρήτες, παλαιοτάτοις νόμοις
χρώνται των Ελλήνων»)
ΕΤΑΙΡΟΣ: Ναι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ξέρεις ποιοι ήταν οι άξιοι βασιλείς τους; Ο Μίνωας και ο Ρα-
δάμανθυς, γιοι του Δία και της Ευρώπης’ δικοί τους είναι οι νόμοι.
(Πλάτωνα «Μίνως», 318 – 321)

Ο Πλούταρχος (Λυκούργος, 4-7), ο Στράβωνας (Γεωγραφικά Ι, IV, C 481 – 483, 17 – 20) κ.α. ανα-
φέρουν ότι μετά που οι Δωριείς (οι μετέπειτα γνωστοί ως Σπαρτιάτες) κατέλαβαν όλη σχεδόν την Πε-
λοπόννησο (Λακεδαιμόνα, Μεσσήνη, Άργος κ.τ.λ.), ο βασιλιάς Χαρίλλ(α)ος έστειλε το νομοθέτη Λυ-
κούργο σε όλα τα μέρη που φημίζονταν ότι είχαν οργανωμένη πολιτεία (Αίγυπτο, Κρήτη κ.α.), για να
δει ποια ήταν η καλύτερη από αυτές και να την αντιγράψει. Ο Λυκούργος πήγε για το σκοπό αυτό
παντού, όμως όλες οι πολιτείες του φάνηκαν λέει γελοίες ή ανάξιες λόγου, πλην μόνο της Κρήτης,
την οποία στη συνέχεια αντέγραψαν οι Σπαρτιάτες, καλώντας από την Κρήτη στην Σπάρτη για το
σκοπό αυτό το νομοθέτη Θάλητα.
«την έννομη τάξη, όπως λένε οι ίδιοι οι Λακεδαιμόνιοι, ο Λυκούργος την έφερε από την Κρή-
τη» ( Ηρόδοτος, Α 65).
«Έφυγε λοιπόν και πήγε (ο Λυκούργος) αρχικά στην Κρήτη. Εκεί γνώρισε τις πολιτείες και
τα συστήματα τους, γνώρισε τους πρώτους στη δόξα άνδρες, θαύμασε ορισμένους από τους
νόμους που υπήρχαν και τους παρέλαβε για να τους εφαρμόσει στην πατρίδα του, την Σπάρ-
τη, ενώ άλλοι του φάνηκαν ανάξιοι. Έναν μάλιστα από εκείνους που νομίζονταν εκεί πέρα
σοφοί και άξιοι πολίτες, αφού τον έπεισε με τη φιλία του, τον έστειλε στη Σπάρτη, Ήταν ο
Θάλης, που φαινομενικά μεν ήταν ποιητής λυρικών τραγουδιών, στην πραγματικότητα όμως
έκανε ό,τι οι μεγαλύτεροι νομοθέτες. Γιατί τα τραγούδια του ήταν λόγοι για ευπείθεια και
ομόνοια, στολισμένοι με μελωδίες και ρυθμούς που είχαν σεμνότητα και εξημερωτική δύναμη,
ακούγοντάς τα οι πολίτες εξημερώνονταν, χωρίς να νοιώθουν, στα ήθη, και η κοινή
γνωριμία του ωραίου έφερνε κοντά τον ένα με τον άλλο. Έτσι ο Θαλής έγινε με κάποιον
τρόπον ο πρόδρομος του Λυκούργου στην εκπαίδευση των Σπαρτιατών ….». (Πλούταρχος,Λυκούργος, 4-7)
«Υποστηρίζουν κάποιοι ότι τα περισσότερα ήθη και έθιμα που θεωρούνται Κρητικά είναι Λα-
κωνικά. Στην πραγματικότητα είναι Κρητικά, μόνο που οι Σπαρτιάτες τα εφήρμοσαν, ενώ οι
Κρήτες σταμάτησαν να ασχολούνται με τα πολεμικά και οι πόλεις τους παρήκμασαν, ειδικά η
Κνωσός. …… . Έφυγε τότε ο νομοθέτης της Σπάρτης Λυκούργος για την Κρήτη. Εκεί ήρθε
και πλησίασε το Θάλητα , ένα μελοποιό και νομοθέτη. Έμαθε από αυτόν τον τρόπο που ο Ρα-
δάμανθυς πρώτα και αργότερα ο Μίνωας έφερναν τους νόμους τους, τάχα από το Δία προς
τους ανθρώπους… (Στράβωνας, Γεωγραφικά Ι, IV, C 481 – 483, 17 – 20)
