H ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (ΜΕΡΟΣ Δ)


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 02/09/09)

Ο ΜΙΝΩΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ο Όμηρος αναφέρει ότι στον πόλεμο της Τροίας όλες οι πόλεις της Κρήτης: Κνωσός,
Γόρτυνα, Λύκτος ή Λύττος, Λύκαστος κλπ ήσαν με το μέρος των Αχαιών ή Αργείων ή
Δαναών ή Πανελλήνων και αρχηγός όλων των αντρών των Κρητικών πόλεων (όλων
των αντρών της Κνωσού, της Γόρτυνας κ.τ.λ.) ή ο αρχηγός όλων των εθνών που κατοι-
κούσαν στην Κρήτη (= των Ετεοκρητών, Κυδώνων, Αχαιών, Πελασγών και Δωριέων)
ήταν ο Ιδομενέας, που ήταν αφενός εγγονός του Μίνωα και αφετέρου ένας από τους
Γενικούς αρχηγούς όλων των Αχαιών ή Αργείων ή Δαναών ή Πανελλήνων: «…δε γέρο-
ντας αριστήας Παναχαιών, Νέστορα μεν πρώτιστα και Ιδομενέα άνακτα…»
(Ιλιάδα, Β 402 – 405). Επομένως ο Μίνωας και οι κάτοικοι της Κρήτης επί Μίνωα (οι Κύ-
δωνες, οι Ετεοκρήτες, οι Αχαιοί κ.τ.λ.) ήταν Έλληνες, μέρος των Πανελλήνων. Πέραν
αυτών ο Ηρόδοτος (Γ 121), ο Διόδωρος Σικελιώτης (1, 94 και 5, 54 και 78-79), ο
Πλάτωνας (Μίνως 318 – 321), ο Απολλόδωρος κ.α. λένε ξεκάθαρα ότι ο Μίνωας και οι
Μινωίτες ήσαν Έλληνες, πρβ π.χ. (σε νέα Ελληνική από τις εκδόσεις «Κάκτος»):
«Της Καρπάθου πρώτοι κάτοικοι ήσαν κάποιοι από εκείνους που εκστράτευσαν μαζί με
το Μίνωα, την εποχή που έγινε ο πρώτος Έλληνας θαλασσοκράτορας… (Την δε Κάρπα-
θον πρώτοι μεν ώκησαν των μετά Μίνω τινές συστρατευσάντων, καθ’ όν χρόνο εθα-
λασσοκράτησε πρώτος των Ελλήνων…, Διόδωρος Σικελιώτης, 5 54)
«Πρώτος, λένε, που έπεισε το λαό να χρησιμοποιεί γραπτούς νόμους ήταν ο Μνεύης.
Αυτός λοιπόν προσποιήθηκε πως του έδωσε τους νόμους ο Ερμής, με τη διαβεβαίωση
πως θα φέρουν μεγάλα καλά στη ζωή των ανθρώπων, όπως ακριβώς έκανε, λένε,
στους Έλληνες ο Μίνωας στην Κρήτη και ο Λυκούργος στους Λακεδαιμονίους, που ο
ένας είπε ότι πήρε τους νόμους από το Δία και ο άλλος από τον Απόλλωνα.». (Διόδω-
ρος Σικελιώτης, Βίβλος 1, 94)