«Και φαίνεται και λέγεται ότι οι Λάκωνες μιμήθηκαν το κρητικό πολίτευμα στα περισσότερα
σημεία. Τα περισσότερα από τα παλιότερα πολιτεύματα είχαν χειρότερη διάρθρωση από τα νε-
ότερα. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Λυκούργος άφησε την επιτροπεία του βασιλιά Χα-
ρίλλου και έφυγε, έμεινε το μεγαλύτερο διάστημα στην Κρήτη λόγω της μεταξύ τους συλλογι-
κότητας, γιατί οι Λύκτιοι ήταν Λάκωνες άποικοι, κι όταν πήγαν στη Λύκτο και την έκαναν αποι-
κία, διατήρησαν τη νομοθεσία των κατοίκων της πόλης. Γι αυτό και τώρα οι περίοικοι έχουν
τους ίδιους νόμους, επειδή πρώτος θέσπισε τη νομοθεσία ο Μίνως..( Αριστοτέλης Πολιτικά Β,1271, 10)
Ο Διογένης Λαέρτιος (Επιμενίδης, βιβλίο 1, 109 – 119), ο Πλούταρχος (Σόλων) κ.α. αναφέρουν ότι ο
νομοθέτης των Αθηναίων Σόλωνας, αφού μελέτησε τους Μινωικούς νόμους με τη βοήθεια του Επι-
μενίδη του Κρήτα (που ήταν ένας από τους 15 σοφούς της αρχαιότητας ή ένας από τους 12 στη
θέση του Περίανδρου), έφτιαξε νέους νόμους με τους οποίους καταργήθηκαν οι βάρβαροι νόμοι και
τα βάρβαρα ήθη που είχαν οι Αθηναίοι. Στους νόμους αυτούς προβλεπόντανε ότι χάνει τα πολιτικά
του δικαιώματα ο πολίτης εκείνος που, όταν υπάρχει στάση στην πόλη, δεν πηγαίνει με καμιά πα-
ράταξη, για να μην μένεις κανείς ατάραχος ή ασυγκίνητος στα δημόσια πράγματα, καθώς και το
χάρισμα (τη γνωστή «σεισάχθεια») των χρεών των πολιτών, επειδή πολλοί από αυτούς είχαν γίνει
δούλοι στους ευγενείς από τα χρέη.
«Κάλεσε τότε τον Επιμενίδη από τη Φαιστό της Κρήτης, που μερικοί τον θεωρούν έναν από
τους επτά σοφούς (αντί για τον Περίανδρο). …… Όταν ήρθε στην Αθήνα γνωρίστηκε με το
Σόλωνα και τον βοήθησε πολύ στην προεργασία της νομοθεσίας του. Απλοποίησε τους
νόμους τους σχετικούς με τις ιερές τελετές, έκαμε πιο ήπιους τους νόμους που αφορούσαν τα
πένθη, επιτρέπονταν μόνο ορισμένες θυσίες στους νεκρούς και καταργώντας τις άγριες και
βαρβαρικές συνήθειες που επικρατούσαν προηγούμενα …. Χάνει τα πολιτικά του δικαιώματα
ο πολίτης εκείνος που, όταν υπάρχει στάση στην πόλη, δεν πηγαίνει με καμιά παράταξη, για
να μην μένεις κανείς ατάραχος ή ασυγκίνητος στα δημόσια πράγματα. (Πλούταρχος, Σόλων,12 – 20)
Ο Διονύσιος Αλικαρνασεύς (Ρωμαϊκή Αρχαιολογία) αναφέρει επίσης ότι την Κρητική Πολιτεία
αντέγραψαν οι Ρωμαίοι με το Νόμα, πρβ:
«Οι δε τα μυθώδη πάντα περιαιρούντες εκ της ιστορίας πεπλάσθαι φασίν υπό του Νόμα
τον περί της Ηγερίας λόγον, ίνα ράον αυτώ προσέχωσιν οι τα θεία δεδιότες και προθύμως
δέχωνται τούς υπ´ αυτού τιθεμένους νόμους, ως παρά θεών κομιζομένους. Λαβείν δε αυτόν
την τούτων μίμησιν αποφαίνουσιν εκ των Ελληνικών παραδειγμάτων ζηλωτήν γενόμενον