«Ο Μίνωας, που ήταν ο μεγαλύτερος των αδελφών, έγινε βασιλιάς του νησιού και
ίδρυσε σ’ αυτό αρκετές πόλεις, με γνωστότερες την Κνωσό, Φαιστό και Κυδωνία. Ο
ίδιος θέσπισε και αρκετούς νόμους για τους Κρήτες, προσποιούμενος ότι τους έλαβε
από τον πατέρα του το Δία με τον οποίο συνομιλούσε μέσα σε κάποια σπηλιά. Απέκτη-
σε, επίσης, μεγάλη ναυτική δύναμη, κυρίευσε τα περισσότερα νησιά κι έγινε ο πρώτος
Έλληνας θαλασσοκράτορας…». (Διόδωρος Σικελιώτης Βίβλος 5, 78-79)
Παράβαλε ομοίως ότι ο Παυσανίας λέει από τη μια ότι ο Μίνωας ήταν ο άρχοντας του
Αρχιπελάγους (= η Ελληνική θάλασσα) και από την άλλη αποκαλεί τον εγγονό του Μί-
νωα, τον Ιδομενέα, Αχαιό και Έλληνα, όταν περιγράφει τα αφιερώματα στο ναό της
Ολυμπίας: «υπάρχουν κοινά αφιερώματα όλων των Αχαιών (στο ναό της Ολυμπίας) και
παριστάνουν όλους αυτούς που πήραν μέρος στην κλήρωση για τη μονομαχία με τον
Έκτορα, όταν αυτός προκάλεσε όποιον Έλληνα ήθελε να συμμετάσχει μαζί του. Εί-
ναι στημένα κοντά στο μεγάλο ναό …. Και απέναντι σε απ αυτά, σε διαφορετικό βάθρο,
βρίσκεται ο ανδριάντας του Νέστορα… Εκείνος με τον πετεινό στην ασπίδα είναι ο Ιδο-
μενέας, απόγονος του Μίνωα.(Παυσανίας Ηλιακά Α 25, 8-9),
«. Και τούτου οι Κρήτες τον ταύρον ες την γην πέμψαι σφίσι Ποσειδώνα φασίν ότι Θα-
λάσσης άρχων Μίνως της Ελληνικής ουδενός Ποσειδώνα ήγεν άλλου Θεού μάλλον
εν τιμή, κομιθέναι μεν δη ταύρον τούτον φασιν ες Πελοπόννησον εκ Κρήτης και Ηρα-
κλέι των δώδεκα καλουμένων…. ».. (Παυσανίας, Ελλάδος περιήγησις, «Αττικά, 27,7),
Παράβαλε ομοίως ότι ο Πλάτωνας λέει ότι οι αρχαίοι Κρήτες ήσαν Έλληνες και οι πιο
άξιοι βασιλείς τους ήταν ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς, οι οποίοι είναι αυτοί που έφτια-
ξαν τους νόμους τους:

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αυτοί λοιπόν, οι Κρήτες, έχουν τους πιο παλιούς νόμους απ’ όλους
τους Έλληνες; («Ουκούν ούτοι, οι Κρήτες, παλαιοτάτοις νόμοις χρώνται των
Ελλήνων»)
ΕΤΑΙΡΟΣ: Ναι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ξέρεις ποιοι ήταν οι άξιοι βασιλείς τους; Ο Μίνωας και ο Ραδάμαν-
θυς, γιοι του Δία και της Ευρώπης’ δικοί τους είναι οι νόμοι. (Πλάτωνα «Μί-
νως», 318 b – 321)
Θα ‘πρεπε να πεις: Ξένε, δεν είναι τυχαίο που οι νόμοι της Κρήτης έχουν 

τόσο μεγάλη φήμη σε ολόκληρο τον Ελληνικό κόσμο. (Ω ξένε, εχρην ειπειν, οι
Κρητών νόμοι ουκ εισίν μάτην διαφερόντως εν πάσιν ευδόκιμοι τοις Έλλησιν) Είναι
νόμοι δίκαιοι, που προσφέρουν ευτυχία σε όσους τους ακολουθούν, Δίνουν δηλαδή όλα
τα αγαθά, τα οποία ανήκουν σε δυο κατηγορίες, ανθρώπινα και θεία.… (Πλάτωνα,
Νόμοι, 625 – 631)