της τε Μίνω του Κρητός και της Λυκούργου του Λακεδαιμονίου σοφίας· ων ο μεν ομιλητὴς
έφη γενέσθαι του Διός και φοιτών εις το Δικταίον όρος, εν ω τραφήναι τόν Δία μυθολογούσιν οι
Κρήτες υπὸ των Κουρήτων νεογνόν όντα, κατέβαινεν εις το ιερόν άντρον και τους νόμους εκεί
συντιθείς εκόμιζεν, ους απέφαινε παρά του Διός λαμβάνειν· ο δε Λυκούργος εις Δελφούς αφι-
κνούμενος υπό του Απόλλωνος έφη διδάσκεσθαι την νομοθεσίαν. (ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑ-
ΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Λόγος Β’ LXI. 1-2)
Επομένως και ο Κλασικός και ο δυτικός (Ρωμαϊκός – ευρωπαϊκός) πολιτισμός έχουν ως βάση τους
το Μινωικό Πολιτισμό, εκείνο που δημιούργησε ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ, όπως εί-
δαμε πιο πριν.
Σημειώνεται ότι:
1) Πριν από το Μίνωα στην Ελλάδα και σε όλο τον αρχαίο κόσμο δεν υπήρχαν συντάγματα, βουλή
και βουλευτές, καθώς και κράτος πρόνοιας κ.τ.λ., αλλά ο κάθε φύλαρχος ή τύραννος ή βασιλιάς  έκανε ό,τι ήθελε ή όριζε τους νόμους ανάλογα με τις προσωπικές του επιθυμίες και νοημοσύνη, κάτι
που ήταν και η αιτία που: Α) Οι Σπαρτιάτες έλεγαν ότι οι νόμοι των άλλων πόλεων-κρατών του Μί-
νωα ήσαν γελοίοι, για να τους αντιγράψουν. Β) Οι Εβραίοι έλεγαν ότι αν δεν αλλάξει ο κόσμος, θα
τον καταστρέψει ο θεός, Γ) Οι αρχαίοι Έλληνες δεν αναφέρουν κανένα άλλο σπουδαίο αρχαίο πολι-
τισμό πλην μόνο το Μινωικό ή που έλεγαν «Πας μη Έλλην βάρβαρος»
Πιο απλά οι βάρβαροι (Φοίνικες, Πέρσες κ.τ.λ.) σε σχέση με τους Έλληνες δεν είχαν ούτε οργανω-
μένες πολιτείες ούτε παιδεία. Ζούσαν με πρωτόγονο τρόπο, δηλαδή κατά φυλές και με ανήμερα
ακόμη ήθη και έθιμα. Είχαν απλώς ένα βασιλιά ή ηγέτη που έκανε ό,τι ήθελε ή έβαζε νόμους, θρη-
σκευτικούς και πολιτικούς, ανάλογα με τη νοημοσύνη και τις επιθυμίες τους, επιζητούσε να τον λα-
τρεύουν ως θεό, πολλές φορές να κάνουν και για χάρη του ή για χάρη υποτίθεται του θεού του αν-
θρωποθυσίες κ.α. Και όλα αυτά δεν τα λένε μόνο οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, αλλά ακόμη και η
Αγία Γραφή, όπως θα δούμε σε άλλο μέρος για τον Ελληνικό πολιτισμό και την προσφορά του.
2) Ο Πλάτωνας αναφέρει επίσης ότι οι Κρήτες και οι Λακεδαιμόνιοι είναι αυτοί που καλλιέργησαν
πρώτοι τη φιλοσοφία, πρβ: «η φιλοσοφία είναι παλαιότατη μεταξύ των Ελλήνων και περισ-
σότερο στους Κρήτες και στους Λακεδαιμόνιους»… ( Πλάτων, Πρωταγόρας 342 a-c) κ.α.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΗΓΗ  ΒΙΒΛΙΟ  «ΚΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ», Α. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Books and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s