Σημειώνεται ότι:
1) Όταν πήγαν οι επήλυδες Κρήτες ( = οι Αχαιοί, οι Δωριείς και οι Πελασγοί της Κρή-
της) στο νησί και βρήκαν εκεί τους αυτόχθονες (= οι Κύδωνες και οι Ετεόκρητες ή
Ιδαίοι Δακτύλοι ή Κουρήτες) δεν υπήρχε ακόμη ο διαχωρισμός σε «Έλληνες» και «βάρ-
βαροι», αφού αυτό έγινε από τα τρωικά και εξής, σύμφωνα με τους Θουκυδίδη (Α, 3
-9), Ηρόδοτο (Α 54 – 57 κ.α.), Ησίοδο (Κατάλογος γυναικών) κ.α.
2) Σαφώς οι Ετεοκρήτες και οι Κύδωνες φυλετικά ήσαν το αυτό με τους Δωριείς,
Αχαιούς και Πελασγούς, όλοι ήσαν μέρος των Πανελλήνων και συγκεκριμένα Πελασγι-
κής καταγωγής. Απλώς οι Ετεόκρητες και οι Κύδωνες ήσαν αυτόχθονες στην Κρήτη και
οι άλλοι όχι, είχαν πάει στην Κρήτη από τη Θεσσαλία. Δηλαδή εδώ είχαμε κάτι όπως είχε
συμβεί και με τους Σπαρτιάτες (που και αυτοί ήσαν επήλυδες, είχαν πάει στην Πελοπόν-
νησο από Στερεά) και τους Αρκάδες (που ήταν αυτόχθονες στην Πελοπόννησο). Άλλω-
στε εάν δεν ήταν έτσι, ο Διόδωρος δε θα έκανε ξέχωρη μνεία για τους βάρβαρους που
ένωσε ο Μίνωας σε ενιαίο σύνολο μαζί με τους Ετεοκρήτες, Κύδωνες, Αχαιούς, Πελα-
σγούς και Δωριείς της Κρήτης, πρβ: «Ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν οι ονομα-
ζόμενοι Ετεοκρήτες, που θεωρούνται αυτόχθονες, το είπαμε πιο πριν. Μετά από αυ-
τούς και πολλές γενιές αργότερα, Πελασγοί, που περιπλανιόνταν ένεκα συνεχών εκ-
στρατειών και μεταναστεύσεων, έφτασαν στην Κρήτη και εγκαταστάθηκαν σε ένα
μέρος του νησιού. Τρίτο ήταν, λένε, το γένος των Δωριέων που έφτασε στο νησί με
αρχηγό τον Τέκταμο, το γιο του Δώρου. το μεγαλύτερο μέρος ετούτου του λαού συ-
γκεντρώθηκε, λένε, από την περιοχή του Ολύμπου, αλλά ένα μέρος του ήταν από τους
Αχαιούς της Λακωνίας, επειδή ο Δώρος είχε τη βάση εξόρμησης στην περιοχή του Μα-
λέα. Τέταρτο γένος που ανακατεύθηκε με τους κατοίκους της Κρήτης ήταν, λένε, ένα
συνονθύλευμα βαρβάρων που με τα χρόνια εξομοιώθηκαν στη γλώσσα με τους Έλλη-
νες κατοίκους. Μετά απ΄αυτά, επικράτησαν ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς και συνένω-
σαν τα έθνη του νησιού σε ενιαίο σύνολο.» ( Διόδωρος, Βίβλος 5, 80)

2. ΜΙΝΩΑΣ ΚΑΙ ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ανατρέχοντας στους αρχαίους συγγραφείς: Όμηρο (Ιλιάδα και Οδύσσεια), Πλάτωνα
(Νόμοι, Μίνως), Πλούταρχο (Σόλων και Λυκούργος), Θουκυδίδη (Α 3-9), Διόδωρο (βι-
βλίο 4 και 5 ) , Στράβωνα (βιβλίο 10), Ισοκράτη (Παναθηναικός) κ.α., βλέπουμε να
αναφέρουν ότι ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ είναι αφενός οι οργανωτές της
περίφημης πολιτείας των Κρητών, την οποία αντέγραψαν όλοι οι Έλληνες και έτσι εκπο-
λιτίστηκαν και αφετέρου οι θεμελιωτές της θαλασσοκρατορίας των Κρητών, της οποίας
το Πολεμικό Ναυτικό είναι η αιτία που υπάρχει Ελλάδα.

Α. Ο ΜΙΝΩΑΣ ΜΕ ΤΟ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥ ΕΝΩΝΟΥΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΕΓΡΑΨΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΗΚΑΝ
(Ποιος ήταν, πότε και από ποιον δημιουργήθηκε ο Μινωικός πολιτσιμός)
Σύμφωνα με τους: Διόδωρο (Βίβλος 5), Πλάτων (Νόμοι, Μίνως), Αριστοτέλη (Πολιτικά
Β), Στράβων (Γεωγραφικά 10 ), Πλούταρχο (Λυκούργος και Σόλων) κ.α., ο Μίνωας με
τον αδελφό του Ραδάμανθυ ήσαν εκείνοι που από τη μια ένωσαν τα έθνη της Κρήτης
(τους αυτόχθονες Ετεοκρήτες και Κύδωνες με τους επήλυδες Αχαιούς, Πελασγούς και  Αχαιούς, καθώς και ένα συνονθύλευμα βαρβάρων) σε
ενιαίο σύνολο, άσχετα με την καταγωγή τους και από την
άλλη δημιούργησαν το περίφημο «Κοινό των Κρητών», ή
άλλως Κρητική πολιτεία, της οποίας τους θεσμούς στη συ-
νέχεια αντέγραψαν όλοι οι Έλληνες και εκπολιτίστηκαν και
αυτοί. Για πρώτη φορά επί Μίνωα από τη μια θεσπίστηκαν
λέει νόμοι, συντάγματα και όργανα διακυβέρνησης και
διοίκησης: βουλή, βουλευτές ή γερουσιαστές, έφοροι,
κ.α. και από την άλλη οι νόμοι (διοίκησης και συναλλα-
γών) ήταν ανάλογα με το περί θείου (δικαίου, ηθικής,
ηθών και εθίμων. θρησκεία) συναίσθημα. Την Κρητική
πολιτεία αντέγραψαν πρώτα οι Σπαρτιάτες με το Λυκούργο
και μετά οι Αθηναίοι με το Σόλωνα
Ειδικότερα ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ ήσαν
λέει εκείνοι που πρώτοι ασχολήθηκαν με τις πολιτικές επι-
στήμες (νομική, κυβερνητική, διοίκηση κ.τ.λ.), ώστε να
υπάρχει ισότητα, δικαιοσύνη, ευημερία και δημοκρατία στους Κρήτες ή ήσαν αυτοί που:
Α) Ένωσαν τα έθνη της Κρήτης (τους αυτόχθονες Ετεοκρήτες και Κύδωνες με τους επή-
λυδες Αχαιούς, Πελασγούς και Αχαιούς, καθώς και ένα συνονθύλευμα βαρβάρων) σε
ενιαίο σύνολο, άσχετα με την καταγωγή τους, δημιουργώντας το περίφημο «Κοινό των
Κρητών» ( «Ενωμένες Κρητικές πολιτείες, Κρητική πολιτεία), όπως είδαμε σε προηγού-
μενο Κεφάλαιο.

Β) Βρήκαν την αλήθεια για τη σωστό τρόπο διακυβέρνησης, την οργανωμένη πόλη,
απ΄ όπου μετά και πολιτεία, πολίτης και πολιτισμός. Για πρώτη φορά επί Μίνωα από τη
μια θεσπίστηκαν λέει νόμοι και όργανα διακυβέρνησης και διοίκησης: βουλή, βουλευτές
ή γερουσιαστές, έφοροι, συντάγματα κ.α. και από την άλλη οι νόμοι (διοίκησης και συ-
ναλλαγών) ήταν ανάλογα με το περί θείου (δικαίου, ηθικής, ηθών και εθίμων. θρη-
σκεία) συναίσθημα.
Γ) Δημιούργησαν κράτος πρόνοιας. Δηλαδή βρήκαν την κοινοκτημοσύνη, τη κοινή συμ-
βίωση και τα κοινά συσσίτια (κάτι ως ο σημερινός κουμμουνισμός),
Δ) Δημιούργησαν κράτος ασφαλές, με τη συγκρότηση Πολεμικού ναυτικού,
Ε) Μερίμνησαν για τη ανάπτυξη της φιλοσοφίας και των γραμμάτων, πρβ (μτφ από τις
εκδόσεις «Κάκτος»Α)
«Ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν οι ονομαζόμενοι Ετεοκρήτες, που θεωρού-
νται αυτόχθονες, το είπαμε πιο πριν. Μετά από αυτούς και πολλές γενιές αργότερα,
Πελασγοί, που περιπλανιόνταν ένεκα συνεχών εκστρατειών και μεταναστεύσεων,
έφτασαν στην Κρήτη και εγκαταστάθηκαν σε ένα μέρος του νησιού. Τρίτο ήταν, λένε,
το γένος των Δωριέων που έφτασε στο νησί με αρχηγό τον Τέκταμο, το γιο του
Δώρου. το μεγαλύτερο μέρος ετούτου του λαού συγκεντρώθηκε, λένε, από την περιο-
χή του Ολύμπου, αλλά ένα μέρος του ήταν από τους Αχαιούς της Λακωνίας, επειδή ο
Δώρος είχε τη βάση εξόρμησης στην περιοχή του Μαλέα. Τέταρτο γένος που ανακα-
τεύθηκε με τους κατοίκους της Κρήτης ήταν, λένε, ένα συνονθύλευμα βαρβάρων που
με τα χρόνια εξομοιώθηκαν στη γλώσσα με τους Έλληνες κατοίκους. Μετά απ΄αυτά,
επικράτησαν ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς και συνένωσαν τα έθνη του νησιού σε ενιαίο
σύνολο.» ( Διόδωρος, Βίβλος 5, 80)

“Στην ιστορία έχει γραφτεί πως ο Μίνωας ήταν έξοχος νομοθέτης, πρώτος που κυ-
ριάρχησε στις θάλασσες. Χώρισε το νησί στα τρία και σε κάθε μέρος έχτισε πόλη, την
Κνωσό……. Κατά τον Έφορο, ο Μίνωας θαύμαζε κάποιο παλαιό, το Ραδάμανθυ, που
είχε ίδιο όνομα με τον αδελφό του. Αυτός πρώτος αναφέρεται ότι εκπολίτισε το
νησί με νόμους και κτίσεις πόλεων και συντάγματα, υποστηρίζοντας ότι φέρνει
από τον ίδιο το Δία τους νόμους του…… Για την Κρήτη λέγεται ότι στα αρχαία χρόνια
είχε καλή διακυβέρνηση και οι καλύτεροι από τους Έλληνες τη θαύμαζαν. Ανάμεσά
στους πρώτους ήταν οι Λακεδαιμόνιοι, όπως ομολογούν ο Πλάτωνας στους Νόμους
και ο Έφορος που περίγραψε το πολίτευμά τους στο έργο Ευρώπη.… (Στράβων «Γεω-
γραφικά» Ι’, C 476 – 478)

«Γι αυτό το λόγο ο Μίνωας θέσπισε αυτούς τους Νόμους για τους πολίτες του, εξαιτί-
ας των οποίων η Κρήτη ευημερεί ανέκαθεν, καθώς και η Σπάρτη από τότε που άρχισε
να τους χρησιμοποιεί, επειδή οι νόμοι αυτοί είναι θεϊκοί. (Πλάτων, Μίνως, 320 b)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αλλά και αυτοί οι νόμοι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν περισσότερο
από τριακόσια χρόνια ή κάτι περισσότερο. Αλλά και οι καλύτεροι από τους νόμους
τούτους από πού ήρθαν; Ξέρεις;
ΕΤΑΙΡΟΣ: Λένε από την Κρήτη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αυτοί λοιπόν, οι Κρήτες, έχουν τους πιο παλιούς νόμους απ’ όλους
τους Έλληνες; («Ουκούν ούτοι, οι Κρήτες, παλαιοτάτοις νόμοις χρώνται των
Ελλήνων»)
ΕΤΑΙΡΟΣ: Ναι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ξέρεις ποιοι ήταν οι άξιοι βασιλείς τους; Ο Μίνωας και ο Ραδάμαν-
θυς, γιοι του Δία και της Ευρώπης’ δικοί τους είναι οι νόμοι. (Πλάτωνα «Μί-
νως», 318 – 321)

Αντίθετα πιο πριν στην Ελλάδα και για πολύ καιρό ακόμη στους άλλους λαούς δεν
υπήρχαν συντάγματα, βουλή και βουλευτές, κράτος μέριμνας κ.τ.λ. Απλώς ο κάθε
ηγέτης (φύλαρχος ή τύραννος ή βασιλιάς) όριζε τους νόμους ανάλογα με τις δικές του
επιθυμίες και νοημοσύνη. Ο βασιλιάς και γενικά οι άρχοντες είχαν ό,τι ήθελαν και οι
άλλοι ελάχιστα ή τίποτε, κανείς δεν τολμούσε να αντιμιλήσει, υπήρχε ειδωλολατρία, οι
βασιλιάδες λατρεύονταν ως θεοί, γίνονταν ανθρωποθυσίες κ.τ.λ.
Μάλιστα οι λόγοι αυτοί ήταν και η αιτία που: α) Οι Σπαρτιάτες έλεγαν ότι οι νόμοι των
άλλων πλην του Μίνωα ήσαν γελοίοι, για να τους αντιγράψουν. β) Οι Εβραίοι έλεγαν
ότι αν δεν αλλάξει ο κόσμος, θα τον καταστρέψει ο θεός, γ) Οι αρχαίοι Έλληνες δεν
αναφέρουν κανένα άλλο σπουδαίο αρχαίο πολιτισμό πλην μόνο το Μινωικό ή που έλε-
γαν «Πας μη Έλλην βάρβαρος»

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΤΟΥ Α. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in HISTORIC THEMES. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.